Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

lauantai 9. elokuuta 2014

Miksi maahanmuutto? (edit)

Olen aiemmissa kirjoituksissani käsitellyt maahanmuuttoa ja maahanmuuttoteollisuutta. Vasemmistopuolueet ja niiden taustavoimat haluavat maahanmuuttajista lisää alaluokkaisia äänestäjiä itselleen, asiakkaita valtion ja kuntien sosiaalibyrokratioille, ja asiakkaita valtion ja kuntien rahoittamille, usein maahanmuuttajiin liittyville järjestöille. Oikeistopuolueet ja niiden taustavoimat haluavat maahanmuuttajista halpatyövoimaa (usein harmaata tai pimeää), joka samalla kilpailuttaa kantaväestön palkkoja alaspäin, ja asiakkaita sekä tavallisille kotimarkkinoilla toimiville yrityksille, että maahanmuuttajiin erikoistuneille yrityksille. Vasemmisto ja oikeisto ovat maahanmuuttajien suhteen avioliitossa, ja ne ajavat usein toistensa maahanmuuttotavoitteita. Pintapuolisesti tarkasteltuna pelkkä lyhytnäköinen ja kapeakatseinen itsekkyys on kaikissa edellä mainituissa motiivina. Mutta on olemassa myös syvempiä täydentäviä syitä, jotka pohjimmiltaan aiheuttavat nykyisen tilanteen. Itsekkyyttä on kaikkialla maailmassa, mutta eivät kaikki kansat ole käynnistäneet massiivista maahanmuuttoa omalle alueelleen. Joidenkin kansojen keskuudessa on sellaisia psykologisia ja kulttuurillisia tekijöitä, jotka säätelevät, ohjaavat, tasapainottavat ja vaimentavat itsekkyyttä niin, että se ei pääse valloilleen; ne luovat vastavoimia itsekkyydelle. Esim. Japani ja Etelä-Korea eivät ole aloittaneet massiivista kaukaisten etnisten ryhmien ja vieraiden kulttuurien maahanmuuttoa. Seuraavat syyt vaikuttavat merkittävästi maahanmuuttoilmiön syntymiseen suomalaisten, ja vaihtelevassa määrin eurooppalaisten keskuudessa (osittain päällekkäisiä):

a) Suomalaisilla on liikaa taipumusta individualismiin, itsekeskeisyyteen, jonkinasteiseen solipsismiin ja jossain määrin narsismiin. Nämä johtavat usein käytännön elämässä empatian, sympatian, sosiaalisuuden ja yhteistyön puutteeseen suomalaisten välillä, ja korostuneen lyhytnäköiseen ja kapeakatseiseen itsekkyyteen. Nykyinen liberaali kulttuuri ja sen taustaoletukset luovat ja pahentavat näitä luonteenpiirteitä, mutta valitettavasti jokin osa niistä on suomalaisten luontaisia luonteenpiirteitä. Suomalaiset tulkitsevat usein kaikki asiat vain omasta näkökulmastaan, vain omasta elämänpiiristään ja elämänhistoriastaan lähtien. Suomalaisilla on taipumus projisoida henkilökohtainen sisäinen maailmansa ja elämänpiirinsä, niiden negatiiviset ja/tai positiiviset puolet kaikkia suomalaisia tai kaikkia ihmisiä koskeviksi. Suomalaiset eivät usein edes yritä katsoa asioita laajemmin suomalaisen kansan kannalta tai katsoa asioita muiden ihmisten silmin. Suomalaisten sosiaaliset suhteet ovat usein suhteellisen pinnallisia. Suomalaiset eivät usein joko välitä yhteisestä hyvästä, tai välittävät siitä joidenkin abstraktien periaatteiden ja teknisten toimintamallien kautta, ei empaattisesti, inhimillisesti ja sosiaalisesti. Suomalaiset lähestyvät asioita korostetusti yksilöiden kilpailuna, vähemmän yhteistyön näkökulmasta. Jopa suomalaisten yhteistyössä on usein korostetusti individualistisen kilpailun henki (valitettavasti tämä kilpailullisuus manifestoituu suhteellisen heikosti yrittämisessä). Suomalaisilta puuttuu usein konkreettisen elämän aito välittäminen suomalaisista ja aito suomalaisten etujen puolustaminen; itseasiassa nämä puuttuvat suomalaisilta usein myös abstraktilla mielikuvien ja puheiden tasolla. Esimerkkejä käytännön elämästä:

X kannatti kiihkeästi, sokeasti ja ilman järkeviä tai riittäviä perusteluita avointa maahanmuuttoa keskusteluissa. X on suhteellisen älykäs. Myöhemmin kävi ilmi, että hänen vanhempansa olivat olleet väkivaltaisia alkoholisteja, jotka olivat pahoinpidelleet häntä, haukkuneet häntä ja nujertaneet häntä henkisesti. Hän oli vannonut itselleen, että hän tulee omassa elämässään kohtelemaan kaikkia ihmisiä hyvin. Maahanmuutto oli hänen mielessään muotoutunut tarkoittamaan hyvää kohtelua todennäköisesti median pehmeän propagandan myötävaikutuksella. Hän kohteli usein kirjoituksissaan suomalaisia huonosti, ehkä samalla tavalla kuin hänen vanhempansa olivat kohdelleet häntä. Hän ei näyttänyt huomaavan suomalaisten huonossa kohtelussa mitään ristiriitaa periaatteidensa kanssa. Hän ei koskaan ajatellut sitä miten maahanmuutto vaikuttaa negatiivisesti suomalaisiin, suomalaisten elämään ja suomalaiseen yhteiskuntaan, sitä miten maahanmuutto on itsessään suomalaisten huonoa kohtelua. Hän ei koskaan pohtinut sitä, onko järkevää muodostaa koko yhteiskuntaa koskevia poliittisia kantoja henkilökohtaisten negatiivisten alkoholistivanhempiin liittyvien kokemusten perusteella, jotka eivät liity mitenkään maahanmuuttoon. Hän ei koskaan huomannut, että aitoa hyvän tekemistä voi harjoittaa vain rajattuja todellisia ryhmiä kohtaan, ei universaaleja abstrakteja mielikuvitusryhmiä kohtaan. Hän ei tajunnut, että käytännön elämässä hyvän tekemiseen liittyy usein väistämättä toisten ihmisten (usein näkökulmasta riippuen) hyvien tai huonojen pyrkimysten estämistä; ilman sitä aitoa hyvää ei voi olla olemassa. Vain abstraktissa mielikuvien maailmassa hyvää voidaan luoda ilman muiden ihmisten pyrkimysten estämistä.

Y kannatti avointa maahanmuuttoa keskusteluissa. Kävi ilmi, että hänelle ratkaisevan tärkeä syy maahanmuuton kannattamiselle oli se, että hänellä oli itä-aasialainen ystävä, josta hänellä oli hyviä kokemuksia. Itä-aasialaiset ovat usein mallikansalaisia, joten se ei ole yllättävää. Hän tunsi myös vääristynyttä velvollisuutta ja lojaalisuutta itä-aasialaista ystäväänsä kohtaan. Hän koki, että hän ei voi vastustaa maahanmuuttoa vahingoittamatta samalla jonkinlaisella abstraktilla mielikuvatasolla itä-aasialaista ystäväänsä. Hän projisoi hyvät henkilökohtaiset kokemuksensa yhdestä henkilöstä kaikkea maahanmuuttoa koskevaksi. Media varmastikin työnsi häntä samaan suuntaan, koska hän toisteli usein toimittajien kliseitä. Häneltä puuttui ymmärrys siitä, että maahanmuutto koostuu suurimmalta osalta muista kuin itä-aasialaisista, ja että massiivinen maahanmuutto on täysin eri asia kuin yksi ystävä. Suuri määrä itä-aasialaisiakin muuttaa suomalaista yhteiskuntaa suomalaisten kannalta negatiiviseen suuntaan. Hän ajatteli asioita itsekeskeisesti ja kapekatseisesti. Häneltä puuttui aito välittäminen suomalaisista ja suomalaisten eduista. Häneltä puuttui myös käsitys suomalaisten olemassaolosta ryhmänä; vain hänen oma pieni sosiaalinen piirinsä oli hänelle todellinen ryhmä. Jos ei ymmärrä ja koe suomalaisten (positiivista) olemassaoloa ryhmänä, ei voi myöskään ymmärtää, kokea ja puolustaa suomalaisten yhteisiä etuja.

Z kannatti keskusteluissa maahanmuuttoa suunnilleen median pehmeän propagandan mukaisesti. Kävi ilmi, että hän kannatti maahanmuuttoa, koska hän halusi osoittaa sillä kaikille keskustelijoille, että hän on "hyvä" ja yhteistyökykyinen henkilö, sopiva liittymään liberaalin sosiaalisen järjestyksen jäseneksi. Hän halusi säteillä "hyvyyttä" sosiaaliseen ympäristöönsä. Hän asui sellaisella alueella, että hänellä ei ollut käytännössä mitään omakohtaisia kokemuksia maahanmuutosta. Hänellä oli vain median luomia mielikuvia maahanmuutosta. Hän ajatteli maahanmuuttoa itsekeskeisesti oman suhteellisen abstraktin sosiaalisen statuksensa kautta, ei suomalaisia ja suomalaisten etuja. Maahanmuuton käytännön elämän haitat, ongelmat ja lopputulos eivät kiinnostaneet häntä. Kun maahanmuuton negatiiviset asiat tuotiin pitkällä aikavälillä ja niin konkreettisesti hänen tietoonsa, että niitä ei voinut enää väistää, ja kun hänelle tehtiin selväksi ne syyt joiden vuoksi hän ei ole hyvä ja hyväntekijä, päinvastoin, hän on poliittisilla toimillaan pahantekijä, ne aiheuttivat hänelle selvää kognitiivista dissonanssia. Hän oli silti itsekeskeisesti eniten huolissaan siitä, että joutuisi luopumaan suhteellisen abstraktista sosiaalisesta statuksestaan, eikä kokenut voivansa ainakaan vielä luopua siitä.

Jne.

Suuri osa suomalaisista muistuttaa tavalla tai toisella edellä mainittuja henkilöitä. He eivät pysty tekemään rationaalisia päätöksia maahanmuutosta, eivätkä puolustamaan suomalaisten yhteisiä etuja tai edes kokemaan suomalaisia todellisena ja konkreettisena ryhmänä.

b) Suomalaisilta puuttuu sosiaalisesti korjaavaa ja rakentavaa itsekritiikkiä ja suomalaisilla on taipumus individualistiseen fanaattisuuteen. Nämä kulkevat pitkälti käsi kädessä.

Kun japanilaisen johtajan yrityksessä tapahtuu jotain sosiaalisesti negatiivista, esim. useat työntekijät sanovat itsensä irti, japanilaisella johtajalla on taipumus alkaa miettimään mitä hän on tehnyt väärin; miten hän voisi korjata, parantaa ja vahvistaa yrityksen sosiaalista verkostoa; miten hän voisi tehdä sosiaalisesti parempia päätöksiä; miten hän voisi kehittyä paremmaksi sosiaalisen ryhmän ymmärtäjäksi ja sen herkemmäksi havainnoijaksi; miten yrityksen sosiaalista ilmapiiriä voidaan parantaa; jne. Japanilainen johtaja on sosiaalisten ongelmien herkkä ja tarkka havainnoija, ja hän pyrkii korjaamaan itseään, omaa ajatteluaan, omaa toimintaansa ja omaa politiikkaansa sosiaalisen ryhmän edun mukaisesti. Hän pyrkii sovittelemaan sosiaalisia ristiriitoja ja eturistiriitoja yhteisen hyvän mukaisesti. Japanilainen johtaja käyttää useimmiten pehmeitä ja hienovaraisia keinoja sosiaalisen organisaation ohjaamiseen. Hän on hyväntahtoinen, mutta tarvittaessa luja sosiaalisen organisaation 'isä' ja 'lääkäri'. Japanilainen johtaja pyrkii rehellisyyteen ja totuudenmukaisuuteen sosiaalisia ongelmia analysoidessaan. Hänelle sosiaaliset ongelmat ovat henkilökohtaisesti velvoittavia muuttumiseen ja kehittymiseen paremmaksi osaksi sosiaalista kokonaisuutta. Japanilainen johtaja ajattelee ensisijaisesti ja enemmän sosiaalista organisaatiota ja sen etua kuin itseään ja omaa etuaan. Hän on lojaali omiaan kohtaan. Japanilaiselle johtajalle sosiaalisen organisaation ihmiset ovat konkreettisia ihmisiä, joilla on tietty erityinen, tärkeä ja ainutlaatuinen merkitys kokonaisuutena.

Kun suomalainen liberaali poliitikko kohtaa vastustusta maahanmuuttopolitiikalleen, hänen atavistinen reaktionsa on vaatia lisää propagandaa mediaan ja oppilaitoksiin; lisätä rahoitusta maahanmuuttoa puoltaville järjestöille; lisätä ja tehostaa rangaistuksia sananvapauden käyttämisestä; pyrkiä syrjäyttämään kriitikot yhteiskunnallisista tehtävistä ja asemista; vahvistaa maahanmuuttoa kannattavien puolueiden yhteistyötä; jne. Liberaalin poliitikon tavoitteena on ongelmien ilmentyessä vahvistaa sitä omaa ajattelua, omaa toimintaa ja omaa politiikkaa, joka tuotti ongelmat, ja muuttaa kovakouraisesti niiden ajattelua, toimintaa ja politiikkaa, jotka reagoivat politiikan ongelmiin ja vastustivat niitä. Hän on ongelmien ilmentyessä hyökkäävällä puolustuskannalla kaikkia liberaalin politiikan muutoksia vastaan. Liberaalille poliitikolle maahanmuuttokritiikki on henkilökohtainen hyökkäys hänen persoonaansa, henkilöään, kunniaansa, itsemääräämisoikeuttaan, moraalisia periaatteitaan, tahtoaan, olemassaoloaan jne. vastaan, joka vaatii häneltä hyökkäävän linnottautumisen vanhoihin mielipiteisiinsä ja ajatteluunsa. Hän on pysähtynyt ja juuttunut poliittisille sijoilleen ja vanhoihin liberaaleihin toimintamalleihinsa. Liberaalille poliitikolle sosiaalisen tason ongelma on henkilökohtaisen tason ongelma. Hänelle kaikki hyvä on aina liberaalissa moraalin avulla muodostetussa löyhässä sisäryhmässä ja kaikki paha on aina ei-liberaalissa ulkoryhmässä; hänen moraalinsa on musta-valkoista ja paikkansa pitämättömiin äärimmäisyyksiin jaettua. Liberaali poliitikko ummistaa käytännössä silmänsä maahanmuuton ongelmilta ja pyrkii aktiivisesti olemaan ajattelematta niitä tai tulkitsee niitä voimakkaan vääristyneesti liberaalin ideologian läpi suodattuneena. Liberaali poliitikko on melkein sokea sosiaalisten ryhmien havainnoija, ja hän on sosiaalisten ryhmien säätelyssään kömpelö ja tyly; eräänlainen pehmeä pakottaja. Hän ajattelee eniten ja ensisijaisesti itseään ja omaa kapeakatseista ja lyhytnäköistä etuaan, ja suhteellisen vähän sosiaalisen kokonaisuuden etua. Liberaalille poliitikolle ihmiset ovat laskennallisia ja keskenään vaihdettavissa olevia universaaleja yksiköitä, joilla ei ole mitään erityistä merkitystä yksilöinä tai sosiaalisina ryhminä; vain abstrakteilla periaatteilla ja ihmismäärillä on merkitystä. Liberaali poliitikko on epälojaali omaa kansaansa kohtaan.

Tämä ei tarkoita, että japanilaiset johtajat tekisivät aina yksittäisissä tapauksissa parempia päätöksiä kuin suomalaiset johtajat, mutta keskimäärin ja pitkällä aikavälillä japanilaiset johtajat tekevät sosiaalisen kokonaisuuden kannalta parempia päätöksiä kuin suomalaiset johtajat. Silloinkin kun japanilaiset tai itä-aasialaiset tekevät suhteellisen huonoja päätöksiä, heillä on tietty sosiaalinen ajattelu- ja päätöksentekotyyli, jossa on aina mukana ainekset suomalaisia parempaan sosiaaliseen päätöksentekoon. Esim. eräs kiinalainen keisari piti valtakunnassaan lakia ja järjestystä yllä siten, että hän lähetti säännöllisesti vakoilijoitaan kaupunkeihin kuuntelemaan niissä soitettavaa ja laulettavaa musiikkia. Jos kaupungin musiikin sävelmissä oli riitaisia sointuja, ja jos sanoitukset olivat epäharmonisia ja riitaisia, keisari lähetti siihen kaupunkiin sotajoukkoja teloittamaan potentiaaliset kapinalliset. Tällä tavalla keisari ja hänen jälkeensä tulevat keisarit saivat pidettyä valtakunnassaan pitkään rauhaa ja järjestystä yllä. Vaikka tämä on ongelmien väkivaltaista maton alle lakaisemista, voimme tässäkin havaita sellaista sosiaalista herkkyyttä ja hienovaraisuutta,  jota suomalaisessa sosiaalisessa päätöksenteossa ei ole.

Hyökkäävä linnottautuminen yltiöindividualistisiin ja lähes solipsistisiin mielipiteisiin ja asenteisiin tekee suomalaisista usein fanaatikkoja ja suomalaisten mielipiteistä fanaattisia. Tämän voi nähdä helposti yksittäisten ihmisten mielipiteistä viemällä loogisesti niiden seuraamukset päätepisteisiinsä. Sen näkee usein myöskin jo pelkästään voimakkaan emotionaalisesta epärationaalisesta kommunikoinnista sellaisenaan. Siitä huolimatta tällä fanaattisuudella on taipumus jäädä näkymättömäksi ihmisille ja näyttää "normaalilta" asiaintilalta. Se johtuu suurelta osin siitä, että maahanmuuttomielipiteiden yksilöllinen kirjo ja kakofonia on suurta. Niistä ei helposti synny sellaista näkyvää ja konkreettista fanaattisuutta, jota voi havaita esimerkiksi totalitarististen diktatuurien johdettujen tai tiettyyn suuntaan usutettujen joukkojen yhteistoiminnasta syntyvässä fanaattisuudessa. Tästä huolimatta kumulatiivisena ja kollektiivisena epäharmoniset ja kakofoniset fanaattiset ja muut maahanmuuttomielipiteet muodostavat vaikutuksiltaan ja lopputuloksiltaan negatiivisen virallisen maahanmuuttopolitiikan.

c) Moraalisuuden ongelmat. Ihmiset heittävät usein universaalia moralismia julkiseen keskusteluun muiden noudatettavaksi ja oman abstraktin sosiaalisen hyväksyttävyyden ja paremmuuden osoittamiseksi. Heidän sosiaalisen ryhmänsä eduilla on usein vain vähän tai ei ollenkaan merkitystä heille. Kun ihmiset eivät noudata julkisesti julistamaansa moraalia, he eivät usein näe siinä mitään ristiriitaa, ja pitävät itseään silti korkean moraalisena. Muille ihmisille luotu valheellinen julkinen mielikuva korkeasta moraalista on ihmisille usein tärkeämpi kuin heidän todellinen käytöksensä ja todellinen suhtautumisensa omaan sosiaaliseen ryhmäänsä. Tutkimuksissa on havaittu, että moraalifilosofit tuomitsevat kirjoituksissaan ja puheissaan lihansyönnin paljon useammin kuin muut ihmiset keskimäärin, mutta syövät silti lihaa yhtä paljon kuin muutkin ihmiset. Yliopistojen kirjastoista varastetaan keskimäärin 100-150% enemmän moraalifilosofisia kirjoja kuin muita kirjoja, ja voidaan päätellä, että nimenomaan moraalifilosofian opiskelijat ja moraalifilosofit varastavat niitä. Tämä siitä huolimatta, että moraalifilosofit julistavat muille ihmisille työkseen korkeaa moraalia ja vaativat muilta ihmisiltä kirjoituksissaan ja puheissaan korkeaa moraalia. Moraalin käytännön toteutumiseen vaikuttaa se, miten moraalia ajatellaan. Jos moraalia ajatellaan abstraktina ja teoreettisena universaalina moraalina, sillä on vain vähän kosketuspintaa ja yhteyksiä käytännön toimiin ja käytännön elämään. Silloin on helppoa esittää korkean moraalista. Jos sellaisen moraalin omaavalle henkilölle osoitetaan hänen moraalittomuutensa ja negatiivinen vaikutuksensa omaan sosiaaliseen ryhmäänsä käytännön elämässä, hänen on suhteellisen helppo säilyttää valheellinen mielikuvansa korkeasta moraalistaan vetäytymällä abstrakteihin mielikuviin korkeista moraalisista periaatteistaan ja niiden universaalista hyväntahtoisuudesta. Abstrakti ja teoreettinen moraali syrjäyttää todellisen elämän moraalin. Toinen moraalinen äärimmäisyys on moraali, joka perustuu emotionaaliseen empatiaan ja sympatiaan mediassa esitettyjä liikuttavia, surullisia, onnellisia, traagisia, kehityksellisiä, menestyksellisiä jne. tarinoita kohtaan. Liberaali media valikoi ja muokkaa tällaiset tarinat poliittisen ideologiansa mukaisiksi ja ohjaa siten niihin positiivisesti reagoivat ihmiset sinne minne se haluaa. Heillä ei todellisuudessa ole moraalia, heillä on vain empatia, jota hyväksikäyttämällä media voi johtaa heidät mihin tahansa moraalittomuuteen. Valikoitujen ja muokattujen yksittäistapausten empatisoijat voisivat ihan hyvin kannattaa Neuvostoliittolaista tyranniaa, kunhan se samaistettaisiin mediassa itkeviin ja hädänalaisiin lapsiin, joita he voivat auttaa jollain symbolisella eleellä; puhumalla, pienellä rahalahjoituksella, allekirjoittamalla adressin, tms. Abstrakti ja teoreettinen moraali, ja valikoituja ja muokattuja yksittäistapauksia empatisoiva emotionaalinen moraali viihtyvät usein yhdessä, ja vahvistavat ja tukevat toisiaan. Eräässä tutkimuksessa ihmisille kerrottiin tarinat kahdesta yhtä moraalittomasta toimitusjohtajasta. Ensimmäisen toimitusjohtajan toiminnalla oli sattumalta positiivinen vaikutus luontoon, ja toisen toimitusjohtajan toiminnalla oli sattumalta haitallinen vaikutus luontoon. Huolimatta johtajien samanlaisesta moraalittomuudesta ja tahattomista teoista, 37% mielestä ensimmäinen johtaja auttoi hyvää hyvyyttään ympäristöä ja 82% mielestä toinen toimitusjohtaja vahingoitti tahallaan ja huonon moraalinsa takia ympäristöä. Lopputulokset ratkaisevat ihmisten mielissä pitkälti sen mikä on hyvää moraalia ja mikä on huonoa moraalia. Tämän takia liberaalin median ja liberaalien poliitikkojen tavoitteena on pitää yllä valheellisia ja vääristeltyjä positiivisia mielikuvia siitä miten asiat ovat ja millaisia liberaalin politiikan ja toimenpiteiden lopputulokset ovat. Liberaali ideologia vaatii toimiakseen valheellisen ja vääristellyn kertomuksen liberaalin politiikan jatkuvasta menestyksestä; optimistisen tulevaisuudenuskon riippumatta negatiivisista kehityskuluista; negatiivisten asioiden mainitsematta jättämisen, tai jos ne on pakko sanoa, niitä ei saa yhdistää liberaaliin politiikkaan, ideologiaan ja sen suojatteihin; negatiivisten asioiden kaatamisen syyttömien syntipukkien niskaan; jne.

Liberaalissa politiikassa ihmisiä käsitellään usein taloudellisina numeroina, ihmisyksikköinä, poliittis-teknisinä asioina, abstrakteina kokonaisuuksina, ideologisina merkityksinä jne, ei konkreettisina ja merkityksellisinä ihmisinä. Tämä vähentää paljon ihmisten moraalista ajattelua ja empatiaa toisia ihmisiä kohtaan. Vain pienet erot ihmisistä käytetyissä sanoissa voivat saada aikaan suuria moraalisia, empaattisia ja toiminnallisia eroja. Pelkkä teknisten ja abstraktien sanojen käyttö ehkäisee usein kokonaan tai osittain moraalisen ajattelun ja tuntemisen. Tällainen tekninen ja abstrakti politiikka on liberaalin politiikan todellinen sisältö, sen todellinen moraalinen luonne, eivät ne valheelliset emotionaaliset kuvat, joita liberaali media lähettää. Tutkimuksessa on todettu, että jos ihmisten aivoja rasitetaan tehtävillä tai heidän huomiotaan kuormitetaan, he varastavat suuremmalla todennäköisyydellä ja heillä on huonompi moraali. Hyvän moraalin ylläpitäminen vaatii aivoilta resursseja. Liberaalissa yhteiskunnassa ihmisten aivojen työskentely- ja huomiokapasiteetti on jatkuvasti liiallisesti kuormitettuna kaikkialta tulvivan prosessointia ja huomiota vaativan informaatiotulvan takia. Tämä huonontaa ihmisten todellisen elämän moraalia, mutta ei abstraktia moraalia, jonka ylläpitämiseen vaaditaan vain ilmaista puhetta, sanoja ilman tekoja. Ihmiset pitävät omaa moraalista rikkomustaan vähäisempänä ja merkityksettömämpänä kuin jos saman moraalisen rikkomuksen tekee joku muu. Ihmiset, jotka tekevät moraalisia rikkomuksia, esim. huijaavat koulukokeissa, rationalisoivat huijaamisen itselleen moraalisesti parhain päin, esim. sanomalla itselleen, että he olisivat pystyneet ratkaisemaan tehtävät itse, jos heillä olisi vain ollut enemmän aikaa, joten moraalinen rikkomus ei oikeasti ollut moraalinen rikkomus; tai ne, jotka varastavat rahaa ja tavaroita, saattavat vakuuttaa itselleen, että varkauden kohteella on ylenmääräisen runsaasti rahaa ja tavaroita, joten varkaudella ei ole hänelle mitään merkitystä. Silloin kun ihmiset tekevät jotain oletettua hyvää pienessä mittakaavassa, sen synnyttämä emotionaalinen hyvä olo usein estää heitä näkemästä ja ymmärtämästä niitä huonoja sivu- ja kokonaisvaikutuksia, joita oletetun hyvän tekemisellä kumulatiivisesti ja kollektiivisesti on.  Ihmiset ovat suhteellisen sokeita omille, useimmiten itsekeskeisille moraalisille puolueellisuuksilleen ja moraalisille rikkomuksilleen. Ihmiset uskovat, että heillä ei ole moraalisia puolueellisuuksia, mutta muilla ihmisillä on. Se, että ihmisille kerrotaan heidän moraalisista puolueellisuuksistaan, ei muuta niitä. Ihmisten moraali muuttuu paremmaksi paremman sosiaalisen ja moraalisen toiminnan kautta, ja rajaamalla moraali ensisijaisesti konkreettiseen omaan etniseen ryhmään. Aito hyvä moraali koostuu tärkeysjärjestyksessä olevista asteittaisista vaihteluista moraalissa.

46 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

https://www.youtube.com/watch?v=8G84I42pJ3g

Valkea kirjoitti...

Edit on seuraavien lauseiden lisääminen tekstiin:

"Liberaalille poliitikolle kaikki hyvä on aina liberaalissa löyhässä sisäryhmässä ja kaikki paha on aina ei-liberaalissa ulkoryhmässä; hänen moraalinsa on musta-valkoista ja paikkansa pitämättömiin äärimmäisyyksiin jaettua."

"Silloin kun ihmiset tekevät jotain oletettua hyvää pienessä mittakaavassa, sen synnyttämä emotionaalinen hyvä olo usein estää heitä näkemästä ja ymmärtämästä niitä huonoja sivu- ja kokonaisvaikutuksia, joita oletetun hyvän tekemisellä kumulatiivisesti ja kollektiivisesti on."

Tupla-J kirjoitti...

Hyvä kirjoitus. Kiinnitän huomiota erityisesti tähän:

Lopputulokset ratkaisevat ihmisten mielissä pitkälti sen mikä on hyvää moraalia ja mikä on huonoa moraalia.

Tavallaan lopputulokset tosiaan ratkaisevat - antoihan Jeesuskin ohjeeksi katsoa mitä hedelmiä puut kantavat. Valitettavana vikana lähes kaikkien käsitys lopputuloksesta näkyy olevan ne, mitkä valitun toimintatavan välittömät seuraukset ovat.

Minusta näyttää siltä, että aniharvalla on kykyä saati halua ymmärtää kumuloituvia vaikutuksia.

Valkea kirjoitti...

Tervehdys Tupla-J,

niin, ja sitten vielä media ja liberaalien sosiaalinen paine vääristää heidän näkemyksiään todellisuudesta. Keskusteluissa huomaa jatkuvasti, että ihmisillä on suuria harhaluuloja maahanmuutosta, eri etnisistä ryhmistä, kulttuureista ja uskonnoista.

Miltton Friidman kirjoitti...

Hyvä kirjoitus, Valkea!

---

Hyökkäävä linnottautuminen yltiöindividualistisiin ja lähes solipsistisiin mielipiteisiin ja asenteisiin tekee suomalaisista usein fanaatikkoja ja suomalaisten mielipiteistä fanaattisia.

On totta, että suomalaisessa poliittisessa keskustelussa on kummallista fanaattisuutta.

Tietty sitä kuulee enemmän vasemmalta laidalta, mm. Antti Rinteen "rasismi ja fasismi". Mielestäni Suomessa ei esiinny merkittävissä määrin kumpaakaan.

---

Minunkin mielestäni Japani on ilmeisesti väistänyt hyvin massamaahanmuuton. Hyvä Japani!

Miltton Friidman kirjoitti...

@ Valkea

Mutta on totta, että lähtökohtaisesti vasen laita kannattaa maahanmuuttoa, jotta saa itselleen uusia kannattajia.

Samoin korruptoitunut oikeisto haluaa lisää halpaa työvoimaa.

Perussuomalaisia, kansallismielisiä ja konservatiiveja tarvitaan tasapainottamaan tuota kehitystä. Ongelmana vain on, että vastassa on sekä vasen että oikea laita.

---

SUOMALAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA MAAHANMUUTON SUHTEESTA

Mielestäni kuitenkin suomalaiset ay-sitoutuneet työntekijät voisivat kuitenkin katsoa itseään peiliin palkkavaatimustensa kanssa.

Viimevuotiset palkankorotukset eivät ole olleet suhteessa BKT:n kasvun kanssa, ja muutenkin monella alalla (mm. paperi, terveys) työntekijän palkka ylittää reilusti työntekijän tuottavuuden ja työn arvon.

Jos joku - vaikkapa sitten maahanmuuttajat - tekisivät Suomessa töitä edes hiemankin kohtuullisemmalla palkalla, niin olisi hyvä. Han-suomalaisista ei ilmeisesti tähän ole.

Tämän vuoksi en ole ottanut aivan yhtä jyrkkää kantaa maahanmuuttoon. Toki olen sitä mieltä, että maahanmuuttoon pitäisi saada määrällisiä ja laadullisia rajoituksia.

3. maailman ihmisten haaliminen sosiaalirahalla elätettäväksi ja koulutettavaksi ei toimi pitkällä tähtäimellä, eikä ole järkevää. Eivät he palaa omiin maihinsa "koulutettuina", vaan jäävät tänne.


SUMMA SUMMARUM

Suomalaiset työntekijät kiristävät tällä hetkellä työnantajia ay-liikkeen ja yleissitovien TES:ien kautta. Se ei vetele, p****le!

Valkea kirjoitti...

Miltton,

kiitos. Japanissa on 98,5% japanilaisia, 0,5% korealaisia, 0,4% kiinalaisia ja suurin osa lopuista maahanmuuttajista on etnisiä japanilaisia, jotka ovat muuttaneet maailmalta takaisin Japaniin. Korealaiset ovat geneettisesti japanilaisten lähimpiä sukulaisia, ja he ovat niin identtisiä, että japanilaisten on useimmiten vaikea erottaa korealaista japanilaisesta. Korealaiset ovat yhtä älykkäitä, kyvykkäitä ja ahkeria kuin japanilaiset, ja heillä on lähes samanlainen itä-aasialainen kulttuuri. Kiinalaiset eroavat hiukan enemmän kuin korealaiset japanilaisista, mutta hekin ovat kaikin puolin hyvin lähellä japanilaisia. Japanissa on ollut hyvin pieniä määriä ihmisiä kaukaisista ja yhteensopimattomista etnisistä ryhmistä ja kulttuureista, esim. iranilaisia, mutta japanilaiset ovat palauttaneet heistä n. 95% takaisin kotimaihinsa eväämällä oleskelu- ja kansalaisuushakemuksia. Ei voi muuta kuin ihailla Japanin maahanmuuttopolitiikkaa. Japani on tietysti muiltakin osin hieno maa ja japanilaiset ovat hieno kansa.

Maahanmuuttajien halpatyövoiman käyttäminen lääkkeenä on pahempi kuin sairaus, ja siksi en kannata sitä. On totta, että julkisella sektorilla on aivan liikaa väkeä ja liian korkeat palkat, ja se on yksi merkittävimmistä suomalaisen yhteiskunnan ongelmista maahanmuuton jälkeen. Suomessa täytyy tehdä merkittäviä muutoksia koulutuksesta lähtien. Koulutus valmistaa nykyisin aivan liikaa sekä määrällisesti, että koulutuksen sisällön puolesta ihmisiä julkiselle sektorille. Suomessa tarvittaisiin koulutusta, joka valmistaa pienestä pitäen ihmisiä yrittäjiksi, samalla tavalla kuin ehdotin brasialaisille seuraavassa linkitetyssä kirjoituksessa. En oikeastaan ymmärrä miksi libertaaritkin puhuvat niin vähän käytännön yrittämisestä, sehän on kuitenkin libertaarien preferoidun yhteiskuntajärjestyksen perusta. Käytännön ja teorian yrittämisestä pitäisi puhua paljon. Ihmisiä pitäisi tavallaan kouluttaa ja kannustaa esim. blogikirjoitusten neuvoilla, ohjeilla ja käytännöllisillä tiedoilla yrittämiseen. Yrittäjät voisivat kertoa käytännön kokemuksistaan, siitä millä keinoilla he ovat menestyneet ja selvittäneet eteen tulevia ongelmia. Jne:

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2014/07/brasilian-slummeja-mansikoita-ja.html

Anonyymi kirjoitti...

Ehkä toistan itseäni mutta ulkomaalaispolitiikan saisi kuntoon muutamilla lainmuutoksilla ja hallinnollisilla päätöksillä. Noilla päätettäisiin että oikeus sosiaaliturvaan, kunnan vuokra-asuntoihin ja julkisiin palveluihin olisivat kansalaisuusperusteisia. Oleskelulupa ei oikeuttaisi noihin vaan oleskeluluvan edellytykenä olisi se että vastaa itse toimeentulosta ja hankkii haluamansa asunnot ja palvelut vapailta markkinoilta.

Jos on ulkomaalainen työntekijä tai opiskelija, niin näita varten tulisi olla työlupakäytäntö ja opiskelulupakäytäntö.

Korkeakoulujen vaihto-, tutkinto-, ja jatko-opiskelijoiden koulutus maksulliseksi (maksaja joko opiskelija, hänen vanhemmat, hänen kotimaassa oleva koulu, hänen kotimaavaltio, tai jokin stipendirahasto tms.). Maksun välttää vain sillä jos hänen kotimaansa koulu ottaa vastaavan määrä suomalaisia opiskelijoita yhtä pitkäksi aikaa.

Japanista muistui mieleeni Ibn Matti-blogiin laitettu juttu.

http://ibnmatti.blogspot.fi/2013/07/maa-jossa-ei-ole-muslimeja.html

Onko Valkea arvioinut Baltian maita ja muita entisiä neuvostotasavaltoja, entisiä Varsovan liiton jäsenmaita sekä entisiä Jugoslavian maita? Nuo ovat sellaisia että niissä ei käytnnössä ole Afrikasta eikä Lähi-idästä tulleita eikä muistakaan kehitysmaista.

Onko taustalla kylmän sodan aika? Kylmän sodan aikana sosialistimaihin ei päässyt, toisaalta niihin ei yleensä haluttukaan. Jos niissä oli ulkomaalaisia niin ne olivat neuvostomyönteisten kehitysmaiden eliittiä ja sotilaita jotka olivat opintomatkoilla ja työkomennuksella poliittisen, taloudellisen ja sotilaallisen yhteistyön merkeissä. Jakson päätyttyä ne palasivat kotimaihinsa.

Teknisesti noihin entisiin sosialistimaihin maihin pääsee yhtä helposti tai helpomminkin kuin Suomeen. Veikkaan että ne eivät kuitenkaan houkuttele ketään sinne ja jos joku menee sinne, niin ulkomaalaiselle ei tarjota sosiaaliturvaa eikä asuntoa, vaikka saisi oleskeluluvan.

Jos noissa on joku ulkomaalainen niin hän on käymässä turistina tai liikemiehenä, tai hänellä jonkinlainen opiskelija- tai työlupa joka on määräajan voimassa.

Huomasin Vilnassa neljän päivän aikana yhteensä yhden sikhin ja kolme afrikkalaisen näköistä. Luultavasti turisteja, työmatkalaisia tai vaihto-opiskelijoita. Muualla Liettuassa ei olisi varmaan noitakaan nähnyt samassa ajassa. Vilnassa on useita kieliryhmiä, suurimpina liettuan-, puolan-, valkovenäjän-, venäjän- ja ukrainankielisiä mutta mutta ne ovat peräisin neuvostoajalta tai tsaarin ajalta, eikä niitä erota toisistaa ulkonäön perusteella. Neuvostoajalta on armenialaisia. Aikaisemmin Vilnassa oli suuri juutalaisyhteisö.

Israel päästää maahan juutalaisia, mutta muiden osalta maahan jäänti on vaikeaa eikä kansalaisuutta myönnetä helpolla. Vertasit että jos suomalaisilla olisi yksi neljäsosa israelilaisten asenteesta niin maahanmuutto, multikulttuuri ja maahanmuuttobisnes loppuisivat siihen paikkaan. Mitkä se "yksi neljäsosa" tarkoittaa? Tarkoittaako ettei tarvitse olla 100-prosenttisesti yhtä kovia asenteita kuin Israelin juutalaisilla vaan 25-prosenttinen riittää?

Miltton Friidman kirjoitti...

Maahanmuuttajien halpatyövoiman käyttäminen lääkkeenä on pahempi kuin sairaus, ja siksi en kannata sitä.

Komppaan.

Mutta jollain tavalla silti suomalaisen "eliittityöläisen" asema on taloudellisesti kestämätön. Mm. sairaanhoitajat ja paperimiehet. 3000e+ /kk.

Erityisesti työvoimavaltaisilla aloilla (terveydenhoito, kiinteistönhoito) suomalaisten ay-pohjaiset palkat ovat melko kestämättömiä.

Tämä contra siihen tilanteeseen, että meillä on laskutavasta riippuen 260 000-300 000 työtöntä, jotka eivät tee mitään.

Suomalaisten työntekijöiden on jollain tapaa tultava vastaan työnantajia.

Onko se sitten mahdollista? Työntekijät ovat ottaneet auto- ja asuntolainat, joten onko palkoista varaa joustaa?

Kuitenkin suomalainen (raskas) teollisuus tukee "hyvinvointivaltiota". Itä-Eurooppa on merkittävä kilpailija mm. suomalaiselle metalli- ja konepajateollisuudelle.

Jos raskasta teollisuutta menetetään, saadaan hyvinvointivaltiollekin sanoa jossain vaiheessa good bye.

Miltton Friidman kirjoitti...

Mutta joo. 250 000 maahanmuuttajaa, ja 16 000 lisää joka vuosi.

Samalla Suomessa päällä alhainen tai olematon talouskasvu, eikä samantasoisesta työvoimasta, jota maahanmuuttajat tarjoavat, ole juuri pulaa.

SUMMA SUMMARUM

Pahimmillaan tuossa ollaan rakentamassa Ruotsin tapaista "sosiaalista pommia" (20 % väestöstä maahanmuuttajia).

Mutta sehän vasemmiston implisiittinen tavoite onkin. Siis rakentaa "sosiaalinen pommi", joka lisää vasemmiston kannatusta.

Anonyymi kirjoitti...

Jälleen mielenkiintoinen ja aika osuva kirjoitus.

''Suomalaiset eivät usein joko välitä yhteisestä hyvästä, tai välittävät siitä joidenkin abstraktien periaatteiden ja teknisten toimintamallien kautta, ei empaattisesti, inhimillisesti ja sosiaalisesti. Suomalaiset lähestyvät asioita korostetusti yksilöiden kilpailuna, vähemmän yhteistyön näkökulmasta.''

Tarkoitatko tällä esim. myös sitä, että suomalaiset kannattavat mielellään hyvinvointivaltiota ja maksavat korkeita veroja, jotta esim.mielenterveyspotilaat, sairaat, työttömät tms. saavat apua, mutta antavat/tarjoavat niukasti aikaansa, seuraansa ja vapaaehtoista apuaan muille kuin oman ydinperheen (tai muiden kuin hieman ydinperhettä kauimpana olevien lähisukunsa) jäsenille? Tai muille kuin lähisukunsa ja ystäväpiirinsä (joka monilla ei ole varmaan kovin iso) jäsenille?

Esim. omaa jälkeläistä patistamaan menemään elämässään eteenpäin ja tuetaan, mutta jo kahdeksi vuodeksi kotiinsa linnoittautuneen naapurin nuoren annetaan olla? Ajatellaan, että hänen auttamisensa on yhteiskunnan tehtävä, siksihän niitä veroja maksetaan.

Luin noin kymmenen vuotta sitten Kalevasta artikkelin, jossa Oulun yliopistossa vaihtareina olleet ulkomaalaiset opiskelijat kertoivat kokemuksiaan. Varsinkin aasialaiset vaihto-opiskelijat kokivat Suomen hyvin ääri-individualistisena. He ihmettelivät, että miksi hädässä olevat suomalaiset kääntyvät mieluummin yhteiskunnan kuin lähimmäistensä puoleen. He kokivat myös, että suomalaisiin oli vaikea tutustua.

''Japanissa on ollut hyvin pieniä määriä ihmisiä kaukaisista ja yhteensopimattomista etnisistä ryhmistä ja kulttuureista, esim. iranilaisia, mutta japanilaiset ovat palauttaneet heistä n. 95% takaisin kotimaihinsa eväämällä oleskelu- ja kansalaisuushakemuksia.''

Suomessa pitäisi toimia samalla tavalla. Japanilaiset ovat aina tienneet, että ongelmien ennaltaehkäisy on aina helpompaa kuin niiden hoitaminen (joka on joskus täysin mahdotonta).

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Noista entisistä neuvostomaista. Ainakin yhdessä Baltian maassa on mahdotonta avatonta pankkitiliä, ellei kyseisellä henkilöllä ole todistusta, joka todistaa hänen olevan työssä kyseissä maassa. Myös kansainväliset pankkisiirrot ovat mahdottomia, jos ei ole kyseisen maan kansalainen.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Vieras,

poliittiset ehdotuksesi parantaisivat tilannetta, mutta en usko, että ne poistaisivat pitkällä aikavälillä maahanmuutto-ongelmaa tai estäisivät maahanmuuton aiheuttamia radikaaleja muutoksia. Maahanmuutto vähenisi, mutta maahanmuuttajien määrä jatkaisi tasaista kasvuaan. Lisäksi paremmat maahanmuuttolait olisivat jatkuvasti muutoksen uhan alla; sosiaalis-poliittinen paine lakien muuttamiseen huonompaan suuntaan säilyisi. Sinä näet maahanmuuton ensisijaisesti poliittis-teknisenä ongelmana, minä näen sen hiukan toisella tavalla. Minulle maahanmuutto on ensisijaisesti psykologinen, moraalinen ja kulttuurillinen ongelma, ja vasta toissijaisesti poliittis-tekninen ongelma. Kun psykologinen, moraalinen ja kulttuurillinen puoli on saatu kuntoon, siitä seuraa luonnostaan suotuisat maahanmuuttolait, ja ne ovat pitkällä aikavälillä kestävällä pohjalla.

Itä-Eurooppa on kommunistivallan ja siihen liittyvän kansainvälisyyspolitiikan jäljiltä saanut psykologisen rokotuksen maahanmuuttoa vastaan. Ei niin pahaa, ettei jotain hyvää. Nostan heille hattua.

Vieras: "Tarkoittaako ettei tarvitse olla 100-prosenttisesti yhtä kovia asenteita kuin Israelin juutalaisilla vaan 25-prosenttinen riittää?"

- Kyllä.

Kiitos kiinnostavasta Japania käsittelevästä linkityksestä.

Valkea kirjoitti...

Miltton,

valitettavasti nykyisessä tilanteessa taloudellinen kriisi olisi monilta osin hyvä asia, koska se pakottaisi suomalaiset byrokratian vähennyksiin, muutoksiin yritystoiminnassa, joustoihin ja uuteen tapaan tarkastella asioita. Ehkäpä Eu:n ja Venäjän talouspakotteiden yhteisvaikutus laukaisee Suomessa sellaisen taloudellisen kriisin, jolla on pitkällä aikavälillä hyviä vaikutuksia?

Miltton: "250 000 maahanmuuttajaa, ja 16 000 lisää joka vuosi.

Samalla Suomessa päällä alhainen tai olematon talouskasvu, eikä samantasoisesta työvoimasta, jota maahanmuuttajat tarjoavat, ole juuri pulaa. ...

Pahimmillaan tuossa ollaan rakentamassa Ruotsin tapaista "sosiaalista pommia" (20 % väestöstä maahanmuuttajia).

Mutta sehän vasemmiston implisiittinen tavoite onkin. Siis rakentaa "sosiaalinen pommi", joka lisää vasemmiston kannatusta."

- Juuri noin, noin juuri.

Valkea kirjoitti...

... Lisäys.

Taloudessa tarvitaan niin suuri muutos, että edes taloudellinen kriisi ei riitä siihen. Asenteiden, yrittämiskulttuurin, vasemmistolaisen riippuvuuteen opettavan moraalin, byrokratiaan suhtautumisen jne. on muututtava koulutuksesta lähtien. Jos valtio ja kunnat eivät anna oikeanlaista informaatiota ja koulutusta, kansalaisten on järjestettävä sellaista itse, mm. internetin kautta. Libertaarit voisivat olla yksi merkittävistä yrittämiseen liittyvän käytännön informaation ja positiivisten asenteiden levittäjistä.

Miltton Friidman kirjoitti...

@ Valkea

Mielestäni Suomen talouden kriisiytyminen on ei-toivottavaa, koska se ei välttämättä johda muutoksiin ja uudistuksiin. Nokiakaan ei toipunut tai tule toipumaan edes jonnekin 2008 tasolle, puhumattakaan huippuvuosista, vaikka Nokia kriisiytyi.

Kriisissä voi käydä kuten Uruguayssa. Hyvinvointivaltio katoaa, ja valtaan nousee vasemmistopresidentti. Siis sen jälkeen, kun talous on ollut jumissa 20-30 vuotta.

Pitäisi pystyä tekemään uudistuksia ja välttää kriisi.

---

Mielestäni libertaarien fokus on sääntelyn ja verotuksen madaltamisessa, ja ay-liikkeen vallan ja byrokratian vähentämisessä. Siis näiden tavoitteiden ajamisessa. Suurilta osin tätä ajaa Suomessa Kokoomus, vaikkei sitä voikaan sanoa missään nimessä markkinaliberaaliksi.

Vasta näiden tavoitteiden toteutumisen jälkeen yritystoiminta voi todenteolla kukoistaa.

Miltton Friidman kirjoitti...

Itä-Eurooppa on kommunistivallan ja siihen liittyvän kansainvälisyyspolitiikan jäljiltä saanut psykologisen rokotuksen maahanmuuttoa vastaan. Ei niin pahaa, ettei jotain hyvää. Nostan heille hattua.

Vierailin itse Virossa Tallinnassa 2013 syksyllä. Olin yllättynyt siitä miten konservatiivinen maa ja sen ihmiset olivat.

Ei mitään samanlaista "homopääkaupunki-meininkiä" kuin Helsingissä.

Helsingin metroasemillahan on HSL:n julisteita, joissa esim. "nahkahomo".

Anonyymi kirjoitti...

Poliittis-teknisiin menettelytapohin olisin lisännyt senkin että vaaleihin saa asettua ehdokkaaksi vain syntyperäinen Suomen kansalainen. Äänioikeus voi olla vain Suomen kansalaisella. Oleskelulupa ei toisi noita oikeuksia.

Kansalaisuuksia ei pidä myöntää helpolla, kaksoiskansalaisuuksia ei ollenkaan.

Sen sijaan entinen Suomen kansalainen, joka oli alunperin syntyperäinen Suomen kansalainen, voidaan ottaa takaisin Suomen kansalaiseksi jonkin koeajan jälkeen. Esim. Ruotsista takaisin Suomeen muuttava paluumuuttaja.

Tarkoitat siis sitä jos ratkaisee poliittis-teknisen ongelman miten hyvin tahansa, niin sillä ei vielä ratkaista psykologista, moraalista ja kulttuurillista ongelmaa. Sen sijaan homma toimii niin päin jos ratkaisee psykologisen, moraalisen ja kulttuurillisen ongelman, niin sitä kautta ratkaistaan myös poliittis-tekniset ongelmat. Tätä varmaan ajoit takaa?

Miten paljon olet tutkinut juutalaisten psykologista, moraalista ja kulttuurillista systeemiä? Alkaen siitä ajasta jolloin ne olivat vain heprealaisia (Abraham, Iisak ja Jaakob joka sai nimen Israel) aina nyky-Israelin juutalaisiin? Juutalaiset olivat Juudan heimon jäseniä, 11 muuta Israelin heimon jäseniä ei voine sanoa juutalaisiksi.

Miten oli mahdollista että Juudan heimo kykeni säilyttämään Babylonin pakkosiirtolaisuudessa kielellisen, etnisen, uskonnolisen ja kulttuurisen identiteetin ja näin kykeni palaamaan Juudan alueelle, kun sai luvan palata? Sen sijaan muut 11 heimoa hävisivät kuin savuna ilmaan.

Mikä merkitys on ollut sillä että juutalaisuus on etninen "sisäpiiriuskonto ja -kulttuuri" johon ulkopuolisten on hyvin harvoin sallittu kääntyä?

Valkea kirjoitti...

Miltton,

1990-luvun laman aikana tehtiin leikkauksia byrokratiaan, mutta ne jäivät lyhytaikaisiksi. Heti kun talous saatiin uudelleen jaloilleen, byrokratian paisuttaminen alkoi uudestaan, ja viime vuosina byrokratian määrä on ollut ennätyssuurta. Tavallaan lamasta ei opittu mitään, koska ihmisten henkinen maaperä ei ollut vastaanottavainen uudelle ajattelulle ja uusille toimintamalleille. Jos ihmisten henkinen maaperä ja oma toiminta muutetaan suotuisaksi, silloin talouskriisin positiiviset muutokset ovat kestäviä. Juuri tähän on pyrittävä, jotta kriisit voidaan hyödyntää. Usein on uitava vastavirtaan ennenkuin ympäristö muuttuu suotuisaksi. Jokainen saavutettu uusi yrittäjä on samanaikaisesti yksi potentiaalinen byrokraatti vähemmän, yksi yrittäjä enemmän, yksi positiivinen poliittinen vaikuttaja enemmän, ja ehkä palveluiden tai tuotteiden tuottamista, joita muuten tuottaisivat byrokratiat. Nykyisessä henkisessä ilmapiirissä suotuisalla ympäristöllä olisi suhteellisen vähän lisäävää vaikutusta yrittämiseen.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä kun on mainittu Japani ja Korea niin entä Kiina? Minkälainen on sen ulkomaalaispolitiikka oleskeluluvan ja kansalaisuuden suhteen? Kiina jakele passejaan liukuhihnallaan. Ehkä pitäisi kysellä siltä Castor-nimimerkiltä joka käy usein kommentoimassa Yrjöperskeleen blogissa.

Kukaan ei ole ruikuttanut siitä että kun ulkomailla asuu ulkokiinalaisia niin sitten kiinankin pitää ottaa ulkomaalaisia. Kiina on sen verran omanarvontuntoinen että se viis veisaa jos joku höpisisi niistä. Sitäpaitsi ulkokiinalaiset eri maissa vastaavat itse toimeentulostaan, eikä heitä hyysätä sosiaalibyrokratian avulla.

Osa ulkokiinalaisista on ikivanhoja yhteisöjä, useita satoja vuosia vanhoja.

http://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Chinese

Kiinassa on kiinalaisten lisäksi 55 perustuslain tunnustamaa "virallista" kansallisuutta joille se on myöntänyt , joten Kiinalle riittää se että sillä on nuo ryhmät omasta takaa.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ethnic_groups_in_China

http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_minorities_in_China

Anonyymi kirjoitti...

Viestistä jäi keskeneräiseksi se kohta että jossa piti lukea että Kiina on myöntänyt myöntänyt virallisen statuksen noille 55 kansallisuudelle.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

suomalaiset antavat suhteellisen niukasti apuaan, tukeaan, lahjoituksia, vapaaehtoistyötä jne. oman perhepiirin ja lähisukulaistensa ulkopuolelle, koska ajattelevat, että kaikki tällaiset tehtävät kuuluvat valtiolle ja kyllä valtio ne hoitaa, itse ei tarvitse tehdä mitään. Usein suomalaiset ovat suhteellisen kitsaita antamaan apua perhepiirin ulkopuolisille lähisukulaisillekin. Pienissä kaupungeissa ja maaseudulla tilanne on kuitenkin parempi kuin suuremmissa kaupungeissa, mutta olen kuullut ja havainnut, että niissäkin on menty viime vuosikymmeninä huonompaan suuntaan. Ne suomalaiset, jotka kannattavat hyvinvointivaltiota, maksavat useimmiten pitkin hampain veroja, joten tämä abstrakti, pakollinen, etäinen ja itseltä mitään psykologisia auttamiseen liittyviä ominaisuuksia vaatimaton auttaminen tapahtuu usein vasten tahtoa.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

pieni osa juutalaisista säilyi, koska he harjoittivat endogamiaa, jossa vain etniset, ja juutalaista uskoa ja kulttuuria noudattavat juutalaiset saivat mennä keskenään naimisiin. Juutalaiset kilpailivat puolisonhankinnassa ja yhteisön sosiaalisessa statuksessa sillä, kuka voi todistaa luotettavilla rabbien vahvistamilla sukuluetteloilla pisimmälle ja kattavimmin historiaan oman etnisen endogamiansa ja puhtautensa, 6-14 sukupolvea taaksepäin. Mitä pidempää ja laajempaa endogamiaa juutalaisen suku oli harjoittanut, sitä korkeampi status hänellä oli juutalaisessa yhteisössä, ja sitä paremmat mahdollisuudet hänellä oli saada korkealaatuinen vaimo ja ylipäänsä saada vaimo. Juutalaisten endogamian harjoittamista kuvataan Esran kirjassa Raamatussa luvuissa 9-10, ja professori Kevin McDonaldin kirjassa People That Shall Dwell Alone (huomioi, että en ole McDonaldin kanssa samaa mieltä juutalaisista yleisesti, mutta hän on silti tuottanut tutkimuksillaan paljon käyttökelpoista tietoa juutalaisten historiasta ja toiminnasta). Monet juutalaisten yhteisöt eivät ole hyväksyneet ollenkaan käännynnäisiä ja ei-juutalaisia joukkoonsa. Ei-juutalaisilla on kyllä ollut mahdollisuus vaikeiden ja pitkien prosessien kautta kääntyä juutalaisuuteen, mutta he ovat jääneet endogamiasääntöjen ja muiden syiden takia kuitenkin pysyvästi näiden yhteisöjen sisäpiirin ja avioliittojen ulkopuolisiksi, jonnekin juutalaisen yhteisön laitamille. Kääntymistä juutalaisuuteen on pyritty ehkäisemään ja torjumaan, ja tekemään se mahdollisimman ei-houkuttelevaksi. Nykyisin monet ortodoksi- ja konservatiivijuutalaiset yhteisöt noudattavat endogamiasääntöjä. Liberaalijuutalaiset yhteisöt hyväksyvät käännynnäisiä suhteellisen helposti keskuuteensa, ja heidän keskuudessaan hyväksytään seka-avioliitot, joita tapahtuu enemmän tai vähemmän yhteisöstä riippuen.

Valkea kirjoitti...

... Lisäys. Ne juutalaiset, jotka eivät harjoittaneet endogamiaa ja olivat siis eksogamisia avioliitoissaan, sulautuivat useimmiten jälkiä jättämättä ympäröiviin kansoihin.

Valkea kirjoitti...

Vieras: "Tarkoitat siis sitä jos ratkaisee poliittis-teknisen ongelman miten hyvin tahansa, niin sillä ei vielä ratkaista psykologista, moraalista ja kulttuurillista ongelmaa. Sen sijaan homma toimii niin päin jos ratkaisee psykologisen, moraalisen ja kulttuurillisen ongelman, niin sitä kautta ratkaistaan myös poliittis-tekniset ongelmat."

- Kyllä.

Anonyymi kirjoitti...

Mikä on arviosi siitä mistä johtuu länsimaisen liberaalin eliitin Israelin-vastaisuus, jos arvioinnin kohteena ovat heidän psykologiset, moraaliset ja kulttuurilliset tekijät ja motiivit? He haluavat muslimien ääniä vaaleissa? He pelkäävät että arabimaat eivät myy öljyä jos ei arvostele Israelia, puhumattakaan jos puolustaisi Israelia?

Liberaali eliitti koostuu ateisteista. He olettavat asian olevan poliittinen, kansallinen, etninen, rodullinen, sotilaallinen, taloudellinen tms. mutta ei uskonnollinen. He eivät ymmärrä tai myönnä että uskonnolla olisi mitään roolia missään.

Uskonnollis-hengelliset tekijät ovat kuitenkin oma lukunsa. Raamattu kertoo niistä, profeetat sanoivat VT:n puolella että kaikki kääntyvät Israelia vastaan tms.

Anonyymi kirjoitti...

Osuus suomalaisten sosiaalisuudesta meni kyllä pieleen. En tunnista siitä sitä suomalaista yhteiskuntaa missä elän.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

syynä ovat muslimien äänten ja väkivallattomuuden tavoittelu (pyritään arabeja tukemalla ehkäisemään esim. muslimien väkivaltaista mellakointia ja ehkä terrorismiakin); taloudelliset ja poliittiset suhteet arabimaihin (mm. öljyn takia); asettuminen sotilaallisesti heikomman ja kulttuurillisesti kehittymättömämmän puolelle (ja käänteisesti syyttämällä kaikesta parempaa ja lähempänä itseä olevaa osapuolta), eli kyseessä on multikulttuuri ja moraalis-valtapoliittinen asettuminen "heikomman" osapuolen puolelle, liberaalit haluavat nähdä itsensä globaaleina hyväntekijöinä, ja heikompien suojelijoina ja puolustajina, jotka ovat sen perusteella oikeutettuja hallitsemaan ja johtamaan maailmaa; arabien uskonnollisen ja maallisen kulttuurin samaistaminen vasemmistolaisuuteen, ja Israelin samaistaminen kapitalismiin ja Yhdysvaltoihin; jne.

Valkea kirjoitti...

Anonyymi,

suomalaisten sosiaalisuus on suhteellisen pinnallista verrattaessa sitä esim. japanilaisiin, kiinalaisiin tai hutteriitteihin.

Jos kommentoit lisää, kehoitan käyttämään nimimerkkiä. Ilman sitä kommentteja ei julkaista.

Anonyymi kirjoitti...

Minkälaisia ovat juutalaisten sosiaaliset taidot omissa yhteisöissään? Miten se ilmenee yhteisön sisäisessä toiminnassa ja siinä miten yhteisön verkostosuhteet toimivat?

Valkea kirjoitti...

Vieras,

lyhyesti sanottuna juutalaisten uskonnollisten yhteisöjen jäsenten sosiaaliset taidot ovat hyvät. Jokainen miespuolinen yhteisön jäsen on velvoitettu opiskelemaan Talmudia, ja noudattamaan ja soveltamaan sen oppeja juutalaisten parhaaksi. Yksi tärkeimpiä ja laajimmin käsiteltyjä aiheita Talmudissa on se, miten juutalaisten tulisi järjestää keskinäinen sosiaalinen elämänsä. Talmudiin on koottu lukuisten yhteisöjen rabbien parhain kokemuksiin, traditioihin, ymmärtämiseen, tietoihin, ilmestyksiin ja oivalluksiin perustuva tieto sosiaalisen elämän järjestämisestä. Soncinon Talmud -versiossa on kolmekymmentä kirjaa, joten tietoa sosiaalisen elämän järjestämisestä on paljon. Koska juutalaiset yhteisöjen jäsenet soveltavat Talmudissa olevia tietoja, he lisäävät Talmudin oppeihin omien kokemustensa, ymmärryksensä, tilanteidensa jne. mukaista sosiaalista tietoa, jolloin Talmudin sosiaalinen tieto muokkautuu kunkin yhteisön spesifien tarpeiden ja tilanteiden mukaiseksi.

Juutalaisuus on kallis tai vaikea sosiaalinen signaali, jota jonkun ulkopuolisen on erittäin vaikeaa teeskennellä. Tämä mahdollistaa luottamuksellisten ja hyvien verkostoituneiden suhteiden muodostamisen kaukaisienkin juutalaisten yhteisöjen välille. Esim. kun amerikkalainen ortodoksijuutalainen X menee matkalle Australiaan, hän voi mennä mihin tahansa itselleen tuntemattomaan ortodoksijuutalaiseen seurakuntaan tai yhteisöön, ja siellä niiden jäsenet näkevät ja kuulevat X:n puheista, tiedoista, suorittamista rituaaleista, käyttämästä kielestä, pukeutumisesta, hiuksista ja parrasta, käyttämistä välineistä, jne. että hän on aito ortodoksijuutalainen. Tällöin X:n ja yhteisön välille syntyy hyvät ja luottamukselliset suhteet, ja yhteisö voi majoittaa ja kestitä X:n; solmia hänen kanssaan luottamukselliset liiketoimintasuhteet; lainata hänelle rahaa tietäen ja luottaen siihen, että X maksaa lainan takaisin; solmia hänen kanssaan sosiaalisia suhteita, ja katsoa hänet sopivaksi puolisoehdokkaaksi yhteisön naispuolisille jäsenille; jne.

Anonyymi kirjoitti...

Valkea,

Millaisia ajatuksia nämä artikkelit herättävät sinussa? Ne ovat joidenkin mielestä hieman radikaaleja, joten voit vastata myös julkaisematta tätä kommenttia. (Varmaan parempi niin).

http://www.magneettimedia.com/ala-naura-se-on-juutalaisvastaista-osa-2/

http://www.magneettimedia.com/veteraanitoimittaja-puhuu-juutalaisten-vallasta-juutalaiset-raivostuvat/

http://www.magneettimedia.com/video-kuinka-juutalaiset-ovat-kohdelleet-mustia/

On varmasti totta, että kyseinen ryhmä on silotellut omia tekosiaan. Tulee mieleen esim. se Yle:llä näytetty juutalaisia käsitellyt sarja.

http://www.magneettimedia.com/video-kiitos-juutalaiset/

No, olipa miten oli niin ideasi maahanmuuton lakkauttamisesta ja suomalaisten psykologian ja kulttuurin muuttamisen tärkeydestä on ensiarvoisen tärkeää.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

ihmisille on psykologisesti lohdullista löytää syyllinen ongelmiin itsensä ja oman viiteryhmänsä ulkopuolelta, muista ryhmistä, koska silloin oma ryhmä ja sen jäsenet eivät ole tehneet juuri mitään väärin, ja niiden moraalinen puhtaus ja oikeamielisyys säilyvät. Lisäksi kun ongelmat ovat ulkopuolisten aiheuttamia, ne implisiittisesti ja eksplisiittisesti vaativat ja suosivat oman ryhmän sosiaalisten siteiden ja suhteiden lujittamista yhteiseen taisteluun ulkopuolista vastustajaa vastaan. Oma ryhmä ja sen etnosentrisyys vahvistuvat, ja sillä on moraalinen puhtaus, velvoitus ja oikeamielisyys puolellaan, tai näin ainakin oletetaan. Todellisuudessa selvästi suurin syyllisyys ongelmiin on ryhmässä itsessään, ja jos sen virheitä ja puutteita ei korjata, ongelmia ei saada korjattua, ja ryhmään ei saada luotua yhteishenkeä, toimivia rajoja ja etnosentrisyyttä. Juutalaisvastaisuus on vammaiselle ryhmälle kuin kainolosauva, jonka avulla se voi nilkuttaa hitaasti eteenpäin, mutta ryhmä ei koskaan opi juoksemaan, koska juutalaisvastaisuus ei paranna itse vammaisuutta. Ryhmän vammaisuus voidaan parantaa vain parantamalla ryhmän sisäiset ongelmat. Lisäksi omalta ryhmältä muutoksen vaatiminen on paljon tuloksellisempaa kuin ulkopuoliselta ryhmältä muutoksen vaatiminen. Voimme muuttaa itsemme / oman ryhmämme, mutta emme mitä todennäköisimmin ulkopuolista ryhmää. Itse asiassa ulkopuolinen ryhmä on helpointa muuttaa muuttamalla omaa ryhmää, koska silloin ulkopuolinen ryhmä joutuu reagoimaan ja sopeutumaan muutoksiin. Juutalaisvastaisille tekisi hyvää oppia juutalaisilta. Juutalaiset ovat kautta historiansa syyttäneet ulkopuolisista hyökkääjistäkin eniten itseään. Juutalaiset ovat nähneet ulkopuoliset hyökkääjät Jumalan rangaistuksena siitä, että juutalaiset eivät ole pitäytyneet juutalaisessa uskossa ja traditioissa riittävän tiukasti ja uskollisesti; että heillä ei ole ollut tarpeeksi yhteishenkeä, sosiaalisuutta ja solidaarisuutta toisiaan kohtaan; että he ovat kohdelleet toisiaan liian huonosti; että he ovat sortuneet vieraisiin tapoihin, vaimoihin ja uskontoihin; jne. Tällä tavoin kaikki sisäiset ja ulkoiset ongelmat ovat hellittämättömästi vahvistaneet omaa ryhmää, parantaneet sen sosiaalisuutta ja yhteistoimintaa, korjanneet sen virheitä, vahvistaneet juutalaista uskoa, jne.

Anonyymi kirjoitti...

''Voimme muuttaa itsemme / oman ryhmämme, mutta emme mitä todennäköisimmin ulkopuolista ryhmää. Itse asiassa ulkopuolinen ryhmä on helpointa muuttaa muuttamalla omaa ryhmää, koska silloin ulkopuolinen ryhmä joutuu reagoimaan ja sopeutumaan muutoksiin.''

Tämä oli hyvä pointti.

''Juutalaiset ovat nähneet ulkopuoliset hyökkääjät Jumalan rangaistuksena siitä, että juutalaiset eivät ole pitäytyneet juutalaisessa uskossa ja traditioissa riittävän tiukasti ja uskollisesti; että heillä ei ole ollut tarpeeksi yhteishenkeä, sosiaalisuutta ja solidaarisuutta toisiaan kohtaan; että he ovat kohdelleet toisiaan liian huonosti; että he ovat sortuneet vieraisiin tapoihin, vaimoihin ja uskontoihin; jne.''

Uskotko, että mahdollisesti myös ruotsalaiset ja muut eurooppalaiset havahtuvat heräämään oman indiviadualisminsa, omaan napaan tuijottamisensa, heikon ryhmäkoheesionsa jne. maahanmuuton ongelmien koko ajan pahentuessa? Sen sijaan, että syytellään vain niitä, jotka tuovat ne esiin? Oikeastaan sellainen taitaa olla jo tapahtumassa pikkuhiljaa...Näkeehän sen vaaleistakin.

Tarkoitin tuolla yhdellä lauseella omien toimien silottelusta sitä, että siinä ohjelmassa esim. todettiin espanjalaisten ajaneen muslimit ja juutalaiset ulos Espanjasta, mutta ei mainittu sanallakaan sitä, että juutalaiset auttoivat muslimeja miehittämään Espanjan. Ja että nimenomaan tämä ja sen seuraukset olivat se syy, miksi nuo ryhmät karkotettiin Espanjasta.

Eli kyse ei ollut siitä, mitä he jättivät tekemättä omalle ryhmälleen (uskonnon liian heikko seuraaminen, uskollisuus omalle ryhmälle) vaan siitä, mitä he tekivät muille.

Kommentoija

Miltton Friidman kirjoitti...

http://www.spiegel.de/international/spiegel/spiegel-interview-with-african-economics-expert-for-god-s-sake-please-stop-the-aid-a-363663.html

Kiitos linkistä Valkea!

Teen siitä oman blogauksen.

Miltton Friidman kirjoitti...

Totesin kirjoituksessani, että Suomi käyttää n. 1 % budjetistaan kehitysapuun.

Olin kerran yhdessä seurakunnan nuorten aikuisten illassa pk-seudulla, jossa alettiin tuskastelemaan sitä miten vähän kehitysapuun käytetään rahaa. Jonkinlainen kollektiivinen konsensus oli sitten, että sitä pitää lähettää lisää.

Kuitenkin kun useat länsimaat käyttävät tuon 1 % tai enemmän kehitysapuun, niin siitä muodostuu merkittävä summa.

Esimerkkinä nyt vaikkapa Mosambik, jonka budjetista yli 39 % on kehitysapua.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

Maahanmuuttokriittisille n. 20% tai joskus lähes 30% vaaleissa materialisoituva kannatus on suhteellisen helppoa saavuttaa, mutta siitä eteenpäin meneminen on vaikeampaa. Ihmisten maahanmuuttoon liittyvät harhaluulot ovat tiukassa, ja niitä puolustetaan kiihkeästi ja tarkoitushakuisesti vääristellen. Tilannetta vaikeuttaa se, että maahanmuuttajat äänestävät maahanmuuton puolesta etnosentrisyyden takia; heistä on mukavaa, kun heidän itsensä kaltaisten ihmisten määrä lisääntyy Suomessa tai muualla Euroopassa. He eivät välitä siitä, että maahanmuuton mukana tulee myös muita etnisiä ryhmiä, esim. venäläiset maahanmuuttajat kannattavat venäläisten lisääntyvää maahanmuuttoa Suomeen, eivätkä välitä siitä, että siinä samalla maahan tulee afrikkalaisia, lähi-idästä kotoisin olevia, etelä-amerikkalaisia, jne.

Juutalaiset, kuten monet muutkin kansat, ovat historian kuluessa tehneet tehneet katalia ja pahoja tekoja. Siitä huolimatta me suomalaiset olemme suurimpia syyllisiä nykyiseen tilanteeseemme ja eniten vastuussa omasta itsestämme. Juutalaisiin kohdistuvalla kritiikillä on nykyisin useimmiten taipumus tavalla tai toisella mennä liiallisuuksiin, esim. väittämällä, että juutalaiset ovat pääsyyllisiä maahanmuuttopolitiikkaan tai että kaikki juutalaiset toimivat valkoisten kannalta haitallisesti. Tässä esimerkki eurooppalaisia ja eurooppalaisten etnisiä identiteettejä puolustavasta juutalaisesta; rabbi Meyer Schiller:

http://www.amren.com/ar/1995/02/index.html#cover

http://www.vdare.com/articles/rabbi-mayer-schiller-on-the-future-of-the-american-right

Juutalainen professori Michael Levin kirjoitti realistisen kirjan mustista ja valkoisista:

www.amren.com/ar/pdfs/1997/199710ar.pdf

On myös tavallisia juutalaisia, jotka ovat pro-valkoisia ja realisteja etnisten ryhmien suhteen, esim. Jew Among You:

http://jewamongyou.wordpress.com/

Jne.

53% Usan juutalaisista vastustaa maahanmuuttoa, siitä huolimatta, että juutalaisten johtohenkilöt ovat liberaalimpia kuin muiden etnisten ja uskonnollisten ryhmien johtajat.

Valkea kirjoitti...

Miltton,

ole hyvä. Vaiettu salaisuus on, että kehitysapurahat, katastrofituet, edulliset kehitysmaille annettavat lainat jne. valuvat tapauksesta riippuen suurelta osin tai lähes kokonaan rahoittamaan kehitysmaiden korruptoituneiden eliittien ylellistä elämää. Vain rippeet päätyvät tavallisille kansalaisille kehitysmaissa. Jos esim. länsimaat antavat ilmaista ruoka-apua katastrofin aikana, eliitillä on tapana kaapata viljat omaan käyttöönsä myytäväksi korkeaan hintaan mustassa pörssissä tai ulkomaille. Tai sitten he verottavat suuren summan jokaisesta viljasäkistä, ennenkuin ne pääsevät jakeluun.

Valkea kirjoitti...

Lisäys, tässä vielä eräs tavallinen juutalainen blogin kirjoittaja:

http://nicholasstixuncensored.blogspot.fi/

Anonyymi kirjoitti...

Voisiko maahanmuuttokriittisillä/-kielteisillä olla mahdollisuuksia ylittää 30 prosentin kannatus jos yrittäisivät täsmällisesti suunnatulla "kohdemarkkinoinnilla" saada potentiaaliset kohteet hyväksymään samat ohjelmat kuin nuo "varmat" 20-30 prosenttia?

Tarkoitan potentiaalisilla kohteilla niitä jotka omissa oloissaan, ajatuksissaan, sisimmässään, myöntävät itselleen olevansa maahanmuuttokriittisiä/-kielteisiä, edes jollain tavoin, mutta eivät ole sanonteet sitä missään eivätkä ole käyttäytyneet sen mukaan edes vaaleissa?

Ne jotka eivät ole potentiaalisia kohteita, niihin ei kannata uhrata aikaa eikä rahaa. Vrt. jos yrittäisi saada takaisin menetetyn asiakkaan verrattuna siihen että ylläpitää nykyisen asiakkaan suhdetta tai hankkii uuden asiakkaan, eli 1-10-27 sääntö. Parempi siis suunnata toimet "nykyisiin asiakkaisiin" ja "uusiin asiakkaisiin".

Noista "uusista asiakkaista". Voisiko maahanmuuttokritiikki/-kielteisyys saavuttaa helpommin psykologisen hyväksynnän yksilöiden mielissä, jos heidät pyritään saamaan omaksumaan näkemys, jonka mukaan hädänalaisia tulee auttaa heidän omissa maissaan tai mahdollisimman lähellä heidä omia maitaan? Tuolla voisi vedota vaistomaiseen auttamishaluun ja säälin tunteeseen.

Pyrkimys siihen että hädänalaisia autetaan heidän omissa maissaan tai mahdollisimman lähellä heidän omia maitaan voidaan perusella rationaalisesti sillä että se on halvinta, tehokkainta, ja kaikkien osapuolten kannalta parasta. Rationaalisesti tuo perustelu on asiasisällöllisesti totta ja se toimii toimii joidenkin kohdalla. Kuitenkin monien kohdalla rationaalinen perustelu ei toimi vaan tarvitaan tunteisiin vetoamisen taktiikkaa. Yksilöt muodostavat mielipiteitä ja tekevät päätöksiä tunteiden perusteella.

Miten paljon tiedät armenialisista ja heidän toiminnastaan yhteisönä? Miten sitä arvioisi psykologian, kulttuurin ja moraalin toiminnan osalta? Minkälaiset ovat heidän keskinäiset sosiaaliset taidot, joko Armeniassa tai ulkomaiden armenialaisyhteisöiden sisällä?Armeniassa aremenialaisten osuus 98,1 prosenttia.

http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Armenia

http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Armenia

http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_diaspora

http://en.wikipedia.org/wiki/Armenians

Entä miten paljon tiedät armenialaisten ja juutalaisten suhteista toisiinsa? Jerusalemin vanhassa kaupungissa on armenialaiskortteli.

http://en.wikipedia.org/wiki/Armenia%E2%80%93Israel_relations

Anonyymi kirjoitti...

''Juutalaiset, kuten monet muutkin kansat, ovat historian kuluessa tehneet tehneet katalia ja pahoja tekoja. Siitä huolimatta me suomalaiset olemme suurimpia syyllisiä nykyiseen tilanteeseemme ja eniten vastuussa omasta itsestämme.''

Näinhän se on. En usko, että juutalaiset haluavat tuhota länsimaisen sivilisaation (kuten esim.David Duke väittää) enkä ymmärrä, mitä mieltä sellaisessa edes olisi. Olen vain huomannut, että esim. historian dokumentit eivät aina käsittele menneitä kaikista näkökulmista, vaan jättävät jotain aina pois ja 'hieman' silottelevat asioita.
Tämä koskee monia muitakin etnisiä ryhmiä ja kulttuureja.

Esim. muslimien imperiumeissa ja yhteiskunnissa ei ole tarkemmin tarkasteltuna ollutkaan niin suvaitsevaista ja ihanaa kuin muslimihistorioitsijat ovat väittäneet. Suorittihan Turkkikin armenialaisten kansanmurhan. Ja muslimimaissa on edelleen sellaisia ongelmia, joiden he väittävät ilmenevän vain länsimaissa. Itseasiassa paljon pahempina ja raa'impina muotoina, kuten seksuaalinen häirintä.

Tuolla Magneettimedian sivuilla on on myös juttu nimeltään Monikulttuurisen Ruotsin juutalaiset juuret tms. vaikka jotkut Ruotsin juutalaiset ovat myös arvostelleet esim. median tapaa pimittää asioita ja Ruotsin monikulttuurisuutta edistävissä liikkeissä on myös monia muita etnisiä taustoja edustavia ihmisiä, kuten itä-aasialaisia, muista Euroopan maista tulleita valkoisia, romaneja ja arabeja.

''Tilannetta vaikeuttaa se, että maahanmuuttajat äänestävät maahanmuuton puolesta etnosentrisyyden takia; heistä on mukavaa, kun heidän itsensä kaltaisten ihmisten määrä lisääntyy Suomessa tai muualla Euroopassa.''

Ranskan algerialaiset ovat hyvä esimerkki. Heistä noin 96 % äänestää sosialisteja. Olen huomannut, että suurin osa maahanmuuttokriittisistä haluaa rajoittaa Afrikasta ja Lähi-Idästä tulevaa maahanmuuttoa, mutta he eivät kuitenkaan pydähdy ajattelemaan, että monikulttuurisuuden ja maahanmuuton lisäämistä kannattavat myös monet muut ulkomaalaisryhmät. Esim. itä-aasialaiset taitavat kokea olonsa kotoisammaksi alueilla, joissa elää moniin eri rotuihin kuuluvia ihmisiä verrattuna niihin alueisiin, joissa asuu vain valkoisia kantasuomalaisia. He eivät kuitenkaan ajattele näin kotimaissaan ja se saa jotkut suomalaiset luulemaan, että he ajattelisivat samoin Suomessa. Ihminen on lojaali yleensä vain omalle etniselle ryhmälleen ja kykenee olemaan nationalisti vain yhden kansan suhteen.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Vieras,

en tunne armenialaisten kristittyjen yhteisöelämää niin hyvin, että osaisin vastata kysymykseesi. Sivuhuomiona mainitsen kuitenkin, että ashkenazi-juutalaiset polveutuvat alunperin armenialaisista, joten heillä voi tätä kautta olettaa olevan psykologisia, ulkonäöllisiä ja joitakin kulttuurillisia yhtäläisyyksiä. Tietojeni mukaan armenialaiset kristityt yhteisöt ovat hyvin tiiviitä ja kestäviä, ja heidän sosiaaliset taitonsa ovat erinomaisia.

Vastaan toiseen kysymykseesi uudella blogikirjoituksella kohtapuoliin.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

arvostan itä-aasialaisia heidän omissa maissaan ja yleisesti, mutta itä-aasialaiset ovat luonteeltaan konformisteja ja kollektivisteja, ja länsimaiden liberaalissa sairaassa ympäristössä heistä on taipumus tulla korostetun liberaaleja. He ovat omissa maissaan tottuneet itselleen luonnolliseen yksimielisyyteen ja siihen, että yksilöt eivät juurikaan "keikuta venettä". Itä-aasialaisilla on taipumus reagoida länsimaalaisten individualistisuuteen ja suureen mielipiteiden kirjoon, ja liberaalin valtavirran vaatimuksiin poikkeavien tuomitsemisesta ja rankaisemisesta ryhtymällä usein enemmän tai vähemmän fanaattisiksi liberaaleiksi. Tämä on nähty mm. yliopistomaailmassa, jossa esim. professori Rushtonin kovimmat tuomitsijat, sananvapauden tukahduttajat ja rangaistusten vaatijat ovat usein olleet itä-aasialaisia. Liberaali ympäristö saastuttaa itä-aasialaisten mielet niin, että heistä muodostuu keskimäärin negatiivinen, liberalismia pahentava, vaikutus yhteiskuntaan.

Ranskan muslimit haluavat sosiaalivaltiosta ja ranskalaisilta maksimaalisen hyödyn irti minimaalisen vähillä tai olemattomilla panostuksilla, ja äänestävät siksi sosialisteja.

Valkea kirjoitti...

Lisäys.

David Duke on älykäs ja varmastikin uskoo rehellisesti siihen mitä hän sanoo, mutta hänellä on pakkomielle juutalaisiin, ja hän selittää lähes kaiken negatiivisen juutalaisten toiminnalla. Hänellä vääristynyt kuva historiasta, yhteiskunnan toiminnasta ja todellisuudesta yleensä. Jos hänellä ei olisi pakkomiellettä juutalaisista, hänellä voisi olla positiivinen vaikutus yhteiskuntaan pro-eurooppalais-amerikkalaisena vaikuttajana.

Anonyymi kirjoitti...

Kuuluisiko tämä kommentti tämän blogijutun viestiketjuun vai siihen uusimpaan?

Jotkut perustelevat maahanmuuton suosimista sillä että maassa on muutenkin eri kansallisuuksia ja kieliryhmiä kuten historialliset vähemmistöt. Mitä nyt jos jotain muutakin porukkaa tulee sekaan, he toteavat.

Kuitenkin historialliset vähemmistöt ovat olleet vakiintuneilla alueillaan satoja vuosia tai voi olla yli tuhatkin. Suomessa esim. ruotsinkieliset, Espanjassa on baskit tms. Ennen oli juutalaiset, ennen kuin heitä alettiin massamurhaamaan natsien toimesta.

Historiallisten vähemmistöjen itsensä ei kannata kannattaa maahanmuuttoa, koska silloin se heikentää heidän suhteellisia vaikutusmahdollisuuksia.

Tämä huomioiden on todella omituista miksi Rkp, ruotsinkieliset ja heihin liitetyt tahot ovat olleet kovimpia maahanmuuton lisääjiä. He vaan ampuvat itseään jalkaan. Tai sitten Rkp on todella luihu eivätkä sen hallitsemat kunnat suurin surminkaan ota ulkomaalaisia.

Pilapiirtäjä Kari yritti aikoinaan arvella mitkä ovat Rkp:n motiivit. Kari totesi että Rkp on mukana pakolaisbisneksessä. Kari arveli että Rkp haluaa ulkomaalaisia jotta saisi heistä tehtyä ruotsinkielisiä ainakin paperilla ja rekistereissä. Tuon avulla Rkp yrittää saada aikaan ruotsinkielisen enemmistön mahdollisimman monessa kunnassa.

Anonyymi kirjoitti...

''Ranskan muslimit haluavat sosiaalivaltiosta ja ranskalaisilta maksimaalisen hyödyn irti minimaalisen vähillä tai olemattomilla panostuksilla, ja äänestävät siksi sosialisteja.''

Tämä on niin huvittavaa, varsinkin kun osa muslimeista haluaa vielä Sharian voimaan. Shariaan kuuluu esim. että tuloveroa ei peritä, koska työn helmet kuuluvat ihmiselle itselleen. Eli siinä oikeassa Sharia-systeemissä nämä muslimit joutuisivat ottamaan nykyistä huomattavan suuremman vastuun itse itsestään! Ranskassa on sairas verotus, ylimmissä tuloluokissa muistaakseni noin 70 %. Myös Suomessa kansalaisten verotus on tosiasiassa 70 % tuloista, kun kaikki verot otetaan huomioon. Eli juuri mitään ei jää käyttöön.

Myös korolla varustetun lainan antaminen ja sillä tienaaminen on synti, eli tälläinen korkoa korolle kasvava, velalla rahoitettu sosiaalivaltio on itse asiassa islamin vastainen. Siitä huolimatta he ottavat kaiken irti siitä. Kummasti se Shariah 'unohtuu' näissä talouskysymyksissä.

Kommentoija

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto