Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

tiistai 23. syyskuuta 2014

Pelko ja Politiikka

Melko säännöllisesti näkee liberaalien väittävän, että maahanmuuttokriittisten ja konservatiivien politiikka on pohjimmiltaan pelkoa, että heidän politiikkansa on vain tunteiden päälle liimattua rationalisointia, ja että heidän pelkonsa on fobiaa, eli sairaalloista ja hoitoa vaativaa pelkoa. Nämä ovat tietysti ad homineja, joilla pyritään estämään asiallinen tosiasioihin perustuva keskustelu ja kiusallisten tosiasioiden prosessointi. Liberaalit ajattelevat, että jos toinen osapuoli on pelokas, hänen ajattelunsa ei ole rationaalista ja todellisuuteen perustuvaa, vaan vääristymä todellisuudesta, valheellinen ja liioitellun negatiivinen kuva todellisuudesta. Hänen puheitaan ja perusteluitaan ei siten tarvitse kuunnella eikä ajatella, ja hänen kanssaan keskusteleminen on ajan ja energian haaskaamista. Kaiken kruunaa se, että liberaali voittaa tällöin automaattisesti. Hänen ei tarvitse tehdä mitään voittaakseen, hänen ei tarvitse perustella ja todistaa omia väitteitään, eikä hänen näkemystensä tarvitse osallistua väittelyiden vapaaseen kilpailuun, joissa liberaaleilla näkemyksillä on kiusallinen taipumus hävitä tai vähimmilläänkin joutua alakynteen, puolustuskannalle tai kyseenalaistetuiksi. Siksi pelon ja fobian käyttäminen leimasanoina on liberaaleille poliittisesti tarkoituksenmukaista, eräänlainen Machiavellimainen psykologis-poliittinen manipulointi. Voisimme periaatteessa lopettaa kirjoituksen jo tähän, mutta tarkastellaan aihetta loogis-rationaalisesti laajemmin.

Jos tarkastelemme politiikkaa ja yhteiskunnallista elämää, nimenomaan maahanmuuttokriittiset ja konservatiivit ovat osoittaneet käytännön toimillaan rohkeutensa. Monet heistä elävät jatkuvan tappouhan tai väkivallan uhan alla, mutta he ovat silti jatkaneet tarpeellisella poliittisella linjallaan. Maahanmuuttokriittiset ja konservatiivit ovat tuoneet liberaalin eliitin, median ja heidän käskyttämiensä massojen vastustamia ja mustamaalaamia poliittisia aiheita politiikan keskiöön. Liberaalit ja heidän koalitioonsa kuuluvat ryhmät ja ihmiset ovat luoneet kovan poliittisen, psykologisen ja yhteiskunnallisen paineen, jolla he ovat pyrkineet saamaan maahanmuuttokriittiset ja konservatiivit luopumaan näkemyksistään ja muuttumaan liberaaleiksi, mutta he ovat kestäneet, pitäytyneet näkemyksissään ja vahvistuneet. Kun liberaalit kustantamot, tuotantoyhtiöt, sanomalehdet, teatteriryhmät, organisaatiot jne. ovat joutuneet mahdollisten tappouhkien tai tappouhkien kohteeksi, ne eivät ole uskaltaneet julkaista kirjoja, sarjakuvapiirroksia, elokuvia, teatteriesityksiä, seminaaripuheita jne. He ovat peloissaan sensuroineet itseään jo etukäteen ennenkuin mitään uhkaa on edes ollut, ja vaikka uhkan syntyminen niiden toiminnan seurauksena ei ole ollut todennäköistä. Kun liberaalit poliittiset johtajat ovat joutuneet vastakkain väkivaltaisten ryhmien kanssa, he ovat antaneet niille periksi; harjoittaneet lepyttely- ja myöntyväisyyspolitiikkaa; syytäneet väkivaltaisille ryhmille rahaa, resursseja, etuja ja etuoikeuksia; puhuneet poliittisesti korrekteilla eufemismeilla välttääkseen ärsyttämästä väkivaltaisia ryhmiä; harjoittaneet pitkällä tähtäimellä vahingollista politiikkaa tyynnyttääkseen väkivaltaiset ryhmät lyhyellä tähtäimellä; jne. Liberaalien toimista heijastuu usein pelko ja ahdistus. Ehkäpä voisimme sanoa, että liberaali politiikka on pohjimmiltaan pelkoa, johon on liimattu päälle pelon poliittinen rationalisointi?

Liberaalien pelkoon liittyy eräs erikoisominaisuus. Liberaalit pelkäävät väkivaltaisia ryhmiä, mutta he ovat samanaikaisesti ylimielisiä ja ylioptimistisia niiden suhteen. He ajattelevat implisiittisesti olevansa kulttuurillisesti ja poliittisesti parempia kuin väkivaltaiset ryhmät. He ajattelevat pystyvänsä lauhduttamaan väkivaltaiset ryhmät myöntyväisyyspolitiikalla, mielistelyllä, ylenmääräisillä eduilla ja psykologisilla manipuloinneilla, ainakin niin kauan kunnes he ovat eläkkeellä. Sen jälkeisistä ajoista he eivät usein näytä välittävän.

Hedelmistään puu tunnetaan. Yleisellä tasolla kaikki maahanmuuttokriittisten ja konservatiivien ennustukset ovat käyneet toteen: "Maahanmuuton myötä slummiutuminen lisääntyy. Oikein. Maahanmuuton myötä rikollisuus lisääntyy. Oikein. Maahanmuuttajat laskevat koulujen oppimistuloksia, ja vähentävät koulujen turvallisuutta ja viihtyisyyttä oppimisympäristöinä. Oikein. Yhteiskunnan ja työpaikkojen dysfunktionaalisuus lisääntyy. Oikein. Asuinalueiden viihtyisyys vähenee. Oikein. Maahanmuuttajille annetaan suomalaisia enemmän sosiaalietuisuuksia ja heitä suositaan opiskelu- ja työpaikkojen haussa. Oikein. Maahanmuuttajat laskevat suomalaisten palkkoja ja lisäävät työttömyyttä. Oikein. Maahanmuuttajat lisäävät sosiaalitoimen ja työttömyysturvan kustannuksia ja laskevat huoltosuhdetta. Oikein. Maahanmuuttajat aiheuttavat kulttuurillisia konflikteja. Oikein. Tietyt maahanmuuttajaryhmät radikalisoituvat Suomessa vietetyn ajan lisääntyessä. Oikein. Maahanmuuttajat nostavat kohtuuttomasti suurten asutuskeskuksien asuntojen hintoja luomalla keinotekoista liikakysyntää. Oikein. Maahanmuutto synnyttää sen ympärille verorahoja kuluttavan ns. maahanmuuttoteollisuuden. Oikein. Jne." Maahanmuuttokriittisten ajattelu täsmää todellisuuden kanssa.

Liberaalien väitteiden ja ennustusten mukaan suomalainen korkeatasoinen koulujärjestelmä pystyy kouluttamaan maahanmuuttajat samalle tasolle kuin suomalaiset. Väärin. Maahanmuuttajat eivät ole sen rikollisempia kuin suomalaisetkaan. Väärin. Suomalainen yhteiskunta pystyy välttämään muualla Euroopassa havaittavan slummiutumiskehityksen. Väärin (se on jo aluillaan itä-Helsingissä ja eräillä Turun asuinalueilla). Maahanmuuttajat eivät vaikuta negatiivisesti suomalaisten palkkatasoon ja työllisyyteen, ja he synnyttävät yritteliäisyydellään paljon työpaikkoja suomalaisille. Väärin. Maahanmuuttajat rikastavat suomalaista kulttuuria. Väärin sikäli, että konkreettinen hyöty on jäänyt vähänlaiseksi, mutta haitat kulttuurien ristiriidoista ovat selviä. Maahanmuuttajat eivät kuluta sen enempää verorahoja kuin suomalaiset, eivätkä he huononna huoltosuhdetta. Väärin. Suomi tarvitsee maahanmuuttoa menestyäkseen kansainvälisessä taloudellisessa kilpailussa. Väärin, edes korkeasti koulutetuille eurooppalaisille asiantuntijoille ei ole välttämättä tarvetta myöntää kansalaisuutta. He voivat työskennellä Suomessa määräaikaisilla ja tarvittaessa uusittavilla sopimuksilla ja työluvilla. Suomalaiset ovat sisäsiittoisia ja tarvitsevat maahanmuuttajia degeneroitumisen estämiseksi. Väärin, suomalaisten sisäsiittoisuuskerroin on maailman mittakaavassa pienimpien joukossa, ja suomalaisilla ei ole minkäänlaista geneettistä tarvetta maahanmuuttajille, päinvastoin. Maahanmuuttoteollisuus työllistää suomalaisia. Väärin sikäli, että se työllistää suomalaisia tuottamattomaan työhön verorahoilla, jotka ovat poissa suurimmalta osalta suomalaisia. Ilman maahanmuuttoteollisuutta sen työntekijät olisivat joutuneet todennäköisesti hankkimaan elantonsa joistain aidosti tuottavista ja tarpeellisista työtehtävistä. Jne. Lähes kaikki liberaalien väitteet ja ennustukset ovat vääriä tai osoittautuneet vääriksi. Ehkäpä liberalismi perustuu todellisuutta vääristäville ja valheellisen kuvan todellisuudesta antaville patologisille tunteille?

Uhkien herkkä havaitseminen ei tunteiden tasolla liity välttämättä pelkoon. Esimerkiksi Irlannin ja Skotlannin kunniakulttuureissa miehet olivat herkkiä havaitsemaan uhkia kunnialle, itselle, suvulle, klaanille ja omaisuudelle, ja uhkia havaitessaan he puolustautuivat rohkeasti. Pelkurit eivät olisi pystyneet pitämään yllä heidän kunniakulttuuriaan. Kunniakulttuurin miehille aiheutuu häpeää, jos he eivät reagoi ja vastaa uhkiin tarvittavalla tavalla. Häpeään joutuminen olisi ollut merkki siitä, etteivät miehet pysty puolustamaan itseään, sukuaan, omaisuuttaan, klaaniaan ja kunniaansa. He olisivat sen jälkeen esim. menettäneet helposti lammaslaumansa ja muun omaisuutensa varkaille, tai alueensa muille klaaneille. Samalla tavalla uhkia voi havaita herkällä tavalla nykyisessä yhteiskunnassa ilman pelon tunnetta tai pelkuruutta.

Tämän kirjoituksen kannalta asiaankuuluvasti pelolla ja uhan tuntemisella on seuraavat vaikutukset (osin päällekkäisiä):

1) Pelon ja uhan tunteminen kiinnittää huomiota pelon tai uhan kannalta relevantteihin kohteisiin sekä mielen sisällä, että ulkoisessa ympäristössä.

2) Pelon ja uhan tunteminen korostaa ja suurentaa em. kohteiden merkittävyyttä mielessä. Jos ajattelemme ajattelun tai havainnoinnin kohteita vertauskuvallisesti pitkinä viivoina, joissa on paljon pieniä, suunnilleen samankorkuisia aaltoja, pelon ja uhan tunteet tekevät joistakin aalloista kuin isoja vuoria, ja erottavat ne selvästi muista aalloista.

3) Pelon ja uhan tunteminen pakottaa prosessoimaan em. kohteisiin liittyvää informaatiota intensiivisesti ja pitkään, ja pelon ja uhan kannalta relevanteilla tavoilla.

4) Pelon ja uhan tunteminen painostaa olemaan kiinnittämättä huomiota em. korostuneiden kohteiden kannalta epärelevantteihin ulkopuolisiin asioihin, ja/tai painostaa olemaan käyttämättä niihin aikaa ja energiaa.

5) Pelon ja uhan tunteet auttavat painamaan em. kohteet pitkäkestoiseen muistiin.

6) Pelon ja uhan tunteet auttavat palauttamaan em. kohteet mieleen pitkäkestoisesta muistista, esim. silloin kun uutta uhkaan liittyvää informaatiota prosessoidaan mielessä ja täytyy muistaa ne prosessit ja lopputulokset joita aiempaan uhkan analysointiin liittyi.

7) Pelon ja uhan tunteet kannustavat hylkäämään vakiintuneita ja olemassaolevia ajattelu- ja toimintatapoja ja omaksumaan uusia ajattelu- ja toimintapoja, ts. ne kannustavat muuttumaan ja kehittymään.

8) Pelon ja uhan tunteet pakottavat ennustamaan ja analysoimaan uhkia, ja varautumaan ja valmistautumaan uhkiin psyykkisesti, fyysisesti ja materiaalisesti.

9) Pelon ja uhan tunteet painostavat realismiin, ts. ne poistavat, karsivat ja minimoivat toiveikasta ajattelua, naivin hyväntahtoista ajattelua, ylioptimismia, haaveellista ja utopistista ajattelua, narsistista minäkuvaa, ideologisesti värittynyttä poliittista ajattelua, jne.

Nämä ovat kaikki hyödyllisiä ominaisuuksia silloin kun esim. tehdään riskianalyyseja, valmistaudutaan tulevaisuuteen, arvioidaan tulevaisuuden uhkia, ennustetaan tulevaisuutta, tms. Pelokkuus on useilla tavoilla negatiivinen ominaisuus, mutta se on tietyillä tavoilla myös positiivinen ominaisuus. Uhan kokeminen on useimmiten yleisesti hyödyllinen ominaisuus. Jos minulla olisi kaksi henkilöä valittavanani, A ja B, joista A on hiukan älykkäämpi ja psyykkisesti normaali henkilö ja B on pelokas, valitsisin mieluummin B:n tekemään riskianalyysin tulevaisuuden uhkakuvista. B on tunteidensa ansiosta parempi ja pätevämpi tekemään rationaalisen tulevaisuuden riskianalyysin.

Maahanmuuttokriittisten ja konservatiivien parissa on kaikenlaisia henkilöitä, rohkeita, tavallisia ja pelokkaita. Liberaalit halveksivat henkilöstä riippuen joko suoraan tai epäsuorasti pelokkaita henkilöitä, osittain projisoinnin vuoksi. Minä arvostan pelokkaita henkilöitä. Maahanmuuttokriittiset ja konservatiivit toivottavat pelokkaat henkilöt tervetulleiksi joukkoonsa. Heidän joukossaan pelokkaiden henkilöiden pelko muuttuu ehkä ensimmäistä kertaa heidän elämässään hyödylliseksi ominaisuudeksi.

9 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

https://www.youtube.com/watch?v=PJe754cLbok

Bogreol kirjoitti...

Pelkoon perustuu maailman mahtavien nöyristely islamin edessä. Tai niinkuin Douglas Murray Islamophilia-kirjassaan toteaa, myös tietämättömyyteen. Islamofobia on halua olla ystävällinen ryhmälle, josta ei tiedä paljon mitään. Lännessä on vallalla ylenmääräinen islamin ylistäminen. Maailman johtajat, media ja akatemian tutkijat menettävät kriittisen etäisyyden asiaan, mikäli kyseessä on islam. Mielistely islamin suhteen saa tutkijat toteamaan, ettei ISIS ole oikeaa islamia ja siirtämään omat uskomuksensa ja tietonsa syrjään ja teeskentelemään ikäänkuin uskoisivat samoin kuin muslimit. Islamofobiasta puhutaan jatkuvasti, mutta islamofiiliasta kuulee harvoin puhuttavan, vaikka se on jatkuvasti median kautta läsnä ja havaittavissa.

Valkea kirjoitti...

Tervehdys Bogreol,

noinhan se on. Vallankäyttöön kuuluu osana se, että ollaan tahallisesti ymmärtämättä asiaa totuudenmukaisesti, ja vaikka ollaan jollain tasolla tietoisia tahallisesta ymmärtämättömyydestä, luotetaan silti liberaalin median ja liberaalin eliitin välisen kommunikoinnin ylioptimistiseen, siloiteltuun ja ideologisesti värittyneeseen kuvaan maailmasta.

Anonyymi kirjoitti...

''Maahanmuuttajat eivät vaikuta negatiivisesti suomalaisten palkkatasoon ja työllisyyteen, ja he synnyttävät yritteliäisyydellään paljon työpaikkoja suomalaisille. Väärin.''

Turkkilaiset perustavat paljon pizzapaikkoja (tosin he taitavat palkata niihin lähinnä muita maahanmuuttajia), mutta jos uusille ravintoloille on tarvetta, niin sen homman voivat hoitaa vähintään yhtä hyvin myös suomalaiset.

Maahanmuuton yksi huono puoli on myös se, että eri etnisillä ryhmillä on suuret erot keskimääräisen älykkyysosamärän ja älykkyyden hajonnan suhteen. Tämä johtaa väkisinkin siihen, että toiset etniset ryhmät ovat paljon köyhempiä kuin muut ja tämä aiheuttaa kaunaa, vihaa, katkeruutta ja kostonhimoisuutta vähemmän älykkäässä ryhmässä. Vähemmän älykäs ryhmä näkee itsensä mieluummin sorrettuna rasismin uhrina kuin myöntää, että menestyjät ovat päässeet asemaansa ominaisuuksiensa, eivät sorron avulla.

Muuten, kristinusko kiehtoo...Takkirauta on joskus kirjoittanut, että ymmärtääkseen raamattua on tunnettava juutalaisuus/judaismi. Oletko samaa mieltä asiassa? Koetko, että raamattu aukeaa kristitylle paremmin, jos hän tutustuu juutalaisuuteen? Vai riittävätkö pelkät hyvät yleistiedot psykologiasta, sen ajan historiasta jne?

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

suosittelen tietysti Raamatun lukemista muun lukemisen ohella. Raamatussa on melko paljon kertomuksia ja informaatiota, jotka aukenevat vain osittain tai eivät ollenkaan ilman historiallis-uskonnollista taustatietoa. Katolinen katekismus on kristitylle tarpeellinen. Vanhojen aikojen kristityt pyhimykset, kuten esim. Thomas Aquinas ja Pyhä Augustinus ovat kirjoittaneet tärkeitä kristittyjä teoksia. Babylonian Talmudista on paljon hyötyä kristinuskon, sosiaalisen elämän, yhteiskunnallisen elämän, uskonnollisen yhteisöelämän, lainkäytön, politiikan, talouden jne. ymmärtämisessä, vaikka siinä on mukana myös muutamia kristinuskon vastaisia kirjoituksia. Monet raamatun tarinat, menetelmät ja opit aukeavat tai aukeavat kunnolla vain Babylonian Talmudia lukemalla. Täydellisessä Schottensteinin Babylonian Talmudissa, jossa on sekä heprean että englanninkielinen teksti, on 72 osaa. Professori Peter Kreeft on kirjoittanut hyviä kristillisiä kirjoja, esim. hyveitä käsittelevän kirjan. Professori C.S. Lewis on kirjoittanut useita kristillisiä kirjoja, joissa on paljon hyviä kristillisiä oivalluksia ja hyvää kristillistä tietoa. Jne. Tämä ei tarkoita, että olen jokaisesta yksityiskohdasta em. auktoriteettien ja kirjoitusten kanssa yhtä mieltä.

http://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM

http://www.amazon.com/Summa-Theologica-Thomas-Aquinas-Volumes/dp/0870610635/

http://www.amazon.com/City-Penguin-Classics-Augustine-Hippo/dp/0140448942/

http://www.amazon.com/Confessions-Penguin-Classics-Saint-Augustine/dp/014044114X/

Kristittyjä filosofeja:

http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_philosophy

http://www.amazon.com/Back-Virtue-Traditional-Wisdom-Confusion/dp/0898704227/

http://www.amazon.com/C.-S.-Lewis/e/B000APXBPG/

Soncinon Babylonian Talmud on julkaistu usein 30-osaisena kirjasarjana. Tästä internetversiosta puuttuu kaksi kirjaa:

https://archive.org/details/TheBabylonianTalmudcompleteSoncinoEnglishTranslation

http://www.amazon.com/Complete-Schottenstein-Edition-English-Volumes/dp/1578190673/

Sametti kirjoitti...

Erittäin kattavasti ajateltu, analysoitu ja väännetty rautalangasta ihan esimerkkien kera. Osoittaa melkoista pässinpäisyyttä, mikäli joku ei ymmärrä asioiden todellista laitaa tällaisten lukemisen jälkeen. Tämänkaltaisten kirjoitusten lukeminen tulisi olla pakollista kouluissa.

Valkea kirjoitti...

Sametti,

kiitos. Jos olet sopivassa keskustelussa, olet kirjoittamassa omaa kirjoitusta tms., kannattaa linkittää sellaisia kirjoituksiani, joiden katsot olevan sopivia tilanteeseen, ja hyödyllisiä ja informoivia ihmisille. Se auttaa hyödyllisten ajatusten leviämisessä. Jos haluat sanoa jonkin sanomani asian omilla sanoillasi kirjoituksissasi tai käyttää jotakin kirjoitustani omien kirjoitustesi osittaisena rakennusaineena, myös se käy oikein hyvin. Tärkeintä on, että hyödylliset ajatukset leviävät tavalla tai toisella.

Anonyymi kirjoitti...

Monet pelot ovat loppujen lopuksi varsin rationaalisia ja oikeutettuja, varsinkin ne, jotka liittyvät yhteiskuntaan. Se, että vääränlainen maahanmuutto heikentää pitkällä tähtäimellä oman etnisen ryhmän asemaa (lukumääräsuhteiden muuttumisen; rikollisuuden; entistä aggressiivisemmaksi muuttuvan etnisen kilpailun; asumiskustannusten nousun jne) takia ei ole epärationaalinen, vaan hyvin rationaalinen pelko.

Esim. Ranskassa jo yli 37 % lapsista syntyy joko kokonaan tai osittain afrikkalaisille vanhemmille. Monet liberaalit ajattelevat, että Jean Marie Le Penin pelko kantaranskalaisten jäämisestä etniseksi vähemmistöksi on epärationaalinen, koska ''pitkällä tähtäimellä maahanmuuttajien syntyvyys on laskenut''. Tuo on vain osatotuus tai oikeastaan valhe, koska:

a) Kantaranskalaisten syntyvyys on alle 2.1 ja

b) Kyse ei ole ainoastaan nykyisin maassa jo olevan kantaväestön ja maahanmuuttajien syntyvyyseroista vaan myös siitä, että uusia maahanmuuttajia saapuu koko ajan lisää. Sama juttu muissa Euroopan maissa.

Jos tietyn kehityksen annetaan rullata vuosia ja vuosikymmeniä pysäyttämättä sitä, vääjäämätön tapahtuu.

Pelko kertoo ihmiselle, mikä on tärkeää ja oleellista. Ihminen ei pelkää epäolennaisten asioiden takia.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija: "Pelko kertoo ihmiselle, mikä on tärkeää ja oleellista. Ihminen ei pelkää epäolennaisten asioiden takia."

- Noin se menee melkein kaikkien, normaalien ihmisten kohdalla. Koska se on normaalien ihmisten normaali ja toimiva toimintamalli, liberaaleille ei jää muuta mahdollisuutta kuin pyrkiä delegitimoimaan se valheellisella patologisoimisella.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto