Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

lauantai 31. joulukuuta 2011

Pohdintoja Jumalasta, osa 3 (edit)

Kommentoin Kansankokonaisuus blogissa seuraavasti:

http://kansankokonaisuus.blogspot.com/2011/12/uusateismi-uskonnollisuus-ja_31.html

Ateistien käyttämässä agency detection module (ADM) teoriassa uskontojen selittäjänä on muutamia loogis-tieteellisiä virheitä:

Onko moduuli hyperaktiivinen? Jos X kävelee hämärässä metsässä ja kuulee jonkun rasahduksen, todennäköisimmin sen aiheuttaja todella on jokin elävä ja liikkuva olento. Olentoihin liittyy myös suurempia potentiaalisia uhkia. Esim. hyökkäävä leijona tai pieni ihmisjoukko voivat aiheuttaa pitkäkestoisia taisteluita tai takaa-ajoja, ja ihmisten väliset taistelut voivat johtaa pitkäkestoisiin konflikteihin ryhmien välillä. Jos kyseessä on esim. kaatuva puu, ei tarvitse muuta kuin astua tai hypätä pois sen tieltä ja tilanne on ohi. Lisäksi jos ihminen automaattisesti valmistautuu fysiologis-psykologisesti pahimman vaihtoehdon varalle, helpommat tilanteet hoituvat siinä samalla. Moduuli on toimii aika täsmällisesti suhteessa potentiaalisiin uhkiin. 

Moduuli perustuu automaattiseen nopeaan reaktioon, katseen ja huomion vaistomaiseen kääntymiseen ääntä kohti, limbisen järjestelmän käynnistymiseen ja kohteen tunnistamispyrkimyksiin aistien avulla usein epätäydellisistä ja vajavaisista havainnoista ja signaaleista, jne. Tämä on kuitenkin erilainen kuin esim. tilanne, jossa pieni lapsi rauhallisessa tilanteessa vaistomaisesti piirtää Jumalan paperin yläkulmaan, sen alapuolella olevan maailman yläpuolelle, ilman että hänelle on koskaan opetettu mitään uskonnoista. Siitä huolimatta kognitiiviset uskontotieteilijät yhdistävät narratiiveissään nämä asiat kuin ne olisivat samanlaisia. Toisaalta energiset pyrkimykset havaita ja tunnistaa rasahduksen aiheuttaja osoittaa, että ihminen ei täysin automaattisesti vedä sitä johtopäätöstä, että kyseessä on jokin pahantahtoinen olento (tai edes elävä olento). Muutenhan automaattisena reaktiona olisi pakeneminen, suojautuminen tai taisteluasennon ottaminen. Ihminen on epätietoinen siitä mikä rasahduksen aiheuttaa, ja haluaa tietää onko se uhka, ja jos on, kuinka suuri se on, ja kuinka siihen kannattaa reagoida. Esim. monet luonnossa elävät eläimet reagoivat automaattisesti aggressiivisesti potentiaalisesti uhkaaviin aistihavaintoihin ja rauhoittuvat jälkeenpäin, jos kyseessä ei ollut todellinen uhka.

Mutta edes nämä eivät ole ADM -narratiivin suurimpia ongelmia.

Silmät ovat kehittyneet aivokudoksesta, ja ovat auttaneet ihmisiä kiertämään tai välttämään esteitä, löytämään ruokaa, löytämään sopivia kumppaneita, saamaan kiinni ja taltuttamaan elävää ravintoa, jne. Voimme melko tarkasti luetteloida silmien alkuperäiset käyttötarkoitukset. Nykyisin silmille on kuitenkin tullut täysin uutta käyttöä, esim. tähtitieteilijä näkee kaukoputkella valopilkun, joka määritellään kaukaiseksi galaksiksi tai taikuri tekee näyttävän taikatempun ja kadottaa suuren vapaudenpatsaan näkyvistä tai avaruuskapselissa avaruudessa lentävät astronautit näkevät selittämättömiä valoilmiöitä tai hiukkasfyysikko näkee hiukkasten törmäysratoja hiukkaskiihdyttimen havaintolaitteessa. Emme voi selittää näitä näkyjä ja näkymiä vetoamalla silmien alkuperäisiin käyttötarkoituksiin, emme voi sulkea ja rajoittaa silmiä pelkästään niiden alkuperäisiin käyttötarkoituksiin, emme voi automaattisesti tulkita näitä näkymiä pelkästään alkuperäisistä käyttötarkoituksista johtuviksi harhoiksi, vääristymiksi, virhetulkinnoiksi tms. Jos joku yrittää, tulokset ovat naurettavia ja typeriä, esim. astronauteille tuli nälkä avaruudessa, ja se lisäsi heidän taipumustaan yrittää havaita ruokaa ympäristössä, siihen liittyy joskus epäselvissä tapauksissa toiveiden projisointeja ympäristöstöön ja niinpä astronautit näkivät harhoja lentävistä värikkäistä hedelmistä, ts. valoilmiöitä. Samoin kaikki muutkin edellä mainitut havainnot olivat vain nälän, seksuaalisen vietin, liikkumisen jne. tarpeiden synnyttämiä harhoja ja kuvitelmia, muita selityksiä ei voi olla.

Ok, sallimme siis näkökyvyn laajentua uusille alueille, jotka eivät liity mitenkään näön alkuperäisiin käyttötarkoituksiin. Mutta miksi kognitiiviset uskontotieteilijät valikoivasti ja ilman perusteita rajoittavat jumalvaiston johonkin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, mikä se sitten onkin (emme tiedä mikä se on), kiertymään ikuisesti itseensä tautologiana. Juuri tässä on ADM-narratiivin epärehellisyys, tarkoitushakuinen poliittis-sävytteinen valinta, jolla ei ole mitään tekemistä havaintoihin ja tutkimuksiin perustuvan tieteen tai logiikan kanssa. Mikä tahansa jumalvaiston alkuperä on, sen alkuperä ei kerro mitään suuntaan tai toiseen Jumalan olemassaolosta. Sama epärehellisyys koskee freudilaisia ateistisia narratiivejä, joissa esim. Jumala on äitisuhteeseen liittyvän seksuaalisen himon sublimoitu ilmentymä tms. (muitakin vastaavia freudilaisia narratiivejä on); huomatkaa ristiriita ADM-teorian kanssa. Myös freudilaisissa narratiiveissa Jumala liitetään pieneen tautologiseen ja itseensä kiertyvään kehään ilman tieteellisiä ja loogisia perusteita, poliittis-sävytteisenä valintana.

Kristinuskosta on helppo kehittää tällaisia epärehellisiä narratiiveja, koska kristinusko on koko elämän, kaiken mitä ihmisissä on, suuntaamista kohti Jumalaa. Kaikki mitä ihmisissä on ja koko ihmisten kehityskulku liittyy siis Jumalaan, ja siitä ateistinen henkilö keksii halutessaan helposti jonkin mitätöivän narratiivin. Eläimellistä ja sivistynyttä? Kyllä. Seksuaalista ja pyhyyttä? Kyllä. Pikkumaista ja suurpiirteistä? Kyllä. Vaistomaista, ja harkittua ja pohdittua? Kyllä. Vihaa ja rauhallisuutta? Kyllä. Sääntöjä ja rakkautta? Kyllä. Jne. ad infinitum.

Jumalvaistolla on samanlainen looginen oikeus ja mahdollisuudet laajeta alkuperäisistä lähtökohdistaan kohti Jumalaa, kuten muillakin aisteilla ja vaistoilla on looginen oikeus ja mahdollisuudet laajeta ulos alkuperäisistä lähtökohdistaan.

Ainoa tieteellis-loogisesti rehellinen ja johdonmukainen kanta Jumalaan on agnostisismi. Ateismi ja kristinusko ovat tietoisia valintoja.

Aiheesta lisää:

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.com/2011/10/pohdintoja-jumalasta-osa-2.html

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.com/2011/10/pohdintoja-jumalasta-eraaseen.html

***

Vaikka nim. Tiedemies käyttikin heittomerkkejä sanan "loisii" ympärillä, on tärkeää korostaa, että jollekin aistille, vaistolle, ominaisuudelle tai kyvylle tuleva uusi käyttö on usein hyödyllinen, ei siis alkuperäistä ominaisuutta "loisiva", suurelta osin sen takia, että ihminen suuntautuu usein vaistomaisesti kohti hyödyllistä ja hyödyllisyydellä on taipumus edistää lisääntymistä ja henkiinjäämistä.

Olen samaa mieltä nim. tiedemiehen kanssa tieteen neutraaliuden ideaalista, mutta millä nimellä sitä tulisi nimittää? Kristinusko kieltää kristityiltä taikauskon, joten kristillinen tiede tarkoittaa minulle samaa kuin nim. tiedemiehelle "metodologinen ateismi". Neutraali tiede on (ideaalitilanteessa) avoin kaikelle sille mikä voidaan havaita, ja josta saatavaa informaatiota voidaan prosessoida. Se ei siis itsessään kiellä eikä myönnä Jumalan olemassaoloa ja on periaatteessa avoin Jumalasta saataville havainnoille (kuten kaikille muillekin havainnoille), ja jotka voidaan toistaa. Olen käsitellyt toisaalla sitä miksi tällaiset havainnot ovat epätodennäköisiä nyt ja tulevaisuudessa. Tällä hetkellä on olemassa sellaisia viitteitä Jumalasta (tai ateisteille superälykkäästä olennosta), että on mahdollista sanoa neutraalisti, että Jumalalle on jokin todennäköisyys, jonka suuruutta ei pystytä määrittelemään tai laskemaan.

Siten ateisteille ja kristityille sopiva yhteinen ideaalin tieteen nimitys voisi olla avoin tiede. Tämä nimitys sopii kait nim. tiedemiehellekin?

Jukka, kiitos, mutta minulla on sekä Atranin In Gods We Trust ja Wilsonin Darwin's Cathedral. Minusta Wilsonin kirja on neutraalimpi, Atranin kirja on mielestäni mitätöivämpi uskontoja kohtaan. Jouduin mustaamaan siitä asenteellisia sanoja ja lauseita, enkä niin tehdessäni menettänyt yhtään tietoa.

 Lisäys: Minä olin muuten lapsuuteni, nuoruuteni ja hyvän matkaa aikuisikääni ateisti, mutta käännyin sitten tietomäärän kasvaessa ja viisauden lisääntyessä kristinuskoon; samanlaisia tapauksia on paljon (esim. monien lukijoiden tuntemat professori Bruce Charlton, C.S. Lewis ja nim. IDA), joten näissäkin kehityskulut ovat monimuotoisia.

***

Nim. tiedemies,

Jos esim. kristitty tutkija tekee osana Seti-tyyppistä tutkimusohjelmaa hypoteeseja siitä minkälaisia tahallisia jälkiä, merkkejä tai viestejä superälykäs olento (mahdollisesti Jumala) on voinut jättää avaruuteen ja kehittää tarvittavat mittaus- ja havaintolaitteet, tällainen varmaankin kelpaisi sinullekin tutkimusohjelmaksi?

Kartoitan sitä pääsevätkö ateisti ja kristitty yhteisymmärrykseen tieteestä. Oletan, että pääsemme, mutta voin tietysti olla väärässäkin.

Kristityt eivät tietenkään uskonsa kannalta tarvitse em. tutkimusohjelman tuloksia, mutta on tärkeää, että tällaiset neutraalit ja tieteen ideaalin mukaiset hypoteesit ja tutkimukset ovat tieteen piirissä legitiimejä, laajasti hyväksyttyjä ja mahdollisia. Jos hypoteesejä rajataan a priori krypto-poliittisin perustein, se rajoittaa ympäröivän todellisuuden havainnointia, ja tiede lakkaa olemasta avoin uudelle tiedolle ja todellisuudelle, lakkaa suurelta osin olemasta tiedettä.

Omalla alallasi varmuuden lisääntyminen on suoraviivaisempaa, mutta esim. fysiikassa edistysaskeleisiin liittyy usein samanaikaisesti suurta epävarmuuden lisääntymistä. Esim. matemaattis-geometrinen säieteoria on potentiaalisesti auttanut hahmottamaan pienimpien materian osien toimintaa ja vuorovaikutusta, mustia aukkoja, painovoimaa jne. mutta samanaikaisesti se on lisännyt epävarmuutta, koska mahdollisia säieteorioita on ainakin 100 miljardia kappaletta, ja ei ole mitään keinoa valita niistä oikeaa. Tämän uuden ongelmakentän avaaminen on silti suuri edistysaskel, myös siinä tapauksessa, että ihmiset eivät koskaan pystyisi kehittämään valmista säieteoriaa. Ainakin tiedämme kykyjemme ja tietojemme rajat tarkemmin.

Jukka,

kristinuskon pyhien oppineiden mukaan maailmankaikkeus on (osittain) elossa ja aina merkityksellinen. Siten sillä mitä ihmiset ovat ja tekevät on aina suurempi, ihmisten ulkopuolelle viittaava merkitys, ja ihmiset ovat jatkuvasti ulkopuolisen vaikutuksen alaisia. Melkein kaikki, myös tieteelliset teoriat ja niiden tutkimat asiat viittaavat itsensä ulkopuolelle. Neutraaleja ihmisiin liittyviä asioita ei ole, niillä on taipumus ajautua joko hyvään tai pahaan suuntaan. Hyvät asiat ovat aktiivisesti suunnattuja Jumalaa kohti, pahat ja huonot ovat tahtoen tai tahtomattaan suuntautuneet muualle.

Jos edellä mainittua yrittää tarkastella tieteellisin tekniikoin, siitä ei saa mitään irti. Kyse on luottamuksesta, joka ylittää kaiken sen mitä ihmiset ovat ja tekevät, tai tulevat koskaan olemaan ja tekemään.

***

Jukka, se yleinen harhaluulo, että hutteriiteilla ei ole koulutusta, johtuu siitä, että hutteriitit lopettavat julkisten tai yksityisten koulujen käymisen 14-vuotiaina ja ovat saaneet siihen luvan Yhdysvaltain korkeimmalta oikeudelta. Virallisissa papereissa he kaikki ovat tavallaan "koulunsa keskeyttäneitä". Kouluttautumista he eivät kuitenkaan lopeta, vaan jatkavat sitä omissa yhteisöissään. He saavat siellä yleensä monipuolisen ja korkeaa teknologiaa käyttävän ammatillisen koulutuksen.

Liberaalien yhteiskuntien ihmiset ovat niin tottuneita virallisiin papereihin ja todistuksiin, että usein unohtuu, että koulutuksen voi järjestää tehokkaasti muillakin tavoilla.

Tämä seuraava ei oikeastaan liity aiheeseen, mutta se kuvastaa kuitenkin tahattomasti sitä, kuinka pitkälle "virallisten paperien" palvonta voi ääritapauksissa mennä (klikkaa kuvaa suurentaaksesi sitä):

http://media.riemurasia.net/albumit/mmedia/8m/56s/2nl2/36499/832031527.jpg

Nim. tiedemies,

fysiikassa postuloidaan jatkuvasti ja työkseen neljän perusvoiman ulkopuolisia vuorovaikutuksia, eli säieteoriaa. Säieteorian mukaan neljä perusvoimaa ovat pintatason illuusioita yhdestä vuorovaikutus-, energia- ja olemassaolon muodosta, puhtaasta geometriasta. Kukaan ei tiedä mitä tämä geometria pohjimmiltaan on, mutta säieteorian mukaan se on havaitsemiemme asioiden perusta, jota syvempiä ilmiöitä ei enää ole. Kukaan ei ole koskaan pystynyt havaitsemaan ainuttakaan yksiulotteista säiettä tai niistä värähtelemällä ja liikkumalla muodostuvia moniulotteisia "kalvoja" ja "pintoja", mutta fyysikot pohtivat kuumeisesti keinoja, joilla niitä voitaisiin havaita epäsuorasti.

***

Nim. tiedemies,

kyse on ns. muodon/ kuvion ylläpitämisestä (pattern maintenance; viittaan tällä erityisesti niin pitkäaikaiseen muodon ylläpitämiseen, että se säilyy vähintään useiden sukupolvien yli) ja siihen liittyvän tiedon levittämisestä potentiaalisille ja reaalisille transaktio-osapuolille ja yhteistyökumppaneille. Monenlaiset sosiaaliset ja yhteiskunnalliset organisoitumisen muodot voivat tuottaa tällaista. Ne voivat olla luottamusta sanoihin ja tekoihin, virallisiin papereihin, symboleihin (leimat, vaakunat, kirjaimet, numerot kuvat, olka-, kaulus- ja hattumerkit, jne.), asusteisiin, taloihin, alueisiin, tiettyyn organisaatiomuotoon tai organisaatioon (yhteisöön, yritykseen, byrokratiaan, ihmisryhmään, kollektiiviin jne.), prosesseihin (koulutus, harjaantuminen työssä, byrokraattinen käsittely, kasvatus, samanlaisena toistuva kaupankäynnin säännöstö, tietty tuotantomuoto, jne.), jne.

Yhteisö, yhteisöverkosto tai ihmisryhmä voi tuottaa muodon säilyttämistä laajassa mittakaavassa yhtä hyvin kuin valtio tai suuri organisaatio (esim. monta yhteisöä tuottaa vastaavaa muodon säilyttämistä kuin yksi valtio). Pienessä mittakaavassa yhteisöt ja yhteisöverkostot pystyvät tuottamaan vahvempaa ja kestävämpää muodon säilyttämistä kuin esim. valtio.

En kritisoi sitä, että suuret organisaatiot ja valtio tuottavat muodon ylläpitämistä, mutta ne ovat erilaisin vallankäyttöjärjestelyin lähes kokonaan monopolisoineet sen. Se on huono asia kansalaisten kannalta, ja johtaa lisäksi muodon ylläpitäjien ja ylläpitämisen rappeutumiseen, kuten voimme havaita; tutkintojen inflaatio; prosessien raskas byrokratisoituminen ja kömpelöityminen; "positiivinen" diskriminaatio; kohtuuttomat patentti-, tuotemerkki- ja tekijänoikeusoikeudet (kesto ja laajuus); kansalaisten herkkäuskoinen luottamus kaikkialla pyöriviin, ylenmääräisiin ja kyseenalaisiin "virallisiin papereihin ja todistuksiin"; demokratian ylimitoitetut vaatimukset ja alimitoitetut kontribuutiot; jne.

Mainitsen vielä esimerkin yhteisöistä, jotka tuottavat muodon ylläpitämistä laajassa mittakaavassa; kaikki Hollannin ortodoksijuutalaisten jalokivikauppiaiden kanssa kauppaa käyvät voivat luottaa heidän kanssaan tehtyihin sanallisiin sopimuksiin. Tämä luottamus on mittakaavaltaan maailmanlaajuista ja laajasti kansainvälisesti tunnettua.

Anonyymi,

Imagen artikkeli on tosiaan malliesimerkki manipuloivasta, näennäisesti etäisyyttä ottavasta ja pseudo-objektiivisesta character assassination -artikkelista. Juurikkalalla on ollut hyvä vaikutus perussuomalaisten talouspolitiikkaan ja toivon hänelle hyvää valitsemallaan kristillisellä tiellä.

1 kommentti:

Valkea kirjoitti...

Edit on kommenttien lisäämistä tarpeen mukaan.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto