Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

lauantai 14. joulukuuta 2013

Hiukan liberaalia sanastoa kansallissosialistisessa kontekstissa

Liberaalit vääntelevät sanojen merkityksiä ja antavat uusia ja negatiivisia poliittisia nimityksiä aiemmin positiivisille asioille.

Rasismi ---> Lojaalisuutta, altruismia, arvostusta ja huolenpitoa omaa etnistä ryhmäänsä kohtaan, omasta etnisestä ryhmästä välittämistä, oman etnisen ryhmän preferoimista, toivomus oman etnisen ryhmän säilymisestä. Nämä ovat traditionaalisesti positiivisia ja kiitettäviä suhtautumisia omaa etnistä ryhmää kohtaan. Lisäksi liberaalit näkevät kaksinaismoralistisesti nämä samat ominaisuudet positiivisina silloin kun toiseudella on niitä, mutta negatiivisina silloin kun kantaväestöllä on niitä.

Vihapuhe ---> Kriittistä suhtautumista liberaalien politiikkaan. Liberaalit toivovat, että heitä ja heidän poliittisia näkemyksiään ei kritisoitaisi. On helpompaa nähdä asiallinen ja rationaalinen kritiikki irrationaalisena vihana. On helpompaa sivuuttaa faktat kun keskitytään informaation sisällön sijasta kirjoittajan oletettuihin tunteisiin. Näillä keinoin on helpompaa yllyttää muita tekemään samoin ja suhtautumaan negatiivisesti kirjoittajaan. Liberaalit toivovat aidosti, että heidän vastustajansa ovat täynnä vihaa. Samalla se esittää implisiittisen väitteen liberaalien kontrastista suhteessa "vihapuhujiin", liberaalit näyttävät suhteessa rauhallisemmilta, harkitsevammilta ja rationaalisemmilta.

Natsi tai fasisti ---> Liberaalien käyttäessä näitä sanoja ne pitävät erittäin harvoin paikkansa, yksinkertaisesti siitä syystä, että ei-liberaalit fasistit ovat nykyisin erittäin harvinaisia. Itseasiassa liberaalit ovat suurelta osin samanlaisia kuin kansallissosialistit, jos kansallissosialistien politiikasta vähennetään pois ylenpalttinen sotaisuus. Voimakas rotu- ja maahanmuuttopolitiikka liberaaleilla on, se vain on käänteinen suhteessa kansallissosialistien rotupolitiikkaaan. Sosialistisesti värittyneet talous- ja yhteiskuntapolitiikat ovat kansallissosialisteilla ja liberaaleilla suurimmalta osin samanlaisia. Kumpiakin ajaa samanlainen kiihkeä vallan laajentamishalu, kansallissosialistit vain painottavat enemmän sotaisia keinoja ja liberaalit painottavat enemmän taloudellisia ja poliittisia keinoja. Kumpikin pyrkii keskitettyyn valtaan ja yhteiskunnan kollektiiviseen ohjaukseen. Kummankin kollektiivisuutta täydentää teennäinen individualismi. Kumpikin väittää taistelevansa korruptiota vastaan, mutta liberaalit eivät oikeasti edes yritä vastustaa sitä. Hyvä veli -kapitalismi on liberaalissa yhteiskunnassa normaalitila. Kumpaakin ideologiaa leimaa voimakas redistribuutio. Kumpikin ideologia on puhtaan materialistinen, mutta pettää itseään mielikuvilla materialismin ylittävistä henkisistä ja käytännöllisistä tavoitteista. Kumpikin on perustavoitteiltaan egalitaristinen, mutta on silti jyrkän hierarkinen. Jne. Me elämme jo liberaalissa fasismissa.

Kansallissosialistien Puolueohjelma:

1. Me vaadimme kaikkien saksalaisten yhdistämistä suur-Saksaan kansojen itsemääräämisoikeuden perusteella.

2. Me vaadimme saksalaisille samanlaisia ja yhtäläisiä oikeuksia kuin muilla kansoilla on, ja Versaillesin ja St. Germainin rauhansopimusten kumoamista.

3. Me vaadimme maata ja alueita kansamme ylläpitämistä varten, siirtomaita jonne voimme lähettää ylimääräisen populaatiomme.

4. Vain rodun jäsen voi olla saksan kansalainen. Rodun jäsen voi olla vain henkilö, joka on saksalaista verta, riippumatta siitä mitä uskontoa hän tunnustaa. Tämän seurauksena juutalaiset eivät voi olla rodun jäseniä.

5. Sellaiset henkilöt, joilla ei ole kansalaisuutta, voivat elää Saksassa vain vieraina, ja heidän tulee olla ulkomaalaislain auktoriteetin alaisuudessa.

6. Oikeus määrätä hallinnollisista- ja lakiasioista kuuluu vain kansalaisille. Siksi vaadimme, että kaikki julkiset virat, kuuluvatpa ne valtakunnalliselle tasolle, lääneihin tai kuntiin, täytetään vain kansalaisilla. Me taistelemme parlamentaarisen talouden korruptiota vastaan, ja vastustamme virantäyttöä vain puoluesidonnaisuuksien mukaisesti, ilman, että otetaan huomioon henkilön luonne ja kyvyt.

7. Me vaadimme, että valtiolle annetaan tehtäväksi tarjota kansalaisille mahdollisuus toimeentuloon ja elämäntapaan. Jos on mahdotonta ylläpitää valtion koko populaatiota, silloin ulkomaiden kansalaiset (ei-kansalaiset) karkotetaan valtiosta.

8. Kaikki ei-kansalaisten lisämaahanmuutto on lopetettava. Me vaadimme, että kaikki ei-saksalaiset, jotka ovat muuttaneet Saksaan elokuun 2. päivän jälkeen vuonna 1914, on pakotettava välittömästi lähtemään Saksasta.

9. Kaikilla kansalaisilla on oltava yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet.

10. Kaikkien kansalaisten ensimmäisen velvollisuuden täytyy olla työskenteleminen sekä henkisesti, että fyysisesti. Yksilöiden toiminta ei saa suuntautua kaikkien etua vastaan, vaan sillä on oltava sellaisia tuloksia kokonaisuuden kontekstissa, jotka hyödyttävät kaikkia.

11. Työstä ansaitsemattomien tulojen kumoaminen. Vuokra-orjuuden poistaminen.

12. Kun otetaan huomioon ne suuret omaisuuden ja veren uhraukset, joita jokainen sota vaatii kansalta, henkilökohtainen hyöty sodasta on määrättävä rikokseksi kansaa kohtaan. Siksi me vaadimme kaikkien sodasta saatujen voittojen takavarikoimista.

13. Me vaadimme kaiken sotateollisuuden ja trustien kansallistamista.

14. Me vaadimme raskaan teollisuuden voittojen jakamista kansalaisille.

15. Me vaadimme suurta vanhuuden sosiaalihuollon laajentamista.

16. Me vaadimme terveen keskiluokan luomista ja ylläpitämistä, välitöntä suurten varastojen kansallistamista, ja niiden vuokraamista halvalla pienille yrityksille, ja pienistä yrityksistä huolehtimista silloin kun ne solmivat sopimuksia valtion, läänien ja kuntien kanssa.

17. Me vaadimme maareformia, joka sopii tarpeisiimme, lakitoimenpiteitä, joilla pakkolunastetaan ilmaiseksi maata julkiseen käyttöön, kaikkien maaverojen poistamista, ja kaiken maakeinottelun estämistä.

18. Me vaadimme taistelua niitä vastaan, joiden toiminta on vahingollista yleiselle edulle. Kansallisia rikollisia, veronkiskojia, Schieberiä jne. on rangaistava kuolemalla ottamatta huomioon heidän uskonnollista suuntautumistaan tai rotua.

19. Me vaadimme roomalaisen lain, joka palvelee materialistista maailmanjärjestystä, korvaamista saksalaisella siviilioikeudella.

20. Valtion on oltava vastuussa perusteellisesta koko kansallisen opetuksen uudelleenrakentamisesta. Se mahdollistaa kaikille kyvykkäille ja ahkerille saksalaisille pääsyn korkeakoulutukseen ja sen seurauksena pääsyn johtaviin asemiin. Kaikkien koulutusinstituutioiden opetussuunnitelmien on mukauduttava käytännöllisen elämän tarpeisiin. Koulujen on pyrittävä edistämään valtion konseptin ymmärtämistä lasten käsityskyvyn alkamisesta saakka. Me vaadimme valtion kustannuksella opetusta älyllisesti lahjakkaille lapsille, joilla on köyhät vanhemmat, riippumatta heidän asemastaan yhteiskunnassa tai ammatista.

21. Valtion on huolehdittava kansallisen terveyden nostamisesta suojelemalla äitejä ja lapsia, kieltämällä lapsityövoiman käyttö, kannustamalla fyysistä kuntoa, perustamalla lakisääteinen velvollisuus voimisteluun ja urheiluun, ja tukemalla kaikkia organisaatioita, jotka keskittyvät nuorten kuntourheiluohjaukseen.

22. Me vaadimme palkkasoturijoukkojen lakkauttamista ja kansallisen armeijan perustamista.

23. Me vaadimme lakisääteistä valheiden ja niitä levittävän lehdistön vastustamista. Jotta voisimme järjestää saksalaisen lehdistön me vaadimme, että, a) Kaikkien saksankielisen lehdistön kirjoittajien ja työntekijöiden on oltava rodun jäseniä. b) Ei-saksalaisten lehtien on hankittava lupa valtiolta voidakseen harjoittaa julkaisutoimintaa. Niitä ei saa julkaista saksankielellä. c) Ei-saksalaisilta on lakisääteisesti kielletty kaikki taloudelliset intressit ja kaikki vaikutusvalta saksalaisessa mediassa. Rangaistuksena näiden lakien noudattamatta jättämisestä seuraa julkaisujen lakkauttaminen ja ei-saksalaisen välitön karkoitus Saksasta. Julkaisut, jotka toimivat yleistä etua vastaan, lakkautetaan. Me vaadimme sellaisten taidemuotojen ja kirjallisten suuntauksien laillista syyttämistä, joilla on tuhoava vaikutus kansalliseen elämään, ja niiden organisaatioiden sulkemista, jotka vastustavat ylläolevia vaatimuksia.

24. Me vaadimme uskonnonvapautta kaikille valtion sisäisille uskonnollisille suuntauksille kunhan ne eivät vaaranna valtion olemassaoloa tai vastusta germaanisen rodun moraalista tuntoa. Puolue kannattaa positiivisen kristillisyyden (kansallissosialistien määrittelemää) näkökulmaa sitomatta itseään mihinkään uskonnolliseen suuntaukseen. Puolue taistelee juutalaisten materialistista henkeä vastaan sisällämme ja ympärillämme, ja on vakuuttunut siitä, että kansakuntamme kestävä tervehtyminen voi onnistua vain seuraavan kehikon puitteissa: yhteinen hyvä edeltää yksilöllistä hyötyä.

25. Kaiken tämän saavuttamiseksi me vaadimme voimakkaan keskitetyn valtiovallan muodostamista. Keskusparlamentin rajoittamatonta auktoriteettia yli koko valtion ja sen organisaatioiden. Valtioelinten ja ammattikuntien tulee suorittaa lait, joita valtio tekee eri liittovaltioiden sisällä. Puolueen johtajat lupaavat, jos se on tarpeellista, uhraavansa elämänsä tukeakseen ylläolevaa puolueohjelmaa.

9 kommenttia:

Kumitonttu kirjoitti...

Saakutin hieno tuo valokuva, mistä se on?

Itse kirjoituksen luen myöhemmin, oli taas sen verran painavaa että tipuin het kärryltä.

Valkea kirjoitti...

Kumitonttu,

se on Kalifornian ja Nevadan rajalla olevasta Lake Tahoesta:

http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Tahoe

Anonyymi kirjoitti...

Tämä kirjoitushan oli sitä itseään ja halpa.

Me jokainen joudumme miettimään eugeniikkaa, jos haluamme koiran. Siitä voisi tulla kysymyksiä, onko kyseessä väistämättä ihmisen määräämä ihmiselle, ja miljoona muuta. Minä uskon taasen siihen, vaikkei minulla ole mitään näyttöä, että albiinous syntyy jos on syntyäkseen ja syntyy ilman näitä vaatimuksia. Onko kaikista tullut ruskeaturkkisia, vaikka monet rodut esim. koirissa ovat sekoittuneet keskenään. Monella on vielä siniset silmät. En usko siihen, että hallitset kohtaloa kuten sanottu.

P.S. Monet kapisetkin piskit ovat sinisilmäisiä.

Tällaisen minä haluaisin, en vain tiedä rotua:

http://www.youtube.com/watch?v=1Xg2G_oINqc

-U

Valkea kirjoitti...

http://www.uusisuomi.fi/raha/64437-professori-matti-viren-suomen-tilanne-vakava-elakkeet-palkat-ja-tuet-jaadytettava-heti

Anonyymi kirjoitti...

Kun peliä on lähdetty pelaamaan, miksi ei viedä sitä loppuun asti. Nämä valtioiden velkaantumiset tulevat samalla tavalla mitätöidyksi EU:ssa kuin Yhdysvalloissa keskuspankin toimesta. Muu on sanahelinää ja ihmisten simputusta. Devalvaatio kai on kyseessä noin periaatteessa.

Mutta pienemmässä mitakaavassa, opintotuen jäädytyksessä ei ole mitään järkeä. OK, amikseen mennään opiskelemaan, yliopistoon mennään oppimaan. Ja luultavasti yliopistosta saa luun käteen todennäköisemmin nykyään kuin amiksesta. Ja sivistyksellä tai älyllisellä sisällöllä ei ole mitään merkitystä nykyään edes yliopistossa, ainoastaan rahaa tuottavalla toiminnalla. Tämä on ihan hullu tämä markkinajärjestelmä, vaikka ihmisillä on jo paljon kaikkea materiaa. Ja henkisyyttä ei saada ostettua, siten kuten Himanen lauloi. En tiedä enää, enkä usko mihinkään tai kehenkään ihmiseen.

-U

Anonyymi kirjoitti...

Tarkennuksena: mihinkään ihmisen sanomaan.

-U

Valkea kirjoitti...

Eu:n järjestelmä on aiheuttanut nykyisen talouskriisin ja pitää sitä toiminnallaan yllä antamalla suurpankeille tukea paremmin asiansa hoitaneiden maiden varoista ja estämällä konkurssimaiden devalvaation. Suomi on kovaa vauhtia vajoamassa konkurssimaiden tasolle ylisuurten Eu-sitoumusten ja paisuneen julkisen sektorin takia.

Anonyymi kirjoitti...

Varmasti osittain, mutta kyllä ikuinen kasvutahti oletusarvona talousjärjestelmässä kuulostaa jotenkin maallikon korviin melko faustiselta yhtälöltä. En tunne kovinkaan hyvin talouden mekaniikkaa yleisesti. Vielä tuosta Virenin mielipiteestä näin kotimaan tasolla: Amerikassa akateeminen työtön tai hampurilaisten paistajahan alkaa olla kai melko vakiintunut kohtalo monelle korkeakoulun käyneelle. Mahdollisesti Suomessa myös sama seuraa, ellei ole jo seurannut. Silti tiedon säilyttäminen, tietoon kohdistuminen tai sen käyttäytymisen tarkastelu on kulttuurinen itseisarvo, jota rahalla ei voi mitata. Mutta toimijoina ovat kuitenkin ihmiset, jotka - jolleivät ole niin kiinnostuneita rahasta - yleensä haluavat jonkinlaisen palkkion tunteessa toimimisesta yhteisönsä hyväksi. Perinteisesti tämä on esiintynyt työpaikan muodossa. Tarkoitan, että sanotusta seuraa rakenteellisesti melkoinen kannustamaton nihilismin sikiämispesä näin kotimaan toimeentulojärjestelmän kohdalla. Ajatellaan nuorta, jolla on valittavana syrjäytyminen ja toimeentulotuki tai opiskelupaikka korkeakoulussa. Jos oletuksena on, että opiskelu ei tuota työpaikkaa eikä juurikaan muutoinkaan eksplisiittistä todistetta yhteisönsä hyväksi toimimiselle; lisäksi velan ottamisen jälkeenkin rahaa jää käteen kuukaudessa huomattavasti vähemmän kuin olemalla tekemättä mitään. Veikkaisin, että yhtälö voisi toimia vain protestanttisen työetiikan maissa, mutta väittäisin, että työetiikka kuuluu niihin kiertäviin kulttuurisiin ilmiöihin, jotka levittäytyvät nykyisin globaaleja kanavia pitkin yhä enenevässä määrin. Virenin puheenvuoro on siis melkoista vasaralla silittelyä, lyödään kaikkia tasapuolisesti lukkoon. Ennemmin voitaisiin keskittyä mainitsemaani opiskelun motivaation epäkohtaan.

-U

Valkea kirjoitti...

Yhtäläisyydet kansallissosialismin, fasismin ja liberalismin välillä ovat selkeitä, kuten linkittämäni kirja osoittaa:

http://www.adlibris.com/fi/product.aspx?isbn=0141039507

Kyse on toteamuksesta, ei hyperboliasta.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto