Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

tiistai 10. helmikuuta 2015

Liberaali yläluokka, fasistit ja anti-juutalaisuus (edit)

En ole kirjoittanut juutalaisista juuri mitään, koska Suomessa he eivät ole poliittis-yhteiskunnallisesti kovin relevantteja. Monilla amerikkalaisilla Alternative Right -sivustojen kommenttiosastoilla puhutaan sen sijaan paljon juutalaisista, ja lähes pelkästään negatiiviseen sävyyn. Jos sellaisten sivujen kommenttiosastoja ei moderoida, ne täyttyvät usein anti-juutalaisista, fasisteista ja kansallissosialisteista (anti-juutalainen ei useimmiten ole fasisti tai kansallissosialisti), jotka karkottavat suurimman osan muunlaisista kommentoijista politiikallaan, mielipiteillään, henkilöön käyvällä halventamisella, alatyylisyydellä ja uhkauksilla. Kun tällainen kommentointi pyörii tarpeeksi pitkään, se alkaa vaikuttamaan myös sivuston artikkelien kirjoittajien mielipiteisiin samaan suuntaan ja houkuttelemaan anti-juutalaisia kirjoittajia pyrkimään artikkelien kirjoittajiksi. On tietysti totta, että Yhdysvalloissa on suhteellisen paljon liberaaleja juutalaisia mediassa, politiikassa, lakifirmoissa, talouselämässä jne. Tästä on kuitenkin pitkä matka niihin pahantahtoisiin salaliittoihin tai juonitteluihin, joita anti-juutalaiset kehittelevät mielessään. Miten todistaa heille, että asiat eivät ole niin? Kirjoitin heille muutamia kommentteja, joista seuraavassa on yhdistetty ja hiukan muokattu suomennettu versio. Koska monet anti-juutalaiset ovat vallanhimoisia, pyrin houkuttelemaan heitä lopussa yhteiskunnallisesti rakentavampaan vallantavoitteluun. Kirjoituksillani ei todennäköisesti ollut juurikaan vaikutusta ÄO distribuution vasemmalla laidalla, mutta sain positiivista palautetta älykkäämmiltä kommentoijilta, jotka myönsivät, että anti-juutalaisuus on mennyt liiallisuuksiin. Kirjoitus valottaa mm. yläluokan liberaalien psykologiaa ja ajattelumalleja.

*****

Fasistit ovat progressiivisia sosialisteja, joten he turmelevat talouden, jos heille annetaan valta ja se kestää riittävän pitkään. Mutta jokatapauksessa jotkut teistä ovat fasisteja, ja vielä useampi teistä on anti-juutalainen. Jälkimmäinen näyttää olevan tietynlainen muoti joidenkin keskuudessa. Olen sanonut muissa yhteyksissä, että anti-juutalaisuudella on negatiivinen vaikutus toimintaan, ja on olemassa parempi tapa toimia. Kerron hiukan lisää siitä miksi niin on. Ensiksi, olette tietysti jonkin verran oikeassa, on olemassa korkeassa asemassa olevia liberaalin eliitin jäseniä, eurooppalaisia, juutalaisia ja muita, joita motivoi ainakin osittain teitä (tai tavallisia eurooppalais-amerikkalaisia) kohtaan tunnettu viha. Miljardööri George Soros on esimerkki sellaisista henkilöistä, vaikkakin se mitä hän tekee ja edistää on suurimmalta osin hänen valtatavoitteidensa, ei vihan motivoimaa. Hänen toimintansa on valitettavasti loogista kun ottaa huomioon hänen valtatavoitteensa liberaalista näkökulmasta. Mutta yleisesti ottaen yläluokan liberaalit, joita motivoi pääsääntöisesti viha, ovat pieni vähemmistö, ja niillä joilla on vihamotiiveja, on yleensä muita tärkeämpiä ja pakottavampia motiiveja toimilleen ja politiikalleen. Suurin osa teistä (tai kaikki) kuuluu ala- ja keskiluokkaan ja on kotoisin sellaisesta perhetaustasta. Ala- ja keskiluokkaiset ihmiset tuntevat keskimäärin enemmän negatiivisia tunteita kuin yläluokan ihmiset. Yläluokan ihmiset, jotka ovat huipulla ja yleisesti hyvässä tilanteessa, ovat keskimäärin tyytyväisempiä elämäänsä, statukseensa, sosiaalisiin suhteisiinsa, työhönsä, omaisuuteensa jne., joten he tuntevat keskimäärin vähemmän negatiivisia tunteita. Teitä motivoivat enimmäkseen legitiimit reaktiot todellisiin epäkohtiin. Epäkohtien takia teillä on negatiivisia tunteita. Jotkut teistä saattavat tuulettaa täällä sellaisia negatiivisia tunteita, jotka eivät välttämättä liity liberaaleihin; työn synnyttämää stressiä; tyytymättömyyttä nykyiseen elämäntilanteeseen; avioliittoon ja/tai muihin sosiaalisiin suhteisiin liittyviä ongelmia; pienten arkipäiväisten vastoinkäymisten synnyttämiä turhautumia; jne. Joillakin teistä voi olla taipumus tuntea suhteellisen paljon negatiivisia tunteita. Tämä sivusto on hyvä paikka tuulettaa ja purkaa negatiivisia tunteita, joten tämä sivusto saattaa houkutella sellaisia henkilöitä. Yhdessä nämä tekijät merkitsevät sitä, että te tunnette paljon negatiivisia tunteita tai niihin liittyviä tunteita, kuten vihaa, kaunaa, tyytymättömyyttä, kateellisuutta, mustasukkaisuutta, halveksuntaa, ylenkatsetta, syyllisyyttä, katumusta, pelkoa, vahingoniloa, loukkaantuneisuutta, suuttumusta, häpeää, noloutta, epäluuloa, epäluottamusta, turhautumista, masennusta, apatiaa, jne. Tällainen psykologinen maailma näyttää teistä luonnolliselta ja normaalilta, joten te projisoitte sen muihin ihmisiin (projektio on yksi psykologisista defensseistä). Te ajattelette, että toisten ihmisten täytyy olla samanlaisia. Jos joku tekee epäoikeudenmukaisesti, ilman legitiimejä syitä ja kohtuuttomasti pahaa teille ja teidän etniselle ryhmällenne, teidän luonnollinen reaktionne on ajatella että hän on paha ja pahantahtoinen henkilö. Jos heitä on monta; he ovat erilaisin tavoin organisoituneita; ja he väittävät dominoimansa median kautta, että he edustavat kaikkea hyvää ja haluavat hyvää kaikille, että me olemme menossa kohti loistavaa tulevaisuutta, ja te näette, että heidän väitteensä eivät pidä paikkaansa, ja että he ovat kahmineet melkein kaiken vallan itselleen, teillä on taipumus yrittää löytää salaisia pahantahtoisia motiiveja, salakavalia suunnitelmia, ja pahanlaatuisia suhteita ja yhteistyötä. Monet keskitason managerit, jotka tekevät liberaalin systeemin likaisen työn, kuten tiedotusvälineiden toimittajat, sensitiivisyyskouluttajat ja liberaalit aktivistipoliitikot, saattavat vihata teitä. He ovat sopeutuneet liberaalin systeemin vaatimuksiin, ja he ovat oppineet purkamaan negatiiviset tunteensa teihin, ts. siitä on muodostunut heille tapa. He saattavat nähdä teidät vastustajina / vihollisina, joita on koko ajan tukahdutettava. He ovat keskimäärin liberalismin tosiuskovaisia. Kuitenkin yläluokan liberaaleilla, jotka hallitsevat liberaaleja yhteiskuntia, on enimmäkseen toisenlainen psykologia ja toisenlaiset näkemykset.

Yläluokan liberaaleilla on keskimäärin vähemmän tunteellista kiintymystä ideologioihin, systeemeihin ja periaatteisiin. Se mikä antaa heille korkeaa statusta on todennäköisesti heidän mielestään hyvä; he eivät ole liberalismin tosiuskovaisia. Normaalien ihmisten päälle kaadetaan paljon moralisoivaa ja saarnaavaa sanomaa kansallissosialismin ja kommunismin pahanlaatuisuudesta (enemmän edellistä), mutta keskenään yläluokan liberaalit näkevät ne legitiimeinä, mutta epäonnistuneina systeemeinä, normaaleina vaihtoehtoina, jotka he voisivat vieläkin valita, jos haluaisivat. Jos he valitsisivat ne, he manipuloisivat ihmisten mielet suotuisiksi ja hyväksyviksi niitä kohtaan, kuten he ovat tehneet liberalisminkin kanssa. Korkean statuksen liberaaleilla on paisuteltu kuva itsestään, heistä tulee monin tavoin narsistisempia kun heidän statuksensa nousee. He tuntevat enemmän positiivisia tunteita ja heillä on positiivisempi minäkuva. He ovat keskimäärin ylimielisempiä ja liian optimistisia. He rikkovat todennäköisemmin sääntöjä ja ottavat itselleen todennäköisemmin luvattomia tai ansiottomia vapauksia ja etuoikeuksia. He huijaavat todennäköisemmin kokeissa ja testeissä, ja varastavat todennäköisemmin rahaa yhteisestä kassasta. He ovat välinpitämättömämpiä ja varomattomampia, ja aiheuttavat todennäköisemmin onnettomuuksia. He pakenevat todennäköisemmin onnettomuustilanteesta, jonka he itse aiheuttivat. He välittävät keskimäärin vähemmän niistä negatiivisista seurauksista, joita he aiheuttavat muille ihmisille. He tuntevat keskimäärin vähemmän empatiaa ja sympatiaa muita ihmisiä kohtaan. Heillä on suurempi taipumus nähdä ihmiset dehumanisoiduilla tavoilla, kuten numeroina, persoonattomina massoina, resursseina tai ihmisresursseina, tms. He tuntevat todennäköisemmin olevansa oikeutettuja erityiskohteluun. He tuntevat keskimäärin vähemmän negatiivisia tunteita tai niihin liittyviä tunteita, kuten kateutta, mustasukkaisuutta, katkeruutta, kaunaa, jne. (tämä vähentää heidän narsismiaan jossain määrin, ts. korkea status samanaikaisesti sekä lisää, että vähentää narsismia, mutta lisää sitä enemmän kuin vähentää). Heillä on keskimäärin vähemmän tarvetta parantaa negatiivisia tunteita tai alhaista itsetuntoa esim. vahingonilolla. Kun he vertaavat itseään sellaiseen henkilöön, joka kuuluu samaan luokkaan, mutta jolla hiukan korkeampi status, he tuntevat pienemmällä todennäköisyydellä negatiivisia tunteita, kuten kateutta, katkeruutta, kaunaa, epävarmuutta, tms., ja todennäköisemmin positiivisia tunteita. He esim. käyttävät todennäköisemmin korkeamman statuksen henkilöä positiivisena esikuvana (siten he ovat alttiimpia imitoimaan heitä ja sopeutumaan ajattelematta vallitseviin korkeamman eliitin normeihin ja vaatimuksiin).

Korkean statuksen liberaalit ovat vähemmän alttiita tuntemaan syyllisyyttä, katumusta tai häpeää kun he tekevät jotakin sosiaalisesti tai yhteiskunnallisesti kyseenalaista. Kun yläluokan liberaalit aiheuttavat toimillaan negatiivisia asioita omalle viiteryhmälleen, valkoisille tai suomalaisille, mutta eivät itselleen, he tuntevat tämän todennäköisemmin aitona uhrautuvaisuutena ja altruismina, uhrauksena korkeampien tavoitteiden ja periaatteiden puolesta, symbolisena uhrauksena, joka tuntuu aidolta uhraukselta. He tuntevat usein olevansa koko ihmiskunnan hyväntekijöitä tai muita ylevältä kuulostavia entiteettejä. Mitä tahansa he tekevät, he haluavat sille positiivisen emotionaalisen kuorrutuksen, ja he saavat sen lähes aina muilta valtansa takia. Riippumatta siitä kuinka irrationaalisia tai epäloogisia heidän ajatuksensa ovat, he saavat aina sosiaalisen vahvistuksen alaisiltaan. Yläluokan liberaalit hyötyvät rahallisesti ja vallan suhteen  yhteiskunnan huonontumisesta, joka aiheuttaa ongelmia tavallisille valkoisille / suomalaisille. Korkean statuksen vasemmistolaiset saavat maahanmuuttajista lisää sosiaalibyrokratioiden ja muiden byrokratioiden asiakkaita, ja lisää äänestäjiä vasemmistopuolueille. Korkean statuksen oikeistolaiset saavat maahanmuuttajista halpatyövoimaa ja enemmän asiakkaita kotimarkkinoiden yrityksille, esim. kauppakeskuksille ja tavarataloille. Nämä vasemmiston ja oikeiston tavoitteet ovat monilta osin päällekkäisiä. Yläluokan maahanmuutosta saamat hyödyt ja voitot ovat suuria ja konkreettisia joka päivä ja joka hetki, kun taas heidän kansansa maahanmuuttoon liittyvät ongelmat ja kärsimykset ovat suhteellisen kaukaisia, epäselviä ja vaimeita, ja ne pääsevät suhteellisen harvoin yläluokan jäsenten tietoisuuteen. Heillä ei ole kontaktia tavallisten ihmisten elämään ja he melkein kuin elävät toisella planeetalla. Lisäksi liberaalin systeemin vaatimukset liberaalista näkökulmasta ovat painavina heidän mielessään. He tuntevat olevansa vastuussa systeemin toiminnasta. Kun yläluokka sattuu olemaan tietoinen ihmisten maahanmuuttoon liittyvästä vastustuksesta ja tyytymättömyydestä, heillä on taipumus minimoida sen merkitys, ja sanoa itselleen ja keskenään, että ihmiset eivät tiedä miten systeemi toimii ja mitä se vaatii. Ihmisillä on monia keskenään ristiriitaisia vaatimuksia ja haluja, joita ei voi sovittaa yhteen, he esim. vaativat ja haluavat halpaa ruokaa ja vastustavat halpatyövoimamaahanmuuttoa, jonka avulla voidaan tuottaa halpaa ruokaa. Yläluokalla on parempi näköala systeemin yli ja he ymmärtävät sen vaatimukset ja toiminnot, joten heidän täytyy ratkaista ihmisten ristiriitaisuudet heidän puolestaan päättäväisellä toiminnalla. Systeemi ei voi odottaa, sitä täytyy ohjata oikeisiin suuntiin koko ajan. Jos ihmiset valittavat maahanmuutosta samalla kun he mutustavat maahanmuuttajien halpatyövoimalla tuotettua ruokaa, heidät täytyy manipuloida hyväksymään systeemin maahanmuutto median, kirjojen ja koulutuksen valheilla, vääristelyillä, salaamisilla, propagandalla, tms.; seka-asumisjärjestelyillä; auktoriteettien kehotuksilla ja symbolisilla esimerkeillä; työpaikkojen säännöillä, rangaistuksilla ja insentiiveillä; ylhäältä päin ohjattujen ja ostettujen kansalaisjärjestöjen toiminnalla; jne. Yläluokka ei likaa käsiään tässä likaisessa työssä, se jätetään ostetuille keskitason managereille. Yläluokan liberaaleille ei ole merkitystä sillä, että maahanmuuttajilla on vähäisempi älykkyysosamäärä; vähäisempi kouluttautumiskyky; vähäisempi tuottavuus; vähemmän rahaa ja varallisuutta; korkeampi rikollisuus; suurempi työttömyys; enemmän riippuvuutta sosiaaliturvasta; enemmän sosiaalisia ja työelämään liittyviä ongelmia; enemmän uskonnollista ja muuta radikalismia; huonommat standardit kaikilla elämänalueilla; jne. Korkean statuksen liberaalit saavat maahanmuuttajista lisää esim. kauppakeskusten asiakkaita, vaikka he olisivat sosiaaliturvan varassa eläviä pitkäaikaistyöttömiä, ja siten lisää voittoja, korkeamman statuksen, lisää kykyä eristää heidät oman politiikkansa negatiivisilta seurauksilta, ja lisää kykyä sulkea itsensä liberaaliin informaatiokuplaan.

Huomioikaa, että yläluokan liberaalit huijaavat, varastavat, välttelevät vastuuta, tekevät paatuneita tekoja, jne. jossain määrin toisenlaisista syistä kuin alaluokan henkilöt, jotka tekevät niitä myös enemmän kuin keskivertoihmiset. Alhaisen statuksen henkilöt tekevät niitä enemmän vähentääkseen negatiivisia tunteita ja nostaakseen itsetuntoa; korjatakseen "epäoikeudenmukaisuuksia"; jännityksen takia; saavuttaakseen paremman statuksen ja enemmän omaisuutta, joihin heillä on kova tarve; vähäisemmän impulssikontrollin takia; jne. Korkean statuksen liberaalit tekevät em. asioita enemmän ylimielisyyden ja röyhkeyden takia; sen takia, että he tuntevat olevansa niihin oikeutettuja; paisutellun minäkuvan takia; koska he ajattelevat, että "säännöt eivät koske minua, minä teen itse omat säännöt itselleni''; koska rajat sen suhteen mikä on minun ja mikä on sinun hämärtyy heidän mielissään; jne. Yläluokan liberaalit ovat useimmiten oman erikoisalansa ulkopuolella pintapuolisia, tietämättömiä ja tavallaan yksinkertaisia ihmisiä. He tietävät hyvin kuinka ihmisiä ja organisaatioita johdetaan, he ymmärtävät kuinka systeemi toimii ja heillä on työhönsä tarvittava erikoisosaaminen ja -tietous, mutta sen lisäksi heillä on vain pintapuolista ja ohutta, mutta laaja-alaista tietoa asioista. Yläluokan liberaalit eivät siis ole intellektuelleja. He voivat jutustella kevyesti melkein mistä tahansa asiasta, mutta eivät syvällisesti ja perusteellisesti. Heillä on yleensä kourallinen vahvoihin sosiaalisiin siteisiin perustuvia suhteita, ja paljon laaja-alaisia ja pinnallisia sosiaalisia suhteita, mutta kuitenkin sellaisia, jotka velvoittavat liberaaliin yhteistyöhön. Korkean statuksen liberaalit ovat kiireisiä ihmisiä, jotka elävät enimmäkseen nykyhetken vaatimuksissa, ja tekevät useimmiten nopeita intuitiivisia, ei syvällisesti pohdittuja, päätöksiä suhteellisen vähäisen informaation avulla. He ovat useimmiten hyviä ymmärtämään ja tekemään useita nopeatempoisia tehtäviä samanaikaisesti. Kun yläluokan liberaalit kokoontuvat yhteen suunnittelemaan suuria suunnitelmia maailman varalle, heistä tuntuu heidän oman maailmansa luonnollisena jatkumona siltä, että koko maailman tulisi olla liberaalin vallan alla, heidän valtansa alla. Pieni yksityiskohta tässä suunnitelmassa on se, että liberaalin systeemin informaation prosessointi; byrokraattiset toimenpiteet; konfliktienhallinta; poliittinen hallinta; rajattoman maailman luominen; samanlaisten tuotteiden kauppaaminen globaalisti samanlaisilla markkinoinneilla; jne. olisi helpompaa, jos kaikki maailman ihmiset ja kulttuurit sekoittuisivat samanlaisiksi ja keskenään vaihdettaviksi "harmaan rodun ja kulttuurin" jäseniksi, harmaaksi massaksi. Tämän takia korkean statuksen liberaalit tuntevat tekevänsä ihmiskunnalle palveluksen sovittaessaan ja sekoittaessaan etnisiä ryhmiä yhteen, ja sovitellessaan niiden välisiä ristiriitaisuuksia ja vastakohtaisuuksia. Monet ihmiset vastustavat tätä suoraan tai epäsuorasti, mutta yläluokan liberaalit ajattelevat tietävänsä paremmin, koska heillä on korkeampi ja laajempi näkökulma systeemiin, joten he tuntevat itsensä oikeutetuksi edistämään etnisten ryhmien sekoittumista "heidän todellisten intressiensä puolesta, heidän omaksi parhaakseen".

Tiedän käytännöllisen tiedon perusteella, kuinka korkean statuksen liberaalit ajattelevat. Ymmärrättekö te nyt, että ei ole olemassa pahantahtoisia salaliittoja, joita johtavat pälyilevät, käsiään yhteen hankaavat ja hiljaa itsekseen hihittävät koukkunokkaiset juutalaiset, joiden ainoa palava motiivi on tuhota valkoinen rotu? Anti-juutalainen ajattelu on haitallista, koska se sulkee teidät teidän itsenne muodostamaan emotionaaliseen vankilaan. Te reagoitte viimeisimpään liberaalin juutalaisen loukkaukseen. Sen sijaan teidän tulisi opiskella sitä miten systeemi toimii, jotta te voitte analysoida ja ymmärtää sitä ja vaikuttaa siihen, saavuttaa todellista rakentavaa ja tuottavaa valtaa.

Te siis haluatte valtaa. Sen mahdollistamiseksi teidän on tiedettävä ensin mitä se ei ole, ja sitten mitä se on. Anti-juutalaiset kirjoittajat näyttävät ajattelevan, että jos he paljastavat pitkän listan siitä millaisia heikkoja ja vahvoja suhteita kullakin henkilöllä on, ja kuka on antanut rahaa tai tukea kenelle, valta on paljastettu, oletettavasti kokonaisuudessaan. Tätä he tekevät lähes eksklusiivisesti liberaaleille juutalaisille, eivät liberaaleille valkoisille tai muille etnisille ryhmille. Anti-juutalaiset eivät nähtävästi koskaan analysoi yksittäisten tai kollektiivisten juutalaisten suhteiden merkitystä liberaalin systeemin laajemmassa funktionaalisessa kontekstissa, joten heillä ei ole keinoa tietää niiden todellista tarkoitusta ja merkitystä. Jos esimerkiksi joku tekee listan henkilö X:n vahvoista ja heikoista sosiaalisista suhteista (Edelliset ovat vähälukuisempia ja tärkeämpiä vahvojen ryhmäsiteiden ja -toimintojen muodostamisessa, jälkimmäiset ovat lukuisampia, irtonaisempia, vaihtuvampia ja laajemmalle ulottuvia, ja siten tärkeämpiä muodostettaessa hajautunutta ja laajaa yhteiskunnallista valtaa. Nämä voivat vahvistaa vastavuoroisesti toisiaan.), X voi näyttää paperilla todella vaikutusvaltaiselta henkilöltä. Mutta jos analysoidaan X:n suhteiden funktiot liberaalin systeemin kontekstissa, ja verrataan niitä muihin suhdeverkostoihin liberaalissa yhteiskunnassa, paljastuu todennäköisimmin, että X:n valta on keskitien tavallista valtaa ja vaikutusvaltaa. Anti-juutalaiset tekevät suuren numeron esimerkiksi siitä, että juutalaiset miljardöörit rahoittavat vasemmistolaisia organisaatioita, poliittisia puolueita ja ryhmiä. Tämä on normaali menettely liberaalissa systeemissä. Kaikki miljardöörit ja merkittävät multimiljönäärit ostavat ja rahoittavat illusorista oppositiota, kuten muitakin merkittäviä kollektiivisia ryhmiä. Kansainväliset pankkiirit ovat kontrolloineet vasemmistolaisia ja muita oletettuja oppositioryhmiä Yhdysvalloissa jo 1900-luvun alusta lähtien.

Mitä valta sitten on? Valta on mm. vanhustenhoitoa, terveydenhuoltoa, suuria eläkerahastoja, sosiaaliturvabyrokratiaa, moottoreiden tuotantoa, ruuan tuotantoa, öljykauppaa, asekauppaa, laittomien huumeiden kauppaa, poliittisia puolueita, osakemarkkinoita, koulutusta, jne. Valta on yhteiskunnan toimintoja, ja ne jotka kontrolloivat ja ohjaavat yhteiskunnan toimintoja, hallitsevat yhteiskuntaa. Koska te ette kontrolloi ja ohjaa juuri mitään yhteiskunnan toimintoja kollektiivisesti, teillä ei ole juuri ollenkaan valtaa. Voitte puhua täällä vaikka maailmanloppuun saakka, mutta se ei lisää teidän valtaanne juuri ollenkaan. Esim. vasemmistolaiset ovat kietoutuneet suuressa määrin mukaan vanhustenhoitoon, terveydenhoitoon, sosiaalibyrokratiaan, opetukseen, ammattiliittoihin, jne., ja siten heillä on laajaa yhteiskunnallista valtaa. Suurpankkiirit ovat monin tavoin mukana melkein kaikissa yhteiskunnan merkittävissä toiminnoissa, ja siten heillä on valtavasti valtaa. Ruuan tuotanto on kollektiivisesti suuri tuotannonala, joten niillä, jotka hallitsevat sitä on paljon valtaa. Jne. Te saatatte sanoa: "Vanhustenhoito? Rollaattorit huristavat hiljaa läpi käytävien. Se on niin erittäin tylsää. En halua tietää siitä mitään." No, teillä on väärä tapa nähdä se. Jos te näette sen systeeminä, jossa on toimintoja, se voi olla yhtä kiinnostava kuin esim. laiton huumekauppa. Jos te ette ole kiinnostunut systeemeistä ja niiden funktioista, se merkitsee modernissa yhteiskunnassa sitä, että te ette ole kiinnostunut vallasta, ja joku muu päättää teidän puolestanne mm. maahanmuuttopolitiikan. Teidän mielenne pelaa teidät silloin ulos valtapelistä. Sillä aikaa kun te puhutte täällä kuvitteellisista tulevaisuuden imperiumeista, suomalainen vasemmistolainen poliitikko esim. analysoi juuri äskettäin  blogissaan tutkimusten avulla suomalaista julkista sektoria ja vertasi sitä muiden Euroopan maiden julkisiin sektoreihin, ja, ei mitenkään yllättäen, tuli siihen tulokseen, että suomalainen julkinen sektori on halpa ja tehokas. Tämä on monin tavoin poliittisesti vääristynyt lopputulos, mutta hänellä on merkittävää valtaa Suomessa, ja hänen blogikirjoituksensa kertovat miksi. Hän ymmärtää liberaalin systeemin toimintaa, pystyy analysoimaan sitä ja tekemään sen pohjalta päätelmiä, yhteenvetoja ja toimenpide-ehdotuksia. Vasemmistolaiset poliitikot ja muut vasemmistolaiset vaikuttajat puhuvat tähän samaan tapaan keskenään ja yleisöilleen.

Niille, joilla on valta Suomessa, maahanmuuton aloittaminen vaati vain ilmoituksen siitä, että se alkaa. Heidän sanansa riittivät, he eivät tarvinneet maahanmuutosta julkisia keskusteluja ja  demokraattisia äänestyksiä, heidän ei tarvinnut kysyä ihmisten mielipidettä, eikä heidän tarvinnut välittää maahanmuuton seurauksista. Se oli vain heidän laajentumaan pyrkivän kotimaan valtapolitiikan eräs haara ja jatke, sen luonnollinen seuraus. Vanhustenhoitovalta, pankkiirien valta, ruuantuottajien valta, kauppakeskusten omistajien valta, sosiaalibyrokratioiden valta jne. avasivat meidän ja teidän rajanne.

Joten mitä teidän tulisi tehdä? Mikä on tärkeintä vallan hankkimisessa? Liberaalin systeemin universaali kieli on taloustiede. Kaikkea liberaalissa systeemissä arvioidaan, ymmärretään, analysoidaan ja ohjataan talouden avulla. Teidän ei pidä redusoida kaikkea taloudeksi, mutta teidän täytyy ymmärtää sitä. Jos sinä olet keskimääräinen henkilö, sinun nettoarvosi systeemille koko elämän aikana on muutama miljoona dollaria; rikollisuutta ja rikollisuuden estämisen hyötyjä ja haittoja lasketaan taloudellisesti; se mitä tutkimusta tehdään, päätetään rahoituksen virroilla; uusia maita raivataan ruuantuotantoon kehitysmaissa niiden halpojen tuotantokustannusten, edullisten kuljetuskustannusten ja kasvavasta maailman väestöstä odotettavissa olevien voittojen takia; jne. Teidän on ymmärrettävä sellaisia taloudellisia käsitteitä kuin suhteellinen etu, vaihtoehtoiskustannus, tuotantomahdollisuuksien käyrä, erikoistumisen hyödyt, asymmetrisen informaation ongelma (esim. sitruunat käytettyjen autojen kaupassa), päämies-agentti ongelma, hintojen joustavuus tai joustamattomuus, rajahyöty, indifferenssikäyrä, korvattavuuden aste, jne. Teidän on ymmärrettävä behavioristisen taloustieteen psykologiset korjaukset homo economicus -teoriaan. Mikrotaloustiede on tärkein taloustieteen ala, johon tavallaan sisältyvät muut taloustieteet. Suosittelen esim. seuraavia kirjoja, suodattakaa niistä mielessänne liberaali puolueellisuus pois: Michael Parkin, Microeconomics; Paul R. Krugman ja Maurice Obstfeld, International Economics, Theory and Policy; ja David R. Just, Introduction to Behavioral Economics. Ne ovat johdatuksia kyseisille aloille ja niiden ymmärtämiseen ei tarvita juuri ollenkaan matematiikkaa. Jotta ymmärtäisitte vallan kehittymistä, erilaisia vallan muotoja, vallan eri mahdollisuuksien horisontteja, vallan leviämistä eliitiltä ihmisten mieliin, kehoihin ja toimintoihin, jne., suosittelen esimerkiksi seuraavia kirjoja. Michel Foucault: Security, Territory and Population; The Birth of Biopolitics; The Foucault Effect; Discipline and Punish; Abnormal; Psychiatric Power; The Birth of the Clinic; Power/Knowledge; Society Must Be Defended; jne. Pierre Bourdieu: State Nobility; Homo Academicus; The Field of Cultural Production; Language and Symbolic Power; jne. Tämä on hyvä alku. Seuraava kirjoitus kertoo sen mistä teidän tulee pyrkiä eroon:

http://www.breitbart.com/big-government/2014/08/12/study-you-have-near-zero-impact-on-u-s-policy/

43 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

https://www.youtube.com/watch?v=ohijfmRRAkQ

Tiedemies kirjoitti...

Kirjoituksessa on mielestäni ansiokas tapa esittää asia. Sen heikkona puolena on "yläluokan" reifikointi, ikäänkuin sillä olisi jokin jaettu intressi. Toki, jaettu intressi muodostuu, kuten tässä kuvaat, siitä että ne jotka ovat menestyneet ja päätyneet korkean statuksen asemaan, pyrkivät tätä menestystään varjelemaan.

En oikeastaan ole tästä kirjoituksesta edes ihan kauheasti missään kohtaa eri mieltä. Sen ongelmana on pikemminkin tällainen "emergentti valtarakenne" joka on reifikoitunut, ei sentään salaliitoksi (kuten ansiokkaasti huomioit) vaan esimerkiksi analyysisi pääoman allokoitumisesta lähentelee tavallaan hyvin paljon marxilaista taloustiedettä.

Mielenkiintoinen kirjoitus kuitenkin.

Anonyymi kirjoitti...

''Korkean statuksen oikeistolaiset saavat maahanmuuttajista halpatyövoimaa ja enemmän asiakkaita kotimarkkinoiden yrityksille, esim. kauppakeskuksille ja tavarataloille. Nämä vasemmiston ja oikeiston tavoitteet ovat monilta osin päällekkäisiä. Yläluokan maahanmuutosta saamat hyödyt ja voitot ovat suuria ja konkreettisia joka päivä ja joka hetki, kun taas heidän kansansa maahanmuuttoon liittyvät ongelmat ja kärsimykset ovat suhteellisen kaukaisia, epäselviä ja vaimeita, ja ne pääsevät suhteellisen harvoin yläluokan jäsenten tietoisuuteen.''

Erinomaisia pointteja. Minulla on ollut sattumoisin hieman samantyylisiä ajatuksia viime päivinä.

Päivä, pari sitten Ylen uutisissa kerrottiin, kuinka maaseutu vanhenee ja televisiossa sitten yksi tohtori (keskitason vallan edustaja) suositteli maahanmuuton lisäämistä, koska se ''elävöittää'' palveluja ja kuntia. Tuollaisia maahanmuuttoa edistäviä, ihmisten mielipiteisiin vaikuttamaan pyrkiviä, eri aloilla toimivia keskitason managereita on paljon. Varsinkin yliopistoissa ja talouselämässä.

Mietin, että eikö nykyään tosiaan ole muita arvoja kuin raha? Miksi aina lasketaan, että paljonko nämä maahanmuuttajat tuovat rahaa kauppakeskuksille ja ylipäätänsä kuluttajina, mutta ei oteta huomioon maahanmuuton pitkän aikavälin sosiaalisia, demografisia ja psykologisia kustannuksia? Ja entäpä maahanmuuttajien elatus, alkavatko kaikki pyörittämään pitserioita; valtion tukemia, kuntien julkisen puolen tarvitsemia tulkkausyrityksiä maanmiehilleen vai näemmekö vielä kunnon teollisuusvientiyrityksiäkin?

Lähes kaikki somalinaiset ja -miehet ovat työttöminä ja myös irakilaisista suurin osa. Noin esimerkkeinä. Hekin silti ''elävöittäisivät'' kuntia, kun sosiaalitoimii maksaisi ruoan, asumisen ja kaupassa käynnin erilaisten tukien kautta. Kasvaahan se BKT sitäkin kautta, mutta niin myös verotus.

Mediassa esiintyy usein joku ''asiantuntija'' kuten talouselämän asiantuntija, joka kehottaa lisäämään maahanmuuttoa työvoiman määrän lisäämiseksi, vanhenevien kuntien ''elävöittämiseksi'' jne. Sellaista ei juuri pohdita, että entä sitten, kun niillä maahanmuuttajilla ei olekaan töitä. Esim. Ranskan algerialaiset tulivat Ranskaan alunperin töihin (jo ensimmäisen maailmansodan jälkeen) ja nyt niitä töitä ei enää olekaan.

Japanilaisilla on melkoinen itsehillintä, kun he osaavat pitää rajansa kiinni, vaikka myös Japanissa on rikkaita japanilaisia, jotka periaatteessa voisivat hyötyä maahanmuutosta Japaniin. Tosin tuo itsehillintä ei rajoitu vain kanssaihmisten kohteluun vaan myös omaan itseen, siellä ei pahemmin taida näkyä ylipainoisia, vaikka myös japanilaiset voisivat halutessan syödä itsensä läskeiksi.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Muuten, mistä näkee, että George Sorosta motivoi osittain (mutta ei kuitenkaan enimmäkseen) viha? Mikä hänen toiminnassaan paljastaa sen?

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Nim. Tiedemies,

kiitos.

Korkeimman eliitin toiminta koordinoituu USAssa kolmella tavalla. Heillä on samanlainen ja pitkälti yhteinen koulutus Ivy League -yliopistoissa; Harvard, Princeton, Yale, Columbia, Cornell, Brown. Lisäksi he osallistuvat yhteisiin ja erityisiin stipendikoulutusohjelmiin, kuten Rhodes. Heille järjestetään koulutusvuosien aikana tapaamisia, keskusteluja, tutustumisia ja seminaareja huippujohtajien kanssa, mukaanlukien Yhdysvaltain presidentti, ministerit, suurimpien yritysten johtajat, suurimpien byrokratioiden johtajat jne. He verkostoituvat siten jo ennen työuraansa USAn huippujohtajien kanssa, ja samalla he oppivat tuntemaan toisensa ja verkostoituvat toistensa kanssa. Tämä verkostoituminen ja koordinoituminen jatkuu työelämässä, joka on käynyt ilmi esimerkiksi tutkittaessa suuryritysten välisiä suhteita ja yhteyksiä toisiinsa. Huippueliitin verkostoituminen ja koordinoituminen jatkuu sellaisissa kokouksissa kuin Bilderberg, Davos (WEF), G20, jne. Vaikka suurin osa näistä keskusteluista jne. on tietoisesti salattuja tai implisiittisesti salaisia, tämä ei tietenkään tee tästä laajasta prosessista salaliittoa, vaan huippujohtajille normaalien käytäntöjen mukaista verkostoitumista.

Suomessa on myös vastaavaa verkostoitumista ja koordinoitumista. Vaikka valtarakenteiden korruptio ulospäin on suhteellisen vähäistä (Transparency Interntional), valtarakenteiden sisäinen korruptio ja hyvä veli -järjestelmät ovat laajoja. Suomen rakenteellinen korruptio on erään tutkimuksen mukaan samaa tasoa Valko-Venäjän kanssa, joka on tässä suhteessa hyvin korruptoitunut maa.

Analyysini on saanut vasemmistolaisista eniten vaikutteita Foucaultilta. Metodini, aiheen lähestymistapani ja tavoitteeni muistuttavat Foucaultia. Näkemykseni tulevat tietenkin usein enemmän esille kuin Foucaultilla, mutta pyrin kuitenkin aina tuottamaan samalla mahdollisimman objektiivista ja totuudellista tietoa, josta kuka tahansa voi oppia poliittisista näkemyksistä riippumatta. Foucault pyrki häivyttämään itsensä ja oman vaikutuksensa kokonaan tutkimuksistaan, mutta ei siinä onnistunut. Aina välillä hänen mielipiteensä pulpahtavat muodossa tai toisessa esille hänen teksteistään, vaikka suurimmalta osin ne ovat (suhteellisen) neutraaleja ja totuuteen pyrkiviä. Näkemykseni ovat niin avoimia, että teksteistäni tietää aina milloin otan kantaa, ja milloin kirjoitan neutraalisti. Marxilta en ole saanut juurikaan vaikutteita, ainakaan suoraan, jo pelkästään sen takia, että en ole kovin paljon lukenut hänen teoksiaan. Valitettavan monet vasemmistolaiset intellektuellit ovat progandisteja, joista ei ole juuri mitään hyötyä tiedonintressin kannalta. Räikeimpiä esimerkkejä tästä on Noam Chomsky, joka on lienee tämän hetken tunnetuin vasemmistointellektuelli. Foucault sanoi aikanaan, että Chomskyn kirjoitukset ovat niin surkeaa ja jankuttavaa propagandaa, että niitä ei pysty lukemaan.

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

japanilaiset ovat kiinnostava kansa, ja meidän on tärkeää tietää miksi he eivät ole sössineet yhteiskuntaansa maahanmuutolla kuten me. Yksi keskeisimmistä tekijöistä hyvän lopputuloksen kannalta on heidän meistä eroava häpeän ja syyllisyyden tunteensa. Suomalaiset ja eurooppalaiset tuntevat häpeää ja syyllisyyttä henkilökohtaisesti, omasta puolestaan, omista virheistään, epäonnistumisistaan, erehdyksistään tms. Japanilaiset tuntevat häpeää ja syyllisyyttä toisten japanilaisten kautta, toisin sanoen japanilaiset pelkäävät, että he aiheuttavat häpeää ja syyllisyyttä toisille japanilaisille. Jos he aiheuttavat muille japanilaisille häpeää, ongelmia tai syyllisyyttä, japanilaiset tuntevat häpeää, katumusta ja syyllisyyttä. Se voi mennä myös liiallisuuksiin, jolloin siitä tulee japanilaisille tyypillinen psyykkinen sairaus. Se on suhteellisen yleinen japanilaisten keskuudessa. Siinä tapauksessa he eivät esim. uskalla lähteä ulos, koska he pelkäävät, että he eivät ole saaneet pestyä itseään tarpeeksi puhtaaksi, jolloin heidän paha hajunsa häiritsee ja häpäisee muita japanilaisia; että he puhuvat niin huonosti ja etikettien vastaisesti, että he häpäisevät muut, jolloin he eivät pysty puhumaan; että he ovat liikkeissään niin kömpelöitä, että he tekevät virheliikkeitä, aiheuttavat kompastumisia ja noloja törmäyksiä, jolloin he eivät uskalla kävellä kaupungilla tai lähestyä muita ihmisiä; jne. Tästä voi havaita, että japanilaisilla on sensitiivinen suhtautuminen muiden japanilaisten hyvinvointiin, tunnetiloihin, ongelmiin, yhteisön tilaan ja suhteisiin, jne. Japanilaiset eivät siten voi luonnostaan kannattaa ei-itä-aasialaisten eikä kovin paljon edes itä-aasialaisten maahanmuuttoa, koska se aiheuttaisi ongelmia ja häpeää muille japanilaisille, jolloin se aiheuttaisia häpeää ja syyllisyyttä itselle.

George Soros on kertonut, kuinka hän tunsi nuorena kaunaista vihaa "sinisilmäisiä (ja muita) eurooppalaisia kohtaan" pelkästään sen takia mitä he ovat, ei esim. anti-juutalaisuuden takia, vaikka sitäkin Unkarissa esiintyi. Soroksen elämän kohokohtia oli se, kun hän sai pieksettyä jenginsä kanssa jonkin sinisilmäisen eurooppalaisen. Hänen liberalisminsa oli myös merkittäviltä osin eurooppalaisia kohtaan tunnetun vihan synnyttämää. Tästä huolimatta hän oli rahan, vallan ja etujen takia aina valmis kääntymään omaa kansaansa vastaan ja vastustajiensa puolelle, ja hän toimi sodan aikana kansallissosialistien yhteistoimintamiehenä ja avustajana, ja rikastui toisten juutalaisten ongelmista sota-ajan standardeilla mitattuna. Hänen myöhemmin rahoittamansa valkoisille suunnattu rodunsekoituspropaganda on vastenmielistä, ja ilmiselvästi osittain hänen vihansa motivoimaa. Vaikka se palvelee muun hänen tuottamansa propagandan tavoin hänen raha- ja valtatavoitteitaan, hän saa siitä todennäköisesti myös nautintoa tuhotessaan eurooppalaisia rodunsekoituksella. Rahan, vallan ja vihan motiivit yhdistyvät.

Anonyymi kirjoitti...

Käsittääkseni George Soros inhoaa Israelia ja siitä syystä Israelissa ei tykätä Sorosista. Ehkä Valkea tietää enemmän mistä siinä on kysymys?

Vasemmistolaisia juutalaisia vaivaa yleisesti Israelin vastaisuus. Onko siinä kyseessä "self-hating jew"?

Onko USA:ssa ollenkaan uskonnollisesti ja poliittisesti konservatiivisia (porvari ja kansallismielinen) juutalaisia? Jos on niin miksei heillä ole merkittäviä asemia? Onko Israel ainoa paikka missä heitä on ja missä heillä on kunnolliset toimintaedellytykset?

David Horowitz oli ennen vasemmistolainen mutta luopui myöhemmin siitä.

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Horowitz

Jukka Aakula kirjoitti...

Aihe on tärkeä ja oliarvokasta että otit asian esille.

Ps. Anti-juutalaisuus on muoti, samanlainen muoti kuin sekin että juutalaiset jossain vaiheessa haluttiin nähdä puhtaina uhreina vailla mitään inhimillisiä vikoja tai vailla ilman mitään kulttuurisia erityispiirteitä, joilla on tietty yhteys siihen miksi juuri heitä on maailmansivu vainottu.

Ei se että sanoo "juutalaisten kulttuuriset ominaisuudet selittävät osittain vainojen kohteeksi joutumisen" tarkoita että kellään olisi mitään oikeutta heihin kohdistaa vainoja.

Itse esim. tunnustan juutalaisten oikeuden omaan kansallisvaltioon.

Käsittelin juutalaisuutta jokin aika sitten Sarastuksessa.

Anonyymi kirjoitti...

Psykologiset ja sosiopsykologiset selitysmallit eliittien kehittymiselle ovat hyvin kiinnostavia; olen niihin itsekin jonkin verran perehtynyt. Marx ei tällaisia ota huomioon lainkaan, jos nyt yleistä varallisuuden ja vallan keskittymistä tiettyihin sukuihin ei oteta lukuun. Foucault'lla sen sijaan teema on läpitunkeva.

Pelkästään se, miten ylemmissä yhteiskuntaluokissa tietty sosiaalinen verkko pidättelee ja nostaa ihmisiä vallan areenoille, on kiinnostava. Tuo verkko on paljon "huolettomampi" kuin alemmissa luokissa (vähemmän negatiivisia ajatuksia, kuten kuvaat), mutta silti tiivis. Ihminen kasvaa ylikorostettuun vapauden tunteeseen, mutta silti ohjautuu eliitin/yläluokan arvojen mukaisesti oikeaan suuntaan. Toisaalta virheet tai poikkeamat tästä eivät varsinaisesti pilaa mitään (kuten ne tekevät usein alemmissa luokissa), vaan niiden merkitys voi kehittyä helposti myös positiiviseksi ("vaikeuksien" kautta voittoon). Reproduktiivinen ja suoraan ja epäsuoraan kasvatukseen ja sosialisaatioon liittyvä vallan ohjautuminen on hyvin kiinnostavaa, mutta erittäin harvoin sitä otetaan missään puheeksi. Yläluokkien ei tietenkään tarvitse - eiväthän he usein edes ymmärrä nauttivansa mistään eksklusiivisesta - alemmat luokat eivät osaa. Tätähän ei aina edes haluaisi uskoa.

Itselläkin on silmät avautuneet tähän ihan eletyn elämän kautta, pikkuhiljaa. Olen myös tarpeeksi monesti kuullut, että "vääränlaiset" ajatukseni (versus akateemiset ja poliittiset kamraattini) ovatkin seurausta raadollisesta elämästäni. Lohduttavaa, ehh.

Anonyymi kirjoitti...

''George Soros on kertonut, kuinka hän tunsi nuorena kaunaista vihaa "sinisilmäisiä (ja muita) eurooppalaisia kohtaan" pelkästään sen takia mitä he ovat, ei esim. anti-juutalaisuuden takia, vaikka sitäkin Unkarissa esiintyi.''

Mistö tuo kauna ja viha johtui? Mitä eurooppalaiset ovat/olivat Soroksen silmissä? Oliko Soros tuohon aikaan köyhempi kuin keskivertoeurooppalainen vai mistä tuo kauna johtui? Vaikuttaa ääremmäisen vastenmieliseltä ihmiseltä.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Vieras,

Ainakaan Wikiquoten mukaan Soros ei vihaa Israelia.

''I am not a Zionist, nor am I am a practicing Jew, but I have a great deal of sympathy for my fellow Jews and a deep concern for the survival of Israel.''

''One of the myths propagated by the enemies of Israel is that there is an all-powerful Zionist conspiracy. That is a false accusation. Nevertheless, that AIPAC has been so successful in suppressing criticism has lent some credence to such false beliefs. Demolishing the wall of silence that has protected AIPAC would help lay them to rest. A debate within the Jewish community, instead of fomenting anti-Semitism, would only help diminish it.
Anticipating attacks, I should like to emphasize that I do not subscribe to the myths propagated by enemies of Israel and I am not blaming Jews for anti-Semitism. Anti-Semitism predates the birth of Israel. Neither Israel's policies nor the critics of those policies should be held responsible for anti-Semitism. At the same time, I do believe that attitudes toward Israel are influenced by Israel's policies, and attitudes toward the Jewish community are influenced by the pro-Israel lobby's success in suppressing divergent views.''

https://en.wikiquote.org/wiki/George_Soros

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Vieras,

George Soros on rahoittanut esim. kommunisti Noel Ignatievin ylläpitämää ja nyttemmin lakkautettua Race Traitor (rotupetturi) -sivustoa. Sen tarkoituksena oli lakkauttaa/hävittää valkoinen rotu kaikissa sen muodoissaan kaikkialla ja sulauttaa kaikki maailman kansat yhteen kommunistisen ideologian alle. Tämän projektin yhtenä osana oli lakkauttaa Israelin valtio ja juutalaisten erillisyys/rotupolitiikka Israelissa, sulauttaa juutalaiset ympäröiviin kansoihin ja muodostaa yhtenäinen arabi-juutalainen työläisrintama taistelussa kapitalismia vastaan. Race Traitor -sivustossa oli aikoinaan paljonkin kirjoituksia, mutta nyt siellä on jäljellä vain lähinnä muutama juutalaisia käsittelevä kirjoitus:

http://racetraitor.org/

Soros on rahoittanut paljon tämäntyyppistä toimintaa / tämänlaisia julkaisuja. On helppoa päätellä miksi hän ei ole erityisen suosittu Israelissa.

Juutalaisten juutalais- ja/tai Israel -vastaisuuteen voi olla paljon syitä. Tärkeimpänä on se, että monet juutalaiset ovat aidosti sisäistäneet liberaaleja ja vasemmistolaisia ideologioita, ja muodostaneet niiden avulla maailmankuvansa, elämäntapansa ja suhtautumisensa maailmaan ja ihmisiin. Kun Israelin juutalaiset ja Israelin valtio eivät sovi liberaaliin tai vasemmistolaiseen kosmopoliittiseen, poliittisesti korrektiin ja "suvaitsevaiseen" maailmankuvaan, monet juutalaiset vastustavat niitä, ja pyrkivät muuttamaan Israelin valtion samanlaiseksi kuin länsimaat ja israelilaiset samanlaisiksi kuin länsimaiset liberaalit/vasemmistolaiset. Joidenkin juutalaisten vaihtelevan laatuinen anti-Israelilaisuus voi syntyä psykologisista tekijöistä, esim. psykopatia, narsismi ja macchiavellismi -spektrumin persoonallisuushäiriöistä (onko esim. Soroksella jonkin verran psykopaattisia piirteitä?); huonosta minäkuvasta ja heikosta itsetunnosta, johon yhdistyy itseen kohdistuva inho ja viha, joka projisoidaan omaan viiteryhmään juutalaisiin; masokismista, joka projisoidaan omaan viiteryhmään (saa nautintoa siitä, että itseä tai juutalaisia kohdellaan huonosti tai että heillä menee huonosti, ja voi huonosti ja on tyytymätön jos itsellä tai juutalaisilla menee hyvin); herkästi syntyvästä suuresta negatiivisesta reaktiosta kaikenlaisiin auktoriteetteihin ja "sortoihin", jotka projisoidaan eri muodoissaan Israeliin tai Israelin juutalaisiin (esim. henkilön isä oli tyrannimainen, josta jäi psyykeen auktoriteetteihin ja sortoon liittyvä voimakas negatiivinen tunnereaktio); tms. Osa juutalaisten anti-Israelilaisuudesta syntyy median anti-Israelilaisen maailmankuvan omaksumisesta (osittain päällekkäinen vasemmistolaisuuden ja liberalismin kanssa). Osa juutalaisten anti-juutalaisuudesta syntyy omien tai heidän sosiaalisessa piirissään olevien juutalaisten negatiivisista kokemuksista Israelissa, esim. liberaali juutalainen kävi ei-juutalaisen vaimonsa kanssa Israelissa ja häneen suhtauduttiin tavalla tai toisella kielteisesti. Hän muuttaa suhtautumisensa Israeliin negatiiviseksi ja levittää uutta näkemystään muille juutalaisille. Tms.

USAssa uskonnollisesti ja poliittisesti konservatiivisia ovat lähinnä useimmat ortodoksijuutalaiset yhteisöt ja osa konservatiivijuutalaisista yhteisöistä, mutta he ovat vähemmistö juutalaisista.

Valkea kirjoitti...

... Israelissa uskonnollisesti ja poliittisesti konservatiiviset juutalaiset muodostavat suuremman syntyvyytensä takia koko ajan suuremman osan populaatiosta, ja heillä on paljon vaikutusvaltaa Israelissa.

Valkea kirjoitti...

Jukka,

kiitos. Ehkä on tärkeää löytää tässäkin asiassa järkevä ja kohtuullinen kultainen keskitie.

Valkea kirjoitti...

Riikka,

tervehdys. Tuo vaikeuksien voittoon on juuri se periaate, jota liberaali systeemi toteuttaa. Se kokeilee yhtä lähestymistapaa, ja jos se ei onnistu, se kokeilee jotain toista, jne. Tavoite pysyy kuitenkin suunnilleen samana. Esim. liberaalit ovat pyrkineet maailmanlaajuisen distributiivisen byrokratian luomiseen poliittisesti neutraalilta vaikuttavan ilmastonmuutoksen verukkeella, mutta kun se on kohdannut monenlaista poliittista ja tieteellistä vastustusta, voi olla, että liberaalit lopulta hylkäävät sen ja siirtyvät käyttämään jotain muuta veruketta. Tässä viimeisin ilmastonmuutostutkimukseen liittyvä skandaali:

http://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/globalwarming/11395516/The-fiddling-with-temperature-data-is-the-biggest-science-scandal-ever.html

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/

Nähdäkseni ajatuksesi ovat seurausta pitkälti hyvästä logiikastasi ja siitä, että uskallat ja osaat käyttää älykkyyden lisäksi myös tervettä järkeä. Toisin sanoen sinä et ole "clever silly" (professori Bruce Charlton):

http://medicalhypotheses.blogspot.fi/2009/11/clever-sillies-why-high-iq-lack-common.html

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

jonkinlaisesta kilpailuasetelmasta, ehkä implisiittisestä huonommuuden tunteesta tai huonommaksi joutumisen pelosta.

Soroksen puheet ovat ristiriidassa mm. hänen rahoittamiensa ja tukemiensa tahojen kanssa. Hänellä on taipumus puhua tilanteiden ja tavoitteidensa mukaisesti keskenään ristiriitaisia asioita, ts. hänellä on taipumus valehteluun. Lue vaikkapa linkittämäni ja Sorosin aiemmin rahoittaman Race Traitor -sivuston kirjoituksia Israelista.

Valkea kirjoitti...

Edit on tähdillä merkityn osan lisääminen: "Alhaisen statuksen henkilöt tekevät niitä enemmän vähentääkseen negatiivisia tunteita ja nostaakseen itsetuntoa; korjatakseen "epäoikeudenmukaisuuksia"; jännityksen takia; saavuttaakseen paremman statuksen ja enemmän omaisuutta, joihin heillä on kova tarve; *vähäisemmän impulssikontrollin takia*; jne.

Tiedemies kirjoitti...

Mnoo, oma näkemykseni asiasta on suunnilleen se, että toki eräänlainen jaettu intressi muodostuu, mutta se muodostuu spontaanisti ja jopa pitkälti tämän "yläluokan" tiedostamatta.

"Yläluokka", ja mainitsemasi koulutus, verkostoituminen jne, tuottaa sosiaalisen verkoston toki, ja siitä on massiiviset hyödyt yksilöille jotka siihen pääsevät käsiksi. Oma näkemykseni on, että tässä koulutuksessa yksi tärkeä aspekti on, että nämä yksilöt osaavat vaikuttaa siltä että luottavat itseensä ja tietävät mitä tekevät. Todellisuus on kuitenkin se, että kaikki sähläävät ja koheltavat koko ajan, myös mainittu "yläluokka", heidän taloudellinen ja sosiaalinen liikkumavaransa vain mahdollistaa tämän kohelluksen peittelyn ja paikkailemisen.

Kaikkein karuin ja ehkä lohduttomin todellisuus on, että kukaan ei tosiasiassa kontrolloi yhtään mitään. Yksittäiset tahot toki voivat vaikuttaa esimerkiksi siihen, millaisia viestejä jossain tietyssä mediassa esitetään, voivat vaikuttaa yksittäisten lehtien tai televisioasemien sisältöön hienovaraisesti (ja vähemmän hienovaraisesti). Esimerkiksi joku USA:n Fox-kanavaverkko on "konservatiivinen" uskoakseni jossain määrin siksi, että Murdoch on oikeasti "konservatiivi", mutta pääasiassa siksi että se on nyt vaan hyvä markkinasegmentti. Sama pätee "liberaaleihin" kanaviin ja mediaan yleensä; Ne tarjoavat sitä millä uskovat saavansa mainostajien rahaa; mainostajien rahaa saa sillä että on katsojia jotka tekevät myönteisiä assosiaatioita sisällön ja mainostettujen tuotteiden välillä. Tähän panostetaan toki paljon, mutta poliittinen sisältö tai ihmisten "ohjailu" on täysin alisteista viimekädessä sille, saavatko mainostajat (tai uskovatko saavansa) rahoilleen vastinetta.

Yksittäisillä "eliitin" edustajilla voi olla todella kummallisia uskomuksia milloin mistäkin. Mel Gibson kuuluu kummalliseen lahkoon, Sorosin erikoiset kytkökset mainittiinkin jo. Bill Gates vaikuttaa naivilta maailmanparantajalta jonka massiivista omaisuutta tosiasiassa manageroi joku ihan muu. Warren Buffett on tekstikirjaesimerkki "liberaalista" amerikkalaisessa mielessä. Murdochin erikoinen "konservatiivisuus" mainittiin jo. Suomessa on pikkupelaajia tämän rinnalla, Aatos Erkko ei salaillut sitä että pyrki vaikuttamaan politiikkaan. Björn Wahlroos laukoo poliittisesti epäkorrekteja juttujaan ja tuntuu lähinnä ärsyttävän tahallaan (mutta tekee paljon rahaa; itselläni ei ole mitään häntä vastaan), jne.

Anonyymi kirjoitti...

Mikä on nyky-Unkarin suhde Sorosiin? Unkari ei itse ole lähtenyt maaniseen maahanmuutto-hullutukseen mukaan.

Japanista muistui mieleeni Kiina ja Korea. Onko Aasia rauhassa Sorosin suunnitelmilta? Onko niin että Japani, Kiina ja Korea ovat vastustuskykyisiä Sorosin pyrkimykille? Entä Intia ja Venäjä?

Valkea kirjoitti...

Nim. Tiedemies,

olen jo aiemmin antanut sinulle useaan otteeseen asiantuntijoiden ja sisäpiiriläisten informaatiota yläluokan toiminnan koordinoitumisesta. Kiinnittäisin tällä kertaa kuitenkin huomiota asioiden loogiseen puoleen. Yläluokan jäsenten ajattelussa, suhtautumisissa ja poliittisissa mielipiteissä on monenlaisia luonnollisia kasvatuksellisista, psykologisista taipumuksista, sosiaalisten ympäristöjen eroista jne. johtuvia eroja, jotka varmasti vastaavat useilla tavoilla normaalien ihmisten välillä havaittavia eroja, vaikka yläluokkaan pyrkiminen karsii ihmisiä siten, että sinne päätyvät ovat psykologis-poliittisilta profiileiltaan enemmän toisiaan muistuttavia kuin tavalliset ihmiset. Toki yläluokan jäsenet myös jossain määrin kilpailevat keskenään. Mutta yläluokan koordinoituminen on loogista ja rationaalista. Heidän saamansa rahalliset ja valtaan liittyvät hyödyt yhteistyöstä ovat niin suuria, että ne syrjäyttävät useimmiten poliittisiin, kulttuurisiin tms. näkemyksiin liittyvät erot. Lisäksi yläluokka on pieni ja erittäin hyvin verkostoitunut, joten sen koordinoiminen on suhteellisen helppoa verrattuna tavallisten ihmisten koordinoitumiseen, joita on vaikkapa USAssa valtava määrä, ja joilla on keskimäärin paljon vähemmän suhteita, jotka ovat keskimäärin vallan ja rahan suhteen paljon vähemmän merkitseviä. Normaaleille ihmisille on vallan ja rahan suhteen paljon vaikeampi verkostoitua, ja heillä on laajaan verkostoitumiseen paljon vähemmän motiiveja kuin yläluokalla. Kun keskiluokan jäsenet pitävät yläluokkaa koordinoitumattomina, se johtuu usein siitä, että heillä on taipumus projisoida oma kokemuksensa sosiaalisesta maailmastaan yläluokkaan, joka toimii toisenlaisten periaatteiden ja lainalaisuuksien ehdoilla. Jos sinulla olisi mahdollisuus saada taloudellisesta yhteistyöstä poliittisesti vastustamiesi henkilöiden kanssa valtava määrä rahaa ja valtaa, joka mahdollistaisi mm. sen, että voisit tehdä loppuelämäsi haluamaasi tutkimustyötä johtamiesi tutkimusryhmien kanssa, eikä sinun enää koskaan tarvitsisi hakea tutkimusrahoitusta, tehdä sellaista opetustyötä, josta et pidä, tms., sinäkin olisit varmasti taipuvainen katsomaan läpi sormien yhteistyökumppaneidesi poliittisia tms. kantoja. Kun tällainen yhteistyö jatkuisi pitkään suhteellisen vakaan sisäpiirin välillä, näkemyksillä ja suhtautumisilla olisi luonnollisena seurauksena taipumus lähentyä toisiaan, lähemmäs konsensusta.

Valkea kirjoitti...

Vieras,

Unkarissa, eli entisessä kotimaassaan, Sorosilla ei ole paljoa vaikutusta. Venäjällä Soros pyrki vaikuttamaan, mutta Putinin hallinto on rajoittanut ja estänyt sen kaltaista toimintaa ankaralla kädellä. Sorosin poliittinen toiminta painottuu eniten länsimaihin ja itä-Eurooppaan, Itä-Aasiassa hänen vaikutuksensa on pienempi. Hänen tavoitteensa ovat suuntautuneet vähemmässä määrin itä-Aasiaan, ja toisaalta siellä on hänen näkemyksilleen ja politiikalleen vähemmän vastakaikua.

petturi kirjoitti...

Hyvin kuvattu! Tuo emotionaalinen juttu näkyy siinäkin, että valtakunnan tason poliitikot ovat ihmisinä mukavia, ehkä jopa vähän höpsöjä kaikessa hyväntahtoisuudessaan. Lisäksi kaikki miespoliitikot ja muutama nainenkin erittäin teräviä ja asiantuntevia.

Kun kannattaja tapaa ehdokkaansa, tämän on tavattoman helppo hurmautua, koska poliitikko vaikuttaa superälykkäältä pyhimykseltä. Moni pohdiskelija ja kyseenalaistajakin päätyy äänestämään samaa mitättömyyttä, koska tämä on niin mukava, hyvä koulussa ja identiteetiltää jotenkin jotenkin sorrettu.

Kaikilla ei ole kokemuksia kaikkien puolueiden huippupoliitikkojen kanssa asioimisesta, eivätkä he tiedä, että kaikki poliitikot ovat sellaisia.

Kun joku pääsee kansanedustajaksi, hän tottuu vähintään 8000 euron kuukausiansioihin ja hänen pääsynsä melkein kaikkiin sosiaalisiin verkostoihin muuttuu itsestäänselvyydeksi, ainakin jos hänen puolueensa ei ole Suuri Saatana. Arkihuolet katoavat ja hänen aikansa täyttyy siitä, että hän ratkoo koko valveillaoloaikansa oikeasti tärkeitä ongelmia.

Normiäänestäjä taas murehtii arjessa selviytymistä kuten rahan riittävyyttä; ei pääse verkostoihin tai jos pääsee, alimpana paariana. Lisäksi hän kokee elämässään täyttä voimattomuutta vaikuttaa edes omiin asioihinsa. Tämä kaikki tekee hänestä kaikessa katkeruudessaan ja umpimielisyydessään hyvin epäsympaattisen ammattipoliitikkoihin verrattuna. Se näkyy myös näiden mielipidekirjoitusten hengessä ja siksi niiden hyvätkään argumentit eivät lyö läpi massamediassa.

Valkea kirjoitti...

Petturi,

tervehdys ja kiitos. Olet oikeassa siinä, että alaluokka ja keskiluokka näyttäytyvät ihmisille keskimäärin vähemmän sympaattisina kuin yläluokka. Se vaikeuttaa alaluokan ja keskiluokan viestien läpimenoa.

Keskivertoihmisestä huippupoliitikot/huippujohtajat vaikuttavat useimmiten älykkäiltä, koska heidän ÄO:nsa on melkein aina 110-140 välillä, mutta hyvin harvoin korkeampi. Tämä johtuu tietenkin osaltaan siitä, että yli 140 älykkyysosamäärän omaavia on vähän, mutta myös siitä syystä, että kommunikointi keskivertokansalaisen kanssa ja heidän ymmärtämisensä sujuu paremmin, kun johtajan ÄO on riittävän lähellä keskivertokansalaisia. Samalla johtajalla on niin paljon älykkyyttä, että hän kykenee ymmärtämään asiantuntijoita, joiden ÄO voi olla 140+. Kun johtajan ÄO lähestyy 140:tä, hänen kommunikointinsa jne. keskivertokansalaisten kanssa alkaa heikentyä. Esim. J.F. Kennedyn ÄO oli 115-125, George W. Bushin ÄO on 125, John Kerryn 120, Nixonin ÄO oli 143 (korkein Yhdysvaltain presidentiltä mitattu ÄO), jne. Tällaisia ovat huippujohtajien älykkyysosamäärät yleisestikin. Ottamatta huomioon heidän politiikkansa sisältöä, Nixon, jolla oli korkein ÄO, oli johtajana kömpelöin ja taitamattomin. J.F.K. oli karismaattisin ja taitavin johtaja.

Tupla-J kirjoitti...

En ole perehtynyt antijuutalaisuuteen enkä kohdannut sitä kummemmin. Ymmärrän kyllä, ja pidän normaalien ihmisten lailla ärsyttävänä juutalaisten avointa ja kovaäänistä pyrkimystä ajaa samaan aikaan etnisen ryhmänsä etua ja tehdä kaikkensa ettei mikään muu ryhmä saisi toimia samoin. Partikularistisen moraalikäsityksen epäreiluus ja asioihin kantaaottavien juutalaisten härski ylimielisyys tuottaa antipatiaa. Heidän olisi kaikkien kannalta viisainta muuttaa maahansa.

Valkea kirjoitti...

Tupla-J,

joidenkin julkisuuden juutalaisten kaksinaismoralismia on toki suotavaa kritisoida, mutta siitä on pitkä matka niihin liioiteltuihin näkemyksiin juutalaisista, joihin usein törmää Alternative Right -sivustoilla. Keskivertojuutalainen päättää lähinnä muovikassinsa sisällöstä lähiruokakaupassa.

Anonyymi kirjoitti...

Muistan jonkun sanoneen jonkun toisen esittämän toteamuksen, että jos juutalainen hylkää Jumalan ja uskontonsa ohjeet, hänestä tulee ylimielinen ja koppava. Tällöin hän alkaa itse leikkiä Jumalaa. Oletko kuullut tuota toteamusta? Pitääkö se paikkansa? Voiko tuon tulkita niin että jos juutalainen on aidosti uskovainen ja jumalaapelkäävä, se estää häntä ylpistymästä, tulemasta ylimieliseksi ja koppavaksi ja estää leikkimästä Jumalaa? Tai ainakin hillitsee jonkin verran?

Valkea kirjoitti...

Vieras,

se pitää mm. siinä mielessä paikkansa, että kun suuri osa juutalaisista hylkäsi uskonsa, monista tuli radikaaleja kommunisteja ja sosialisteja. He osallistuivat johtavissa asemissa mm. Neuvostoliiton ja itä-Euroopan massamurhiin. Juutalaisia oli suhteessa heidän väkilukuunsa paljon Neuvostoliiton keskuskomiteassa, parlamentissa, salaisessa poliisissa, ja keskitysleirijärjestelmää suunnitteli ja johti kuusi juutalaista. Jos he olisivat säilyttäneet juutalaisen uskonsa, he eivät olisi tehneet sellaista. Monet ortodoksijuutalaiset rabbit ja tavalliset assimiloituneet juutalaiset kritisoivat ja moittivat ankarasti kommunistisia ja sosialistisia juutalaisia, ja sanoivat, että heidän toimintansa synnyttää anti-juutalaisuutta, joka lankeaa tavallisten ja syyttömien juutalaisten päälle. Kommunistiset ja sosialistiset juutalaiset olivat Hitlerin ja kansallissosialistien tärkein motiivi anti-juutalaisuudelle, joten ei-kommunististen juutalaisten kritiikki, moitteet ja ennustukset pitivät paikkansa.

Anonyymi kirjoitti...

Kopioin alle erään sähköpostiviestin jonka lähetin toisaalle. Tässä voi olla toistoa aiemmista kommenteista täällä tai Kumitontun blogista. Halusin kuitenkin luetuttaa tämän sinulla ja pyytää arviointia. Tässä se on:

Tämänkertainen kysymykseni liittyy Turkkiin. Aikaisemmin Turkkia pidettiin maallistuneena valtiona joka piti islamin merkityksen vähäisempänä verrattuna arabimaihin. Turkki toimi Kemal Atatürkin luoman mallin mukaan. Asevoimilla oli keskeinen rooli siinä etteivät islamilaiset ryhmät päässeet valta-asemiin. Recep Tayyip Erdoganin johtama Turkki on viime vuosina Turkki on de-sekularisoinnut ja re-islamisoinut itseään uudestaan. Turkin asevoimiin on solutettu islamisteja samalla kun kemalisteja on heitetty ulos. Turkin suhteet Israeliin ovat vajonneet pohjamutiin Erdoganin aikana. Aikaisemmin ne olivat paremmat.

Päällisin puolin vaikuttaa siltä että Erdogan haluaisi luoda uudestaan ottomaanien imperiumin ja pan-turkkilaisen imperiumin. Siihen kuuluisi Turkin lisäksi ne maat ja alueet jotka ovat islaminuskoisia ja joissa puhutaan turkinsukuisia kieliä. Näitä ovat Venäjän tataarialue eli Tatarstanin tasavalta, Keski-Aasian entiset neuvostotasavallat Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgisia sekä Kiinan uiguurialue eli Xinjiang, josta käytetään myös nimeä Itä-Turkestan. Ikään kuin Erdogan haluaisi imperiumia johtava hahmo, samaan tapaan kun aikoinaan oli ottomaanien sulttaani. Muistaakseni ottomaanien imperiumin sulttaani toimitti myös kalifin virkaa koska aiempi islamilaisen kalifaatin alue oli heidän hallussa. Kalifi on kai henkilö joka on Muhammedin seuraaja ja ylimmässä asemassa oleva muslimi. Muhammed ei tainnut antaa määräystä siitä miten hänen seuraajat valitaan. Näin ollen ottomaanien sulttaani pystyi voimallaan osoittamaan että hän on myös kalifi. Turkin nykyinen toiminta vaikuttaa siltä että se yrittää korottaa profiiliaan sekä arabimuslimien että ei-arabiankielisten muslimien silmissä ja mielissä.

Miten paljon tiedät semmoisesta organiaatiosta nimeltä Hizb ut-Tahrir? Jotkut nettikeskustelijat ovat sanoneet että sillä olisi merkittävä rooli Turkissa. Arvellaan että se olisi tekemässä työtä sen eteen että Turkista tulisi johtava islamilainen valtio. Arvellaan että se pyrkii vaikuttamaan Turkissa poliittisiin piireihin, talouspiireihin, tiedepiireihin, kulttuuripiireihin, yliopisto-opiskelijoihin ja tiedotusvälineisiin tms. kaikkeen mahdolliseen. Se pyrkii tuota kautta ajamaan tavoitteitaan. Miten paljon tiedät tästä? Minkälainen riski tuo on ja onko Israel tietoinen tuosta ja onko se varautunut tuohon mitenkään? Kun Israel ottaa käyttöön massiivisia kaasu- ja öljyesiintymiään, niin kannattaako sen rakentaa putkea Kyproksen kautta Turkkiin, jos tai kun Turkki muodostaa Israelille ongelman? Olisiko parempi laittaa putki Kyprokselta suoraan Kreikkaan josta se jatkuu muualle Eurooppaan?

Viime aikoina Israel on nähtävästi parantanut suhteitaan Kreikkaan. Aiemmin Kreikka kaveerasi arabimaiden kanssa, koska arabimaat eivät tykänneet Turkista. Kreikalla oli aiemmin huonot suhteet Israeliin, ilmeisesti siitä syystä että miellyttäisi arabimaita. Pitkään oli niin ettei Kreikalla ollut edes mitään suhteita Israeliin. Meni aika myöhäiseksi ennen kuin Kreikka edes tunnusti Israelin ja solmi sen kanssa diplomaattisuhteet. Aiemmin Israelilla oli jonkinsorttinen liittolaissuhde Turkkiin koska Turkki ei tykännyt arabimaista. Tilanne on muuttunut koska Turkki on parantanut suhteitaan arabimaihin ja ei-arabiankielisiin islamilaisiin maihin. Kreikka ja Israel ovat molemmat huomanneet tämän ja tehneet siitä johtopäätöksiä. Tämä on varmasti keskeinen syy sille että Israel ja Kreikka ovat elvyttäneet suhteitaan. Tosin Kreikan äskeinen vaalitulos herättää epäilyksiä siitä miten se vaikuttaa Kreikan ja Israelin suhteisiin. Toisaalta vaalit voittaneen äärivasemmistolaisen Syriza-puolueen päähuomio on ollut eurorahassa ja siinä että Kreikka eroasi eurorahasta ja että sen velat mitätöitäisiin.

Anonyymi kirjoitti...

Täytyy jatkaa täällä koska viesti ei mahtunut edelliseen. Jatkuu:

Toinen kysymys. Miksi tietyt kulttuurimarxismin merkkihenkilöt olivat juutalaisia? Oliko se sattumaa vai oliko juutalainen tausta motivoiva tekijä sille että omaksuu tiettyjä asioita? Oliko syynä se että Karl Marx oli alunperin juutalainen ja se sai tietyt juutalaiset innostumaan kommunismista ja sosialismista? Wikipedian tietojen peruteella monet Frankfurtin koulukunnan merkkihenkilöt olivat juutalaisia: Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Erich Fromm, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Leo Löwenthal sekä Friedrich Pollock.

Kansallissosialisit väittivät propagandassaan että kommunismi ja bolsevismi ovat juutalaisten salajuoni. Toisaalta Marxin kirjoitusten takia kommunistit pitivät juutalaisia pahoina kapitalisteina ja samaa mieltä on nykyinenkin äärivasemmisto.

Olen kummastellut sitä miksi monet sosialistit ja kommunistit olivat juutalaisia. Jos Marx kirjoittaa juutalaisuudesta uskontona ja juutalaisista etnisenä ryhmänä sellaiseen sävyyn että Marxia voi pitää antisemitistinä, niin miksi ihmeessä kukaan juutalainen olisi ryhtynyt kannattamaan sosialismia, puhumattakaan kommunismia? Ei kai juutalaisuus uskontona, etnisenä identieettinä ja kulttuurina itsessään kannusta sosialismiin eikä kommunismiin. On olemassa semmoinen ilmaisu kuin "self-hating jew" eli itseään inhoava juutalainen. Onko tuo se selitys miksi juutalainen ryhtyisi kannattamaan sosialismia tai kommunismia?

Ennen Israelin perustamista 1948 juutalaiset olivat maaton kansa. Vuoden 70 jKr. tai vuoden 135 jKr. jälkeen heillä ei ollut maata jota voisi pitää isänmaana. Tuon 2000 vuoden aikana heitä oli kohdeltu yleensä huonosti kaikkialla missä olivat. Huono kohtelu vaihteli lievästä syrjinnästä ja rajoituksista aina vainoihin ja joukkomurhiin asti. Heidät oli erotettu yhteiskunnallisesta toiminnasta. Tämä ei luonut edellytyksiä samaistua siihen maahan missä olivat kulloinkin. Tästä syystä he saattoivat huomata että sosialismi ja kommunismi tarjoavat mahdollisuuksia saada valtaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Siksi he saattoivat herkästi omaksua tuollaisia kosmopoliittisuutta, ylikansallisuutta, internationalismia ja antinationalismia korostavia aatteita kuten sosialismi ja kommunismi.

Semmoinen aate oli kuin työväensionismi. Oliko työväensionismi kehitetty juutalaisten "omaan käyttöön" siksi koska kommunismi ja sosialismi eivät sellaisenaan sopineet heille, koska niissä oli antisemitistisiä piirteitä jotka kohdistuivat sekä juutalaisten uskontoon että juutalaisiin etnisenä ryhmänä? Ennen kuin Israel perustettiin, työväensionismin kannattajilla oli siellä toimintaa esim. kibbutsien muodossa. Tunnetut pääministerit David Ben Gurion ja Golda Meir olivat työväensionisteja.

Anonyymi kirjoitti...

Mieluisaa luettavaa.

"Suurin osa teistä (tai kaikki) kuuluu ala- ja keskiluokkaan ja on kotoisin sellaisesta perhetaustasta. Ala- ja keskiluokkaiset ihmiset tuntevat keskimäärin enemmän negatiivisia tunteita kuin yläluokan ihmiset"

Onko menestynyt ja hyväosainen anti-juutalainen todella niin harvinainen yhtälö kuin annat ymmärtää?

"Jos te ette ole kiinnostunut systeemeistä ja niiden funktioista, se merkitsee modernissa yhteiskunnassa sitä, että te ette ole kiinnostunut vallasta, ja joku muu päättää teidän puolestanne mm. maahanmuuttopolitiikan."

Mistä olettamus että anti-juutalainen on työtä vieroksuva ja kyvytön toimimaan oman tavoitteensa edun mukaisesti?

Valkea kirjoitti...

Anonyymi,

Kiitos.

Yläluokan jäsenet "kapinoivat" useimmiten siten, että he ryhtyvät vasemmistolaisiksi. Jokin heidän elämässään on mennyt pieleen; heillä on kapinallinen luonne; heidän vanhempansa ovat kohdelleet heitä kaltoin; heillä on unelmointiin, haaveiluihin ja idealismiin taipuvainen luonne; heidät on hemmoteltu pilalle, ja he uskovat altruistiseen kornukopia -maailmaan; tms. Vasemmistolaiset ovat usein tavalla tai toisella anti-juutalaisia.

En ole missään väittänyt, että anti-juutalaiset ovat työtä vieroksuvia. Alternative Right -sivustoilla havaittavat anti-juutalaiset pystyvät toimimaan suhteellisen heikosti omien etujensa puolesta, koska heillä on virheellisiä, puutteellisia tai toimimattomia käsityksiä yhteiskunnasta, liberaalista systeemistä, etnisistä ryhmistä, politiikasta, jne., ja vajavaisesti hahmottunut käsitys siitä mitä voidaan ja mitä kannattaa tehdä.

Jos kommentoit jatkossa, pyydän käyttämään jotain nimimerkkiä.

Anonyymi kirjoitti...

Tuosta eliitin muodostumisesta vielä. Viikko sitten tuli Yle Radiosta Susanna Kuparisen haastattelu tämän uuden dokkarin Porttikielto Poriin tiimoilta. Haastattelussa oli paljon hyviä näkökulmia - sellaisia, joita ei kukaan koskaan julkisesti sano. Dokkarintekijöiden (ääri?)vasemmistolaisuus (ja omansalainen utopiausko) ei häiritsevästi näkynyt ainakaan tuossa haastattelussa. Harmittelinkin jälkeenpäin, että miten on mahdollista, että noin selvänäköisen analyysin esittäjä voi kuitenkin kannattaa esim. avoimia rajoja ja "globaalia oikeudenmukaisuutta" - mitä nyt Voima-lehteä olen lukenut.

Itse lyhytdokumentitkin katsoin. Jos haluaa vallan turmelemalle "eliitille" oksentaa, niin suosittelen niitäkin. Kesä, rusketus, skumppa ja selfiet.

Haastattelu täällä

Valkea kirjoitti...

Riikka,

kiitos vinkistä. Älykäs pystyy aina selittämään ja rationalisoimaan itselleen parhain päin ristiriitaisia ja epäloogisia asioita. Paikkansa pitää esim. Susanna Kuparisen toteamus nykyisten vallanpitäjien pyrkimyksestä suhteellisen näkymättömään vallankäyttöön. Kuninkaiden aikaan kuningas oli huomion keskipisteenä ja hänen ympärillään oli näkyvään loistokkuuteen pyrkivien vallankäyttäjien hovi. Tavallinen kansalainen oli suhteellisen näkymätön. Nykyisin tämä tilanne on kääntynyt suurelta osin ylösalaisin. Nyt tavalliset kansalaiset ovat jatkuvien tutkimusten, tilastojen, rekisterien, tietokantojen, manipulointien, mainonnan, markkinoinnin, tosi TV -sarjojen, haastattelujen, asiantuntijaneuvonnan jne. huomioiden kohteina, mutta vallankäyttäjät ovat keulakuvia lukuunottamatta lähes näkymättömiä.

Nauratti se "Kaatui ensimmäiseen viiniesteeseen ...". :)

Valkea kirjoitti...

Vieras,

Kiitos selonteoista.

Hizb ut-Tahrir on Palestiinassa perustettu kalifaattia tavoitteleva pan-Islamilainen järjestö, joka kiellettiin Turkissa jokunen vuosi sitten. Kovin tarkkaan en ole sen toimintaan perehtynyt. Turkki on kehittymässä sellaiseen suuntaan, että Israelille on parempi laittaa putki kulkemaan Kreikan kautta, jo pelkästään varmuuden vuoksi.

Yksilöllisiä syitä sille miksi monet juutalaiset ryhtyivät kannattamaan kommunismia ja sosialismia on tietysti monenlaisia. Vasemmistolaisuus oli ei-juutalaisten kehittämä ideologia ja vasemmistolaiset olivat jo laaja liike ennenkuin juutalaiset osallistuivat siihen merkittävässä määrin. Siten jo pelkkä maallistuneiden juutalaisten konformismi oman asuinalueensa ympäröivään politiikkaan on ollut monille syynä kommunismin tai sosialismin valitsemiseen. Laajemmin, mutta partikularistisemmin juutalaisten kommunismiin ja sosialismiin on ollut mm. seuraavat syyt:

Juutalaisten yhteisöjen ja ekolokeroiden suuri syntyvyys ja suhteellisen korkea lasten eloonjäämisprosentti tuotti paljon ylijäämäjuutalaisia, joille ei enää löytynyt ekolokeroita. Suuri osa juutalaisista köyhtyi ja monet heistä elivät kurjuudessa. Se radikalisoi heidän näkemyksiään, ja ohjasi heitä valitsemaan radikaaleja ympäröiviä poliittisia ideologioita. Joissakin juutalaisissa yhteisöissä on noudatettu sosialismia tai kommunismia, ja uskonnollisessa pienyhteisössä se voi toimia hyvin, jolloin yhteisö toimii kokonaisuutena kuin yritys tai yksi suuri yrittäjä. Juutalaiset projisoivat traditionalistiset juutalaiset yhteisölliset mallit ympäröivään maailmaan, ja kuvittelivat, että sama voi toimia yhteiskuntien tasolla. Juutalaiset pelkäsivät, että heitä ei hyväksytä, jolloin he päätyivät kannattamaan sellaisia vasemmistolaisuuden universaaleja suuntauksia, jotka kannattivat kaikkien uskonnollisten, etnisten, taloudellisten jne. raja-aitojen kaatamista, ja kommunisteille yhteisen kansainvälisen rintaman muodostamista. Siihen aikaan oli tavallista, että kaikilla ryhmillä oli omia vaihtelevassa määrin eksklusiivisia ryhmiään, järjestöjään ja organisaatioitaan (myös juutalaisilla), joten raja-aitoja, rajoituksia ja kiintiöitä oli puolin ja toisin. Juutalaiset säilyttivät kuitenkin kommunistisissa ja sosialistisissa liikkeissä keskenään partikularistiset verkostonsa, joista oli hyötyä poliittisessa, yhteiskunnallisessa ja sosiaalisessa kilpailussa. Kommunistiset ja sosialistiset juutalaiset vääristelivät juutalaisuuden sosiaalista harmoniaa edistäviä käsitteitä, kuten Tikkun olam, ja projisoivat niitä ympäröivään maailmaan tulkiten, että heillä on maallinen "messiaaninen" velvollisuus korjata ja muuttaa maailmaa, ja että nämä "messiaaniset" tavoitteet toteutuvat parhaiten vasemmistolaisuuden kautta. Juutalaisten toiminta oli synnyttänyt aikojen kuluessa kaunaa ja vihaa ei-juutalaisissa, ja ei-juutalaisten toiminta oli synnyttänyt aikojen kuluessa kaunaa ja vihaa juutalaisissa. Juutalaisuuteen kuuluu elementtejä, jotka ovat ystävällisiä tai neutraaleja ei-juutalaisia kohtaan, ja elementtejä, jotka ovat vihamielisiä tai torjuvia ei-juutalaisia kohtaan. Kokonaisuutena juutalainen usko on partikularistinen. Nämä tekijät ovat vaikuttaneet vaihtelevassa määrin siihen, että joillekin juutalaisista kommunisteista ja sosialisteista kauna ja viha olivat tärkeimpiä motiiveja vasemmistolaisten ideologioiden kannattamiselle, koska niiden kautta tarjoutui mahdollisuus päästä tavalla tai toisella, symbolisesti tai käytännöllisesti, kostamaan erityisesti vaikutusvaltaisimmille, rikkaimmille ja merkittävimmille ei-juutalaisille. Jne.

Jatkuu ...

Valkea kirjoitti...

Osa 2.

Juutalaisessa uskossa on kaikenlaisia elementtejä, ja se velvoittaa vain uskonnollisiin toimiin, kunnioittamaan Jumalaa, noudattamaan sääntöjä ja lakeja, ja yleiseen pro-juutalaisuuteen. Siinä on tavallaan koko elämän kirjo rakastavasta suhtautumisesta vihamieliseen suhtautumiseen ei-juutalaisiin, ja kaikkeen siltä väliltä. Juutalaisessa uskossa on vihamielisiä elementtejä ei-juutalaisia kohtaan, mutta juutalaisilla ei ole uskonnollista velvollisuutta suhtautua vihamielisesti ei-juutalaisiin ja juutalaisia ei kannusteta vihamielisyyteen ei-juutalaisia kohtaan ylivoimaisesti suurimmassa osassa juutalaisia yhteisöjä. Se on enemmänkin yksi mahdollinen tilanteista riippuva suhtautumistapa, jolle löytyy aina tasapainottavia elementtejä. Siitä voi tulla tuhoava suhtautuminen erityisesti silloin kun ateistinen ja kommunistinen juutalainen irrottaa juutalaisessa uskossa olevan vihamielisen elementin kontekstistaan ja rajoitteistaan, yhdistää sen maalliseen vihaan ja kaunaan, ja muuttaa sen maalliseksi ja rajoittamattomaksi vihaksi. Juutalainen usko eroaa siten esim. Islamista.

Anonyymi kirjoitti...

Harmi, että monet päättäjät eivät tunne esim. tällaisia asioita historiasta eivätkä muutenkaan ajattele maahanmuuttoa etnisen kilpailun näkökulmasta. Monet maahanmuuttokriititkotkin tarkastelevat maahanmuuttoa lähinnä esim. rikollisuuden näkökulmasta (mitkä etniset ryhmt tekevät eniten ja mitkä vähiten rikoksia), mutta eivät ajattele sen laajempia sosiaalisia vaikutuksia ihmisten suhteisiin, joista etninen kilpailu on yksi.

Kaikki maahanmuuttokriitikot eivät ajattele sitäkään, että vaikka jokin etninen ryhmä eläisikin Suomessa mallikansalaisten tavoin, niin he saattavat esim.äänestää puolueita, joiden ajama maahanmuuttopolitiikka tekee Suomesta turvattomamman ja huonomman paikan elää.

Esim. Venäjältä tulee paitsi etnisiä venäläisiä, myös muihin etnisiin ryhmiin kuuluvia kuten juutalaisia. Myös juutalaisten määrä lisääntyy Suomessa. Eräs puolivenäläinen (puoliksi suomalainen) toimittaja on puhunut julkisuudessa, että hän on huomannut mm. Facebook-keskusteluja seuratessaan, että moni venäläinen ei tunnu löytävän paikkaansa yhteiskunnassa, on työttömyyttä jne. Hän on nainen ja sympatiseeraa myös radikalisoituneita musliminuoria ('' jos ihmiseltä odotetaan pelkkää pahaa, niin hän muuttuu pahaksi'' jne). Hän syyllistää (ainakin epäsuorasti)suomalaisia esim. musliminuorten ongelmista, mutta ei ajattelee pätkääkään, että myös moni kantaväestön nuori on syrjäytynyt, vailla koulutus- tai työpaikkaa. Vailla sosiaalisia kontakteja. Samaan aikaan kun Suomi kouluttaa ilmaiseksi tuhansia ulkomalaisia opiskelijoita yliopistoissa ja muissa kouluissa.

Maahanmuuttajien määrä lisääntyy ja niin myös työttömien maahanmuuttajien määrä. Suurin osa tulee maista (Irak, Venäjä jne), joissa on rikkaat luonnonvarat (öljy jne).

Luin muutama vuosi sitten lehtijutun, jossa eräs talosuelämän toimija totesi, että näyttää siltä, että Suomi seuraa muun Euroopan kehitystä: duunarit haetaan ulkomailta ja kantaväestö menee yliopistoihin. ''Tämähän on jo arkipäivää muissa Euroopan maissa''.

Ei mietitä ollenkaan sitä, että entäpä sitten, kun ne maahanmuuttajat eivät haluakaan olla pelkkiä duunareita. Uskon, että esim. Ranskan muslimit ovat radikalisoituneet pitkälti siksi, että he joutuvat edelleen seuraamaan sivusta, kuinka eliitti ja parempiosaiset koostuvat lähinnä kristityistä, valkoisista kantaranskalaisista. Rikollisuus ja antososiaalinen käytös on sitten heidän tapansa ''tasata puntit''.

Mitä tulee juutalaisvastaisuuteen, niin esim. helluntailaiset ja muut ''hihhulikristityt'' ovat eräänlainen toinen ääripää, jos verrataan vaikka uusnatseihin. Helluntailaisten mielestä juutalainen on aina viaton uhri, eivätkä he muutenkaan mieti analyyttisesti antisemitismin syitä esim. Itä-Euroopassa. Heidän mielestään juutalaiset ovat valittu kansa, jonka edustajat eivät koskaan tee mitään väärin (esim. kaunan, kateuden, ahneuden, itsekkyyden, suuruudenhulluuden tms. takia).

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

muslimit eivät halua "tasata puntteja". Se on valkoisille altavastaajille tyypillinen tavoite. Muslimialtavastaajat haluavat päästä dominoivaan asemaan. Se on muslimeille tyypillinen tavoite.

Anonyymi kirjoitti...

Kun Israel julistautui itsenäiseksi, niin Neuvostoliitto oli ensimmäisten joukossa tunnustamassa sen. Wikipedian mukaan USA oli ensimmäinen joka tunnusti Israelin de facto. Neuvostoliitto oli puolestaan ensimmäinen joka tunnusti Israelin de jure.

Valkea, mikä arvelet olleen Neuvostoliiton motiivin? Olettiko Neuvostoliitto että juutalaiset sosialistit ja kommunistit ryhtyisivät sitten johtamaan Israelia? Tällä perusteella Neuvostoliitto varmaan oletti että Israel siirtyy sosialismiin ja sitten kommunismiin. Näin Neuvostoliitto saisi liittolaisen ja sitä kautta jalansijan tuolla alueella. Ei siinä käynytkään niin. Diplomaattisuhteet katkesivat kuuden päivän sodan jälkeen 1967 ja palautettiin vasta 1991.

http://en.wikipedia.org/wiki/International_recognition_of_Israel

http://en.wikipedia.org/wiki/Israel%E2%80%93Russia_relations

Valkea kirjoitti...

Vieras,

motiivi on juuri tuo, Neuvostoliitto ajatteli, että se saa sosialistisen satelliitin lähi-itään, mutta aikojen kuluessa kävi selväksi, että toisin kävi.

Anonyymi kirjoitti...

''...kirjoittajat näyttävät ajattelevan, että jos he paljastavat pitkän listan siitä millaisia heikkoja ja vahvoja suhteita kullakin henkilöllä on, ja kuka on antanut rahaa tai tukea kenelle, valta on paljastettu, oletettavasti kokonaisuudessaan. Tätä he tekevät lähes eksklusiivisesti liberaaleille juutalaisille, eivät liberaaleille valkoisille tai muille etnisille ryhmille.''

Roosh tuskin on juutalainen (varmaan iranilainen bahai tai muslimi nimestä päätellen). Hän vaikuttaa ihailevan eniten valkoisia, itä-eurooppalaisia naisia. Hän on ylistänyt monissa kirjoituksissaan etenkin ukrainalaisten naisten kauneutta ja naisellisuutta ja omien sanojensa mukaan asuu Itä-Euroopassa nimenomaan naisten takia.

Hän myöntää, että liian suuri maahanmuutto on haitaksi, mutta toisaalta suhtautuu negatiivisesti valkoiseen etnosentrismiin. Se kuulemma tarkoittaa sitä, että valkoiset etnosentristit nostavat rotunsa muiden yläpuolelle ja se taas johtaa lopulta kansanmurhaan.

Hän kysyy tämän kirjoituksen kommenttiketjussa, että miksi hänen pitäisi välittää valkoisten yhteiskuntien tulevaisuudesta? Hän sanoo suoraan, että hän kasvattaa (tulevat?) lapsensa mieluummin monikulttuurisuuden ja -etnisyyden hyväksyvässä maassa kuin sellaisessa, jossa valkoiset eivät hyväksy rodunsekoitusta. Hänen mukaansa hänen lapsiaan ei tulla koskaan pitämään valkoisina (ja miksi pitäisikään, kun ne eivät ole?).

Hän on erinomainen esimerkki siitä, että monietnisyyttä ajavat pohjimmiltaan ihan kaikki ei-valkoiset. Hän haluaa itselleen kauniin valkoisen naisen kanssa lisääntymisestä saatavat hyödyt, mutta ei hyödytä valkoista rotua millään tavalla(kuten arvata saattaa). Näitä eri etnisistä ryhmistä tulleita Roosheja on Euroopassa miljoonittain.

http://www.rooshv.com/are-there-differences-in-race

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

samalla periaatteella meidän täytyy luopua tasa-arvosta, koska se todistettavasti johti kommunistimaissa 100 miljoonan ihmisen murhaamiseen. Toisin sanoen tasa-arvo johtaa kansanmurhiin, etnisiin puhdistuksiin, keskitysleireihin, tyranniaan, totalitarismiin jne. Jokainen tasa-arvoa kannattava kehittyy väistämättä kansanmurhaajaksi, tyranniksi, keskitysleirin johtajaksi jne. Roosh pyrkii käymään tämäntyyppistä huuhaa -keskustelua, ja onhan häntä tietysti kannustettu ja ohjattu siihen liberaalien taholta. On parempi jättää Rooshien väitteet huomiotta ja keskittyä omiin tekemisiinsä ja oman ryhmänsä toimintaan.

Anonyymi kirjoitti...

''Pieni yksityiskohta tässä suunnitelmassa on se, että liberaalin systeemin informaation prosessointi; byrokraattiset toimenpiteet; konfliktienhallinta; poliittinen hallinta; rajattoman maailman luominen; samanlaisten tuotteiden kauppaaminen globaalisti samanlaisilla markkinoinneilla; jne. olisi helpompaa, jos kaikki maailman ihmiset ja kulttuurit sekoittuisivat samanlaisiksi ja keskenään vaihdettaviksi "harmaan rodun ja kulttuurin" jäseniksi, harmaaksi massaksi.''

Tuli mieleen, että onko joku (miljardööri vaikkapa) nimenomaan käyttänyt tuota käsitettä ''harmaa rotu ja kulttuuri''?

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

näin kauan sitten joidenkin liberaalien käyttävän harmaa rotu sanaa siitä, että kaikki maailman ihmiset ovat sekoittuneet tasapaksuksi harmaaksi massaksi, josta ei voi enää erottaa etnisiä ryhmiä ja rotuja. Se ei ole laajalle levinnyt termi, mutta minun mielestäni se sopii mainiosti kuvaamaan sitä tilannetta, harmaahan on tylsä, ankea ja suorastaan ahdistava väri, jos sitä on paljon. Siksipä olen käyttänyt sitä sen jälkeen globaalista harmaasta ihmismassasta puhuttaessa. Yleisessä keskustelussa harmaata rotua käytetään varmaankin viittaamaan enemmän niihin kuvitteellisiin harmaisiin ulkoavaruuden olentoihin, joilla on suuret kokonaan mustat silmät.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto