Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

perjantai 25. toukokuuta 2012

Kansainvälisestä sodankäynnistä (edit)

Tämän kirjoituksen tarkoituksena ei ole ottaa kantaa pohjois-Afrikan ja lähi-idän valtioiden puolesta tai niitä vastaan. Tarkoituksena on havainnoida Yhdysvaltain kansainvälisen politiikan periaatteita.

Kommentoin seuraavaa kirjoitusta ja epäsuorasti sen loppupuolella linkitettyjä kirjoituksia:  

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=29234

a) Yhdysvaltojen kansainvälinen liberaali politiikka on globaalia, ja se pyrkii maailmanlaajuisen poliittisen ja taloudellisen systeemin luomiseen, mutta ei kaikilta osin liberaalin, koska kaikkialle ei voi luoda liberaaleja valtioita. Esim. islamilaiset diktatuurit (mahdollisesti näennäiset demokratiat) kelpaavat Yhdysvalloille, kunhan niiden kanssa voidaan käydä melko liberaalia kauppaa ja tehdä (tarvittaessa) poliittis-sotilaallista yhteistyötä. Yhdysvallat haluaa olla tärkein vaikuttaja kansainvälisessä systeemissä. Yhdysvallat pyrkii pitämään ihmisten, tavaroiden, pääoman, kulttuurien ja joiltain osin ajatusten liikkumisen mahdollisimman vapaana Yhdysvaltain ja muun maailman välillä. Toisaalta Yhdysvallat on taloudellisesti täysin riippuvainen muista maailman valtioista. Tämän takia kaikki mitä maailmalla tapahtuu vaikuttaa Yhdysvaltoihin ja sen etuihin. Siksi Yhdysvallat tulkitsee haluamansa tapahtumat tai asiaintilat maailmalla sisäpoliittisiksi asioikseen, joissa sillä on joko kaikki päätösvalta tai päätösvaltaa. Muut maat ovat Yhdysvalloille sen taloudellisia satelliitteja. Muiden maiden edut, valtiollinen suvereniteetti ja loukkaamattomuus, kansainväliset säännöt, oikeudenmukaisuus tms. tekijät eivät merkitse Yhdysvalloille paljoakaan. Yhdysvallat järjestää, rahoittaa, varustaa ja aloittaa kulissien takana konflikteja ja sotia, joilla se pyrkii kumoamaan hallituksia ja korvaamaan niitä toisilla, sellaisilla, jotka se on itse luonut, kouluttanut ja rahoittanut. Kun konflikteja on saatu lietsottua vakaviksi ja valtion puolustusvoimat on saatu provosoitua hyökkäyksiin kapinallisia ryhmiä vastaan, Yhdysvallat vaatii ja saa oikeuden YK:lta aloittaa avoimen sodan humanitaarisen sodan tai ihmisoikeussodan nimikkeellä, "suojellakseen" joitakin ryhmiä, "turvatakseen" joidenkin ryhmien oikeuksia, "puolustaakseen" heikkoja osapuolia valtioiden hyökkäyksiltä, "vapauttaakseen" joitakin ryhmiä tai koko maan diktatuurista, tms. Kyse on sodankäynnistä resurssien hankkimiseksi, kaupan lisäämiseksi, poliittis-sotilaallisen yhteistyön lisäämiseksi  tai joidenkin Yhdysvaltain määrittelemien uhkien neutraloimiseksi (jokin uhka Yhdysvaltain johtamalle kansainväliselle systeemille missä päin maailmaa tahansa). Ns. arabikevät on ollut Yhdysvaltain järjestämä vallankumousten sarja, jonka seurauksena islamilaiset maat muuttuvat keskimäärin islamilaisempaan suuntaan. Tämä on todennäköisesti hinta siitä, että saadaan ympäröivien islamilaisten maiden, radikaalien ja järjestäytyneiden ryhmien, ja joiltain osin laajojen kansanjoukkojen tuki vallankumouksille; sellaisten tuki, jotka voisivat aiheuttaa eniten ongelmia vallankumouksen jälkeen, jos ne olisi sivuutettu sitä toteutettaessa.

b)  Yhdysvaltain lietsomat konfliktit ja sodat vahingoittavat ei-muslimien ja muslimien vähemmistöryhmiä monissa maissa, kun muslimien enemmistöt ovat aloittaneet hyökkäykset niitä vastaan. Vähemmistöjen jäseniä on kuollut paljon. Näin on käynyt etenkin Irakissa, Afganistanissa, Arabiemiraateissa, Libyassa, Egyptissä, Syyriassa ja Iranissa. Yhdysvallat julistaa ajavansa vähemmistöjen asiaa kotimaassaan (kulttuurimarxistinen politiikka, poliittinen "korrektius", etnopositiivinen paradigma, "positiivinen" syrjintä jne.) ja ulkomailla. Voimme kuitenkin havaita, että ulkomailla Yhdysvallat ei merkittävällä tavalla välitä siitä, että etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen jäseniä on tapettu paljon. Voidaan päätellä, yhdistettynä muihin tietoihin, että Yhdysvaltojen liberaali eliitti ei todellisuudessa välitä vähemmistöistä kotimaassaankaan, se vain käyttää sopivaa vähemmistöryhmien koalitiota valtansa välineenä ja pyrkii hallitsemaan niitä eduin ja lahjuksin. Toisaalta tällä hetkellä suurin osa Yhdysvalloissa syntyvistä lapsista on jo ei-valkoisia, ja liberaali eliitin tavoitteena on jatkaa maahanmuuttoa, kunnes valkoiset ovat pieni vähemmistö. Nykyisten vähemmistöjen ja tulevien enemmistöjen hallitseminen on liberaalille eliitille tärkeää. Mutta jos liberaalin eliitin valta edellyttää minkä tahansa ryhmän hylkäämistä ja vahingoittamista, ja jonkin nyt syrjityn  ja kaltoin kohdellun ryhmän nostamista suosituksi ryhmäksi, tai koko kulttuurimarxistisen vähemmistöpolitiikan lakkauttamista ja sen korvaamista jollain muulla, liberaali eliitti tekee niin. Kaikki ryhmät ovat liberaalille eliitille uhrattavia ja vaihdettavia välineitä.

Valkoisten joutuminen vähemmistöiksi omissa maissaan on todennäköisesti vaarallista, sekä vihamielisten vähemmistöjen (enemmistön) että vihamielisen/ kylmän laskelmoivan liberaalin eliitin takia.

c) Yhdysvaltain hallinnon, sen palkkaamien "kansalaisjärjestöjen" ja median tuottama ja luoma propaganda arabikeväästä, ja sen tapahtumiin liittyvät valheet kertovat siitä, että liberaalia systeemia hallitaan sen kaikilla tasoilla ja alueilla suunnitelluilla ja systemaattisilla valheilla. Jopa kaikki termit kuten ihmisoikeussota (sota) ja humanitaarinen interventio (sota) ja rauhaan pakottaminen (sota) ovat kuin Neuvostoliitosta, jossa ystävällisillä joukoilla oli käytössään rauhanpommeja ja rauhanaseita. Ja kaikki menee läpi massoille, joille riittää se, että viihdettä riittää ja kaikki kuvaillaan tyynnyttävillä ja rauhoittavilla sokeroiduilla sanoilla. Mitään todellista demokratiaa tai kansanvaltaa ei tälläisessa systeemissä voi olla, on vain manipuloituja massoja ja manipuloiva eliitti.

No, ihmisoikeudet ovat alunperinkin syntyneet Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton hallinnon yhteistyönä YK:ssa luomaan ystävälliset kulissit peittämään suurvaltojen vallankäytön todellisuus kulissien takana.

d) Suomessa liberaalit kannattivat Obamaa suurelta osin sen takia, että Obaman piti olla paljon rauhanomaisempi ja sovittelevampi kuin sotaisan Bushin. Nyt kun Obama on paljastunut vähintään yhtä sotaisaksi, ellei sotaisammaksi kuin Bush, hän vain tekee sen enemmän kulissien takana, harkitsevatko liberaalit uudelleen kantaansa? Yhdysvalloissa politiikan asiantuntijat ovat aina tienneet, että republikaanien (jotka kuuluvat liberaaliin eliittiin) ja liberaalien suhteessa sotaan ei ole mitään käytännöllistä eroa, republikaanit ovat vain jonkin verran avoimempia toimissaan ja käyttävät jonkin verran vähemmän informaation sokerointia. Republikaanit keräävät siten enemmän "haukkoja" ja liberaalit enemmän "kyyhkyjä" saman sotakoneiston kannattajiksi. Siten kaikki saadaan kerättyä saman sotakoneiston kannattajiksi.

e) Yhdysvaltain harjoittama globaali sodankäynti luo monille valtioille voimakkaan insentiivin hankkia ydinaseita (tai insentiivin hankkia niitä lisää), koska ne näkevät, että se on ainoa keinoa ennaltaestää tai estää Yhdysvaltojen hyökkäys. Tämä lisää ydinaseisiin liittyviä riskejä.

f) Sodankäynti toimii kulutusyhteiskunnan jatkeena, koska siinä käytetään ja tuhotaan suuret määrät resursseja nopeasti. Osa sotatarvikkeista räjähtää ja tuhoutuu, jolloin tarvitaan välittömästi uusia sotatarvikkeita. Sodassa laitteiden ja tarvikkeiden kulutus on nopeaa. Joukot tarvitsevat elämiseen, kuljetukseen, suojautumiseen ja sodankäyntiin paljon resursseja, etenkin kun he ovat ulkomailla pitkien kuljetusmatkojen päässä. Sodankäyntiin tarvitaan miesvahvuudeltaan suuria sota-, huolto- ja tukipalvelujoukkoja. Kyseessä on siis ideaali erittäin nopea ja laaja-alainen kuluttaminen Keynesiläisessä valtiokulutuksen hengessä.

g) Sivuhuomio artikkelin vasemmistolaisesta kirjoittajasta Michel Chossudovskista. Hän kritisoi propagandaa ja valehtelua Yhdysvaltojen sodankäyntiin liittyen ja pyrkii siinä rehellisyyteen, mutta hyväksyy samanlaisen poliittisesti "korrektin" valehtelun sisäpolitiikassa.

Kommenteistani poimittuja lisäyksiä:

(Viittaus nim. Milttonin kysymykseen)

Kohta g) johtuu siitä, että se vasemmisto, joka on liberaalin vasemmisto-oikeistovallan ulkopuolella vaihtelevista syistä (ideologisista, periaatteellisista, "kaikille ei ole tilaa eliitissä/eliitin ylärakenteissa", persoonaan liittyvistä [esim. contrarian personality], tms. syistä) tai haluaisi vallan kokonaan vasemmistolle, on ilman monia valtaresursseja, eikä siten ole päättämässä esim. valtiollisesta voimankäytöstä tai ohjaamassa sen käyttöä käytännön elämässä. Tässä tapauksessa "voimattomien" ja väkivaltaresursseja omaamattomien henkilöiden tai organisaatioiden suurin valtaresurssi on esiintyä rauhantekijöinä, kaikille kaikkea hyvää haluavina, sovittelevina, ystävyyteen pyrkivinä, rauhanomaisia keinoja käyttävinä jne. Lisäksi tämä luo maksimaalisen kontrastin ja eron voimaakäyttävien ja "rauhantekijöiden" välille, ja luo ja pitää yllä erillisiä ryhmiä ja niiden rajoja, sekä motivoi "meidän hyvien" toimintaa täysin erilaista "pahaa" vastaan. Tämä on hivenen kyyninen näkemys, eikä se selitä ehkäpä 5%:ia, jotka saattaisivat olla sovittelevia jne. kaikissa tilanteissa. Mutta se selittää ne loput 95%:ia, jotka käyttäisivät sumeilematta väkivaltaa oman asiansa ajamiseen, jos heillä olisi valta/ kaikki valta. Voimme havaita Chossudovskyn täysin kyynisestä valehtemisesta sisäpolitiikassa, että hän kuuluu siihen 95%:in. Lisäksi em. 5%:lla on taipumus joutua 95%:n ohjailemiksi pelinappuloiksi.

 ***

(Viittaus nim. Milttonin  Amnesty Internationaliin liittyviin linkkeihin kommenttiosastossa)

 Amnesty Internationalilla on Suomessa melkein virallinen asema. Sitä siteerataan ja haastatellaan pääuutislähetyksissä ja muissa suurimmissa medioissa sellaisenaan (ei esim. tarkoitushakuista editointia, tai mitätöiviä tai negatiivisia kommentteja/ puheita toimittajilta), ja sitä pidetään puolueettomana totuuden kertojana. Mutta Amnesty on vain yksi valtioiden käyttämistä organisaatioista, jonka tarkoitus on antaa sitä rahoittaville valtioille näennäisesti puolueettomasta lähteestä sitä legitimiteettia ja propagandistista tukea, jota ne tarvitsevat, ja jota ne eivät itse voi uskottavasti tuottaa. Koko Ngo lyhenne (non-governmental organizations) on erityisesti tärkeimpien ja tunnetuimpien järjestöjen osalta jo itsessään valhe. Rehellinen nimitys olisi Go (governmental organizations).

11 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

Edit on pieniä muutoksia ja korjauksia tekstiin.

Valkea kirjoitti...

Sain ensimmäisen huono -arvostelun kirjoituksesta. Tätä täytyy juhlia. :)

Miltton Friidman kirjoitti...

a) Totta, mutta jos Yhdysvallat ei harjoita tai pyri globaaliin hegemoniaan, sen tekee jokin muu suurvalta, kuten Kiina tai Venäjä.

b) Kaikki ryhmät ovat liberaalille eliitille uhrattavia ja vaihdettavia välineitä.

Hyvin pitkälle näin.

Asia, joka itseäni suututtaa on erityisesti se, miten esim. eurooppalainen vasemmisto tekee maahanmuuttajista & muista vähemmistöistä kannatuskuntansa. Koska vasemmisto kannattaa maahanmuuttoa, niin maahanmuuttajat äänestävät vasemmistoa. Suomessakin nimenomaan vasemmistopuolueissa (vihr, vas, sdp) on paljon maahanmuuttajapoliitikkoja.

c) "Kansalaisjärjestöistä". Tsekkaappa vaikka tämä linkki Amnesty Internationalista ja sen ulostulosta Syyrian kriisin aikana.

d) Suomessa liberaalit kannattivat Obamaa suurelta osin sen takia, että Obaman piti olla paljon rauhanomaisempi ja sovittelevampi kuin sotaisan Bushin.

Muistan tämän. Erityisesti akateemisissa piireissä pidettiin Obaman "sosiaalisuudesta". Obaman piti nimenomaan järjestää terveydenhuolto mustalle väestölle ja tehdä paljon muutakin "yhteiskunnallista hyvää".

e) Yksi hyvä esimerkki tästä on Burma (Myanmar). Käytännössä USA yrittää kammeta Burman sotilasjunttaa pois vallasta, jotta se pääsisi kiinni luonnonresursseihin, mm. öljy- ja kaasukenttiin. Burman opposition johtaja Aung San Suu Kyi onkin täysin USA:n marionetti. Burman onkin huhuttu valmistelevan ydinasetta.

f) Kaksi käsitettä: "Military industrial complex" ja "Military keynesianism".

g) Mistä luulet tämän johtuvan? Vasemmiston yleisestä epäjohdonmukaisuudesta?

Miltton Friidman kirjoitti...

Hyvä kirjoitus muuten. Minä en painanut huono-nappia.

Valkea kirjoitti...

Tulikohan huono -arvostelu raakaversiosta, jossa oli aika paljon sisältöönkin liittyvää korjattavaa, vai lopullisen tekstin sisällöstä? 4-5 lukijaa ehti lukea raakaversion, ja on todennäköistä, että joku heistä oli mystiseksi jäänyt arvostelija.

Valkea kirjoitti...

Kiitos Miltton. Luen ja vastaan huomenna.

Miltton Friidman kirjoitti...

Vielä kohtaan a) Tottakai olisi parasta, jos kaikki valtiot pysyisivät "omalla tontillaan".

Tietty ei myöskään voi sanoa, että esim. Venäjä pyrkisi levittämään omaa järjestelmäänsä globaalissa mittakaavassa. Mutta Kiina laajentaa kyllä vaikutuspiiriään.

Valkea kirjoitti...

Miltton,

luin linkitetyt tekstit ja ne olivat hyviä. Erityisesti Amnesty Internationalia koskeva. Alex Jones on hiukan erikoinen, enkä ole hänen kanssaan aivan kaikesta samaa mieltä, mutta hän on älykäs, hänen lähteensä ovat kunnossa ja hänen kirjoituksensa ovat suorassa tai lähes suorassa suhteessa lähteisiin. Ja hän ja hänen toimittajansa etsivät ja löytävät paljon tärkeää informaatiota.

Amnesty Internationalilla on Suomessa melkein virallinen asema. Sitä siteerataan ja haastatellaan pääuutislähetyksissä ja muissa suurimmissa medioissa sellaisenaan (ei esim. tarkoitushakuista editointia, tai mitätöiviä tai negatiivisia kommentteja/ puheita toimittajilta), ja sitä pidetään puolueettomana totuuden kertojana. Mutta Amnesty on vain yksi valtioiden käyttämistä organisaatioista, jonka tarkoitus on antaa sitä rahoittaville valtioille näennäisesti puolueettomasta lähteestä sitä legitimiteettia ja propagandistista tukea, jota ne tarvitsevat, ja jota ne eivät itse voi uskottavasti tuottaa. Koko Ngo lyhenne (non-governmental organizations) on erityisesti tärkeimpien ja tunnetuimpien järjestöjen osalta jo itsessään valhe. Rehellinen nimitys olisi Go (governmental organizations).

***

Obamacare (nähtävästi virallinen nimitys, jolla sitä käsitellään julkisuudessa), josta olen puhunut joissain aiemmissa kirjoituksissa on laaja terveydenhuoltouudistus, johon mainitsemasi uudistus kuuluu osana.

***

Samoin jos Iran valmistelee ydinasetta, ainakin yksi sen tärkeimmistä motiiveista on sama kuin Burmalla. Tarkoitukseni ei tällä ole ottaa kantaa Iraniin ja sen politiikkaan, todeta vain osa niistä motiiveista, jotka sen toimintaa ajavat eteenpäin.

***

Kohta g) johtuu siitä, että se vasemmisto, joka on liberaalin vasemmisto-oikeistovallan ulkopuolella vaihtelevista syistä (ideologisista, periaatteellisista, "kaikille ei ole tilaa eliitissä/eliitin ylärakenteissa", persoonaan liittyvistä [esim. contrarian personality], tms. syistä) tai haluaisi vallan kokonaan vasemmistolle, on ilman monia valtaresursseja, eikä siten ole päättämässä esim. valtiollisesta voimankäytöstä tai ohjaamassa sen käyttöä käytännön elämässä. Tässä tapauksessa "voimattomien" ja väkivaltaresursseja omaamattomien henkilöiden tai organisaatioiden suurin valtaresurssi on esiintyä rauhantekijöinä, kaikille kaikkea hyvää haluavina, sovittelevina, ystävyyteen pyrkivinä, rauhanomaisia keinoja käyttävinä jne. Lisäksi tämä luo maksimaalisen kontrastin ja eron voimaakäyttävien ja "rauhantekijöiden" välille, ja luo ja pitää yllä erillisiä ryhmiä ja niiden rajoja, sekä motivoi "meidän hyvien" toimintaa täysin erilaista "pahaa" vastaan. Tämä on hivenen kyyninen näkemys, eikä se selitä ehkäpä 5%:ia, jotka saattaisivat olla sovittelevia jne. kaikissa tilanteissa. Mutta se selittää ne loput 95%:ia, jotka käyttäisivät sumeilematta väkivaltaa oman asiansa ajamiseen, jos heillä olisi valta/ kaikki valta. Voimme havaita Chossudovskyn täysin kyynisestä valehtemisesta sisäpolitiikassa, että hän kuuluu siihen 95%:in. Lisäksi em. 5%:lla on taipumus joutua 95%:n ohjailemiksi pelinappuloiksi.

***

Kiina laajentaa kyllä valtapiiriään esim. raaka-aineiden hankkimiseksi Afrikasta ja öljyn hankkimiseksi ympäri maapallon, mutta se tekee sen lähes pelkästään yritystoiminnan keinoin. Sotilasvoimalla Kiina taitaa uhata lähinnä vain Taiwania (joka ei ole hyvä asia).

Valkea kirjoitti...

Lisäsin osan vastauksestani kirjoitukseen.

Anonyymi kirjoitti...

"Mutta Amnesty on vain yksi valtioiden käyttämistä organisaatioista, jonka tarkoitus on antaa sitä rahoittaville valtioille näennäisesti puolueettomasta lähteestä sitä legitimiteettia ja propagandistista tukea, jota ne tarvitsevat, ja jota ne eivät itse voi uskottavasti tuottaa."

Suomen Amnesty International on ehdottanut, että maahanmuuttajien pääsyä Eurooppaan helpotettaisiin ja heille annettaisiin ns.työnhakuviisumeita, joiden avulla he voisivat tulla Eurooppaan ja katsella löytyykö töitä. Siis Eurooppa ottaisi miljoonia toimettomia ja työttömiä ihmisiä mailleen katsomaan, löytyykö työtä.

USA taas ei pidä Perusssuomalaisten noususta. Mitähän kaikkea tuolla taustalla oikein puuhataankaan?

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

lisäksi suurin osa Amnesty Internationalille rahaa lahjoittavista henkilöistä on liberaaleja keskiluokkaisia ja ylemmän keskiluokan ihmisiä, jotka edustavat kapeaa sektoria kustakin kansasta. Tämä on yksi niistä syistä, joiden takia Amnestyn ei tarvitse välittää sellaisista demokraattisista paineista, jotka ovat sen agendalle vastakkaisia. Toki liberaalin median ja valtion tuki ovat myös tärkeässä osassa tässä.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto