Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

keskiviikko 15. lokakuuta 2014

Ongelmamagneetti (edit)

Miksi liberaali yhteiskunta ei pysty estämään tai edes rajoittamaan ihmisten matkustamista Ebola-epidemioiden alueilta tai muilta vaarallisten tautien riivaamilta alueilta omalle alueelleen? Miksi maahanmuutto on avointa ja massiivista kaikkialta maailmasta? Miksi liberaali yhteiskunta ei pysty peruuttamaan länsimaista jihadisteiksi lähteneiden maahanmuuttajien kansalaisuutta ja estämään heidän paluutaan takaisin, vaan valmistautuu antamaan heille terapiaa, kuntoutusta, keskusteluja viranomaisten kanssa, sosiaalista neuvontaa, sosiaalitukia jne? Miksi väkivaltaa julistavat ja/tai väkivaltaa harjoittavat ryhmät saavat toimia suhteellisen vapaasti liberaalissa yhteiskunnassa, kunhan ne ovat ei-eurooppalaisia? Miksi liberaali yhteiskunta sallii organisoitujen ja rikollisesti orientoituneiden ulkomaisten romaniryhmien tulla vapaasti maahan, ja houkuttelee heitä ilmaisella sairaanhoidolla, sosiaalietuuksilla ja koulutuksella? Jne. Miksi liberaali yhteiskunta on ongelmamagneetti? Jotta voimme vastata näihin kysymyksiin meidän on palattava kauas historiaan kahteen eurooppalaiseen vallankäytön malliin.

Keskiajalla lepraan sairastuneet karkotettiin kaupunkien ja yhteisöjen ulkopuolelle leprasairaiden omiin yhteisöihin tai heidät erotettiin yhteisöjen sisällä muusta väestöstä. Yhteiskunnassa asuvien leprasairaiden täytyi noudattaa erilaisia sääntöjä, joilla pyrittiin estämään taudin leviäminen. Jos he jäivät asumaan yhteisöjen sisälle, heidän piti kantaa kävellessään esim. läpsytintä tai kelloa, jonka ääni varoitti muita ihmisiä siten, että he pystyivät ajoissa väistämään ja kiertämään leprasairaat riittävän kaukaa. Toisaalta äänisignaalit toimivat myös merkkeinä, joiden perusteella muut ihmiset pystyivät antamaan lahjoituksia ja almuja leprasairaille. Jos he nostivat vettä yhteisön kaivosta, he eivät saaneet koskea köyteen ja ämpäriin paljain käsin, vaan heidän oli käytettävä hansikkaita. Heiltä saatettiin kieltää pääsy kirkkoon, markkinapaikalle ja muihin julkisiin tiloihin. Jne. Ihmiset rakensivat leprasairaille yhteisöjen ja kaupunkien ulkopuolelle tai viereen omia taloja, joissa karkotetut pystyivät elämään keskenään. Niissä elettiin suunnilleen samalla tavalla kuin munkkiluostareissa. Ihmiset antoivat leprasairaille lahjoituksina rahaa, jonka avulla leprasairaille annettiin hoitoa. Leprasairaat elivät ihmisten lahjoitusten ja leprasairaiden pienen liiketoiminnan ja tuotannon avulla. Benediktiinimunkki Matthew Paris, joka eli vuodesta 1200 vuoteen 1259, arvioi, että Euroopassa oli tuolloin 19000 leprasairaiden taloa. Osa ihmisistä ajatteli, että leprasairaus on maanpäällisen kiirastulen läpikäymistä, ja he pitivät siten leprasairaiden kärsimyksiä pyhinä. Karkoituksiin liittyi usein rituaaleja, joilla leprasairaat erotettiin symbolisesti yhteisöistä, heille opetettiin leprasairauteen liittyviä sääntöjä, heidän piti vannoa juhlallisesti noudattavansa sääntöjä ja heitä valmisteltiin uuteen elämään omissa yhteisöissään. Leprasairauden leviämistapoja pyrittiin ymmärtämään, mutta leprasairaudesta ei useimmiten pyritty keräämään systemaattista tietoa. Sisäinen tai ulkoinen karkotus piti huolen siitä, että lepra pysyi aisoissa. Lepra ei tartu kovin helposti ja se lisää vain jonkin verran kuolleisuutta. Lepran itämisaika on useimmiten 3-5 vuotta, mutta voi vaihdella muutamasta viikosta 30 vuoteen. Leprasairaiden karkottaminen edustaa ideaalia ulossulkevan vallan mallia, jota voidaan muutettavat muuttaen soveltaa muihin ulossulkevan vallankäytön tilanteisiin.

Rutto levisi keskiajalla suurempiin ihmismääriin kuin lepra. Ruton itämisaika oli lyhyempi, se levisi nopeasti, ja se tappoi nopeammin ja paljon suuremmalla todennäköisyydellä kuin lepra. Ruttoon alettiin keskiajan loppupuolella soveltaa leprasta eroavaa toimintamallia. Ruton saastuttama kaupunki asetettiin karanteeniin ja se jaettiin piirikuntiin, jotka jaettiin kortteleihin, jotka jaettiin katuihin. Jokaiselle kadulle asetettiin valvoja tai valvojia, jokaiseen kortteliin nimitettiin tarkastaja, jokaiselle piirikunnalle määrättiin johtaja, ja koko kaupungille nimitettiin kuvernööri tai varakuvernöörille annettiin poikkeusvaltuudet toimia kuvernöörinä. Kuvernöörillä oli ruttoepidemian aikana normaalia enemmän valtaa, poikkeustilavaltuudet. Valvojat tarkkailivat katujen taloja ja niiden ovia. Tarkastajat valvoivat valvojia, antoivat heille määräyksiä, keräsivät heiltä tietoa tapahtumista ja suorittivat tarkastuksia korttelissa. Piirikuntien johtajat hallitsivat piirikuntien toimintaa. Kuvernööri hallitsi koko kaupunkia. Valvojien täytyi olla katujen varsilla vuorokauden ympäri tarkkailemassa toimintaa. Kahdesti päivässä tarkastajat suorittivat tarkastuskierroksen alueen jokaisen talon luokse. Mikään toiminta, tyytymättömyys, sairaus tai muutos tilanteessa ei saanut jäädä heiltä huomaamatta tai tietämättä. Tarkastajilla oli tiedossa kaikkien korttelinsa asukkaiden nimi, ikä ja sukupuoli. Tarkastajat menivät jokaisen talon luokse ja kutsuivat nimeltä asukkaita ikkunaan. Jokaisen asukkaan täytyi tulla ikkunaan näyttämään tai kertomaan, että hän on joko terve tai sairas. Asukkaat velvoitettiin kuoleman uhalla kertomaan totuus terveydentilastaan. Jos asukas ei tullut ikkunaan, se oli merkki siitä hän oli sairaana vuoteessaan. Jos asukas oli sairas, se tarkoitti, että hän oli vaarallinen, ja se merkitsi, että oli ryhdyttävä erikoistoimenpiteisiin. Tarkastaja tiedotti sairaista ja muista merkittävistä havainnoista piirikunnan johtajalle, joka kertoi tilanteen kuvernöörille. Kaikki tiedot sairaista, terveistä, tapahtumista jne. kirjattiin kuvernöörin toimivallan alla olevaan keskusrekisteriin. Kuvernööri määräsi kirjallisella luvalla lääkärin hoitamaan sairaita, apteekkarin valmistamaan sairaille lääkkeitä, ja papin ripittämään heitä. Kukaan muu ei saanut olla heidän kanssaan tekemisissä. Kaikki tiedot ja tapahtumat kirjattiin keskusrekisteriin.

5-6 päivää karanteenin alkamisen jälkeen taloja alettiin puhdistamaan. Kaikki asukkaat määrättiin  poistumaan taloistaan. Kaikki huonekalut ja tavarat laitettiin riippumaan katosta köysien varassa. Kaikille lattioille levitettiin palavaa parfyymia. Sen jälkeen ikkunat ja ovet laitettiin kiinni ja parfyymi sytytettiin palamaan. Palava parfyymi desinfioi huoneet. Neljän tunnin kuluttua asukkaat saivat palata huoneistoihinsa. Jos epidemian leviäminen loppui, karanteeni purettiin vähitellen, ja asukkaat saivat palata takaisin normaaleihin rutiineihinsa. Jos epidemia jatkui, karanteenia, hoitoja ja desinfiointeja jatkettiin. Kun keskusrekistereihin kertyi tietoa ruton leviämislaajuudesta erilaisten karanteenikeinojen vallitessa, voitiin valita niitä keinoja, jotka tehosivat parhaiten. Lisäksi voitiin tehdä pieniä kokeilevia muutoksia karanteenitoimenpiteisiin ja havainnoida mitkä keinot toimivat parhaiten. Vallankäyttäjät pystyivät analysoimaan tietoa ja tekemään sen perusteella tilannetta parantavia johtopäätöksiä ja päätöksiä. Normaalisti ruttoepidemia aiheutti lain ja järjestyksen heikkenemistä, ja anonyymien yksilöiden sulautumista massoihin, jotka poistuivat ruttoepidemian tieltä; liikkuessaan ihmismassat levittivät ruttoa. Sitä vastaan laitettiin karanteeni, jonka aikana jokaisen yksilön liike ja sekoittuminen muihin ihmisiin estettiin. Ihmisten yksilöllisyyttä vahvistettiin merkitsemällä henkilötiedot rekistereihin. Katkeamaton ja jatkuva pyramidihierarkinen valta, tarkkailu ja tapahtumien muistiinkirjaaminen ulotettiin ylimmästä johtajasta jokaiseen yksilöön, ja kaupunkitasolta talojen huoneisiin ja pieniin tapahtumien yksityiskohtiin. Ruttokaranteeni edustaa ideaalia kurinpidollisen integroivan vallan mallia, jota voidaan muutettavat muuttaen soveltaa muihin sisäänsulkevan, yhdistävän ja integroivan vallankäytön tilanteisiin.

Ulossulkeva ideaali valta jakaa ihmiset kahteen osaan; sisäryhmään ja ulkoryhmään; omaan etniseen ryhmään ja ulkopuolisiin etnisiin ryhmiin; terveisiin ja sairaisiin; ne joilla on täydet oikeudet ja ne joilla on osittaiset oikeudet; ensisijaisiin (preferoituihin) ja toissijaisiin; tms.  Kurinpidollinen ja integroiva ideaali valta jakaa ryhmät yksilöihin, joiden tilaa tarkkaillaan koko ajan, ja joiden tila voi kattaa laajan kirjon tiloja, esim. vakavasti sairas - normaalisti sairas - lievästi sairas - ehkä sairastumassa - todennäköisesti terve - terve, tms. Poissulkeva valta on joidenkin ulkopuolisten kanssa tekemisissä osittain, esim. kaupallisesti ja teknologisesti, mutta ei uskonnollisesti, tai katkaisee suhteet joihinkin ulkopuolisiin kokonaan. Integroiva kurinpidollinen valta muodostaa jokaiseen yksilöön mahdollisimman intensiivisen ja esteettömän valtasuhteen. Se jakaa ihmiset normaaleihin ja epänormaaleihin, ja pyrkii tekemään toimenpiteillään epänormaaleista normaaleja. Jos integrointi ei onnistu, integroiva valta sulkee epänormaalin yksilön sosiaalisten statuksien,  yhteistoiminnan tms. ulkopuolelle, mutta jatkaa useimmiten integrointiyrityksiä tavalla tai toisella.

Ulossulkevasta vallasta on olemassa monenlaisia välimuotoja, esimerkiksi sellainen, joka sulkee jonkin ryhmän ulos, mutta pyrkii silti keräämään mahdollisimman paljon käyttökelpoista tietoa ulossuljetusta ryhmästä, tai sellainen, joka jakaa ulkopuoliset ryhmät tai yksilöt luokkiin, joiden kanssa ollaan luokasta riippuen enemmän tai vähemmän tekemisissä. Normaali integroiva valta ei pyri kurinpidollisen integroivan vallan staattiseen valtaan, joka lukitsee ihmiset paikalleen. Normaali integroiva valta pyrkii edistämään ihmisten, tavaroiden, resurssien ja pääoman virtauksia, ja tarkkailemaan, analysoimaan ja säätelemään niitä. Integroiva valta pyrkii jatkuvasti kasvattamaan itseänsä integroimisellaan ja toiminnallaan. Muitakin integroivan vallan muotoja on.

Integroivalla kurinpidollisella vallalla pystyttiin hallitsemaan, rajoittamaan, estämään ja säätelemään vaarallista tautia. Integroimalla ruttoa sairastavat osaksi valtasysteemiä saavutettiin hyviä tuloksia ja opittiin lisää siitä miten ruton kanssa kannattaa toimia. Tavallaan vallanpitäjät integroivat ruton osaksi valtasysteemiä. Tämä lisäsi vallanpitäjien itseluottamusta ja kannusti heitä jatkamaan kaikenlaisten hyvien ja huonojen asioiden integroimista osaksi valtasysteemiä. Samalla vallanpitäjien valta lisääntyi, ja se lisäsi entisestään vallanpitäjien motivaatiota integroinnin jatkamiseen.

Kulkurit, kiertävät pikkurikolliset ja liikkuvat kerjäläiset alkoivat aiheuttaa haittaa väestölle 1700-luvun loppupuolella. He levittivät tauteja; he saattoivat järjestäytyä varasteleviksi tai ryösteleviksi joukkioiksi, he aiheuttivat häiriöitä; he olivat usein siivottomia; he asuivat tai oleskelivat usein paikoissa, joissa heillä ei ollut lupaa olla; he eivät osallistuneet rakentavalla ja tuottavalla tavalla yhteiskunnan toimintaan; jne. Heitä alettiin sijoittaa laitoksiin tai parantoloihin, ja heidän ryhmänsä hajotettiin. Heidät sijoitettiin yhden hengen huoneisiin tai soluihin. Jokainen henkilö identifioitiin, ja hänestä tehtiin rekisteri, johon kirjattiin häneen liittyviä tietoja. Jokaisen henkilön luonne, taipumukset, kyvyt, puutteet, osaaminen, tiedot jne. analysoitiin. Heille annettiin sairaanhoitoa ja sairaat eristettiin muista ihmisistä niin, että he eivät tartuta toisia. Heille määrättiin pakollista ja jossain määrin kunkin henkilön kykyjen ja taipumusten mukaan valittua kuntouttavaa työtä, jonka tavoitteena oli opettaa heille itsenäisessä elannon hankkisessa tarvittavia taitoja, hyviä ja säännöllisiä tapoja ja tottumuksia, täsmällisyyttä, ja riittävää sitkeyttä ja keskittymistä tehtävien suorittamisessa. Oli myös mahdollista, että entiset kulkurit tms. tekivät parantolan järjestämiä töitä loppuelämänsä ajan. Työn ulkopuolinen aika oli suurelta osin organisoitua. Iltaisin oli säännöllisiä Jumalanpalveluksia, yhteiset ruokailut olivat samoina aikoina päivällä, nukkumis- ja heräämisajat olivat säännöllisiä, jne. Parantolan asukkaiden huonoille tavoille ja ominaisuuksille asetettiin usein pakollinen vastavoima; liialliselle ylpeydelle tai fanaattisuudelle nöyryys ja liiallisen ylpeyden tai fanaattisuuden naurunalaiseksi tekeminen; laiskuudelle raskas fyysinen työ; epäsäännöllisyydelle tarkat ja vaativat aikataulut; tuhlaavaisuudelle säästeliäisyys; vihaisuudelle ja äkkipikaisuudelle hiljaisuus ja rauhallinen elehtiminen; työssään hutiloivalle ja keskittymiskyvyttömälle tarkkuutta ja keskittymiskykyä vaativa työ; jne. Entisten kulkurien jne. elämä parantoloissa muistutti jossain määrin luostarien elämää. Näillä keinoilla kulkureihin, kiertäviin pikkurikollisiin ja liikkuviin kerjäläisiin liittyviä ongelmia saatiin vähennettyä paljon, ja monia heistä ohjattiin pysyvästi tuottavaan työhön ja järjestäytyneeseen elämäntapaan.

Tämän kaltaisista vallankäytön metodeista kehittyi aikojen kuluessa nykyinen liberaali systeemi. Integroiva tai ulossulkeva valta eivät itsessään ole konservatiivista tai liberaalia valtaa. Liberaali valta syntyy siitä, että se menettää lähes täysin psykologisen, moraalisen ja poliittisen kykynsä ja motivaationsa poissulkevaan valtaan, kääntyy kaikkea ulossulkevaa valtaa ja toimintaa vastaan ja pyrkii integroimaan kaiken maailmassa olevan hyvän, pahan ja huonon, koko maailman. Liberaalissa vallankäytössä koko yhteiskunta valjastetaan yhden ideologian, yhden tavoitteen ja yhden systeemin osatekijäksi. Normaalin ja terveen yhteiskunnan ja poliittisen systeemin rajat toimivat puoliläpäisevänä kalvona; hyvät asiat pääsevät sisään ja huonot pysyvät ulkona, esim. tavarat, informaatio ja resurssit virtaavat suhteellisen vapaasti maasta toiseen, mutta maahanmuutto on vähäistä ja erittäin valikoivaa. Normaalissa ja terveessä yhteiskunnassa ei ole pysyvää yksipuolista ja tasapainotonta dominoivaa ideologiaa, jota kaikki tai lähes kaikki puolueet noudattavat. On järkevää integroida valtion omia ongelmia, mutta ei ole järkevää integroida maailman ongelmia. Maailman ongelmia ei tarvitse integroida esim. tieteellisten syiden takia. Nykyisin maailman ongelmista voidaan hankkia tietoa, niitä voidaan tutkia ja analysoida, ja niihin voidaan kehittää ratkaisuja, vaikka itse ongelmaa ei integroida yhteiskuntaan. Esimerkiksi Ebolaan on jo kehitetty kokeiluvaiheessa oleva ja todennäköisesti tehokas lääke viruksen biokemiaa tutkimalla ja eläinkokeita tekemällä, ja siihen ei ole tarvittu Ebolaan sairastuneiden integroimista yhteiskuntaan sallimalla vapaan liikkuvuuden Ebola-epidemioiden alueilta.

Ranskan maahanmuuttokriittiset kritisoivat mm. sitä, että Ranskaan on syntynyt maahanmuuton myötä yli 700 slummia (zone urbaine sensible, 718 kpl Ranskan mantereella), jotka tuottavat monia ongelmia ja kasvavaa verorasitusta kantaväestölle. He toteavat, että maahanmuuton jatkumisen myötä slummit ja niiden tuottamat ongelmat kasvavat. He vaativat sen takia maahanmuuton lopettamista. Liberaali eliitti näkee asian eri tavalla. He haluavat estää kaiken maahanmuuton arvostelun ja kritiikin, kaiken ulossulkemisen ja ulossulkemiseen pyrkimisen. Heille slummit ovat osa globaalia todellisuutta ja arkipäivää, osa maailmaa. Koska liberaalit haluavat integroida koko maailman ja kaiken maailmassa olevan monimuotoisuuden valtansa alle, he haluavat integroida myös slummit ja slummien synnyttämät ongelmat, tai mitkä tahansa muut maailman negatiiviset piirteet osaksi liberaalia systeemiä. Liberaalit pyrkivät erilaisilla kalliilla valtion ohjelmilla, toimenpiteillä ja tuilla lieventämään slummien tuottamia ongelmia, mutta niillä on vain vähän positiivisia vaikutuksia, ja useimmiten negatiivisia vaikutuksia. Ne slummien ongelmat, joita liberaalit eivät pysty estämään tai poistamaan toimenpiteillään, ovat vain yksi monista väistämättömistä negatiivisista piirteistä avoimessa ja rajattomassa globaalissa valtasysteemissä. Liberaalit haluavat integroida samalla periaatteella tappavimmat ja vaurioittavimmat taudit; sodat, konfliktit ja niiden johdannaiset; vähemmän älykkäät etniset ryhmät; tiettyjen maahanmuuttajaryhmien taipumuksen korkeaan rikollisuuteen ja anti-sosiaalisuuteen; institutionaalisen korruption ja kyvyttömyyden; järjestäytyneen rikollisuuden; huumeisiin ja huumesotiin liittyvät ongelmat; köyhyyden; tietämättömyyden ja taikauskon; fanaattisen uskonnollisuuden; terrorismin; väkivaltaiset mellakat; yhteiskunnan perustoimintojen heikkenemisen; jne. Nämä kaikki huonontavat monin tavoin yhteiskuntaa ja ihmisten elämää, mutta liberaalit pitävät sitä hyväksyttävänä kotimaisen ja kansainvälisen vallan kasvun hintana. Tätä liberaalit neutraloivat mielessään sillä, että he uskovat lapsenomaisesti ja vastoin tosiasioita omiin 'suuriin' kykyihinsä muuttaa todellisuutta ja ihmisten lähes täydelliseen muokattavuuteen. Liberaalit uskovat, että vaikka yhteiskunta muuttuu lyhyellä tähtäimellä huonompaan suuntaan, jossain vaiheessa utopistisessa tulevaisuudessa voidaan luoda ideaali globaali liberaali yhteiskunta, jonka kaikki ihmiset on muokattu ideaaleiksi liberaaleiksi. Lisäksi liberaalit pyrkivät vähättelemään itselleen ja muille ongelmien suuruutta ja vakavuutta. Liberaali eliitti elää alueilla, joissa heidän itsensä aiheuttamia ongelmia on vähän tai ei ollenkaan, joten heidän on helppoa elää illuusioissaan. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta voimme päätellä, että liberaaleihin ei tehoa se, että heille luetellaan liberaalin politiikan aiheuttamia ongelmia ja kritisoidaan niitä; he haluavat maailman ongelmat "itselleen", omaan valtasysteemiinsä. Koska yhteiskuntaan integroidut ulkopuoliset ongelmat ovat konkreettisia ja symbolisia liberaalien globaalin vallan laajennuksia, heidän työnsä ja tavoitteidensa tuloksia, liberaalit suhtautuvat niihin suojelevasti ja lähes rakastavasti. Ne ovat heille rakkaampia kuin oma kansa.

Liberaali poliittinen ideologia ja sen tavoitteet ovat perusteiltaan virheellisiä. Se on tärkein syy nykyiselle tilanteelle, ja se on suotavaa muuttaa. Suomalaisten kannattaa kysyä itseltään haluavatko he itselleen ja lapsilleen huonomman, kalliimman ja vaarallisemman elämän ja yhteiskunnan, jotta liberaali eliitti saa lisää valtaa, vai haluavatko he itselleen ja lapsilleen paremman, edullisemman ja turvallisemman elämän, ja liberaalille eliitille vähemmän valtaa.

Suomalaiset liberaalit ovat saaneet suomalaiset hyvin integroitua liberaaliin systeemiin. Ei ole tarvittu oikeastaan muuta kuin se, että valtio on tarjonnut suomalaisille verorahoilla maksettuja palveluita ja etuja, ja suomalaiset ovat kiitollisina antaneet vastavuoroisesti lojaliteettinsa liberaaleille puolueille. Suomalaiset kokevat, että reiluus ja oikeudenmukaisuus velvoittaa heitä vastavuoroisuuteen. Sosiaalivaltiota tukeva pehmeä propaganda uppoaa lähes kritiikittömästi suomalaisiin, joka täydentää integraatiota. Suomalaiset ovat helppoja hallittavia, ja liberaalit vallanpitäjät ovat tottuneet siihen. Liberaalit projisoivat helpon hallittavuuden kaikkiin maailman ihmisiin; heille muodostuu stereotypia kaikkien ihmisten suunnilleen samanlaisesta helposta hallittavuudesta. Vaikka liberaalit tietävät jollain tasolla maahanmuuttajien olevan vaikeampia hallittavia kuin suomalaiset, stereotypia muuttaa heidän kuvaansa maahanmuuttajista ruusuisempaan suuntaan ja saa heidät uskomaan, että kestää yhteiskunnallisesti suhteellisen vähän aikaa, kunnes maahanmuuttajat on saatu integroitua liberaaliin systeemiin suunnilleen samalla tavalla kuin suomalaiset. Testataan tätä olettamusta esimerkillä:

Kun suomalaiset liberaalit antavat muslimeille vastikkeettomasti kansalaisuuksia, asuntoja, palveluja, etuja ja tukia, Islamia noudattavat muslimit ajattelevat, että Allah on sekoittanut vääräuskoisten päät ja johdattanut heitä harhaan, toimimaan vastoin oman yhteisönsä etua ja muslimien hyväksi. Muslimien velvollisuus on siten kiittää suomalaisten liberaalien antamista statuksista, resursseista ja palveluista Allahia, ei suomalaisia liberaaleja. Vastoin oman yhteisönsä etua toimivat liberaalit ovat muslimien näkemyksen mukaan heikkoja ja typeriä, ja ansaitsevat siten halveksunnan, vihan ja inhon. Muslimit näkevät suhteen liberaaleihin hyvillä mielin hyväksikäyttämisenä. Muslimit radikalisoituvat pikkuhiljaa, eriytyvät muista yhä enemmän ja luovat itselleen anti-sosiaalisia ekolokeroita yhteiskunnan sisälle. Liberaalit reagoivat tähän integroimattomuuteen, tyytymättömyyteen ja negatiivisuuteen tarjoamalla muslimeille lisää lepytteleviä resursseja, palveluja ja etuja, jotka pahentavat tilannetta. Jos liberaalit pyrkivät ohjaamaan negatiivisella suhtautumisella ja pienillä kohdistetuilla rangaistuksilla muslimeita integraatioon, muslimit tiivistävät yhteistyötään ja linnoittautuvat puolustautuvaan mielentilaan ja toimintamalliin. Sekä hyvä että paha suhtautuminen ei toimi. Jos liberaalit uskaltavat olla itselleen rehellisiä, he kokevat muslimien suhtautumisen epäoikeudenmukaiseksi ja kiittämättömäksi; liberaalithan yrittivät kaikin keinoin auttaa ja tukea muslimeja, ja suomalaisen vastavuoroisuuden mukaan muslimien olisi pitänyt vastata siihen positiivisella suhtautumisella, kompromisseilla ja integroitumisella liberaaliin systeemiin. Liberaalit ajattelevat ehkä salaa, että muslimit ovat suhtautumisessaan järjettömiä ja irrationaalisia. (Sama ilmiö on nähtävissä pidemmälle kehittyneenä Ruotsissa, jossa massiivisista sosiaalivaltion palveluista ja tuista, tutkimuksista ja analyyseista, interventioista, pehmeästä propagandasta jne. huolimatta muslimien integraatio on heikentynyt ajan kuluessa ja he ovat radikalisoituneet.) Muslimit eivät hyväksy mitään sellaista informaatiota, joka kyseenalaistaa, syrjäyttää tai heikentää muslimeja tai Islamia. Siten Islamia noudattava muslimi ei voi omaksua liberaalia maailmankuvaa, filosofiaa, ideologiaa tai pehmeää propagandaa.

Liberaalien näkemyksistä huolimatta muslimit ovat tehokkaita, rationaalisia ja loogisia toimijoita. He ovat kovan etnisen kilpailun ympäristön tuote. Muslimit ovat etnisen kilpailun suurimpia voittajia, joka voidaan päätellä heidän suuresta määrästään ja dominoivasta asemastaan kovan etnisen kilpailun alueilla, ja heidän yhteisöjensä pitkäaikaisesta kestävyydestä kaikenlaisten vaikeuksien, vastusten, houkutusten, korruptoivien vaikutusten jne. ristipaineissa. Etnisesti kilpailevilla etnosentrisillä ryhmillä on vaihtelevissa määrissä ja kombinaatioissa mm. seuraavia ominaisuuksia:

Etnisessä kilpailussa yhteisöt/ryhmät kilpailevat toisiaan vastaan. Yksilö on voimaton, ellei hänelle ole vahvaa yhteisöä tukenaan. Etnosentrisen yhteisön ulkopuolisiin suhtaudutaan useimmiten automaattisesti epäluuloisesti, vihamielisesti tai negatiivisesti. Ryhmiä ja niiden jäseniä on vaikeaa huijata, hyväksikäyttää tai johtaa harhaan. Yhteisöt ovat usein endogamisia, eivätkä anna naisiaan ja/tai miehiään ulkopuolisille aviopuolisoiksi. Jos ne hyväksyvät osittaisen eksogamian, esim. sen, että miehet ottavat ulkopuolisia vaimoja, yhteisön säännöt vaativat, että lapset kasvatetaan yhteisön uskonnon ja arvojen mukaisesti. Yhteisöjen sosiaaliset siteet ovat vahvoja ja periaatteessa ikuisia, ja ne kestävät kaikenlaisia ulkopuolelta tulevia ongelmia, vaikeuksia, vainoa, väkivaltaa tai hedonistisia houkutuksia, lahjontaa, helppoja aikoja, ulkopuolelta tulevia tarjouksia tms. Ulkopuolisten on usein vaikeaa tai mahdotonta päästä sisäryhmän jäseniksi. Ulkopuolisten antama ilmainen hyvä tai apu nähdään usein lahjontana tai hyökkäyksenä, jolla ulkopuoliset yrittävät kasvattaa oman ryhmänsä valtaa, ja heikentää sisäryhmän sosiaalisia suhteita, valtaa ja uskontoa. Ulkopuolisten antama hyvä on siten käännettävä ulkopuolisten tappioksi ja vahingoksi, ja oman yhteisön ja uskonnon voitoksi ja vahvistukseksi. Ulkopuolisille ei saa olla kiitollinen, eikä heistä saa olla riippuvainen sillä tavalla, että se heikentää tai uhkaa sisäryhmää ja sen uskontoa. Yhteisöjen sisäiset sosiaaliset siteet ja toiminta perustuvat sukulaisuuteen, etnisyyteen, uskontoon, vahvoihin auktoriteetteihin, lojaalisuuteen, vastavuoroisuuteen, altruismiin, auttamiseen, hyväntekeväisyyteen, henkilökohtaisiin uhrauksiin, jne. Sisäryhmän jäsenet voivat valehdella ulkopuolisille ja salata heiltä informaatiota, jos se hyödyttää yhteisöä. Ulkopuolisia voidaan huijata ja heitä vastaan voidaan käyttää juonia, jos siitä on hyötyä sisäryhmälle. Ideaali suhde ulkopuolisiin on usein dominoiva alistaminen, hyväksikäyttö tai tappaminen (voittoisa sota). Ulkopuolisten kanssa ollaan tasa-arvoisen vastavuoroisia useimmiten silloin kun se on käytännöllisistä syistä pakko. Ulkopuolisille voidaan sallia kääntyminen ryhmän uskontoon tai heitä pyritään käännyttämään ryhmän uskontoon. Tällöin ulkopuoliset saavat heti tai vaikeiden ja pitkien prosessien jälkeen uskonnon suomat yleiset oikeudet ja velvollisuudet, mutta he eivät usein pääse endogamisten ja/tai muilla keinoin suljettujen sisäryhmien jäseniksi. Sisäryhmän, uskonnon ja/tai endogamian piiristä poistuvat suljetaan sosiaalisten ja taloudellisten suhteiden ulkopuolelle tai jopa tapetaan. Ulkopuolisilta tulevaan negatiiviseen reagoidaan kollektiivisesti, nopeasti, voimakkaasti ja aggressiivisesti, ja oman sisäryhmän suhteita ja yhteistoimintaa lujittaen. Jokainen yksittäinen jäsen on henkilökohtaisesti velvoitettu yhteiseen puolustukseen tai hyökkäykseen. Ulkopuolisiin ei saa luottaa merkittävällä tavalla, eikä heitä saa ottaa luotetuiksi ystäviksi. Vain omaan sisäryhmään ja sen jäseniin voi ja pitää luottaa. Yhteisöjen radikaalein 10-20 prosenttia jäsenistä toimii usein yhteisöjen sääntöjä ja käyttäytymistä valvovina 'poliiseina' ja voimakkaina auktoriteetteina, esikuvina, ja ihailun ja samaistumisen kohteina.  Ulkopuolisten on vaikeaa tai mahdotonta manipuloida tai taivutella yhteisöjä ja niiden jäseniä moraalisilla vetoomuksilla, moraalisella kiristämisellä, empatian herättämisellä, sääliin tai armoon vetoamisella, oikeudenmukaisuuden tai tasapuolisuuden vaatimuksilla, tasa-arvon julistamisella, hyväntekeväisyyteen ja auttamiseen pyytämällä, uhriasemaan vetoamalla, universaalia rakkautta korostamalla, syyllistämällä, tms. Ulkopuolisten negatiiviset teot sisäryhmää kohtaan muistetaan ikuisesti, eikä niitä anneta anteeksi. Kauna ja viha on ikuista. Ne voivat palaa pitkään hiljaisella liekillä, mutta leimahtaa yhtäkkiä sopivissa olosuhteissa täydeksi tulimereksi. Psykologinen kynnys väkivallan käyttämiseen ulkopuolisia vastaan on suhteellisen vähäinen. Pienet uskonnolliset tai poliittiset erot voivat toimia väkivallan syynä ja motivaationa.  Vaikka ulkopuolisille saataisiin kostettua, se ei poista vihaa. Jumala saattaa määrätä vihaamaan pysyvästi niitä joilla on toisenlainen uskonto tai jotka kuuluvat toiseen etniseen ryhmään. Juhlapyhien sisältö koostuu usein vihollisista saatujen sotilaallisten voittojen juhlimisesta. Heikkoutta, alistuvaisuutta, hyväksikäytön sallimista, typeryyttä etnisessä kilpailussa jne. inhotaan ja vihataan, ja ne voivat itsessään provosoida hyökkäykseen, alistamiseen tai hyväksikäyttöön. Oman ryhmän jäsenet ovat kaikilla elämän- ja toiminnan alueilla ensisijaisia ja preferoituja suhteessa ulkopuolisiin. Voimakkaita johtajia arvostetaan (tai pelätään ja kunnioitetaan) ja vain voimakkaat johtajat menestyvät. Usein vain voimakas, väkivaltainen tai väkivaltaan valmis ulkopuolinen valtion johtaja saa pitkin hampain sisäryhmän ehdollisen hyväksynnän. Osittainen hyväksyntä kestää vain niin kauan kunnes valtion johtaja tai hänen seuraajansa heikkenee liikaa. Usein sisäryhmä pyrkii monin tavoin edistämään ulkopuolisen valtion johtajan heikkenemistä ja syrjäyttämistä. Ulkopuolisten valtion johtajien on vaikeaa tai mahdotonta hallita yhteisöjä, ja niillä on taipumus luoda omat rinnakkaiset sääntönsä, toimintatapansa ja lakinsa yhteiskuntaan, myös silloin kun johtaja on vahva. Kun ryhmät kohtaavat kovenevaa etnistä kilpailua, ne reagoivat siihen lisäämällä syntyvyyttään. Oikeudenmukaista ja hyvää on se mikä hyödyttää sisäryhmää. Jne.

Suomalaiset ja monet muut eurooppalaiset ovat kehittyneet ympäristössä, jossa tärkeintä on ollut hankkia riittävästi ruokaa pitkän syksyn, talven ja kevään varalle, ja rakentaa, kerätä tai valmistaa kylmille ja sateisille ajanjaksoille sopivia asumuksia, energianlähteitä, vaatteita jne. Kilpailu muiden ihmisten tai yhteisöjen kanssa on ollut suomalaisille vähemmän tärkeää. Suomalaiset ovat suhteellisen vähän etnosentrisiä. Suomalaiset ovat individualistisia ja yksittäinen perhe toimii useimmiten pääasiallisena sosiaalisena ja taloudellisena yksikkönä. Suomalaisten sosiaaliset siteet ovat suhteellisen heikkoja ja löyhiä, ja helposti tilanteiden ja olosuhteiden mukaan muuttuvia ja vaihtuvia. Suomalaiset elävät suhteellisen vapaasti keskenään, ja valvovat ja ohjaavat suhteellisen vähän toistensa käyttäytymistä ja toimintaa. Silloin kun suomalaiset rankaisevat toisiaan sosiaalisesti, sanktiot ovat vähäisiä. Suomalaiset luottavat useimmiten lähtökohtaisesti ulkopuolisiin. Suomalaiset menevät suhteellisen helposti ulkopuolisten kanssa naimisiin. Suomalaiset tekevät helposti ulkopuolisten kanssa yhteistyötä ja hyväksyvät ulkopuoliset suhteellisen helposti omaan ryhmäänsä. Suomalaiset pyrkivät yhteistyössä tai vuorovaikutuksessa ulkopuolisten kanssa vastavuoroisuuteen, mutta päätyvät usein antamaan enemmän kuin saavat. Suomalaisten ideologisesti värittyneissä haaveissa ulkopuoliset tekevät tekevät yhtä suuren osan töistä ja antavat yhtä paljon resursseja yhteiseen pottiin kuin suomalaiset. Suomalaiset preferoivat melkein yhtä suurella todennäköisyydellä ulkoryhmän jäsentä kuin oman etnisen tai muun sisäryhmän jäsentä. Suomalaisten on helppoa poistua omista yhteisöistään ilman negatiivisia sosiaalisia, taloudellisia, oikeudellisia tms. seurauksia, ja helppoa tulla takaisin. Suomalaiset pyrkivät kaikkien kanssa rehellisyyteen ja avoimuuteen. Suomalaiset suhtautuvat lähes kaikkiin ihmisiin lähtökohtaisesti positiivisesti. Pidemmällä aikavälillä suomalaisten suhtautuminen ulkopuolisiin riippuu kunkin yksilön tai ryhmän käyttäytymisestä. Suomalaisilla on suhteellisen korkea psykologinen kynnys ryhtyä ajamaan oman etnisen ryhmänsä etuja yhteistyöllä tai ryhtyä puolustamaan sitä kollektiivisesti. Suomalaisista on helppo koota löyhiä yhteistyötä tekeviä organisaatioita, joiden henkilöstöä voidaan vaihtaa ja muutella tarpeen mukaan. Suomalaiset ovat taipuvaisia universaaliin ja kaikille samanlaiseen oikeudenmukaisuuteen. Universaalista oikeudenmukaisuudesta on lyhyt matka kaikenlaisten universaalien tasa-arvojen kannattamiseen. Suomalaisia on suhteellisen helppoa huijata, hyväksikäyttää ja johdattaa harhaan. Ei-suomalaisten on suhteellisen helppo manipuloida tai taivutella suomalaisia moraalisilla vetoomuksilla, moraalisella kiristämisellä, empatian herättämisellä, oikeudenmukaisuuden tai tasapuolisuuden vaatimuksilla, sääliin tai armoon vetoamalla, tasa-arvoa julistamalla, hyväntekeväisyyttä ja auttamista pyytämällä, uhriasemaan vetoamalla, universaalia rakkautta korostamalla, syyllistämällä, jne. Suomalaisilla on korkea psykologinen, poliittinen, ideologinen ja/tai uskonnollinen kynnys ryhtyä kollektiiviseen väkivaltaan ulkopuolisia vastaan. Suomalaisilla on taipumus antaa ulkopuolisille hyökkääjille pidemmällä aikavälillä anteeksi, jos siihen on edellytyksiä. Suomalaisten viha ei jatku sukupolvesta toiseen, eikä suomalaisten juhlapyhät ole rakennettu vihollisista saatujen voittojen juhlimiseksi. Kun suomalaiset joutuvat etnisen kilpailun kohteeksi, he reagoivat siihen monilta osin samalla tavalla kuin resurssien niukkuuteen ja vähentävät syntyvyyttään. Jne. Kovaan etniseen kilpailuun sopeutuneiden ihmisten näkökulmasta suomalaiset ovat heikkoja, typeriä, puolustuskyvyttömiä, halveksittavia, vastenmielisiä ja helposti hyväksikäytettäviä. Objektiivisesti tarkastellen se pitää monietnisessä kontekstissa paikkansa. Jos suomalaiset haluavat välttää em. negatiiviset ominaisuudet, ja menestyä ja säilyä ryhmänä monietnisessä ympäristössä, heidän on muututtava valikoivasti etnosentriseen, yhteisölliseen ja endogamiseen suuntaan.

Muslimit ovat kohdanneet liberaalien integroimisyritysten kaltaisia integroimispaineita tuhansia kertoja, ja muslimit ovat olemassa nykyisessä laajuudessaan juuri sen takia, että he ovat toiminnallaan, yhteistyöllään ja uskonnollisilla periaatteillaan pystyneet estämään integroimisyritykset. Muslimit ovat historiansa aikana useimmiten integroineet ne ryhmät itseensä, joiden kanssa he ovat olleet kosketuksissa. Liberaalit eivät tule koskaan integroimaan muslimeja liberaaleiksi, mutta muslimit ovat jo alkaneet integroimaan Euroopan liberaaleja itseensä.

*****

Toinen kirjoitus, joka sivuaa tässä kirjoituksessa käsiteltyjä aiheita:

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2014/10/vihan-hyotyja.html

30 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

https://www.youtube.com/watch?v=PpntEOQLpzI

Valkea kirjoitti...

Edit on lisäyksiä ja hiontaa tekstiin, mutta tätä kirjoitettaessa hiottavaa on vielä.

Sametti kirjoitti...

Jälleen hyvin tyhjentävä teksti. Olisit varmaan pätevä kirjoittamaan tästä aiheesta kokonaisen kirjan, missä tarkastelisit aihetta pitemmin historiallisessa kontekstissä.

Nimetön kirjoitti...

Meneekö muslimeilla islam etnosentrisyyden yläpuolelle? Islam kun on uskonto, ideologia ja elämäntapamalli, kaikki samassa paketisssa. Se kattaa kaiken mahdollisen, uskonnollisen ja maallisen elämän sekä kodin ja kodin ulkopuolisen elämän.

Entä jos kumpikin muslimi on sunni tai shiia, vaikka olisi eri etnisyyttä? Mikä on esim. sunni-arabin suhde sunni-pakistanilaiseen (punjabi, pataani, sindhi, belutsi, saraiki, muhajiri)?

Miksi liberaalit eivät ole siirtäneet muslimien maahanmuuttoa kohdistumaan islamilaisiin maihin? Maahanmuuttokriittinen älyäisi sanoa muslimeille että muuta mieluummin vaikka öljyrikkaaseen arabimaahan tai Iraniin.

Kiinnostava tietää minkälaista ulkomaalaispolitiikkaa öljyrikkaat arabimaat sekä Iran harjoittavat. Varmaan myöntävät oleskelulupia mutta kansalisuukisien kanssa lienee tiukempaa. Esim. arabiemiirikunnissa on pakistanilaisia sekä muita muslimeja jotka eivät ole arabeja.

Valkea kirjoitti...

Sametti,

voisihan sitä kirjankin kokoamista jossain vaiheessa harkita, mutta ainakin tällä hetkellä tämän blogin kirjoitukset toimivat selattavana 'kirjana'.

Tässä muuten artikkeleita, jotka sattumalta tulivat heti eteeni, kun avasin Facebookin tänään:

www.satakunnankansa.fi/Paakirjoitukset/1194933396833/artikkeli/isiksen riveista palaavia on autettava.html

http://www.verkkouutiset.fi/ulkomaat/jihadistien_verkkolehti_orjuutus-26754

Seuraava ISISin lausunto pitää paikkansa: "vääräuskoisten perheiden orjuuttaminen ja heidän naistensa ottaminen jalkavaimoksi on vakiintunut käytäntö islamilaisessa sharia-laissa".

Toimittajat yrittävät pehmentää artikkelin muuta sisältöä seuraavalla lauseella: "Islamilaiset uskonoppineet suhtautuvat yleisesti jyrkän kielteisesti IS:n uskonnollisiin tulkintoihin." ISISin noudattamat säännöt eivät ole tulkintoja, vaan sharia-lakia sellaisenaan ilman mitään tulkintoja. Monet islamilaiset uskonoppineet suhtautuvat julkisesti kielteisesti orjuuteen, mutta monissa islamilaisissa maissa on sellaisia uskonnollisesti hyväksyttyjä yleisiä käytäntöjä mm. ulkomaisen ei-muslimeista koostuvan vierastyövoiman suhteen, jotka eivät juurikaan poikkea orjuudesta. Joissakin Afrikan islamilaisissa maissa on myös avointa orjuutta.

Valkea kirjoitti...

Edit, runsaasti lisää korjauksia tekstiin, tätä kirjoitettaessa teksti on nyt valmis.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

muslimeille Islam on osa etnosentrisyyttä ja sitä vahvistava tekijä. Islam sallii endogamian ja osittaisen eksogamian (miesten eksogamia), kunhan lapset kasvatetaan muslimeiksi. Jotkut muslimiyhteisöt ovat täysin endogamisia, jotkut ovat osittain eksogamisia. Muslimien lojaliteetti kohdistuu ensisijaisesti laajentuvina renkaina omaan sukuun, yhteisöön ja heimoon, mutta voi laajentua ulkoisten uhkien tai tilanteiden vaatimusten mukaisesti käsittämään esim. kaikki oman maan sunnit, kaikki maailman sunnit tai jopa kaikki muslimit. Sunni-arabi ei usein mene endogamisista syistä sunni-pakistanilaisen kanssa naimisiin ja näkee sunni-pakistanilaiset vähintäänkin ulkopuolisina tai kilpailijoina. Jos kuitenkin esim. jokin ulkoinen tekijä uhkaa muslimeita, he saattavat yhdistää voimansa.

Liberaalit haluavat integroida paljon kaikenlaisia ihmisiä kaikkialta maailmasta ilman mitään rajoitteita, laajentaa länsimaiden väestöllistä osuutta maailman väestöstä, jotta liberaalien vallalla on suurempi painoarvo maailmassa. Lisäksi liberaalit olettavat, että heidän vallallaan on suurempi painoarvo maahanmuuttajien kotimaissa, lähtöalueilla tai yleensä maailmassa maahanmuuttajien takia. Kyse on suurelta osin globaalin vallan illuusiosta, mutta se riittää liberaaleille. Vaikka talous / henkilö heikkenee maahanmuuttajien takia, talouden absoluuttinen koko kasvaa, ja sen myötä kuviteltu "tarve" suuremmalle ja huippujohtajien osalta paremmin palkatulle liberaalille eliitille kasvaa.

Monissa lähi-idän öljyvaltioissa on paljon vierastyöläisiä, mutta heille ei koskaan myönnetä kansalaisuutta, heillä ei ole juuri mitään oikeuksia, he eivät voi integroitua kantaväestön muslimien yhteisöihin, he eivät voi osallistua politiikkaan ja heidän työolonsa, elämänsä ja palkkansa ovat useimmiten surkeita.

Nimetön kirjoitti...

Onko saman homma esim. Iranissa ja Pakistanissa? Noissa on useita eri etnisiä ryhmiä joilla on sama uskonto.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnicities_in_Iran

http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_groups_in_Pakistan

Nimetön kirjoitti...

Unohdin sanoa että noiden ryhmien kohdalla kyse ei ole maahanmuuttajista vaan siitä että nuo etniset ryhmät ovat kanta-asukkaita. Valtion alue pitää sisällään tiettyjen etnisten ryhmien asuinalueita. Etniset ryhmät ovat painottuneet kukin tietyille alueille.

Valkea kirjoitti...

Edit, lisäsin seuraavat lauseet tekstiin: "On järkevää integroida valtion omia ongelmia, mutta ei ole järkevää integroida maailman ongelmia. Maailman ongelmia ei tarvitse integroida esim. tieteellisten syiden takia. Nykyisin maailman ongelmista voidaan hankkia tietoa, niitä voidaan tutkia ja analysoida, ja niihin voidaan kehittää ratkaisuja, vaikka itse ongelmaa ei integroida yhteiskuntaan. Esimerkiksi Ebolaan on jo kehitetty kokeiluvaiheessa oleva ja todennäköisesti tehokas lääke viruksen biokemiaa tutkimalla ja eläinkokeita tekemällä, ja siihen ei ole tarvittu Ebolaan sairastuneiden integroimista yhteiskuntaan sallimalla vapaan liikkuvuuden Ebola-epidemioiden alueilta."

Nimetön kirjoitti...

Tekstisi on todella hyvä.

''Kun suomalaiset liberaalit tarjoavat muslimeille kansalaisuuden, asunnon, palveluja, etuja ja tukia, Islamia noudattavat muslimit ajattelevat, että Allah on sekoittanut vääräuskoisten päät ja johdattanut heitä harhaan, toimimaan vastoin oman yhteisönsä etua ja muslimien hyväksi. Muslimien velvollisuus on siten kiittää suomalaisten liberaalien antamista statuksista, resursseista ja palveluista Allahia, ei suomalaisia liberaaleja. ''

Ruotsissa haastateltiin joitain somaleja tms. Ruotsiin muutosta ja nämä muslimit ylistivät Allahia siitä, että he ovat saaneet asunnon, toimeentulotukea jne. Toimittaja kysyi, että eivätkös ne ole pikemminkin ruotsalaisia veronmaksajia, jotka ovat antaneet nämä asiat teille. Muslimit vastasivat, että ei, se on Allah.

Tuli mieleen vielä Japanista ja Etelä-Koreasta...Ovatko noiden kansojen ravinnonhankintatavat olleet sellaisia (riisinviljely jne?), että ne ovat vaatineet isolla porukalla (ei vain oman perheen kesken) tehtävää kollektiivista yhteistyötä, jossa kukaan ei lähde vapaasti sooloilemaan, vaan homma on hyvin kontrolloitua?

Itä-aasialaisten keskimääräinen ÄO on noin 105, mutta hajonta on paljon vähäisempää kuin suomalaisilla. Voisiko tuo ero individualismissa ja kollektivismissa liittyä osittain tuohonkin? Voisiko tuo ÄO-ero olla yksi seuraus
ympäristö/-elinoloeroista?

Kommentoija

Nimetön kirjoitti...

Muuten, mites on venäläisten laita? Olen kuullut, että hekin pitävät suomalaisia uskomattoman hyväuskoisina. Onko kommunistivalta ja muu historia tehnyt venäläisistä terveellä tavalla itsekkäämpiä, endogaamisempia ja ovelampia/vähemmän hyväuskoisia verrattuna suomalaisiin?

Itse en ole varma endogamiasta, koska monet venäläiset naiset ovat hakeutuneet ulkomaille naimisiin.

Viktor Frankl kirjoitti kirjassaan, että holokaustista eivät selvinneet jaloimmat ja parhaimmat ihmiset. Voisiko sama olla totta kommunismin suhteen? Onko kommunismin luonnonvalinta tehnyt itä-eurooppalaisista pysyvästi epäluuloisempia ja ovelampia kuin vaikkapa suomalaisista?

Oveluus tms. ei tietenkään pitkällä tähtäimellä ole hyvä juttu, jos ajaa vain omaa, eikä myös oman ryhmänsä etua.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Viimeaikaisia kuulumisia Saksasta:

http://www.gatestoneinstitute.org/4780/hamburg-holy-war

Valkea kirjoitti...

Vieras,

Pakistanissa ja Iranissa eri etnisten ryhmien välillä on ollut monia konflikteja. Erityisesti Pakistanissa ne ovat olleet usein huomattavan yksipuolisia; sunni-muslimit ovat tehneet monia iskuja ja hyökkäyksiä shiia-muslimeita ja kristittyjä vastaan. Shiiat ovat tehneet vastaiskuja, mutta selvästi vähemmän. Iranissa shiiat ovat sortaneet esim. bahai-uskontoa harjoittavia, mutta siellä uskonnolliset ja etniset kiistat ovat olleet vähemmän kärjistyneitä kuin Pakistanissa. Shiiat ovat keskimäärin jonkin verran suvaitsevaisempia etnistä ja uskonnollista monimuotoisuutta kohtaan kuin sunnit, mutta shiiojenkin keskuudessa on kovaa suhtautumista muihin etnisiin ryhmiin, erityisesti juutalaisiin.

Nimetön kirjoitti...

Miten paljon tilanne poikkeaisi silloin jos nuo mainitut etniset ryhmät olisivatkin kristittyjä ja juutalaiset sitten juutalaisia?

Mikä on kahden etnisen ryhmän suhde jos kumpikin on eri etnistä ryhmää, mutta kumpikin on kristitty? Onko siitä apua siihen että välit pysyisivät rauhanomaisina ja pragmaattisina vaikka ryhmät harjoittaisivat etnosentrisyyttä ja endogamiaa?

Saitko tehtyä vastauksen siihen minkä lähetin sähköpostilla?

Valkea kirjoitti...

Edit lisäys: "Suomalaisten sosiaaliset siteet ovat suhteellisen heikkoja ja löyhiä, ja helposti tilanteiden ja olosuhteiden mukaan muuttuvia ja vaihtuvia."

Valkea kirjoitti...

Kommentoija, kiitos.

Vieras ja Kommentoija, kirjoitan huomenna uuden kirjoituksen, ja käytettävissä oleva aika on hiukan vähissä. Jos maltatte odottaa, vastaan sunnuntaina.

Nimetön kirjoitti...

Esitän kiitokseni blogin pitäjälle hänen kirjoituksistaan ja vaivannäöstään.

acc

Valkea kirjoitti...

Acc,

kiitos.

Valkea kirjoitti...

Edit pieniä tärkeitä tarkennuksia seuraavaan tekstiin: "Kun suomalaiset liberaalit antavat muslimeille vastikkeettomasti kansalaisuuksia, asuntoja, palveluja, etuja ja tukia, Islamia noudattavat muslimit ajattelevat, että Allah on sekoittanut vääräuskoisten päät ja johdattanut heitä harhaan, toimimaan vastoin oman yhteisönsä etua ja muslimien hyväksi. Muslimien velvollisuus on siten kiittää suomalaisten liberaalien antamista statuksista, resursseista ja palveluista Allahia, ei suomalaisia liberaaleja. Vastoin oman yhteisönsä etua toimivat liberaalit ovat muslimien näkemyksen mukaan heikkoja ja typeriä, ja ansaitsevat siten halveksunnan, vihan ja inhon. Muslimit näkevät suhteen liberaaleihin hyvillä mielin hyväksikäyttämisenä. Muslimit radikalisoituvat pikkuhiljaa, eriytyvät muista yhä enemmän ja luovat itselleen anti-sosiaalisia ekolokeroita yhteiskunnan sisälle. Liberaalit reagoivat tähän integroimattomuuteen, tyytymättömyyteen ja negatiivisuuteen tarjoamalla muslimeille lisää lepytteleviä resursseja, palveluja ja etuja, jotka pahentavat tilannetta. Jos liberaalit pyrkivät ohjaamaan negatiivisella suhtautumisella ja pienillä kohdistetuilla rangaistuksilla muslimeita integraatioon, muslimit tiivistävät yhteistyötään ja linnoittautuvat puolustautuvaan mielentilaan ja toimintamalliin. Sekä hyvä että paha suhtautuminen ei toimi."

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

itä-aasialaisten riisinviljely ja muu selviytyminen ja menestyminen on vaatinut Eurooppalaisia enemmän kollektiivista yhteistoimintaa. Sen takia itä-aasialaiset ovat eurooppalaisia kollektivistisempia; konformistisempia; ottavat enemmän huomioon ryhmän ja kansan edut; ovat vähemmän individualistisia ja painottavat vähemmän omaa etua ja tahtoa; heille kehittyy vähemmän negatiivisia tunteita (vihaa, stressiä, halua poistua ja vapautua, masennusta, ärtyneisyyttä jne.) suurten ihmisryhmien keskellä elämisestä, joiden jäsenet ovat tiiviisti, läheisesti ja jatkuvasti toistensa kanssa tekemisissä; heillä on tasaisempi luonne, ja vähemmän psykologisia häiriöitä ja sairauksia; jne.

Itä-aasialaisten ÄO on suurimmalta osin seurausta heidän historiallisesta asumisestaan pohjoisissa talvisissa ja niukoissa olosuhteissa, jotka ovat olleet melko samanlaisia kuin eurooppalaisten historialliset olosuhteet.

Venäläiset ovat historiansa takia ja sen takia, että he ovat olleet läheisemmässä kosketuksessä etniseen kilpailuun, enemmän mm. epäluuloisuutta ja oveluutta kuin suomalaisissa. Kommunismi suosi niiden eloonjäämistä ja menestystä, jotka olivat ovelia ja kieroja. Venäläiset ovat olleet pitkään kosketuksissa eteläisiin muslimeihin ja muihin koviin etnisiin kilpailijoihin. Venäläisillä on todennäköisesti asenteiden tasolla enemmän taipumusta endogamiaan kuin suomalaisilla, mutta heillä on kuitenkin melko vähän ryhmiä, jotka ovat järjestäytyneesti ja säännöiltään endogamisia, ja monet niistä ovat poliittisilta ideologioiltaan melko äärimmäisiä. Toimivimmillaan endogamia on järjestäytynyttä ja sääntöjen avulla ylläpidettyä yhteisöjen endogamiaa, ja niiden toiminta sopeutuu ympäröivään kilpailutilanteeseen. Suomessa endogamiaa harjoittavat järjestäytyneesti ja laajassa mittakaavassa vain lestadiolaisten yhteisöt.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

kristityt etnosentriset ja/tai endogamiset ryhmät (tai juutalaiset ryhmät), joiden jäsenet kuuluvat eri etnisiin ryhmiin, voivat kilpailla keskenään, mutta useimmiten heidän välinsä säilyvät parempina kuin jos he kuuluisivat eri uskontokuntiin, ja he tekevät suuremmalla todennäköisyydellä yhteistyötä ja ovat suuremmalla todennäköisyydellä vuorovaikutuksessa ja/tai kaupallisissa suhteissa keskenään.

Valkea kirjoitti...

Edit, lisäys: "Ulkopuolisille voidaan sallia kääntyminen ryhmän uskontoon tai heitä pyritään käännyttämään ryhmän uskontoon. Tällöin ulkopuoliset saavat heti tai vaikeiden ja pitkien prosessien jälkeen uskonnon suomat yleiset oikeudet ja velvollisuudet, mutta he eivät usein pääse endogamisten ja/tai muilla keinoin suljettujen sisäryhmien jäseniksi.

Tom Kärnä kirjoitti...

Aika hyvää analyysiä taas kerran. Mutta sanan "liberaali" yhdysvaltalaistyylinen käsittäminen kiusaa minua edelleen.

Valkea kirjoitti...

Tom Kärnä,

kiitos. Kun kaikki eduskuntapuolueet perussuomalaisia lukuunottamatta ovat julistautuneet liberaaleiksi, ehkäpä meidän suomalaisten pitäisi hyväksyä se tosiasiaksi.

Tom Kärnä kirjoitti...

Minusta liberalismin nimisen aatteen kannattajien tulisi kannattaa vapautta. Sananvapauden sorsiminen ja pakkoruotsin kannattaminen eivät ole mitään liberalismia.

Nimetön kirjoitti...

Mielestäni liberaalien käyttäytyminen perustuu ylikorostuneeseen tunne-elämään. Liberaalin elämän sisältö on omien tunteiden tunnistaminen, prosessointi ja hallintaa.

Liberaali on valtavan huolestunut muiden tunteista. Hän on huolissaan koko maailman ihmisten tunteista. Liberaali kieltää kaiken, joka aiheuttaa negatiivisia tunteita. Ruotsissa ei ole no-go alueita, ei väkivaltaa, ei raiskauksia eikä mellakoita. Liberaali elää omassa tunnekuplassaan, jonka hallinta on vaikeata ja vie kaiken ajan ja energian.

Pahuutta on sellainen ihminen, joka väkisin yrittää tunkea liberaalin tunnekuplan sisään negatiivista tietoa. Sellainen rationaali osoittaa täydellistä piittaamattomuutta omista ja muiden tunteista. Liberaalille se on suurin mahdollinen pahuus ihmisyyttä vastaan. Raiskauksia ja väkivaltaa ei liberaalille ole olemassa, suurin mahdollinen pahuus on negatiivisten asioiden kohtaaminen.

Rationaalinen yhteiskunta käsittelee negatiivisia asioita julkisuudessa. Sellainen yhteiskunta on läpeensä paha. Sellaiset ihmiset ovat läpeensä pahoja. Liberaali uskoo vakaasti, että Euroopan muuttaminen Afrikaksi on kaikille parasta mitä voi tapahtua. Rationaalisuus loppuu ja valistus on päättynyt.

Valkea kirjoitti...

Anonyymi,

noin se suunnilleen on tavallisten liberaalien kohdalla. Liberaali eliitti tietää tietyt ongelmat paremmin kuin keskivertoliberaali, mutta heidän mukaansa vain liberaalit terapeuttiset asiantuntijat ovat vastuullisia toimijoita ja saavat puhua ongelmista, ja hekin poliittisesti korrektiin muotoon muokattuna.

***

Jos kommentoit tulevaisuudessa, pyydän käyttämään jotain nimimerkkiä, vaikkapa vain tätä blogia varten keksittyä.

Nimetön kirjoitti...

''Suomalaiset pyrkivät yhteistyössä tai vuorovaikutuksessa ulkopuolisten kanssa vastavuoroisuuteen, mutta päätyvät usein antamaan enemmän kuin saavat.''

Tarkoitatko tällä esimerkillä lähinnä sitä, että suomalaiset ovat nettoveronmaksajia ja ulkomaalaiset taas ovat suomalaisten maksaman hyvinvointivaltion tulonsiirroista hyötyjiä?

Vai sopiiko tämä mielestäsi myös liike-elämään ja valtioiden välisiin suhteisiin ja niihin liittyviin sopimuksiin? EU:hun se ainakin pätee.

Olen lukenut jostain, että Israelin armeijassa sotii satoja uskovia suomalaiskristittyjä. Ymmärrän toki, että myös kyseinen kansa ansaitsee oman valtion, mutta se on hieman erikoista siinä mielessä, kun ottaa huomioon, että miten juutalaisuus näkee Jeesuksen...Jeesushan ei ollut profeetta heidän mielestään.

Suomi antaa ilmaisen opiskelupaikan tuhansille ulkomaalaisille, mutta maailmassa on hyvin vähän paikkoja, missä suomalainen voi opiskella ilmaiseksi.

Päivi Räsänen sai pakolaiskiintiön noston läpi. Samaan aikaan enemmistö maailman maista (noin 3/4) ei edelleenkään ota vastaan pakolaisia. Suurin osa maailman maista ajattelee ensisijassa oman etnisen ryhmänsä hyvinvointia, kuten Japani, Israel, Oman ja muut Persianlahden maat ja Etelä-Korea.

Monet maat antavat hyvin niukasti tai eivät ollenkaan kansalaisuuksia ulkomaalaisille, eikä ulkomaalaisella ole oikeutta minkäänlaiseen sosiaaliturvaan. Suomi taas on avoin kaikille.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

se on enemmän sääntö kuin poikkeus melkein kaikessa mitä suomalaiset tekevät. Eu:n, maahanmuuton ja ulkomaisten opiskelijoiden lisäksi voisi mainita Ottawan miinasopimukseen liittymisen, kahdenväliset suhteet Venäjään, Talvivaaran kaivossotkun, TTIP-sopimuksen, Guggenheim-museon jne.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto