Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

perjantai 3. lokakuuta 2014

Konservatiivien ja Liberaalien Eroista (Edit)

Tässä kirjoituksessa käsitellään joitakin konservatiivien ja liberaalien keskeisiä eroja, mutta ei kaikkia.

Konservatiiviset ja liberaalit ajattelijat ovat älykkäitä ja molemmat perustavat toimintansa hyvälle tahdolle. Heidän perusoletuksensa eroavat kuitenkin toisistaan paljon, ja siksi heidän ajattelustaan, filosofioistaan ja ideologioistaan syntyy erilaisia lopputuloksia. Konservatiiveille ihmiset ovat pohjimmiltaan virheellisiä, epätäydellisiä, puutteellisia ja turmeltuneita. Tämä on kristillinen ja juutalainen näkökulma ihmisen olemukseen. Konservatiivinen näkökulma on syntynyt suurelta osin kristillisyydestä ja juutalaisuudesta. Liberaaleille ihmiset ovat pohjimmiltaan hyviä, virheettömiä, puhtaita ja syyttömiä, ja he ovat vain suhteellisen vähän tai eivät ollenkaan vastuussa negatiivisista toimistaan tai puutteistaan. Konservatiivinen filosofia ja liberaali ideologia ovat sisäisesti loogisia. Kristillisen näkemyksen mukaan ihmiset ovat sekä eläimiä, että Jumalan kuvia; hyvä elämä on taistelua näiden välillä ja pyrkimystä kohti Jumalan kuvaksi tulemista. Ihmisille kiduttaminen ja tappaminen on yhtä luonnollista kuin rakkaus ja huolenpito. Voidaan kysyä miksi tappamista ja raiskauksia on olemassa, mutta kannattaa kysyä myös miksi niitä ei ole vielä enemmän; eli mitkä tekijät hillitsevät tappamista ja raiskauksia. Konservatiivien mukaan aikuinen ihminen on ensijaisesti itse vastuussa omasta toiminnastaan. Liberaalien mukaan ihmiset ovat pahoja siksi, että yhteiskunta, sortavat rakenteet, köyhyys, huonot olosuhteet, syrjintä, puutteet tms. turmelivat heidät. Liberaalit painottavat paljon enemmän valtion, yhteiskunnan, kuntaorganisaatioiden, muiden organisaatioiden, lakien jne. korjaamista ja kehittämistä kuin henkilökohtaista vastuuta. Liberaaleille paha tulee enimmäkseen yksilöiden ulkopuolelta, konservatiiveille paha tulee enimmäkseen yksilöiden sisältä.

Konservatiiveille suurin ja koko elämän jatkuva taistelu on itsensä kehittämistä ja muutosta parempaan suuntaan. Liberaaleille suurin taistelu on taistelu epätasa-arvoa, sortoa, seksismiä, hyväksikäyttöä, syrjintää, ilmastonmuutoksen kieltämistä, tms. vastaan. Konservatiivien mukaan kommunistisessa ja liberaalissa yhteiskunnassa täytyy taistella valtiota vastaan, mutta ideaali konservatiivinen valtio on sen verran pieni ja harmiton, että sitä vastaan ei tarvitse taistella; ainoastaan valvoa ettei sen suhteellinen koko ala kasvaa. Liberaalit pyrkivät yhteiskunnan  yksimielisyyteen ja valtion kaikkialle ulottuvaan tarkkailuun, säätelyyn ja hallintaan. Liberaalilla yhteiskunnalla on taipumus kehittyä totalitaristiseen suuntaan. Konservatiivit pyrkivät yhteiskunnan jakautumiseen ja erimielisyyteen; nämä suojaavat yhteiskuntaa totalitarismilta ja luovat näkemysten välille kilpailua. Näkemysten kilpailu ja monimuotoisten näkökulmien vaikutus päätöksenteossa lisäävät hyvien päätösten todennäköisyyttä. Konservatiiveille yhteiskunnan yksimielisyys on vaarallista ja sortavaa. Konservatiivien mukaan valtiolla on suurempi potentiaali tehdä pahaa kuin vaihtoehtoisilla yksilöllisillä, yksityisillä ja yhteisöllisillä toimijoilla. Konservatiivien mukaan yksilöillä, yhteisöillä ja yksityisillä organisaatioilla on suurempi potentiaali tehdä hyvää kuin valtiolla. Liberaaleille jotkin laajasti ja epämääräisesti määritellyt pysyvät ihmisryhmät sortavat ja hyväksikäyttävät jatkuvasti pysyvän uhristatuksen omistavia ihmisryhmiä. Liberaalien mukaan kapitalistit, etuoikeutetut, miehet, valkoiset, hyvätuloiset, konservatiivit, kristityt, juutalaiset jne. sortavat ja hyväksikäyttävät köyhiä, naisia, seksuaalivähemmistöjä, maahanmuuttajia, toiseutta, syrjäytyneitä, uskonnottomia jne. Liberaalit vaativat suurta valtiota ja laajaa kuntahallintoa muuttamaan erilaisin keinoin tätä oletettua valta-asetelmaa; tulonsiirroilla, pehmeällä propagandalla, syrjinnällä työ- ja opiskelupaikkojen haussa, voimauttavalla koulutuksella, uudelleenkoulutuksella, erikoispalveluilla, tavallisilla palveluilla, sananvapauden rajoittamisella, jne.

Liberaalit lupaavat, että valtio ja yhteiskunta tekevät lähes kaiken ihmisten puolesta. Konservatiivit lupaavat, että valtio ja yhteiskunta eivät tee kaikkea ihmisten puolesta, ne vain pääasiassa mahdollistavat ihmisten omaehtoista sosiaalista ja yksilöllistä toimintaa.

Liberaalit painottavat usein tunteita enemmän kuin moraalista toimintaa. Jos liberaaleilta kysyy pelastaisivatko he hukkumassa olevan oman koiransa vai hukkumassa olevan tuntemattoman henkilön, jos he voivat pelastaa vain toisen, monet liberaalit vastaavat, että he pelastaisivat koiransa, koska he rakastavat koiraansa, mutta eivät tunne mitään erityistä tuntematonta henkilöä kohtaan. Liberaalit kasvatetaan uskomaan, että heidän tunteensa ovat yksi merkityksellisimmistä tekijöistä heidän elämässään. Konservatiivien mukaan liberaalien näkemys on moraalisesti väärä. Ihmiset ovat tärkeämpiä kuin eläimet, joten tunteista riippumatta ihmisillä on aina velvollisuus pelastaa ihminen ensin ja vasta sitten oma koira. Liberaaleilla on usein taipumus vastustaa, jos heidän tunteisiin perustuvat ajatuksensa ja toimintamallinsa haastetaan. Liberaalit reagoivat usein herkästi ja tunnepitoisesti koettuihin loukkauksiin ja rikkomuksiin heidän ideologiaansa vastaan. He arvottavat ne useimmiten tunteidensa, eivät korkeampien periaatteiden mukaan. Siksi esim. sananvapaus arvona saa helposti väistyä liberaalien kokemien ideologisten loukkausten tieltä. Konservatiivien mukaan tunteet tulee ottaa huomioon, mutta ihmisten ei tule elää niiden mukaisesti. Tunteisiin perustuva yhteiskunta on vaarallinen ja anti-sosiaalinen. Tunteet eivät usein ole jaloja ja vakaita. Korkeammat periaatteet ovat jaloja ja vakaita, ja ne soveltuvat yhteiskunnan, moraalisen käytöksen ja sosiaalisen yhteiselämän perustaksi. Esimerkiksi aviomiehillä on tunteita toisten miesten vaimoja kohtaan ja vaimoilla on tunteita toisten naisten aviomiehiä kohtaan, mutta ei ole moraalisesti oikein pettää omaa aviopuolisoaan ulkopuolisten aviopuolisoiden kanssa. Eräällä leikkikentällä isompi poika kiusasi pienempää poikaa ja kaatoi hänet maahan. Hänen äitinsä kiiruhti paikalle ja kysyi: "Jani, mikä sinun mieltäsi nyt vaivaa, harmittaako jokin asia sinua?" On todennäköistä, että äiti oli poliittiselta vakaumukseltaan liberaali, koska hän oli ensisijaisesti huolestunut lapsensa tunteista, ja vasta toissijaisesti hänen käytöksestään. Konservatiivien mukaan ensijaista on ohjata, kehottaa ja saada kiusaaja käyttäytymään moraalisesti hyvin ja opettaa hänet ylittämään tunteensa ja mielihalunsa korkeampien periaatteiden ohjaamana, ja vasta toissijaista on setviä hänen kiusaamiseen liittyviä tunteitaan. Ihmiset, liberaalitkin, välittävät ensisijaisesti siitä miten muut ihmiset käyttäytyvät heitä kohtaan, ja vasta toissijaisesti heidän tunteistaan, joten kaikkien tulisi suosia sellaisia periaatteita, toimintamalleja ja moraalisääntöjä, jotka ohjaavat ihmisiä ylittämään oman tunnemaailmansa silloin kun se on ristiriidassa hyvän sosiaalisen käytöksen kanssa. Painottamalla ensisijaisesti tunteita, liberaalit implisiittisesti laillistavat tunteiden mukaista huonoa toimintaa ja kehottavat tunteiden mukaiseen anti-sosiaaliseen toimintaan. Liberaalit sanovat implisiittisesti, että jos ihmisten negatiivisia tai anti-sosiaalisia tunteita muita ihmisiä kohtaan ei saada lepyteltyä, tyynnyteltyä, rauhoitettua, suunnattua rakentavammin, tms., niiden tuottama väkivaltainen tai muu anti-sosiaalinen käytös on sallittua (erityisesti silloin, jos kyseessä on etuoikeutettu vähemmistö). Tämä on nähtävissä esim. silloin kun maahanmuuttajat mellakoivat väkivaltaisesti. Median toimittajat suitsuttavat ymmärrystä ja tukea mellakoijien vihalle, turhautumisen tunteille, ärtymykselle, kaunan tunteille, patoutuneille tunteille, jne. Toimittajat ovat huolissaan siitä, että mellakoijien itsetunto ei ehkä ole tarpeeksi korkealla tasolla. Toimittajat eivät puhu siitä, että mellakoijilla pitäisi olla enemmän itsekontrollia, heille pitäisi opettaa enemmän itsekontrollia ja heiltä pitäisi vaatia enemmän itsekontrollia. Me voimme luoda paljon paremman yhteiskunnan opettamalla ja vaatimalla itsekontrollia kuin nostamalla, parantamalla ja suojelemalla ihmisten itsetuntoa.

Kun on tutkittu sellaisia ihmisiä, jotka ovat pelastaneet ja auttaneet oman henkensä uhalla muita ihmisiä, on huomattu että tällaisen avustustoiminnan ja hyvän itsetunnon välillä ei ole korrelaatiota. Joillakin auttajilla on huono itsetunto, joillakin on hyvä itsetunto ja joillakin siltä väliltä. Tutkimuksessa havaittiin, että niillä auttajilla, joilla on huono itsetunto, huono itsetunto toimi auttamisen motivoijana. Kun he ajattelivat olevansa huonoja ja kelvottomia ihmisiä, he kokivat muiden ihmisten auttamisen tarpeelliseksi, jotta he pystyvät tekemään itsestään paremman ihmisen, ja sitä kautta nostamaan itsetuntoaan. Toisaalta monilla raakalaismaisilla diktaattoreilla on ollut erittäin korkea itsetunto.

Liberaalit uskovat, että pääsääntöisesti köyhyys, huono-osaisuus ja alhainen sosiaaliluokka aiheuttavat rikollisuuden. Tämä näkemys on peräisin Marxilta, joka oli sitä mieltä, että talous määrää käytöksen. Jos joku murhaa jonkun, ja murhaaja ei ole valkoinen mies, syy on liberaaleille aina jossain ulkopuolisessa elottomassa objektissa tai entiteetissä; aseissa, köyhyydessä, rasismissa, sortavissa rakenteissa, puutteellisessa koulutuksessa, tms. Vain valkoinen mies on pääsääntöisesti vastuussa teoistaan. Konservatiivien mukaan hyvät arvot ja niiden käytännön toteuttaminen, ja hyvä moraalinen taju tai sen puute määrittävät käytöksen. Historian aikana on ollut paljon köyhiä ja huono-osaisia yhteisöjä, joilla on ollut korkea moraali, ja jotka ovat tehneet hyvin vähän tai ei ollenkaan rikoksia. Esim. monet Yhdysvaltoihin muuttaneet eurooppalaiset kristityt ja juutalaiset ryhmät ovat olleet Yhdysvaltoihin saapuessaan erittäin köyhiä ja yhteiskunnan pohjalla, mutta heidän keskuudessaan on silti ollut erittäin vähän tai ei ollenkaan rikollisuutta. Sitäpaitsi länsimaisissa yhteiskunnissa perustoimeentulo, asuminen ja perusterveydenhuolto on turvattu kaikille, joten kukaan ei voi perustella rikosten tekemistä pakottavilla taloudellisilla syillä. Yleensä rikoksia tehdään vihan, helpon ylimääräisen rahan, vallanhimon, kaunojen, välinpitämättömyyden, jännityksen hakemisen, tylsistymisen, laiskuuden, tms. syiden vuoksi. Tavallisilla sveitsiläisillä ja israelilaisilla on paljon automaattiaseita ja ammuksia kotonaan, mutta Sveitsissä ja Israelissa tehdään erittäin vähän henkirikoksia ampuma-aseilla tai muilla keinoin. Ruandassa ihmisillä on erittäin vähän ampuma-aseita, mutta he tappoivat vuonna 1994 n. 3 kuukauden aikana 800 000 ihmistä viidakkoveitsillä. Konservatiiveille moraalinen vastuullisuus, itsekontrolli ja jalot periaatteet ovat tärkeimmät rikollisuutta ehkäisevät ja hyvää käytöstä tuottavat tekijät. Kun sukupuolitaudit ovat yleistyneet nuorison holtittoman seksikäyttäytymisen vuoksi, liberaalit ovat vaatineet lisää saatavuutta kondomeille ja lisää sukupuolivalistusta. Voidaan kuitenkin kysyä onko juuri yhtään sellaista murrosikäistä nuorta, kehitysvammaisia tms. lukuunottamatta, joka ei tiedä lukuisten partnereiden kanssa harjoitettuun suojaamattomaan seksiin liittyviä riskejä, ja miten niiltä suojaudutaan. Ongelmana ei nuorilla ole tiedon puute (sitä tarjotaan jo nyt paljon) tai kondomien huono saatavuus (niitä saa melkein kaikista kaupoista), vaan konservatiivisten seksiin liittyvien arvojen ja käytännöllisten periaatteiden puute.

Liberaalien raison d'etre on repiä alas ja tuhota konservatiivien aikojen kuluessa luomia rakenteita, yhteisöjä, kulttuuria, arvoja, periaatteita ja traditioita. Liberaalit tuhoavat paljon kulttuuria, mutta luovat hyvin vähän sellaista, jolla on korkeaa kulttuurista arvoa. Konservatiivit ovat omavaraisia ja itseriittoisia. Konservatiivit eivät tarvitse vastustajaa, eikä konservatiivien tarvitse tuhota ja riuhtoa alas vastustajien kulttuuria, yhteisöjä, traditioita, tms. ollakseen olemassa, luodakseen uutta ja löytääkseen riittävän motivaation toiminnalleen. Konservatiivit pystyvät rakentamaan itse omat yhteiskunnalliset, kulttuurilliset ja sosiaaliset rakenteensa. Liberaalit tarvitsevat konservatiiveja, mutta konservatiivit eivät tarvitse liberaaleja. Liberaalien likainen salaisuus on se, että he tarvitsevat konservatiivien arvoja, kulttuuria, traditioita ja periaatteita henkilökohtaisessa elämässään ja yleisesti yhteiskunnassa pitääkseen yhteiskunnan toimivana, miellyttävänä, rauhallisena, mielenkiintoisena, ongelmattomana ja kestävänä. Konservatiivien havaintojen mukaan monet liberaalit ovat henkilökohtaisessa elämässään konservatiiveja, he eivät vain tiedä tai tajua sitä, ja luulevat olevansa liberaaleja. Liberaalien alitajuinen riippuvuussuhde konservatiiveihin aiheuttaa suuren osan siitä kaunasta, jota liberaalit tuntevat konservatiiveja kohtaan. Riippuvuussuhdetta pahentaa se, että liberaalit tarvitsevat konservatiivien rahoja.

Liberaalin feministin ajattelun mukaan hänen sukupuolensa määrittää melkein kaiken merkittävän hänen ja muiden naisten elämässä, useimmiten negatiivisella tavalla. Kuitenkin kun ulkopuoliset ovat hänen kanssaan vuorovaikutuksessa, sukupuoli on vain yksi pieni osa, joka määrittää häntä, osa laajasta ja monitahoisesta kokonaisuudesta. Todellisuudessa feministin persoona, käytös, tavat, suhtautuminen muihin ihmisiin, etnisyys, koulutus, osaaminen, työkokemus, ystäväverkosto, kiinnostuksen kohteet, arvot, periaatteet, jne. määrittävät häntä. Liberaaleilla on taipumus nähdä, tulkita, analysoida ja määrittää ihmiset yksipuolisten käsitteiden, kuten köyhyyden, sosiaaliluokan, sukupuolen ja uhristatuksen perusteella, ja muodostaa niiden perusteella poliittisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet ovat siten väistämättä puutteellisia, yksipuolisia, vääristyneitä, väärin kohdistuneita ja riittämättömiä. Usein niillä pahennetaan sitä ongelmaa, jota on tarkoitus lieventää tai vähintäänkin pidetään sitä yllä. Esimerkiksi Usassa on taisteltu erilaisilla erittäin kalliilla valtion ohjelmilla ja sosiaalituilla köyhyyttä vastaan 1960-luvulta lähtien, mutta suhteellinen köyhyys on lisääntynyt ja köyhien elämä on monilta osin pahentunut laadullisesti. Ennen valtion massiivisia interventioita köyhyyden määrä oli vähentynyt ja laatu parantunut pitkän aikaa ihmisten omaehtoisen työn ja yrittämisen avulla. Liberaalit käyttävät esim. sanoja "taistelu X vastaan" mobilisoidakseen kaikki ihmiset intensiiviseen toimintaan ja yhteisrintamaan pahaksi julistettua ilmiötä vastaan. Liberaalien käsitteet, analyysit ja toimenpiteet ovat universaaleja karkeita yksinkertaistuksia, ja siten ne eivät täsmää todellisuuden monipuolisuuden ja monimutkaisuuden kanssa, eivätkä tuota hyviä lopputuloksia. Koska liberaalit näkevät asiat yksinkertaisten käsitteiden kautta, he kuvittelevat, että ongelmien ratkaisu on suhteellisen helppoa, kunhan he saavat kaikki ihmiset mobilisoitua yhteisen linjan taakse ja kunhan heille annetaan riittävästi resursseja. Liberaalit haluavat keskitetysti johdettuja universaaleja toimenpiteitä. Liberaalit epäonnistuvat useimmiten, mutta he eivät opi siitä mitään. He syyttävät epäonnistumisista sitä, että heille ei annettu tarpeeksi resursseja, propagandaa ei ollut tarpeeksi, kaikki (mukaanlukien konservatiivit) eivät osallistuneet täysipainoisesti ohjelman toteuttamiseen, tietyt tahot (erityisesti konservatiivit) vastustivat ohjelman toteutumista, liberaaleja ideologisia tavoitteita ei saatu kirkastettua tarpeeksi ihmisten mieliin, poliittista tahtoa ei ollut tarpeeksi, koulutus oli puutteellista, jne. Liberaalit eivät analysoi juuri koskaan itseään ja toimintaansa terveellä itsekriittisyydellä. Konservatiivit näkevät ihmiset ja yhteiskunnalliset asiat ja ongelmat vaikeina, monitahoisina ja monimutkaisina kokonaisuuksina. Konservatiivien mukaan yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen on vaikeaa ja hidasta, ja vaatii monimutkaisia toimenpiteitä. Monien ongelmien kohdalla tavoitteena on vain elää niiden kanssa tietyllä minimoidulla tasolla. Ongelmien ratkaisua tai säätelyä helpottaa se, että konservatiivit hajauttavat valtaa paikallisille tasoille, jolloin ihmiset voivat itse luoda monipuolisia tilanteiden ja olosuhteiden mukaisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Konservatiivien näkemykset täsmäävät hyvin todellisuuden kanssa. Koska konservatiivit näkevät monien ongelmien monimutkaisuuden, ratkaisemattomuuden, vaikeuden, tuhoisuuden ja/tai sitkeyden, konservatiivit pyrkivät estämään ja välttämään tiettyjen ongelmien syntymistä, esim. maahanmuuton aiheuttamat ongelmat kannattamalla maahanmuuton rajoittamista tai lopettamista. Koska liberaalit näkevät ongelmat yksinkertaisina ja suhteellisen helppoina, he ovat ongelmamagneetteja, jotka pyrkivät kasaamaan kaikki ongelmat maailman kaikilta laidoilta kansakunnan kannettavaksi. Muiden verotetuilla rahoilla toimiminen lisää liberaalien kuvitelmaa ongelmien helppoudesta.

Liberaalit haluavat, että valtio on myötätuntoinen. Konservatiivit haluavat että yksilöt ja yksilöistä koostuvat yhteisöt ovat myötätuntoisia. Valtio ei voi olla aidosti myötätuntoinen. Valtio voi olla ja valtion täytyy olla oikeudenmukainen. Jos valtio on "myötätuntoinen" jotakin ryhmää kohtaan, se on paha ja epäoikeudenmukainen jotakin toista ryhmää kohtaan. Esimerkiksi jos valtio on "myötätuntoinen" maahanmuuttajia kohtaan, se syrjii ja kohtelee huonommin kantaväestöä. Valtio on silloin epäoikeudenmukainen kantaväestöä kohtaan. Valtio on osoittanut politiikallaan "myötätuntoa" yksinhuoltajaäitejä kohtaan. Siten valtio on lisännyt suuresti yksinhuoltajaäitien määrää, ja se on riistänyt monilta lapsilta isän. Valtio on siten paha lapsia kohtaan. Lapsille on keskimäärin kaikin tavoin ja kaikilla mittareilla parempi, että heillä on äiti ja isä. Lapset tarvitsevat äidin ja isän. Mutta lapset eivät voi äänestää, lapset eivät järjestä mielenosoituksia, eivätkä lapset kirjoita Helsingin Sanomien yleisönosastoille. Kun valtio on "myötätuntoinen" rikollisia kohtaan, se on useimmiten paha ja epäoikeudenmukainen uhreja kohtaan. Jne.

Liberaalit katsovat usein olevansa oikeutettuja onnellisuuteen ja että heillä on luovuttamaton oikeus onnellisuuteen vain sen takia, että he ovat ihmisiä. Jos liberaalit eivät ole onnellisia, heidän mielestään jokin on mennyt pieleen. Valtio on epäonnistunut onnellisuuden tuottamisessa. Liberaalit ovat usein tyytymättömiä elämäänsä, ja tätä aiheuttaa ja/tai pahentaa se, että he uskovat onnellisuutensa olevan riippuvainen ulkoisista tekijöistä, joihin he voivat vaikuttaa vain vähän tai eivät ollenkaan. Konservatiivien mukaan onnellisuuden saavuttaminen on koko elämän kestävä tavoittelu. Surullisuus, huoli ja ongelmat ovat luonnollisia, onnellisuus ei ole. Onnellisuuden eteen on tehtävä työtä, ja onnellisuuden jaksojen ei kannata olettaa olevan pysyviä. Konservatiivien mukaan onnellisuus syntyy suurimmalta osin omista pitkäjänteisistä toimista, positiivisesta elämänasenteesta, lämpimästä suhtautumisesta muihin ihmisiin, ja hyvistä arvoista ja periaatteista. Konservatiivit tuntevat kiitollisuutta lyhyistäkin onnellisuuden jaksoista, ja pyrkivät kohtaamaan elämän ongelmat rauhallisin mielin, osana normaalia elämää. Konservatiivien mukaan kukaan ulkopuolinen ei ole ihmisille velkaa onnellisuutta.

Konservatiivit tavoittelevat enemmän sen mukaan mitä he ovat työllään ansainneet. Liberaalit haluavat enemmän tekemättä mitään. Siten konservatiivien näkemys on distributiivista oikeudenmukaisuutta ja liberaalien näkemys on itsekkyyttä.

Liberaalien mukaan vain tämä hetki ja utopistinen liberaali tulevaisuus ovat tärkeitä. Konservatiiveille historia, nykyhetki ja tulevaisuus ovat tärkeitä; niitä kaikkia tulee ymmärtää ja analysoida, niistä on otettava opiksi ja niiden on oltava tasapainossa keskenään. Liberalismia pidetään poliittisena ajatteluna, mutta liberalismin kannattajat suhtautuvat siihen ja sen opinkappaleisiin kuin uskontoon. Konservatismi on enemmänkin elämäntapa ja elämänfilosofia kuin poliittinen ideologia. Konservatismi tukee uskonnollisuutta ja on syntynyt uskonnon perustalta, mutta ei ole itse uskontoa muistuttava. Konservatiivit ovat konservatiiveja, eivätkä teeskentele olevansa mitään muuta. Liberaalit teeskentelevät olevansa neutraaleja, mutta ovat toivottoman puolueellisia. Liberaalit uskovat suureen valtioon, ja mitä suurempi valtiosta tulee, sitä pienemmäksi ihminen ja hänen yhteisönsä muuttuvat. Konservatiivit uskovat suhteellisen pieneen valtioon, ja siten suureen ihmiseen ja suureen yhteisöön.

**********

Ps. Liberaalin ideologian yksinkertaisuutta kuvaa se, että on helppoa keksiä iskulauseita sen pohjalta: "Vaadimme tasa-arvoa kaikille!" "Köyhyys pois!" "Loppu sortorakenteille!" "Seksismi kuriin!" "Lisää veroja kapitalisteille!" "Viedään käsiaseet käsistä!" "Apurahataiteilijoille lisää rahaa!" "Homoavioliitto nyt!" Jne. Konservatismi on niin monitahoinen elämänfilosofia, että sitä ei voi juurikaan yksinkertaistaa ja tiivistää iskulauseiksi ilman, että niistä tulee ei-konservatiivisia ja naurettavia.

20 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

https://www.youtube.com/watch?v=HAYcBNAu6ik

Olli kirjoitti...

Klassinen liberaali ei kannata vahvaa valtiota. Taitavat kutsua itseään nykyisin libertaareiksi, kun Amerikan vasemmisto omi liberaalin. Nyt näköjään tämä Amerikan käsitesekaannus on levinnyt tännekin.

Valkea kirjoitti...

Edit on jälkikirjoituksen ja seuraavan lauseen lisääminen: "Ennen valtion massiivisia interventioita köyhyyden määrä oli vähentynyt ja laatu parantunut pitkän aikaa ihmisten omaehtoisen työn ja yrittämisen avulla."

Valkea kirjoitti...

Olli,

klassisen liberaalin politiikka oli sekoitus konservatismia ja ns. valistusajan liberaalia filosofiaa. Kun liberaalin filosofian periaatteet viedään loogisiin päätepisteisiinsä, päädytään nykyiseen vasemmistoväritteiseen ja keskitetyn hallinnon liberalismiin ja arvoliberalismiin. Sen takia on loogista, että kaikki Suomen puolueet Perussuomalaisia lukuunottamatta sanovat olevansa liberaaleja. Ne ovat erityisesti käytännön politiikaltaan lähes samanlaisia. Perussuomalaisten politiikka on sekoitus sosiaalidemokraattisuutta, pienporvarillisuutta ja jonkinasteista arvokonservatismia. Kritiikkini kohdistuu kaikkiin liberaaleihin / arvoliberaaleihin niin vasemmalla kuin "oikealla". Vasemmistolaisista puhuminen rajaisi suuren osan liberaaleista pois. Sen takia on luonnollista puhua liberaaleista. Lisäksi käytän tässä blogissa johdonmukaisesti samalla tavalla sanaa liberaali, joten säännölliset lukijat tulkitsevat aina oikein sen mitä tarkoitan. Suurin ongelma sanassa liberaali on se, että se tarkoittaa vapaamielistä. Nykyiset liberaalit ovat vapaamielisiä vain hyvin ahtaissa rajoissa, ja haluavat säädellä, estää, haitata ja tukahduttaa kaikkea ihmisten toimintaa. Liberaali on siinä mielessä harhaanjohtava käsite.

Valkea kirjoitti...

Edit, täydensin seuraavaa kappaletta: "Liberaalit katsovat usein olevansa oikeutettuja onnellisuuteen ja että heillä on luovuttamaton oikeus onnellisuuteen vain sen takia, että he ovat ihmisiä. Jos liberaalit eivät ole onnellisia, heidän mielestään jokin on mennyt pieleen. Valtio on epäonnistunut onnellisuuden tuottamisessa. Liberaalit ovat usein tyytymättömiä elämäänsä, ja tätä aiheuttaa ja/tai pahentaa se, että he uskovat onnellisuutensa olevan riippuvainen ulkoisista tekijöistä, joihin he voivat vaikuttaa vain vähän tai eivät ollenkaan. Konservatiivien mukaan onnellisuuden saavuttaminen on koko elämän kestävä tavoittelu. Surullisuus, huoli ja ongelmat ovat luonnollisia, onnellisuus ei ole. Onnellisuuden eteen on tehtävä työtä, ja onnellisuuden jaksojen ei kannata olettaa olevan pysyviä. Konservatiivien mukaan onnellisuus syntyy suurimmalta osin omista pitkäjänteisistä toimista, positiivisesta elämänasenteesta, lämpimästä suhtautumisesta muihin ihmisiin, ja hyvistä arvoista ja periaatteista. Konservatiivit tuntevat kiitollisuutta lyhyistäkin onnellisuuden jaksoista, ja pyrkivät kohtaamaan elämän ongelmat rauhallisin mielin, osana normaalia elämää. Konservatiivien mukaan kukaan ulkopuolinen ei ole ihmisille velkaa onnellisuutta."

Anonyymi kirjoitti...

Entinen maahanmuuttokriitkko rikastuu pakolaisbisbeksellä, veronmaksajien rahoilla:

http://www.hs.fi/ulkomaat/a1412052862415

Surullista, hyvin surullista. Myös hyvä esimerkki siitä, että lännen ongelmat ovat pohjimmiltaan seurausta länsimaalaisten keskinäisestä epäsolidaarisuudesta ja ahneudesta.

Tuo tyyppi haukkuu suomalaisia rasisteiksi. (No, olen mieluummin rasisti ja terveellä tavalla itsekäs kuin nössö). Miksi kiinalaisilla, korealaisilla ja japanilaisilla sitten on oikeus pitää yhteiskuntansa kaikessa rauhassa homogeenisinä? Miksei hän mene heitä arvostelemaan? Entäpä Filippiinit? Onko siellä pakolaisia? Mikseivät valkoiset arvostele noita yhteiskuntia? Entäpä Kaukaasia, tuo hyvin heimotietoinen alue, onko siellä somaleja tms? Ei ole. Ovatko esim.armenialaiset valmiita täyttämään maansa pakolaisilla? Jos eivät, niin miksei heitä arvostella?

Miksi ahne, valkoinen ja itsekeskeinen eurooppalainen haukkuu vain muita eurooppalaisia? Miksei hän syllistä niitä, jotka eivät ihan oikeasti avaa yhteiskuntiaan toisrotuisille? Täälläkin on kuitenkin asunut esim. romaneja jo satoja vuosia.

Hyviä kommentteja muuten tuon jutun yhteydessä, nekin kannattaa lukea. Siellä mainitaan yksi suomalainen naiskansanedustaja, jonka mies myös on mukana tässä bisneksessä.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

eurooppalaisten haukkumiselle on ainakin kolme syytä. Ensimmäinen on se, että tarkoituksena on saada eurooppalaiset kokemaan vääristynyttä ja valheellista sekulaaria 'synnintuntoa', tuntemaan itsensä huonoiksi ja joutumaan puolustuskannalle. Tähän mielentilaan saadut ihmiset ovat poliittisesti alistuvaisempia; valmiimpia tekemään tekemään itselleen epäedullisia kompromisseja; valmiimpia sietämään vastustamatta negatiivisia asioita; ja valmiimpia hyvittämään oletettuja 'syntejään' lisääntyvillä veroilla ja muilla kasvavilla kustannuksilla (saaden samalla itselleen huonontuvia palveluja ja etuja lisääntyvillä veroilla ja kustannuksilla); ja valmiimpia hyvittämään oletettuja 'syntejään' poliittisella tuella itsensä kannalta haitallisille puolueille. Toinen on se, että haukkumalla eurooppalaisia liberaalit haukkuvat omaa etnis-kulttuurista ryhmäänsä, jolloin he tekevät pesäeroa omaan viiteryhmäänsä. Tämän on tarkoitus lähettää signaali sekä kotimaassa, että ulkomailla kaikille maahanmuuttajille ja ulkomaalaisille siitä, että liberaalit eivät ole omiensa puolella, vaan he ovat etnis-kulttuurillisesti vähintäänkin neutraaleja, tai paremminkin maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten puolella. Tällä he pyrkivät osoittamaan, että he ovat soveltuvia globaaleiksi puolueettomiksi vallankäyttäjiksi, kaikkien kansojen puolueettomiksi hallitsijoiksi. Kolmas on se, että haukkumalla omaa etnistä, rodullista ja kulttuurillista viiteryhmäänsä, ja kehumalla ja ylistämällä omaa poliittista viiteryhmäänsä, liberaalit pyrkivät erottautumaan etnis-sosiaalisesta kontekstistaan, ja muodostamaan sen tilalle itselleen uuden byrokraattisen ryhmän, johon he kuuluvat joko suoraan tai epäsuorasti. Tämä uusi viiteryhmä on joko valtiollinen byrokratia ja sen liitännäiset, tai Eu-byrokratia ja sen liitännäiset, usein molemmat samanaikaisesti. Byrokraattinen viiteryhmä on keinotekoinen ja epäinhimillinen, mutta sille liberaalit pyrkivät olemaan lojaaleja, auttavaisia, vastavuoroisia, tukevia, ystävällisiä, kuuliaisia jne.

Vasarahammer kirjoitti...

Moderni liberalismi, josta Valkea tässä puhuu, on syntynyt klassisen liberalismin perustalle. Klassista liberalismia arvosteltiin siitä, että se johtaa epätasa-arvoiseen lopputulokseen. Nykyinen liberalismi on sisällyttänyt tämän kritiikin itseensä ja omaksunut tasa-arvon tavoitteen osaksi itseään.

Nykyinen liberalismi ei siis ole perinteistä sosialismia, jossa tuotantovälineet kuuluvat valtiolle. Sen sijaan se pyrkii "sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen" eli tulojen tasaukseen verotuksen ja tulonsiirtojen kautta. Onnellisuuden pitää olla kaikkien saatavilla ja siksi modernissa liberalismissa on tärkeintä, että kaikki voivat mahdollisimman tasa-arvoisesti toteuttaaa mielihalujaan.

Moderni liberalismi on myös osittain kollektivistista toisin kuin klassinen liberalismi. Tosin yhteiskuntaluokat eivät ole siinä keskeisiä vaan erilaiset rotu- ja sukupuoli-identiteetit, jotka halutaan saada tasa-arvoisiksi valtavirran "hegemonisen" identiteetin kanssa. Näin kaikki voivat tasa-arvoisesti olla onnellisia ja toteuttaa mielihalujaan.

Modernissa liberalismissa on vain yksi "synti" eli "syrjintä". Se ei tarkoita välttämättä vähemmistöjen institutionaalista syrjintää vaan pelkästään sitä, että joku hegemonista valtakulttuuria edustava arvostelee vähemmistön tapaa toteuttaa mielihalujaan.

Siksi vähemmistöjen edustamien arvojen kritisointi on niin suuri tabu liberalismissa.

Moderni liberalismi on siis klassista liberalismia, johon on sisällytetty vasemmistolainen klassisen liberalismin kritiikki.

Valkea kirjoitti...

Tervehdys, Vasarahammer.

Täydennän lausumaasi sen verran, että klassiset liberaalit pystyivät vastustamaan niin heikosti vasemmistoliberalismia suurelta osin sen takia, että vasemmistoliberaalit veivät vain loogisiin johtopäätöksiin ne filofiset periaatteet, joita klassiset liberaalit noudattivat. Esimerkiksi Benthamin mielihyvän ja tuskan 'talous' ja suurin hyvä suurimmalle määrälle ihmisiä osoittavat luonnostaan sosiaalivaltioon, joka tuottaa 'onnellisuutta' mahdollisimman suurelle määrälle ihmisiä tulonsiirroilla ja palveluilla. Kantin universaali velvollisuuteen perustuva moraali oli toiminut matkustavien liikemiesten yhteisenä uskonnollisesti ja poliittisesti neutraalina kansainvälisenä moraalina, mutta loogisesti sitä on sovellettava yhtäläisesti kaikkiin maailman ihmisiin ja maahanmuuttajiin. Koska maailman ihmiset ja maahanmuuttajat ovat taipumuksiltaan, kulttuureiltaan, tavoiltaan ja uskonnoiltaan niin erilaisia, on vain luonnollista, että tarvitaan sosiaalivaltio kouluttamaan, kasvattamaan, ohjaamaan ja integroimaan maailman ihmiset ja maahanmuuttajat yhteiseen kantilaiseen moraaliin. Klassinen liberaali ajatus jalosta villistä, joka on moraalisesti hyvä (ihmisten universaali hyvyys), kunhan kosketus sivilisaatioon ei ole pilannut häntä, muokkautui vasemmistolaisten liberaalien uskoksi ihmisten pohjimmaiseen hyvyyteen, jonka vain ulkoiset tekijät, kuten köyhyys, sorto, puutteet, syrjintä jne. ovat turmelleet. Tästä oli helppo johtaa tarve sosiaalivaltiolle, joka säätelee, muokkaa, ehkäisee, poistaa em. laajoja yhteiskunnallisia ilmiöitä. Jne. Toisin sanoen klassinen liberaali filosofia oli perusteiltaan mätä, ja oli vain ajan kysymys milloin se muuttuu vasemmistoliberalismiksi tai fuusioituu sen kanssa.

Anonyymi kirjoitti...

Muuten, olet varmaan huomannut jutut, joissa kerrotaan nuorisojengistä, joka on hakannut jo yli 70 kantasuomalaista lasta ja nuorta?

Ottaa niin päähän tällainen. Mitä tässä oikein pitäisi tehdä? Pitäisikö suomalaisten järjestää samanlaisia massamielenosoituksia maahanmuuttoa vastaan, kuin Venäjällä on nähty? Mutta kuinka monella riittää uskallus mennä mukaan niihin?

Suora vastaus olisi äänestää persuja, mutta valitettavasti maahanmuutto on vain yksi monista asioista, jotka vaikuttavat äänestyspäätökseen. Esim. isäni tietää, että nykykehitys on huono, mutta hän on palannut keskustan äänestäjäksi, koska kokee, että persut eivät tee muuta kuin valittavat. Ja ''keskusta on ainut puolue joka pitää maaseudun puolta kun taas persut koostuvat sellaisista cityoikeistolaisista''.

Muuten, huomasin, että Ilta-Sanomat on estänyt kommentoinnin tuohon kantasuomalaisten pahoinpitelyä koskevaan juttuun. Mitenhän moni (30 % ?) Ilta-Sanomia lukeva kantasuomalainen hoksaa, että kyseessä on nimenomaan maahanmuuttajista ja romaneista koostuva jengi, joka hakkaa nimenomaan kantasuomalaisia LAPSIA ja nuoria? Media yrittää pimittää tuota asiaa ja pahoin pelkään, että moni ei ole kärryillä näistä asioista.

Kaiken kukkuraksi tänä vuonna Suomeen tulee yli 1000 pakolaista...Lisää polarbearhuntingia siis luvassa.

Erääsä paikallislehdessä toimittaja kirjoitti, että kunnan asukkaat tuskin vastustavat pakolaisten tuloa ja että pakolaisten vastaanoton estämiselle on löydettävä muitakin perusteita kuin ennakkoluulot. Siinä on taas yksi ihminen, joka on täysin pihalla näistä asioista, kiitos valtamedian.

Joku sosiaaliviranomainen yrittää valkopestä tuota kantasuomalaisiin kohdistuvaa viharikossarjaa puhumalla syrjäytymisestä jne. Eli maahanmuuttajilla ei ole mitään vastuuta itsestään ja toimistaan, valtaväestön on annettava kaikki valmiina. No, heillehän annetaan jo kaikki valmiina.

Lyhyesti sanottuna: kun ihmisiä siirrellään maasta toiseen, niin samalla siirtyvät ne geneettiset ominaisuudet ja ongelmat, jotka tekivät lähtömaista p**koja paikkoja olla ja elää.

Kommentoija

Crash kirjoitti...

Poliittisten aatteiden suuri kolmijako on: liberalismi, sosialismi ja konservatismi. Tämän käyttäminen olisi selkiyttänyt kirjoitusta huomattavasti. Nyt sosialistisia katsomuksia on sijoitettu liberalismin sisään.

Tunnepitoinen poliittinen reagointi on tyypillistä juuri konservatiiveille, kun taas liberalismi ja sosialismi pyrkivät ainakin suun tunnustuksen tasolla olemaan hyvin argumentoituja "aivo-oppeja", joista on kirjoitettu kymmeniä hyllymetrejä tutkimuskirjallisuutta.

Konservatismista on Pekka Suvanto kirjoittanut hyvän, samannimisen perusesityksen. Liberalismin osalta voi perehtyä vaika Harisalon ja Miettisen yhteisiin teoksiin. Sosialismissa kirjallisuudesta on jo rynsauden pulaa (vrt. ylläoleva sanomani tutkimuskirjallisuuden suresta määrästä).

Sametti kirjoitti...

Jälleen erittäin tyhjentävä kirjoitus. Ei mitään lisättävää.

Pidin itseäni aina liberaalina. Sitten katsoin peiliin ja sieltä katsoikin takaisin konservatiivi. Analysoit tässä hyvin sitä, miten konservatiivien näkemys maailmasta ja painotukset eroavat liberaaleista. Itse tein täyskäännöksen huomattuani, että liberaalien väitteet eivät vastaa todellisuutta. Liberalismi perustuu aina ideologialle ja täydelle sokeudelle todellisuudesta. Sekä ennen muuta lapselliselle mullekaikkihetinyt -itsekkyydelle.

Valkea kirjoitti...

Crash,

olet väärässä. Konservatismin isä, Aristoteles, määritteli jo tuhansia vuosia sitten konservatiivien rationaalisuuden ja tunteiden suhteen. Konservatiivien mukaan rationaalisuuden ja viisauden tulee hallita tunteita. Tunteilla on tärkeä, mutta parhaimmillaankin avustava rooli. Voit perehtyä aiheeseen tarkemmin seuraavan tekstin kautta:

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2014/09/hyveet-ja-jalous.html

Mitä tulee liberalismiin, liberaalit ajautuvat jo pelkästään ideologisen dogmaattisuutensa takia emotionaalisuuden hallitsemiksi. Koska heidän ajattelunsa ei siedä toisinajattelua ja sananvapautta, heidän ainoa jäljelle jäävä keinonsa vastustaa ajattelun monimuotoisuutta on emotionaalinen moraalinen kiristäminen ja hallitsemattomat emotionaaliset purkaukset. Esimerkkejä on vaikka kuinka paljon, mutta linkitetään esimerkiksi viimeisin eteen tullut tapaus. Se on liberaalien sisäinen keskustelu, jossa tietämätön liberaali Ben Affleck pyrkii emotionaalisesti vastustamaan tosiasioiden käsittelemistä:

https://www.youtube.com/watch?v=vln9D81eO60

Muitakin syitä liberaalien emotionaalisuuteen tietysti on.

Lisäksi liberaalien rationaalisuus on byrokratiaan sitoutuneisuuden, korruption, dogmaattisuuden, joustamattomuuden, liberaalin filosofian ja aina samanalaisina toistuvien vakioreagointien takia pseudo-rationaalisuutta. Tilastot tai ns. "tutkimukset" eivät tee sellaisesta rationaalisuutta tai viisautta. Professori Bruce Charltonilla on monen kymmenen vuoden kokemus tiedemaailmasta. Hän käsitteli taannoin kirjoituksessaan niitä syitä, joiden vuoksi liberaalit ovat vaurioittaneet ja tuhonneet tiedettä:

http://corruption-of-science.blogspot.co.uk/

Tässä eräs konkreettinen esimerkki tieteen korruptiosta, yksi monista:

http://www.amazon.com/Pharmageddon-David-Healy/dp/0520275764

Valkea kirjoitti...

Sametti,

kiitos. Olin itsekin liberaali joskus kauan aikaa sitten, joten olen kokenut suunnilleen samanlaisen heräämisen kuin sinä. Onnitteluni heräämisestä.

Anonyymi kirjoitti...

Olli sanoi...

"Klassinen liberaali ei kannata vahvaa valtiota. Taitavat kutsua itseään nykyisin libertaareiksi, kun Amerikan vasemmisto omi liberaalin."

Itse asiassa klassinen liberalismi on yksi viidestä libertarismin suuntauksesta joskin niistä maltillisin ja mahdollisesti myös suurin.

Ne neljä muuta ovat julkisen valinnan koulukunta, Chicagon koulukunta, itävaltalainen koulukunta ja radikaaleimpana kaikista anarkokapitalismi.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

lähi-idästä ja Afrikasta tulee toki Suomeen enemmän ihmisiä kuin 1000/vuosi, koska kaikki eivät tule pakolaisina.

Ihmisiä on rohkaistava kaikenlaiseen maahanmuuttokriittiseen vaikuttamiseen. Jos järjestetään esim. maahanmuuttokriittisiä mielenosoituksia, ei haittaa jos ne ovat ensimmäisillä kerroilla pieniä. Ne kasvavat kyllä ajan kuluessa.

Voisit ehkä selittää isällesi kohteliaasti ja tilanteeseen sopivin omin sanoin esim. seuraavaa: poliittisten puolueiden valitsemisen ei pitäisi olla ystävän valitsemista, jossa pyritään valitsemaan sosiaalisesti miellyttävä henkilö ystäväksi. Poliittisten puolueiden valitsemisen ei pitäisi olla kunkin hetken suosituimman puolueen kannattajaksi ryhtymistä sosiaalisen esimerkin ja paineen vuoksi, koska tietämättömät ja median manipuloimat massat ovat harvoin oikeassa. Winston Churchill sanoi aikoinaan, että paras argumentti demokratiaa vastaan on 5 minuutin keskustelu keskivertoäänestäjän kanssa. Puolueiden valitseminen kannattaa tehdä siten, että valitaan sellainen puolue, joka on valmis käsittelemään rehellisesti vaikeimpiakin ongelmia, ja valmiita vaikuttamaan niissä oikeaan suuntaan. Perussuomalaisten kriittisyys voi olla häiritsevää sosiaalisesti, mutta se on juuri se tapa jolla vaikeimpiakin asioita hoidetaan. Ei esim. Halla-ahoa äänestetä sen takia, että hän on miellyttävä, kiva, mukava ja sopiva kaikkien kaveriksi. Häntä äänestetään juuri sen vuoksi, että hän on luonteeltaan rosoinen, sanoo ihmisille epämiellyttävät totuudet sellaisina kuin ne ovat ja pyrkii vaikuttamaan politiikassa oikeaan suuntaan. Perussuomalaiset on syntynyt Suomen Maaseudun Puolueen pohjalta, ja perussuomalaisten ehdokkaiden joukossa on paljon myös maaseudun vaikuttajia, joten Perussuomalaiset pitävät myös maaseudun ihmisten puolta.

Anonyymi kirjoitti...

Huomasitko sähköpostiviestin jossa kysyin kurdeista ja laitoin linkit Ykän blogin kommentteihin jossa sitä pähkäilin sitä?

Valkea kirjoitti...

Vieras,

on näköjään valitettavasti käynyt niin, että jonkun postilaatikon puhdistusprosessin aikana se viesti on vahingossa joutunut poistettavien viestien joukkoon ja siten kadonnut bittiavaruuteen. Onko sinulla se viesti vielä tallella?

Anonyymi kirjoitti...

Kokeilin uudestaan. Nyt voit katsoa onko viesti saapunut postilaatikkoon. Vastaatko sähköpostissa vai tässä ketjussa?

Valkea kirjoitti...

Vastaan joskus ensi viikolla sähköpostitse.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto