Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

lauantai 16. heinäkuuta 2011

Liberaali taktiikka ja konservatiivinen strategia (edit)

Tässä kirjoituksessa verrataan introvertteja ja ekstrovertteja kokonaisuuksina suhteessa toisiinsa. Ne ovat laajoja ihmisryhmiä, joissa on paljon variaatioita. Siten luetellut ekstroverttien ominaisuudet eivät tarkoita, että jokaisella ekstrovertilla on kaikkia näitä ominaisuuksia, tai toisinpäin suhteessa introvertteihin. Lisäksi jotkut ekstroverttien luetellut ominaisuudet ovat osin vastakkaisia, esim. ekstroverttien sosiaalinen lahjakkuus johtajatasolla on yhteydessä riittävään älykkyyteen ja pitkäjänteisyyteen. Lisäksi on huomioitava se, että liberaali valta perustuu sen kykyyn tavalla tai toisella sulkea biopolitiikallaan (Foucault) vaikutuspiiriinsä kaikenlaisia ihmisiä, joilla on kaikenlaisia luonteenpiirteitä. Kyse on enemmän siitä, millä populaation normaalijakautuneilla suuren tason luonteenpiirteillä on eniten luontaista taipumusta liberaalin yhteiskunnan de facto edellyttämään ajatteluun ja toimintamalleihin.

***

Kun maniaan sairastuneelle näytetään esimerkiksi filmiä saastaisesta ja tautien syömästä narkkarista, joka tonkii likaisesta ulosteiden täyttämästä metron WC:stä huumeannostaan, on tavallista, että hän sanoo innoissaan: "Vau, mahtavaa, mielenkiintoista, haluan tutustua tuohon tyyppiin." Maanikoille on tyypillistä se, että kaikenlaiset rajat ei-toivottavan ja toivottavan, saastaisen ja puhtaan, haitallisen ja haitattoman, vahingollisen ja hyödyllisen, iljettävän ja miellyttävän, kuvottavan ja houkuttelevan, järjettömän ja järkevän, sairaan ja terveen, oman ryhmän tai perheen ja ulkopuolisten, jne. välillä joko katoavat kokonaan tai heikkenevät. Mania ei ole erillinen tila, vaan sitä voi pitää tiettyjen luonteenpiirteiden voimistumana; toisin sanoen se on jatkumo linjalla ekstrovertti-hypomania-mania. Tyypillinen liberaali on ekstrovertti, ehkä hypomaanikkokin, jolla on luontaista taipumusta kaikenlaisten rajojen heikkouteen, joita liberaali yhteiskunta pyrkii palkkioillaan, rangaistuksillaan, manipuloinneillaan, propagandallaan, sosiaalisella paineella jne. heikentämään lisää. Ekstrovertit ovat keskimäärin vähemmän älykkäitä kuin introvertit ja introverttien suhteellinen osuus kasvaa sitä suuremmaksi mitä korkeamman älykkyystason joukkoa tarkastellaan (koko väestöstä introverttien osuus on eurooppalaisittain ehkä n. 25%, Suomessa osuus on suurempi). Ekstroverttien vähäisempi älykkyys heikentää edelleen järkevien rajojen asettamista, ja viisaiden arviointien ja päätösten tekoa. Ekstroverteilla on myös taipumusta liialliseen itseluottamukseen, turhaan riskinottoon, hetken mielijohteista toimimiseen, pintapuolisuuteen, lyhytjänteisyyteen, ailahtelevaisuuteen, ja itsensä, ryhmiensä ja projektiensa yliarviointeihin. Nämä heikentävät järkevien rajojen ylläpitämistä.

Introverttien luonteenpiirteet ovat jossain määrin vastakkaisia ekstroverttien luonteenpiirteille. Introverteilla on luontaista taipumusta pitää yllä kaikenlaisia järkeviä rajoja, ts. heillä on taipumusta konservatismiin. Heidän heikkoutenaan liberaalissa yhteiskunnassa on se, että he ovat taipuvaisia sosiaaliseen (eivät välttämättä älylliseen) konformismiin, joten liberaalissa yhteiskunnassa he useimmiten pitävät yllä rajojaan ei-julkisesti omissa pienissä sosiaalisissa piireissään. Ekstroverttejä on enemmän, he ovat sosiaalisempia ja sosiaalisesti lahjakkaampia, he usein nauttivat julkisista- ja johtajatehtävistä, joissa he saavat olla sosiaalisesti esillä. Johtajien optimaalinen älykkyysosamäärä on n. 120-140 välillä, ei korkeampi. Nämä tekijät yhdessä vaikuttavat siihen, että ekstrovertit ovat yliedustettuina johtajien joukossa ja heillä on keskimäärin yksi yhteen verrattuna enemmän vaikutusvaltaa, joten he useimmiten asettavat yhteiskunnan välittömät agendat. Jos yhteiskunnan ideologiaksi on valittu liberalismi, ideologian ja ekstroverttien välille syntyy haitallinen ja itseään vahvistava kierre, jossa kaikenlaiset järkevät rajat rapautuvat ajan kuluessa. Tämä johtaa lopulta systeemin tuhoutumiseen.

Yksittäiset rajat, esim. valtion rajat, eivät ole erillisiä muista rajoista, ne eivät ole tyhjiössä. Rajat muodostavat kokonaisuuden ja vaikuttavat toisiinsa; tukevat ja vahvistavat toisiaan tai heikentävät ja estävät toisiaan. Kun liberaali yhteiskunta heikentää esim. julkista hyvää käyttäytymistä, se houkuttaa ja ohjaa suoraan ja epäsuorasti myös muiden rajojen rikkomiseen. Jos ympäristö on kaupallisesti ja ei-kaupallisesti yliseksualisoitu, se houkuttelee aviomiestä ja aviovaimoa toistuvien hetkellisten seksuaali-impulssien ja sosiaalisen esimerkin houkuttelemina pettämään aviopuolisoa, rikkomaan perheitä ja asettamaan lapset huonoon asemaan. Samat hetkelliset ja lyhytnäköiset seksuaali-impulssit houkuttelevat näkemään valtakunnan rajat pelkkinä esteinä omien seksuaali-impulssien toteuttamiselle esim. aasialaisnaisten tai lähi-idän miesten kanssa. Yliseksualisoitu ympäristö houkuttelee erityisesti nuorempia miehiä levottomaan, häiriköivään ja tappelevaan käyttäytymiseen. Löyhät valtion rajat houkuttelevat, luovat insentiivejä ja pakottavat moniin sosiaalisten normien ja käytöksen,  kulttuurillisten käytäntöjen, laillisten periaatteiden, taloudellisten sääntöjen,  jne. heikennyksiin. Jne.

Liberalismi ja sen rajattomuus ovat lyhyen tähtäimen taktiikkaa lyhytnäköisten asioiden maksimoimiseksi.

Konservatismi ja sen rajat ovat korkeiden investointien ja pitkän tähtäimen hyödyllinen sosiaalinen strategia perheille ja lapsille, yhteisöille, etnisille ryhmille, seurakunnille ja valtioille.

12 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

Edit pientä hiomista tekstin yksityiskohdissa.

Kumitonttu kirjoitti...

Yliseksualisoitu ympäristö houkuttelee erityisesti nuorempia miehiä levottomaan, häiriköivään ja tappelevaan käyttäytymiseen.

Tämä on mielestäni juuri päinvastoin. Ilman seksiä/naisia/perhettä nuoret miehet aktivoituvat tuhoamaan paikkoja ja mellakoimaan. Kiinan tulevaisuuden osalta en alkuunkaan jaa yleistä optimismia, koska naisten aliedustus on niin räikeä, että voi vain kuvitella, mitä kaikkea uuninpankkopojat keksivät aikansa kuluksi...

Sammalkieli kirjoitti...

Voisiko tähän tuoda mukaan sukupuolinäkökulman? Kaiken sen pohjalta, mitä olen lukenut ja itsekseni miettinyt, olen melko varma siitä että nykyinen yhteiskunta on juuri naisten yhteiskunta. Se suosii toisaalta naisia, ja toisaalta naisellista rappiokäytöstä. Tarkoitan esimerkiksi kulutuskeskeisyyttä ja yleistä pinnallisuutta.

Sosiaaliset rakenteet estävät miehiä puuttumasta erilaisiin naisten rappiokäyttäytymisen muotoihin: Miehiltä puuttuu sekä yksilöinä että yhteisönä kaikki rankaisuvalta naisiin. Sen sijaan olemassaolevat juridiset ja sosiaaliset käytännöt palvelevat aina naisten etuja. Esimerkiksi oikeudessa naiset ovat monissa tapauksissa vahvemmilla kuin miehet.

Miehellä ei ole laillista tai legitiimiä tapaa pitää kodissaan järjestystä. Näin koti muuttuu taisteluareenaksi ja valtataistelujen kentäksi. Mennään naisen mukaan, vaikka nainen on monissa asioissa väärässä. Miehen täytyisi luoda auktoriteetti erilaisilla täysin sekundaarisilla keinoilla; tämän takia erilaiset psykopaattisia piirteitä omaavat öykkärit ovat paradoksaalisesti ainoita, jotka kykenevät pitämään järjestystä yllä. Samalla heiltä puuttuu kokonaan ymmärrys tuon järjestyksen sisällön luomiseksi.

Esimerkki: Psykopaatti saa akkansa pysymään kotona vaikka viikon tai parin juomareissun ajan. [Naisten valta ei todellakaan ole naisten oman edun mukaista?]

Sen sijaan legitiimi liberaali "episteme" kieltää sukupuolten väliset perustavanlaatuiset kognitiiviset erot ja tekee tällaisten erojen tuomisesta keskusteluun eräänlaisen "pyhäinhäväistyksen". [En voisi kirjoittaa edes tätä kommenttia omalla nimelläni.]

Naisten käytös on pahimmillaan täysin destruktiivista, aikajänne on lyhyt eikä rationaalinen argumentointi yleensä tehoa. Mutta koska yhteisö on naisten puolella, miehiltä puuttuvat kaikki keinot tilanteen ratkaisemiseksi.

Vaimoa ei voi pitää kurissa; missä tahansa naisen ja miehen välisessä konfliktitilanteessa ulkopuolinen mies on aina naisen puolella. Jokainen mies hahmottaa tilanteen [tacit knowledge on tässä kohtaa kuvaava käsite] ja käyttäytyy sen mukaisesti [sitoutuu vähemmän, on valmiimpi lyömään hanskat tiskiin etc.]. Seurauksena on lyhytjänteisempi yhteiselämä.

Valkea kirjoitti...

Vastaan huomenna.

Valkea kirjoitti...

Kumitonttu, puhumme varmaankin hiukan eri asioista. Annan kaksi käytännön esimerkkiä. Kaverini oli nuorempana katutappelija. Hän kävi lähiökapakoissa, jotka olivat täynnä nuoria miehiä, ja niukasti pukeutuneita huorahtavia, runsaasti seksuaalisia signaaleja lähettäviä naisia. Vähintään 90% hänen tappeluistaan käynnistyi suoraan tai epäsuoraan (esim. näyttäminen naisille kuka on "kuningas") naisten takia, eikä ollut mitenkään harvinaista, että em. naiset edesauttoivat tällaisten tilanteiden syntyä tahallaan. Toisella kaverillani oli kaunis naisystävä, joka halusi säännöllisesti käydä ravintoloissa, pukeutua paljastavasti ja liikkua ja elehtiä kiihottavasti. Niinpä heti kun kaverini lähti hetkeksi pois, tai jokin muu vastaava tilanne soi mahdollisuuksia, miehet piirittivät naista. Röyhkeimmät tulivat ehdottelemaan ja häiriköimään silloin kun kaverini oli paikalla. Kun kaverini karkotti näitä miehiä, siitä syntyi tietysti monenlaista riitaa ja joskus tappeluja. Lopulta kaverini kyllästyi häiriköintiin yms. ja käytännössä pakotti naisystävänsä pukeutumaan, laittautumaan ja käyttäytymään säädyllisemmin. Häiriöt yms. loppuivat melkein kokonaan siihen. Jos ravintoloissa vaadittaisiin naisilta hiukan neutraalimpaa pukeutumista ja odotettaisiin tiettyjä käyttäytymisen kriteerejä sekä miehiltä, että naisilta, monet tappelupaikkoinakin tunnetut ravintolat ja niiden lähiympäristöt rauhoittuisivat selvästi.

Tämä on tietysti vain yksi esimerkki yliseksualisoitumisen vähentämisestä.

Valkea kirjoitti...

Sammalkieli, olen pitkälti samaa mieltä kanssasi. Ei ole millään lailla sattumaa, että eurooppalaiset kristityt yhteiskunnat laittoivat naisen seksuaalisuuden turvallisiin uomiin. Heillä oli historiallista kokemusta niistä monista yhteiskunnan stabiilisuutta ja olemassaoloa uhkaavista negatiivisista seurauksista, joita naisen vapaa seksuaalisuus aiheuttaa. Kokosin luettavaksesi kaksi hyvää tätä aihetta käsittelevää kirjoitusta. Näissäkään ei tietysti pystytä käsittelemään kaikkia naisten vapaan seksuaalisuuden ja siihen liittyvien asioiden aiheuttamia ongelmia, mutta näillä pääsee hyvään alkuun. Näiden tekstien linkittäminen ei ole suositus tekstit julkaisseelle sivustolle.

Rotating polyandry and it's enforcers:

http://www.counter-currents.com/2011/06/rotating-polyandry-and-its-enforcers-part-1/

http://www.counter-currents.com/2011/06/rotating-polyandry-and-its-enforcers-part-2/

Sexual utopia in power:

http://www.counter-currents.com/2011/07/sexual-utopia-in-power-part-1/comment-page-1/

http://www.counter-currents.com/2011/07/sexual-utopia-in-power-part-2/comment-page-1/

http://www.counter-currents.com/2011/07/sexual-utopia-in-power-part-3/

http://www.counter-currents.com/2011/07/sexual-utopia-in-power-part-4/

Harkitsen näiden kirjoitusten suomentamista.

Overdrive kirjoitti...

Sammalkielen esittämät näkemykset ovat nähdäkseni adekvaatteja, mutta näkökulmaa vääristää tietty sosiologinen fatalismi.

Ratkaisu kuvattuihin sukupuolisen valtatasapainon (ja yleisen oikeudenmukaisuuden) palauttaminen ihmissuhteissa ja sitä myöten yhteiskunnassa yleensä pelimiesoppien keinoin. Esteenä on tällä hetkellä lähinnä se, että pelimiesoppeina pidetään pinnallisina ja moraalisesti kyseenalaisina naisten iskemistekniikkoina, vaikka syvällisemmin tarkasteltuna niissä on kyse omien ajatusvääristymien tunnistamisesta ja oman moraalisen selkärangan kokonaisvaltaisesta löytämisestä.

Miltton Friidman kirjoitti...

Hyvä teksti, Valkea.

Aioin kommentoida tätä jo aikaisemmin, mutta vasta tänään HS.fi:n Rosa Meriläisen liberaalis-henkinen kolumni havahdutti minut kommentoimaan.

Mielestäni Meriläinen sopii erinomaisesti Valkean kuvaukseen maanikosta - henkilöstä, joka haluaa rikkoa rajoja.

Meriläinen kyseenalaistaa kolumnissaan useita tapoja, sääntöjä ja perinteitä. Perustelunaan hän käyttää mm. sukupuolisidonnaisuutta, uskonnottomuutta ja muita uskontokuntia kuin kristillisyyttä.

Kolumnin ingressi onkin: "Rajansa kaikella, rajoillakin".

Valkea kirjoitti...

Vastaan huomenna.

Valkea kirjoitti...

Kiitos Miltton. Hyvä huomio, mutta ehkä maanikko on liian voimakas sana kuvaamaan Meriläistä. Mania johtaa hoitamattomana melko usein kuolemaan ylikierroksilla käymisen ja unenpuutteen takia. Siihen voi sisältyä kaikenlaista hallusinaatioista patologisiin kuvitelmiin, esim. että henkilö kuvittelee muuttuvansa jumalaksi, omnipotentiksi supermieheksi, jonkin historian suurmiehen voimistuneeksi reinkarnaatioksi tms. Vähimmilläänkin mania johtaa yleensä vaikeisiin sosiaalisiin ongelmiin.

Meriläinen vaikuttaa olevan luonteeltaan ekstrovertin ja neurootikon sekoitus ja hän on puhunut julkisuudessa mielenterveysongelmistaan. Voi olla, että hänellä on taipumusta hypomaniaan. Tällaiset luonteenpiirteet voivat luoda esim. pakonomaista ja syklistä rajattomuusajattelua, jossa negatiiviset emootiot laukaisevat kompensoivaa positiiviseksi koettua ekstroverttia "maailmanparannusta" erilaisilla utooppisilla ja epärealistisilla suunnitelmilla.

Olen sairaana, joten lopetan tällä kertaa tähän.

Anonyymi kirjoitti...

Olen ehdottomasti halunnut toimittaa nopeasti käsite kiittää teitä mukava Vihjeitä olet julkaistavaksi tällä sivustolla. Oma aikaa Internet näkyvät asti on nyt palkittu avulias strategioita vaihtaa perheeni ja ystävät. Olin väittävät, että me lukijat itse asiassa todella siunattu asua avulias yhteisön kanssa uskomattoman hienoja yksilöiden oivaltava pistettä. Olen oikeastaan ​​todella kiitollinen saada löysi verkkosivun ja näyttävät eteenpäin paljon ylimääräistä viihdyttäviä hetkiä lukemisen täällä. Kiitos paljon jälleen paljon asioita.

Valkea kirjoitti...

Kiitos ja ole hyvä anonyymi at 16.2 / 18.44.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto