Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

sunnuntai 28. toukokuuta 2017

Suomi, Nato ja Venäjä geostrategisesta näkökulmastaSuomen Nato -jäsenyydestä puhuttaessa kansalaisille ei ole kerrottu, miten Suomi liittyy Yhdysvaltain ja Venäjän intresseihin, jolloin kansalaiset eivät pysty arvioimaan Nato -jäsenyyden vaikutusta Suomen turvallisuustilanteeseen. Miksi Yhdysvaltain ja Euroopan liberaaleille Venäjä edustaa tällä hetkellä pahaa valtiota? Johtuuko se siitä, kuten liberaali media väittää, että Venäjä ei anna homoille homouteen liittyviä erityisoikeuksia; ulkomailta rahoitettujen ja ohjattujen "kansalaisjärjestöjen" toimintaa rajoitetaan ja estetään; etnisille ja uskonnollisille vähemmistöille ei anneta liberaalia erityiskohtelua; jne?

Yhdysvaltain ja Venäjän välisessä kylmässä sodassa on kyse geostrategisesta valtataistelusta. Yhdysvaltain tavoitteena on laajentua hallitsemaan liittolaisverkoston avulla ja kanssa koko Euraasian maa-aluetta. Suurin osa ihmiskuntaa asuu Euraasiassa, suurin osa maailman taloudellisesta tuotannosta sijaitsee Euraasiassa, suurin osa maailman raaka-aineista on Euraasian maaperässä, tärkeimmät kuljetusreitit ovat Euraasian sisällä tai niiden läheisyydessä, jne. Jos Yhdysvaltain johtama liittolaisverkosto hallitsee Euraasiaa, se hallitsee automaattisesti myös muuta maailmaa.

Euraasian hallitseminen geostrategisesti ei tarkoita sitä, että kaikkien Euraasian maiden pitäisi kuulua Yhdysvaltain johtamaan liittoutumaan, vaan sitä, että tärkeimmät avainasemassa olevat valtiot (key states) ja tärkeät valtiot (pivot states) joko kuuluvat Yhdysvaltain liittoutumaan tai sitten niiden vaikutus on neutraloitu, kumottu, kierretty tai vaihtoehtoisilla tavoilla integroitu Yhdysvaltain johtamaan maailmanjärjestykseen.

Valtion avainaseman ja tärkeän aseman määrittelemiseen vaikuttaa geostraginen sijainti (sijainti sotilaalliselta kannalta, sijainti kuljetus- ja liikennereittien kannalta, sijainti suhteessa merkittäviin talousalueisiin, jne.); taloudellisen tuotannon määrä ja laatu; armeijan suuruus, taistelukyky ja tuhovoima; ihmisten määrä; luonnonvarojen suuruus; kulttuurin, politiikan ja talouden yhteensopivuus vallitsevan liberaalin järjestelmän kanssa tai potentiaalinen muokkautuvuus siihen suuntaan; jne. Maailmanpolitiikan ja valtioiden muuttuessa avainvaltioiden ja tärkeiden valtioiden konstellaatiot muuttuvat. Ennen Englanti oli Yhdysvalloille tärkein avainasemassa oleva valtio Euroopassa, mutta nyt se on pudonnut joko vähemmän tärkeäksi avainvaltioksi tai pelkän tärkeän valtion asemaan. Tällä hetkellä Yhdysvalloille tärkeimmät avainvaltiot Euroopassa ovat Saksa ja Ranska, ja niiden muodostama akseli. Aasiassa tärkeimmät avainvaltiot Yhdysvalloille ovat Japani, etelä-Korea ja Kiina, vaikka Kiina ei ole Yhdysvaltain sotilaallis-poliittinen liittolainen. Tiivistettynä avainvaltioita tai tärkeitä valtioita ovat kaikki ne valtiot, jotka auttavat suoraan tai epäsuorasti hallitsemaan, turvaamaan ja valvomaan tärkeimpiä talousalueita, asutuskeskuksia ja liikenne- ja kuljetusreittejä.

Suurimmat esteet Yhdysvaltain johtaman liittoutuman Euraasian hallitsemiselle ovat Venäjä ja Kiina, ja erityisesti niiden välinen potentiaalinen laajamittainen sotilaallinen, poliittinen ja taloudellinen yhteistyö. Se tekisi tyhjäksi Yhdysvaltain geostrategiset valtatavoitteet. Venäjä hallitsee valtavaa Euraasian maa-aluetta, joka kattaa monia merkittäviä alueita; Venäjällä on paljon ihmisiä; sen armeija on Euroopan voimakkain; sillä on suuri ydinohjusarsenaali; sillä on paljon luonnonvaroja; jne. Venäjän talous on maailman kuudenneksi suurin, mutta se on jonkin verran alle kuusi kertaa pienempi kuin Kiinan talous. Venäjä on poliittisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti melko epäyhteensopiva tai vastakkainen suhteessa Yhdysvaltain liberaaliin järjestelmään. Yhdysvallat on suhteellisen vähän riippuvainen Venäjästä ja sen taloudesta.

Kiina hallitsee laajaa keskeistä itä-Aasian maa-aluetta; siellä on valtava määrä ihmisiä; ja sen taloudellinen tuotanto on suurta, nopeasti kasvavaa ja kehittyvää, ja suhteellisen korkeatasoista. Kiinalla on melko vahva ja kehittyvä armeija, enemmän sotilaita pysyvästi sotilastehtävissä kuin millään muulla valtiolla ja kohtuullisen suuri ydinohjusarsenaali (n. 260 kpl), jonka se pystyy halutessaan kaksin- tai kolminkertaistamaan nopeasti. Kiinan armeijan suurin heikkous on tällä hetkellä se, että se ei pysty projisoimaan konventionaalista sotilaallista voimaa kauas samalla tavalla kuin Yhdysvallat. Kiinalla on paljon luonnonvaroja. Kiina on maailman kolmanneksi suurin talousalue nimellisellä arvolla mitattuna ja suurin ostovoimalla suhteutettuna. Kiina on jo tällä hetkellä suurimmalta osin dominoiva toimija Aasiassa ja Afrikassa, ja sen kyky käyttää taloudellista, poliittista ja sotilaallista valtaa rajojensa ulkopuolella kasvaa koko ajan. Vaikka Kiina on arvoiltaan ja poliittiselta järjestelmältään epäyhteensopiva liberaalin Yhdysvaltain kanssa; Yhdysvallat on riippuvainen Kiinan taloudellisesta tuotannosta; valtavista lainoista ja sijoituksista Yhdysvaltojen yrityksille, kuluttajille ja valtiolle; maailman suurimmista markkinoista, jonne Yhdysvallat voi viedä tuotantoaan; ja Kiinan riittävästä alueellisesta hyvästä tahdosta, joka tarkoittaa sitä, että Kiina ei pyri dominoimaan liikaa itä-Aasiaa ja muita suhteellisen lähellä olevia alueita.
 

Kun näiden syiden perusteella Yhdysvaltain johtaman liittoutuman täytyy päättää kumman maan se pyrkiin lyömään mahdollisimman suurelta osin pois Euraasian hallintaan liittyvästä valtapelistä, vastaus on helppo; Venäjän. Kiinan kanssa Yhdysvallat pyrkii toisaalta luomaan mahdollisimman paljon molempia hyödyttävää taloudellista vaihtoa ja yhteistyötä, ja toisaalta se pyrkii laittamaan rajoja Kiinan sotilaallisen ja poliittisen vallan laajenemiselle, tai ainakin hidastamaan sitä. Siksi Venäjästä pyritään luomaan länsimaisessa liberaalissa mediassa liioiteltua viholliskuvaa, mutta Kiinasta tai vaikkapa Yhdysvaltain liittolaisesta Saudi-Arabiasta ei.

Venäjän sotilaallisena, poliittisena ja taloudellisena ongelmana on se, että se on sisämaavaltio, jonka sotilas- ja kauppalaivastolla, maaliikenteellä ja lentokoneilla on suurelta osin vastapuolen hyväntahtoisuuden varassa vapaa pääsy maailman liikennereiteille. Venäjän laivasto pääsee Suomen lahden kautta maailman merille vain Nato-jäsen Tanskan salmien kautta, ja reitti on monien Nato-maiden ympäröimä (Eesti, Liettua, Latvia, Puola, Saksa ja Norja). Mustalta mereltä Venäjän laivasto pääsee Välimerelle ja sieltä valtamerille vain Nato-jäsen Turkin Salmien kautta. Mustalla merellä muita Nato-maita ovat Romania ja Bulgaria. Välimerellä Venäjän reitin varrella ovat Nato-maat Kreikka, Italia, Albania, Kroatia, Ranska, Espanja ja Slovenia. Nato-maat Espanja ja Portugal valvovat ja hallitsevat Välimerellä Gibraltarin salmea, jolta on pääsy valtamerille. Lisäksi Yhdysvallat on läheisessä sotilaallisessa yhteistyössä Egyptin ja Israelin kanssa. Venäjän pohjoinen rannikko on kaukana Venäjän ja muun maailman taloudellisista keskuksista ja sen reitit ovat puoli vuotta käyttökelvottomia tai hyvin vaikeakulkuisia. Vaikka Venäjän itärajoilta on periaatteessa vapaa pääsy maailman merille, se on erittäin kaukana Venäjän keskuksista, ja sielläkin läheisyydessä ovat Yhdysvaltain liittolaiset Japani, Etelä-Korea, Filippiinit ja Australia, sekä Yhdysvaltoihin kuuluva Alaska.

Monet Nato-maat voivat uhkata suoraan ja välittömästi Venäjän tärkeimpiä Euroopan puoleisia asutuskeskuksia. Objektiivisesti tarkastellen on luonnollista, että Venäjä kokee olevansa sotilaallisesti vaikeassa tilanteessa ja pelkää voivansa joutua suljetuksi ulos maailman liikenteestä tai jopa Venäjälle kohdistuvan hyökkäyksen kohteeksi. Ukraina oli ennen Venäjän hyökkäystä Venäjän näkökulmasta luisumassa Euroopan unionin ja Naton jäseneksi. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja valloitti Krimin, koska se pyrki turvaamaan ja lisäämään mahdollisuuksiaan hallita Mustan Meren sotilaallista ympäristöä ja liikennereittejä. Venäjällä ei ollut geostrategisesti varaa antaa Ukrainan muuttua Nato-maaksi.

Venäjän läheinen yhteistyö Iranin kanssa selittyy mm. sillä, että Venäjä pyrkii pitämään liikennöintireitit Iranin kautta auki Aasiaan, lähi-itään ja kauemmaskin.

Venäjä pyrkii aktiivisesti luomaan mahdollisimman paljon strategista sotilaallista, poliittista ja taloudellista yhteistyötä Kiinan kanssa, jotta Venäjän ja Kiinan välille syntyisi liittouma, joka toimii Yhdysvaltain liittoutuman vastapainona, ja luo nykyisen de facto lähes yksinapaisen maailmanjärjestyksen tilalle selkeän kaksinapaisen maailmanjärjestyksen. Yhdysvallat on taloudellisesti ja sotilaallisesti voimakas maa, joka kykenee tarvittaessa projisoimaan voimankäyttöä ja taloudellista aktiviteettia minne tahansa yksinkin, mutta Yhdysvaltojen dominoiva globaali asema perustuu silti suurimmalta osin sen liittolaisverkostoon, joka on ylivoimaisesti maailman suurin.

Suomenlahden kautta kulkevat monet Venäjän tärkeimmistä vesiliikennereiteistä. Jos Suomi liittyy Natoon, Itämeren lukuisat Nato-maat voivat sulkea Venäjän Itämeren vesiliikennöinnin joka puolelta. Suomi ja muut pohjoisen Nato-maat ovat lähellä Venäjän merkittävimpiä taloudellisia keskuksia. Jos Suomi liittyy Natoon, Venäjä voi kokea olevansa pakotettu hyökkäämään "ennaltaehkäisevästi" Suomeen samojen periaatteiden mukaisesti kuin Ukrainaan ja Krimille.

Suomen Nato-jäsenyyttä on kannatettu sen takia, että sen on uskottu takaavan Suomen turvallisuuden parhaiten Venäjän uhkaa vastaan ja liittävän Suomen lujemmin osaksi läntistä taloudellis-poliittista liittoutumaa. Suomalaiset eivät halua enää joutua samalla tavalla Venäjän hyökkäyksen kohteeksi tai puoli-satelliitiksi kuin Neuvostoliiton aikoina. Toisaalta edellä mainitun perusteella Suomen Nato-jäsenyys on melko suurella todennäköisyydellä tekijä, joka voi ajaa Venäjän, sotilaallisen suurvallan, ahtaalle, pakkotilanteeseen ja sotilaalliseen aggressioon.

Suomalaisten tärkein etu on kansakunnan jatkuvuus, johon suomalaisten muut edut perustuvat. Suomalaisten etu ei ole joutua pelinappulaksi suurvaltojen väliseen valtataisteluun, joihin meidän intressimme liittyvät vain vähäisessä määrin. Yhdysvallat ja Venäjä eivät välitä siitä miten Suomelle valtapelissä lopulta käy. Esim. Yhdysvallat voi pelata Suomella korkean riskin laajentumispeliä. Jos peli onnistuu ja Suomi liittyy ongelmitta Naton jäseneksi, Yhdysvallat voittaa paljon, mutta jos Suomi joutuu Venäjän "ennaltaehkäisevän" sodankäynnin ja tuhojen kohteeksi, se ei häviä lopulta paljoakaan.

Suomen viennistä vuonna 2016 vain 5,2% suuntautui Venäjälle, ja Suomen tuonnista 11,2% tuli Venäjältä. Venäjän tuonnista suuri osa muodostui öljytuotteista, maakaasusta ja puusta, joita käytetään Suomessa mm. tuotantopanoksina teollisuudessa, energianlähteinä ja suhteellisen vähän jalostettuina kulutustuotteina. Toisin sanoen me ostamme Venäjältä pääasiassa alkutuotannon tuotteita tai vähän jalostettuja tuotteita, jotta me voimme valmistaa korkeammin jalostettuja tuotteita kotimaiseen kulutukseen ja länsimaihin suuntautuvaan vientiin, ja jotta me saamme energiaa mm. rakennustemme lämmitykseen ja sähköntuotantoon. Suomen viennistä Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin suuntautui 73,5%, Aasiaan 14,2% ja muihin maihin 6,6%. Suomalaiset ovat jo taloudellisesti täysin integroituneet länsimaihin. Suomalaiset ovat poliittisesti ja kulttuurisesti integroituneet jo aivan liikaakin dekadentteihin länsimaihin, ja hyvin vähän Venäjään. Kulttuurisesti voisimme ottaa enemmän oppia Venäjästä, koska Venäjällä on tällä hetkellä monessa suhteessa rikas, traditionaalinen ja kestävä kulttuuri.

Mikä olisi tässä tilanteessa paras ratkaisu sotilaallisesti? Ehdollinen puoliliittoutuminen tai liittoutuminen Natoon ja vahvan armeijan rakentaminen. Se tarkoittaa sitä, että Suomi aseistautuu omaehtoisesti parhaalla ja runsaalla länsimaisella sotilasteknologialla, tekee armeijastaan kaikin tavoin yhteensopivan ja koordinoidun Naton kaluston ja joukkojen kanssa, harjoittelee säännöllisesti yhdessä Naton joukkojen kanssa, mutta pysyy puolueettomana ja Naton ulkopuolella. Suomi puolustautuu kaikkia alueelleen hyökkääjiä vastaan.

Länsimaihin ja Venäjään pyritään pitämään yllä hyviä poliittisia ja taloudellisia suhteita, ja toimimaan siltana näiden kahden osapuolen välillä silloin kun se on mahdollista. Hyvän tahdon eleenä Venäjää kohtaan Suomi voi sijoittaa osan tukikohdistaan, jotka on tarkoitettu itärajan puolustamiseen, kauemmas rajasta, jos Venäjä tekee Venäjän puolella saman. Suomalaiset ilmoittavat venäläisille avoimesti, että vaikka he pitävät yllä hyviä suhteita venäläisiin, he eivät enää koskaan ryhdy venäläisten puoli-satelliiteiksi, kuten Neuvostoliiton aikoina. Normaalien hyvien ja diplomaattisten suhteiden on riitettävä. Jos Venäjä kaikesta Suomen tarjoamasta hyvästä huolimatta hyökkää Suomeen nopeassa tahdissa tai yllättäen, Suomi ostaa ja ottaa lahjoituksina kaiken Suomelle annettavan länsimaisen sotilaskaluston, ja siten Suomea koskevassa konfliktitilanteessa liittyy puolittain Natoon, vaikka Naton joukot eivät puolusta Suomea. Jos kaikesta Suomen tarjoamasta hyvästä huolimatta Venäjällä ei ole muuta tarjottavaa kuin kiristystä, provokaatioita, molemminpuolisia ongelmia ja etenevää sodanuhkaa, Suomi liittyy Natoon nopeutetussa järjestyksessä, jos se on Naton puolelta mahdollista (Naton säännöt eivät välttämättä salli konfliktitilanteessa olevan maan liittymistä Natoon).

Olin aiemmin Naton kannattaja. Miksi siirryin vain puolittaiseksi Naton kannattajaksi, ja otan aiempaa enemmän huomioon Venäjän edut? Asian voisi tiivistää siten, että Yhdysvallat on kaukana Suomesta, ja Suomi on sille suhteellisen merkityksetön maa. Yhdysvallat pyrkii laajentamaan Naton ja sotilaallisen vaikutusvaltansa Suomeen ahneuden takia, ei minkään elintärkeän intressinsä takia.

Suomi on kiinni Venäjän kyljessä Venäjän strategisesti herkimpien paikkojen lähellä, ja se mitä Suomi tekee sotilaallisesti on Venäjälle tärkeää, ehkä kriittisen tärkeää. Suomen liittyminen Natoon ja jokin siihen liittyvä poliittinen konflikti voi saada Venäjän pelaamaan uhkapeliä ja aloittamaan sodan Suomea vastaan. Venäjä on ajettu Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen sotilaallis-strategisesti ahtaalle, ja tässä tilanteessa katson, että Suomen ei pidä osallistua Venäjän ahdistamiseen nurkkaan ja kasvojen menettämiseen. Venäjä on suuri maa, ja sillä on oman kansansa, taloutensa ja alueensa puolustamiseen liittyviä rationaalisia ja legitiimejä intressejä, jotka suomalaistenkin on aiheellista ja järkevää myöntää.

Suomalaisten etujen mukaista on, että Venäjä on hyvinvoiva ja rauhallinen maa, johon meillä on hyvät suhteet. Jos me pääsemme näihin tavoitteisiin rauhanomaisin keinoin, ja pidämme samalla huolta itsenäisyytemme säilymisestä, sekä pidämme henkisen ja sotilaallisen puolustuskykymme korkealla tasolla, se on suotuisaa. Venäjälle on annettava mahdollisuus hyvään, ja vasta siinä tilanteessa, jossa mikään järkevä ja kohtuullinen toiminta ei auta hyvien suhteiden ylläpitämisessä Venäjään, on laitettava kova kovaa vastaan.

34 kommenttia:

Harmaa kirjoitti...

Hyvin pohdiskelee, mutta sen korjaan, että Suomi irtautui yksipuolisesti Pariisin rauhansopimuksen kalustorajoituksista jo 1990, vain ydinasekielto pysyi.

Noin muuten on hämmentävää, miten lapsellisesti länteen suhtaudutaan. Yhdysvallat on suurvalta, joka ajaa vain omaa etuaan, kuten Venäjäkin. Jos sille sopii tukea Suomea Venäjää vastaan, kannattaisi miettiä, mitä se haluaa, koska se on usein hylännyt liittolaisensa pahimmalla hetkellä, kuten Etelä-vietnamin 1974-75.

Valkea kirjoitti...

Harmaa, kiitos, korjasin tekstiä siltä osin. Virheellinen kuva Pariisin rauhansopimuksen rajoitusten voimassaolosta syntyi siitä, että Suomen ilmavoimien taistelukäytössä olevien hävittäjien määrä on pysynyt sitkeästi hiukan alle kuudenkymmenen. Pariisin rauhansopimuksen mukaan Suomella sai olla enintään 60 hävittäjää. Muitakin rajoituksia sopimukseen toki liittyi.

Olisi toki yleisesti suotavaa, että Yhdysvalloilla olisi sotilaallselle laajenemiselle muitakin todellisia motiiveja kuin ahneus, mutta filosofisesti tyhjältä liberaalilta imperiumilta ei voi odottaa muuta. Kritiikkini ei kuitenkaan kohdistu ahneuteen hyveellis-filosofiselta kannalta, vaan siihen, että se on heikompi motiivi taistelulle kuin se, että kokee taistelevansa olemassaolostaan ja selviytymisestään. Venäjä on paljon Yhdysvaltoja lähempänä jälkimmäistä, jos Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen kiista liittyy Suomeen tai sen lähialueisiin.

LS kirjoitti...

Kiinan ja Venäjän tiedot ovat osittain vanhentuneita.

Wiki: List Of Countries By GDP (PPP)

Wiki: Economy Of China

Wiki: Economy Of Russia

Kaikilla kolmella "mittarilla" (IMF, World Bank, CIA World Factbook) Kiina on suurempi talous kuin USA; Kiina on suurempi kuin koko EU yhteensä. Venäjä kilpailee viidennestä sijasta Saksan kanssa; Saksa ohitti Venäjän ja on nyt viidennellä sijalla. Sekä Kiinan että Venäjän valtion velka on alle 20% BKT:sta. Kiinalla on maailman suurimmat ulkomaiden valuuttareservit. Venäjällä on maailman vakavaraisimmat pankit. BRICS, SCO, AIIB, NDB, CIPS, ROSSWIFT, Trade Surplus, jne. Erikoisin yksityiskohta on, että Venäjän Gross External Debt on pienempi kuin Suomen(!)

Venäläiset ja kiinalaiset ovat Sun Tzunsa lukeneet ja ymmärtäneet. Venäjä ja Kiina ovat läheisiä liitolaisia. Venäjän ja Kiinan välit ovat parhaat koko historian aikana. Ja USA:n öykkäröinti ajaa näitä kahta vain lähemmäksi (THAAD-järjestelmä Etelä-Koreaan, Kiinan keinotekoisten saarten häiriköinti, Trump, USA:n uhkailu Pohjois-Koreaa vastaan, jne.).

Huhtikuussa Venäjä demonstroi kaksi kertaa EW-aseitaan (Electronic Warfare) USA:lle. Ensin Syyriassa USA:n ohjusisku Tomahawk-ohjuksilla lentokentälle. Venäjä käyttäen Krasukha-S4:ää kaappasi 36 Tomahawk-ohjusta 59:stä (Cherry-pick) ja antoi näille uudet (tyhjät) maalit. Tomahawk-ohjukset lentävät subsonic-nopeutta (alle 0.8 Machia). Vitsi on siinä, että Venäjällä on torpedoja jotka menevät nopeammin vedessä (Supercavitation) kuin Tomahawkit ilmassa.

The Saker - A Multi-level Analysis Of The US Cruise Missile Attack On Syria And Its Consequences (2017-04)

TASS - Russia’s Cutting-edge Weaponry Capable Of ‘Blinding’ Enemy's Army (2017-04)

Toinen kerta oli kun Tu-95 "Bear" lensi lähelle Alaskaa ja demonstroi kuinka tehokas Khibiny oikeasti on: Se sammutti KOKO Alaskan NORAD:in (North American Aerospace Defense Command). Tämä oli vakava varoitus USA:lle: Lopettakaa suunnattujen energia-aseiden (DEWs (Directed Energy Weapons)) käyttö tiettyä avainryhmää kohtaan. Minä tiedän mikä Taho antoi tämän teknlogian venäläisille; myös minulla on tämän Tahon teknologiaa (siviilipuolen teknologiaa).

Valkea kirjoitti...

LS,

talouslukuja- ja suhteita tarkennettu tekstiin, kiitos, mutta Kiinan talous on kuitenkin lähes kuusi kertaa suurempi kuin Venäjän ja Yhdysvallat on muiltakin osin paljon riippuvaisempi Kiinan taloudesta, joten kirjoituksen ydinsanoma eli Yhdysvaltain geostrategiset tavoitteet ja tilanne vis-a-vis kilpakumppanit säilyi samanlaisena.

LS kirjoitti...

OK.

-----

Syy miksi mainitsin tuon avainryhmän ja siihen kohdistuneet hyökkäykset on että minä kuulun siihen. Kyseessä ns. Kansainvälinen Työryhmä joka aloitti vuonna 1975. Minä liityin siihen 2015. Työ on planetaarinen (koko maapalloa koskettava) ja se on loppusuoralla. Mutta huhtikuun 5. päivästä lähtien tilanne on kiristynyt selvästi.

Anonyymi kirjoitti...

Valkea,

millaisia ajatuksia sinussa herättää Simon Elon ja muiden entisten perussuomalaisten perustama Uusi Vaihtoehto -ryhmä? Mitä mieltä olet ylipäätänsä tästä hallituskriisistä? Koetko, että osa perussuomalaisista poliitikoista alkaa taipua liberaalien paineen alla?

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Valkea,

kirjoitit aikoinaan Hommafoorumilla, että niin islam, kansallissosialismi kuin kommunismikin ovat liberalismin lapsia. Mitä oikein tarkoitat tällä? Mitä yhteistä oli muinaisen Arabian, Hitleriä edeltävän Saksan ja bolshevikki-vallankumousta edeltävän Venäjän oloilla?

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Aiotko kirjoittaa sen Eurooppaa ja Itä-Aasiaa vertailevan kirjoituksen (miksi Itä-Aasia on etnosentrinen mutta Eurooppa ei) tämän vuoden puolella vai aiotko keskittyä muihin aiheisiin? Se olisi äärimmäisen mielenkiintoinen aihe (kuten tämän blogin aiheilla on taipumus olla).

Muuten Yhdysvaltojen puolustustahdosta. Ehkä joillakin yksittäisillä sotilailla on "jalot" motiivit. Edward Snowden värväytyi aikoinaan armeijaan, koska halusi olla vapauttamassa irakilaisia diktatuurin kynsistä, mutta pettyi, koska "enemmistö sotilaista halusi vain päästä tappamaan arabeja".

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Käsittelin liberaalien ja radikaalin Islamin yhteyttä seuraavassa kommentissa:

Turun Sanomat: "Maahanmuuttajataustaisen väestön määrä kasvaa Suomen suurissa kaupungeissa jo pelkästään väestönosan korkean syntyvyyden takia. Yläkouluissa pohditaan paljon, miten esimerkiksi 15-vuotiaiden musliminuorukaisten radikalisoitumisen riskiä voidaan pienentää.

Asetelma, jossa hallituspuolueen puheenjohtajiston muodostaisivat Halla-aho, Laura Huhtasaari, Teuvo Hakkarainen ja Juho Eerola, välittäisi maahanmuuttajataustaisille suomalaisnuorille herkästi vääränlaisen viestin. Se olisi lisännyt herkässä iässä olevien musliminuorten radikalisoitumisen riskiä."

- Tähän mennessä liberaalin median uutisointi Halla-ahon valinnasta ja keinotekoisesti luodusta hallituskriisistä on ollut suurelta osin niin häiriintynyttä ja todellisuudesta vieraantunutta, että sitä ei ole tarvinnut paljoakaan kommentoida, se on tuominnut itse itsensä. On riittänyt, että on tuonut julki omat tietonsa ja näkemyksensä tilanteesta. Mutta tuo ylläoleva lainaus kuulostaa pintapuolisesti loogiselta, vaikka tiedämme, että sillä ei ole todellisuudessa mitään tekemistä hallituksen hajottamisen kanssa. Sen syynä on Keskustan ja Kokoomuksen pelko siitä, että Eu-kriittinen Halla-aho hidastaa kehitystä kohti Eu-valtiota ja velkaunionia, jossa Suomi joutuu pysyväksi maksumieheksi etelän köyhemmille ja taloutensa leväperäisesti hoitaneille maille.

Miksi ylläoleva Turun Sanomien lainaus ei pidä paikkaansa? Kun on tutkittu radikaalien muslimien puheita ja kirjoituksia, niissä on tietysti tärkeimpänä vaikutteena Islam, mutta toiseksi tärkein on länsimaisten vasemmistolaisten / liberaalien kirjoitukset. Esim. Osama bin Laden lainaili usein puheissaan ja kirjoituksissaan pitkiä lainauksia länsimaisilta vasemmistolaisilta intellektuelleilta, jotka ovat kritisoineet ja haukkuneet länsimaisia ihmisiä, arvoja, elämää, kristinuskoa, talouspolitiikkaa, politiikkaa, yhteiskuntia, valtioiden toimintaa, jne.

Tällä kritiikillä on usein ollut seuraavat ominaisuudet: a) Länsimaat ja länsimaiden ihmiset ovat pahoja, ahneita, itsekkäitä ja huonoja, ja niiden vaikutus on suunnattu tahallaan ei-länsimaisten ihmisten vahingoksi, tappioksi tai tuhoksi. Länsimaiden suhde ei-länsimaihin on suurimmalta osin yksipuolisesti riistoa, alistamista, tappamista, halveksimista, hyväksikäyttöä, syrjimistä, rasismia, islamofobiaa, jne. Samanaikaisesti ei-länsimaiset ihmiset on kuvataan syyttöminä tilanteeseensa ja tekoihinsa riippumatta siitä mitä he ovat tehneet. Heidät kuvataan liioitellun hyvinä, moraalisesti puhtaina ja ylevinä; liioitellun älykkäinä, kyvykkäinä ja viisaina; altavastaajina suuressa taistelussa oikeuden puolesta epäoikeudenmukaisia ja pahoja länsimaisia ihmisiä vastaan; jne. b) vasemmistolainen kritiikki on usein totaalista, joka tarkoittaa sitä, että länsimaisten ihmisten pahuus on lähes absoluuttista, ei-länsimaisten ihmisten hyvyys on lähes täydellistä. Näiden välinen kuilu on valtava ja normaalikeinoilla yhteensovittamaton, ratkaisematon ja ylittämätön. Vain radikaalit muutokset, mullistukset, sodat, vallankumoukset, tms. pystyvät poistamaan ristiriidat ja muuttamaan tilanteen hyväksi, tai ehkä jopa paratiisimaiseksi.

Jatkuu ...

Valkea kirjoitti...

Osa 2.

Tämä vastaa muotonsa puolesta lähes täydellisesti radikaalien muslimien näkemystä itsestään ja ei-muslimeista, mukaanlukien länsimaisista ihmisistä. Vasemmistolaisten narratiivi vahvistaa radikaalien muslimien käsitystä itsestään hyvinä ihmisinä ja sankareina, jotka taistelevat pahoja yksiulotteisia ihmisiä vastaan. Islam tarjoaa radikaaleille muslimeille uskonnollisen, hengellisen, moraalisen, metodisen ja strategisen kehyksen, jota vasemmistolaisten maallisiin, käytännöllisiin ja poliittisiin asioihin keskittyvä narratiivi saumattomasti täydentää. Vasemmistolainen narratiivi kannustaa ja sallii muslimien tuntea oikeutettua vihaa ja loukattua kunniaa, jota ylpeyden, paremmuuden ja moraalisen hyvyyden tunteet korjaavat ja täydentävät.

Radikaalit muslimit eivät kuitenkaan ole tyhmiä. Vaikka vasemmistolainen narratiivi on joiltain osin houkuttelevaa ja hyväksyttävää heille, he eivät hyväksy ollenkaan vasemmistolaisuuden perusperiaatteita ja kehyskertomusta eli sekulaarisuutta; materialistista maailmankuvaa; ateismia; liberaaleja arvoja; byrokratioiden ensisijaisuutta; sosialistista talousjärjestelmää ja yksityisten yritysten ankaraa rajoittamista ja sääntelyä; vasemmistolaista tasa-arvoa; jne. Juuri sen takia, että vasemmistolaisuus on niin houkuttelevaa muslimeille, mutta samalla täysin epäyhteensopiva ja vastakkainen Islamin kanssa, vasemmistolaiset ovat lopulta uskonnollisten muslimien pahimpia vihollisia. Siksi radikaalit muslimit näkevät vasemmistolaisuuden vertauskuvallisesti raitiovaununa, joka auttaa heitä pääsemään tavoitteisiinsa, mutta joka lopulta hylätään tai tuhotaan kun siitä ei ole enää hyötyä tai sen haitat kasvavat suuremmiksi kuin hyödyt.

Summa summarum, voimme sanoa, että vasemmistolaiset ja liberaalit ovat ylivoimaisesti tärkeimpiä ei-muslimeita, jotka kiihottavat muslimeja radikalismiin.

Maahanmuuttokriittisten osuus radikaalien muslimien retoriikassa on pieni tai sitä ei ole ollenkaan, ja se olisi vielä vähäisempi, elleivät vasemmistolaiset ja liberaalit jatkuvasti kiihottaisi maahanmuuttokriittisiä vastaan.

Suurin osa ei-länsimaisista maahanmuuttajista ei loppujen lopuksi välitä siitä minkälainen Suomen maahanmuuttopolitiikka on tai he vastustavat maahanmuuttoa. Maahanmuutto aiheuttaa maahanmuuttajille monenlaisia ongelmia, etnisiä ristiriitoja; ylisuurta kilpailua jo ennestään vähäisistä työpaikoista (maahanmuuttajien työpaikat ovat kaikkein haavoittuvimpia maahanmuuton myötä lisääntyvälle halpatyövoimalle); uhkaa erilaisista radikaaleista ryhmistä ja lisääntyvästä rikollisuudesta; asuinalueiden viihtyvyyden ja tason heikkenemistä; julkisten palveluiden heikkenemistä kun lisääntyvä maahanmuuttajien määrä ylikuormittaa niitä; käytännössä maahanmuuttajien "palvotun" erityisaseman heikkenemistä liberaalin eliitin keskuudessa; jne. Maahanmuuton väheminen tai loppuminen on suurelle osalle maahanmuuttajista helpotus, ja toinen suuri osa heistä ei kiinnitä siihen mitään huomiota, he vain jatkavat normaalia päivittäistä elämää kuten ennenkin. Päivittäinen elämä kuluttaa monen maahanmuuttajan kohdalla lähes kaiken huomion, niinkuin suomalaistenkin keskuudessa.

Jos Halla-aho olisi hallituksessa ajamassa muun politiikan ohella maahanmuuton vähentämis- tai lopettamispolitiikkaa, hän puhuisi siitä vain harvakseltaan julkisuudessa, ja käyttäisi siitä puhuessaan normaalia virallista, teknistä ja neutraalia kieltä. Se ei vaikuta tunnetasolla juurikaan ihmisiin, lukuunottamatta pientä, mutta aktiivista liberaalien aktivistien joukkoa, joka yrittää lietsoa sen pohjalta hysteriaa. Vain liberaalien typerissä ja kieltämättä sairaissakin kuvitelmissa Halla-aho ministerinä ollessaan olisi joka päivä televisiossa haukkumassa, halventamassa, uhkailemassa ja kiristämässä maahanmuuttajia.

Valkea kirjoitti...

Liberalismin perusteet syntyivät ennen Ranskan vallankumousta ja sen aikana, ja moderni vasemmistolaisuus syntyi käsi kädessä sen kanssa. Neuvostoliiton kommunismi ja Saksan kansallissosialismi ovat näiden johdannaisia.

Valkea kirjoitti...

Soinin toiminnan selittää psykologiselta kannalta pitkälti seuraavat kaksi tekijää:

https://en.wikipedia.org/wiki/Narcissism

Founder's syndrome

Definition:

- A difficulty faced by many organizations where one or more founders maintain disproportionate power and influence following the effective initial establishment of the project, leading to a wide range of problems for both the organization and those involved in it.
- The passion and charisma of the founder or founders, which was such an important reason for the successful establishment of the organization, becomes a limiting and destructive force, rather than the creative and productive one it was in the early stages.

An organization typically expresses many of the following symptoms:
- The organization is strongly identified with the person or personality of the founder.
- The founder makes all decisions, big and small, without a formal process or input from others.
- Decisions are made in crisis mode, with little forward planning.
- There is little meaningful strategic development.
- Typically, there is little organizational infrastructure in place, and what is there is not used correctly.
- There is no succession plan.
- The role of key staff and board member is to support the founder, rather than to lead the mission.
- Staff may be chosen due to their personal loyalty to the founder rather than skills, organizational fit, or experience.
- Board members may be under-qualified, under-informed or intimidated and will typically be unable to answer basic questions without checking first.
- Professionally trained and talented recruits, often recruited to resolve difficulties in the organization, find that they are not able to contribute in an effective and professional way.
- The founder responds to increasingly challenging issues by accentuating the above, leading to further difficulties.
- Anyone who challenges this cycle will be treated as a disruptive influence and will be ignored, ridiculed or removed.
- The organization becomes increasingly reactive, rather than proactive.

Coping with founderitis requires:
- discussion of the problem,
- a plan of action,
- and interventions by the founder, the board and or by others involved in the organization.

The objective of the plan should be:
- to allow the organization to make a successful transition to a mature organizational model without damage to either the organization itself or the individuals concerned.

Valkea kirjoitti...

Tohtori Olli Pusa, Eu ja liittovaltio. Tässä on tärkein syy miksi Kokoomus ja Keskusta vierastivat Halla-ahoa. Arvoerot, maahanmuutto, rasismi, jne. olivat lähes pelkästään huijausta, ne eivät merkinneet Keskustalle ja Kokoomukselle juuri mitään. Ne kuuluivat yhdessä Soinin kanssa toteutettavaan juoneen, joka oli suunniteltu ja sovittu jo kauan ennen Halla-ahon valintaa.

http://beta.oikeamedia.com/o1-22476

Tohtori Olli Pusa, Euroopan hulluuden taustat.

https://beta.oikeamedia.com/o1-8229

Valkea kirjoitti...

"Mikäli Jussi Halla-aho ei olisi saanut kolmea omaa "miestään" perussuomalaisten varapuheenjohtajiksi, hän ei välttämättä olisi saanut enemmistöä persujen puoluevaltuustoon, joka päättää kummalle eduskuntayhmälle (lojalisteille vai uuvateille) puoluetukirahat kanavoidaan. Ne voidaan kanavoida kokonaisuudessaan vain toiselle ryhmälle, kun toinen ryhmä jää varmasti tässä tilanteessa kokonaan ilman. Soinin säätiöllä ole varoja kuin pari miljoonaa, joten sillä ei ihmeitä tehdä.

Päivän uutisten perusteella Halla-aholla ei puheenjohtajana ollut mahdollisuuttakaan sen enempää jatkaa puolueensa kanssa hallituksessa kuin säilyttää puolueensa yhtenäisyyttäkään. Tästä oli Soini hallituskumppaniensa kanssa jo sopinut hyvissä ajoin.

Soini haki maksimaalista voittoa hallituskumppaniensa tuella ja tarkoituksena oli joko kiidättää Sampo Terho voittoon tai vaihtoehtoisesti Halla-ahon voittaessa perustaa uusi eduskuntaryhmä, joka onnistuisi nappaamaan puoluevaltuuston omilleen ja kanavoimaan puoluetukirahat itselleen muodostaen uuden perussuomalaisten virallisen eduskuntaryhmän.

Ilman puoluetukia, Halla-ahon puheenjohtajuus perussuomalaisten johdossa olisi päättynyt nopeasti, kun puoluetuet olisivat menneet uuvateille, eikä Suomeen olisi koskaan syntynyt eurooppalaista maahanmuuttokriittistä puoluetta sen varsinaisessa muodossaan.

Ilman verkottuneiden perussuomalaisten nuorten aktiivisuutta puoluekokouksessa, joka valitsi siis varapuheenjohtajiksi Huhtasaaren, Juho Eerolan ja Hakkaraisen, Soinin hanke puolueen kaappaamiseksi olisi luultavasti onnistunut.

Halla-ahosta oli tarkoitus saada totaalinen voitto, eikä hänellä koskaan ollut mitään mahdollisuuttakaan. Tässä hankkeessa olivat muut hallituspuolueet mukana niin paljon kuin heidän apuaan pyydettiin."

Valkea kirjoitti...

http://www.iltalehti.fi/politiikka/201706142200207266_pi.shtml

Uuvasta tuli nöyrä ja tottelevainen apupuolue Kokoomukselle ja Keskustalle, muuta vaihtoehtoa sillä ei ole.

https://www.suomenuutiset.fi/loikkarit-hylkaamassa-eu-kritiikin-tavio-terho-noyrtyi-kokoomuksen-linjoille/

https://yle.fi/uutiset/3-9670013

http://seppohautaaho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/125146-tukisaation-juudaksen-suudelma

Valkea kirjoitti...

https://yle.fi/uutiset/3-9671027

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/223303-matias-turkkila-loikkareille-olen-jarjettoman-surullinen-soini-hyotyy-teidan

Uuva saatetaan hyvinkin lakkauttaa jo ennen vaaleja. Sen tärkein tarkoitus on toimia Uuvan ministeripaikkojen alustana, ei osallistua vaaleihin. Jos se kuitenkin kaikesta huolimatta osallistuu vaaleihin, se ei ole Perussuomalaisille tärkeä vastustaja, ja se on suhteellisen helppo voittaa. Perussuomalaisista selvästi suurin osa äänestää perussuomalaisia, ja ei-perussuomalaisilla on omille tarpeilleen parempia puolueita.

Ei-perussuomalaiset eivät yleisesti pidä Soinista, eivätkä Uuvasta. Soini on monille heistä kuin jonkinasteinen rikollinen, joka sattui tällä kertaa kohdistamaan rikoksensa sellaiseen kohteeseen, jota monet ei-perussuomalaiset pitävät vastustajanaan. Soini teki siksi heidän mielestään rikoksellaan jonkinasteisen yksittäisen "hyvän työn". He eivät kuitenkaan tämän takia pidä Soinista ja soinilaisista henkilöinä tai joukkona yhtään sen enempää, oikeastaan päinvastoin kun teko oli yleismoraalisesti niin törkeä, inhottava ja likainen.

Jos ja kun niitä vaalitaistoja tulee Perussuomalaisten ja Uuvan välille, perussuomalaisten ei tarvitse kuin toistella heidän puheidensa ja kirjoitustensa yhteydessä kerta toisensa jälkeen sen tyyppisiä lauseita tai sanoja kuin, "Ostaisitko tuolta mieheltä käytetyn auton?, "Pettämisen ja lupausten pettämisen erikoisasiantuntijat", "Ne heittivät läheiset ystävänsäkin lähestyvän junan alle, ajatelkaa mitä ne voivat tehdä teille", "Juudakset", "Juudaspuolue, joka ostettiin muutamalla hillotolpalla", "Vain muutaman hillotolpan tähden", "Kun ne tulevat lähelle, suojelkaa lompakkoanne", "Heidän antamansa lupaukset kuolevat törmätessään lähimpään toisen puolueen tarjoamaan hillotolppaan", "Selkäänpuukottajat", jne., ja Uuvan taival katkeaa siihen. Vaikka tällaiset lauseet saattavat olla kärjistettyjä, kaikki tietävät sisimmässään, että niiden luomat mielikuvat ovat suurelta osin totta. Jatkuva toisto joka puolella vahvistaa tätä luontaista pohjavirettä. Minkään puolueen sanoma ja imago ei kestä sellaista jatkuvaa assosiaatiota negatiivisiin asioihin, olipa se ja sen kommunikointi millaista tahansa. Ihmisiä, jotka haluavat henkilökohtaisista ja yhteisöllisistä syistä osallistua aktiivisesti tällaiseen markkinointiin on paljon.

Siksi perussuomalaisten, niin tärkeää kuin onkin muistaa "ystäviämme" Uuvassa, kannattaa käyttää siihen vain vasenta kättään, ja kohdistaa tärkeimmät keskustelut, markkinointi, vaaliväittelyt, suostuttelut, kritiikit, rationaaliset argumentit, jne. muualle.

Valkea kirjoitti...

Tilanne on siinä mielessä poikkeuksellinen, että Uuden Vaihtoehdon Johtaja -Juudas Soini tuomitsi jo etukäteen omin sanoin itsensä.

"Ajatus siitä, että loikkaisin perustamastani puolueesta on mieletön. Se oli Juudas, en minä, joka meni ja hirtti itsensä. Kolmellakymmenellä hopearahalla, jotka kavaltaja sai, ostettiin savenvalajan pelto muukalaisten hautausmaaksi.

Perussuomalaisten puoluekokous kuumentaa tunteita jo siinä määrin, että järjen valo jättää herkimmät.

Pidän loikkareita luusereina. ... Valhe aseena on alhaisin astalo."

Jälkeenpäin Juudas yrittää tietysti vielä selitellä tilannetta parhain päin, "Jouduin tilanteeseen, jota en osannut edes kuvitella", mutta tämä on jatkoa Soinin loputtomille valheille. Tiedämme, että Soinin johdolla loikkarien ydinjoukko suunnitteli Keskustan ja Kokoomuksen kanssa koko näytelmän eli hallituksen keskustelun lopputuloksen uuden Perussuomalaisten puheenjohtajan Halla-ahon kanssa, hallituksen erouhkauksen, Perussuomalaisten hajottamisen, Uuvan perustamisen, hallituksen eroamisen peruuttamisen ja hallituksen jatkamisen. Tiedotusvälineet, esim. Turun Sanomat, tiesivät tämän viimeistään 3.6., joka tarkoittaa, että soinilaiset suunnittelivat näytelmän yhdessä hallituksen kanssa jo reilusti ennen tuota päivämäärää. Näytelmän kuluessa kansalaisille valehdeltiin kaikissa näytelmän käänteissä. Myös Simon Elon, Tiina Elovaaran, Jari Lindströmin ja muiden loikkareiden selitykset eronsa syistä olivat tekaistuja tarinoita.

Valkea kirjoitti...

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/223273-halla-aho-sai-puoluehallituksenkin-haltuunsa-timo-soinille-potkut

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

kun tässä pääsisi taas kunnolla kirjoittamisen rytmiin, niin tulee aika sille japanilaisten ja eurooppalaisten vertailullekin.

Valkea kirjoitti...

Nyt paljastui, että Orpo on jopa suurempi syyllinen Perussuomalaisten hajoamiseen kuin Soini.

https://www.aamulehti.fi/kotimaa/perussuomalaisten-jakoon-valmistauduttiin-toukokuun-alkupuolelta-lahtien-nain-tapahtumat-etenivat-200212097/

Valkea kirjoitti...

http://www.is.fi/kotimaa/art-2000005258005.html

LS kirjoitti...

Monella nuivalla on olettamus, että Immigration Industrial Complex (IIC) on luonteeltaan hyvä tai vähintäänkin neutraali. Minulla on ns. Kansainvälisen Työryhmän puitteissa Limited Access to High Level Intelligence. IIC ei ole hyvä tai neutraali vaan hyvin negatiivinen. Se on yksi hyvin kyynisistä EU:n projekteista. Sen tarkoitus on nimenomaan luoda sota Eurooppaan (natiivit vs muslimit). IIC käyttää suvaitsevaisia hyödyllisinä idiootteina. Tässä on osittain tarkka todistajan lausunto:

Leaked! Official Agenda For The Destruction Of Germany

Huomautan kuitenkin tätä sabotoidaan aktiivisesti Kansainvälisen Työryhmän toimesta ja siksi se ei tule onnistumaan.

Anonyymi kirjoitti...

Valkea,

olet puhunut liberaaleista taustaoletuksista, (jotka ohjailevat muun muassa länsimaiden politiikkaa, kulttuuria, koululaitoksien opetussisältöä, jne). Ovatko nämä alla olevat esimerkkejä niistä tausta-oletuksista?

"Tällä kritiikillä on usein ollut seuraavat ominaisuudet: a) Länsimaat ja länsimaiden ihmiset ovat pahoja, ahneita, itsekkäitä ja huonoja, ja niiden vaikutus on suunnattu tahallaan ei-länsimaisten ihmisten vahingoksi, tappioksi tai tuhoksi. Länsimaiden suhde ei-länsimaihin on suurimmalta osin yksipuolisesti riistoa, alistamista, tappamista, halveksimista, hyväksikäyttöä, syrjimistä, rasismia, islamofobiaa, jne. Samanaikaisesti ei-länsimaiset ihmiset on kuvataan syyttöminä tilanteeseensa ja tekoihinsa riippumatta siitä mitä he ovat tehneet. Heidät kuvataan liioitellun hyvinä, moraalisesti puhtaina ja ylevinä; liioitellun älykkäinä, kyvykkäinä ja viisaina; altavastaajina suuressa taistelussa oikeuden puolesta epäoikeudenmukaisia ja pahoja länsimaisia ihmisiä vastaan; jne."

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

ovat. Tosin oletukset eivät synny tyhjästä, niillä on tarkoitus. Suurpankit ja suuryritykset ovat liberaalissa järjestelmässä hallitsevia, mutta niillä ei ole toiminnalleen viime kädessä muuta tarkoitusta kuin rahan ja vallan lisääminen, ts. niiltä puuttuu suurimmalta osin moraali, ja sikäli kuin niillä sellainen on, se on pitkälti kopioitu vasemmistolaisilta/liberaaleilta.

Vasemmistolaisilla on täyden kirjon konservatiiveilta otettu moraali, mutta käytännössä sen jokainen osa-alue kumotaan ja/tai muutetaan vastakohdikseen.

Vasemmistolaiset arvostavat puheissaan yhteisöllisyyttä ja lojaliteettia yhteisölle, mutta käytännössä heidän politiikkansa hajottaa yhteisöjä, atomisoi ihmisiä ja tekee heistä ylhäältä johdettujen löyhien kollektiivien osia. Vasemmistolaisilla on monta poliittista käyttöä sanalle yhteisöllisyys, mutta yksikään niistä ei liity yhteisöihin. Vasemmistolaisille jopa verojen maksaminen valtiolle ja kunnille on "yhteisöllisyyttä". Vasemmistolaiset pitävät tärkeänä ideologista "pyhyyttä" ja siihen liittyvää "puhtautta". Poliittisen korrektiuden sanat ovat "pyhiä". Maahanmuuttajat ovat "pyhiä", heistä täytyy puhua positiivisia asioita ja heitä ei saa kritisoida. Heidän negatiiviset puolensa ovat "pyhään" liittyviä tabuja. Vasemmistolaiset korostavat oikeuden ja oikeudenmukaisuuden merkitystä monissa asioissa, mutta se on niissä kaikissa, ja usein räikeästikin, puolueellista vasemmistolaista "oikeutta ja oikeudenmukaisuutta". Vasemmistolaisilla on lukuisia auktoriteetteja, mutta he eivät ole huomaavinaan heidän auktoriteettiään. He pitävät itseään auktoriteettien vastaisina. Auktoriteettien vastaisuutta käytetään kuitenkin vain ei-vasemmistolaisia auktoriteetteja vastaan. Anarkistitkin ovat vasemmistolaisten auktoriteettien kouluttamia, organisoimia ja suurelta osin rahoittamia, vaikka heillä on voimakkaita illuusioita itsenäisyydestään ja individualismistaan. Lisäksi liberaali media (informaation ja tiedon auktoriteetti) kertoo heille, ketkä ovat heidän vastustajiaan, ja de facto yllättää heitä käymään vastustajien kimppuun. Poliisi ja oikeuslaitos (eli voimankäytön ja tuomiovallan auktoriteetit) suhtautuvat ylempiensä käskystä lievennetysti ja sallivasti anarkistien toimintaan. Vasemmistolle huolenpito ja välittäminen ovat tärkeitä moraalisia arvoja, mutta kun vasemmistolaiset ulkoistavat huolenpitoa ja välittämistä lisääntyvässä määrin valtiolle ja kunnille ja samalla ihmiset atomisoidaan, ihmiset eivät enää välitä juurikaan toisistaan, edes lähisukulaisistaan. Vanhempia ei juuri käydä tapaamassa, eikä heitä auteta. Vanhainkodissa asuvia isovanhempia ei joko käydä tapaamassa tai sitten heitä käydään katsomassa vain kerran vuodessa, hiukan ennen Joulua. Jne.

Vasemmiston tehtävänä on täydentää ja tehdä "täydelliseksi" kapitalista järjestelmää, korjata sen tuottamia ongelmia, edesauttaa sen uusintamista, turvata sen pitkän aikavälin intressejä ja säädellä sen riskejä. Lisäksi vasemmistolaiset toimivat kapitalistisen systeemin moraalintuottajina ja moraalinvartijoina. Vasemmisto vetoaa intellektuelleihin suurelta osin juuri moraalin takia. Vasemmistolaisilla on konservatiiveilta otettu moraalijärjestelmä, mutta he muokkaavat sen käytännön sovellutukset kapitalistiseen ja liberaaliin järjestelmään sopiviksi. Liberaalissa systeemissä melkein kaikki yhteiskunnan asiat hoidetaan kokonaan tai osittain julkisten ja yksityisten suurten organisaatioiden kautta, myös moraalin ylläpito, tuottaminen, valvonta ja säätely.

Jatkuu ...

Valkea kirjoitti...

Osa 2.

Intellektuellit, esim. jotkin professorit, ovat parinvalinnassa etulyöntiasemassa älykkyytensä takia. On epätodennäköistä, että jokin normaali ylemmän keskiluokan mies voisi päästä naimisiin esim. monimiljardöörin tyttären kanssa, koska hän on tyhjätasku heihin verrattuna. Mutta professorilla on ylempään keskiluokkaan kuuluvana etuinaan sekä kohtuullisen hyvät tulot, että osoitettu korkea älykkyys ja sivistys tutkintojen, julkaisujen ja professuurin kautta. Professorin sosiaalinen status, vaikka koostuukin eri asioista, vastaa pitkälti monimiljardöörin yhteiskunnallista statusta, ja siksi hän voisi ainakin periaatteessa mennä suhteellisen helposti naimisiin monimiljardöörin tyttären kanssa. Avioliitosta syntyvä lapsi olisi todennäköisesti geeniensä puolesta kykenevä menestymään monenlaisilla älykkyyttä, ahkeruutta, kekseliäisyyttä ja riskinottokykyä vaativilla aloilla. Korkean sosiaalisen statuksensa ansiosta intellektuelleilla on vähemmän tarvetta rikastua kuin ei-intellektuelleilla. He voivat omistautua intellektuellin työlle, joka on luonteeltaan sellaista, että se ei useimmiten johda rikastumiseen samalla tavalla kuin esim. korkean tason työ liike-elämässä. Kun raha on intellektuelleille suhteellisesti vähemmän tärkeää ja intellektuellit luonnollisesti arvostavat eniten omia vahvuuksiaan, heillä on jossain määrin taipumus ylenkatsoa tai jopa halveksia rikkaita ihmisiä, rikastumiseen pyrkimistä ja rahaan keskittyviä ihmisiä, kapitalisteja, neo-liberaaleja, liberaalioikeistolaisia, tms.

Intellektuellit tarvitsevat ylevän tai siltä tuntuvan tehtävän älykkyydelleen, täytyyhän sen materialisoitua jollain tavalla käytännössä, kuten miljardöörien työ materialisoituu rahaksi ja vallaksi. Moraalinen kilvoittelu ja paremmuus, ja siihen kytkeytyvä tekninen ja tiedollinen osaaminen materialisoituu erilaisiin yhteiskunnan teoreettisiin tai ehkä käytännöllisiin ohjaustehtäviin, ja sitä kautta yhteiskunnalliseen valtaan. Vasemmistolainen moraali on intellektuelleille kuin "rahaa", jolla he ostavat yhteiskunnallista valtaa, sekä asettavat muille pelisäännöt ja toimivat universaaleina joka paikan tuomareina.

Mutta perinteinen vasemmistolaisuus on kapitalismin ongelmien ja puutteiden seuraamista, ja intellektuellit haluavat usein olla avant-gardea, etujoukoissa. Vihreä liberaali moraali sopii tähän tehtävään liberaalissa järjestelmässä. Se on puhtaasti liberaali kapeamman moraalisen kirjon moraali, eikä siinä siksi ole moraalin inversiota; "what you see is what you get". Vihreä moraali raivaa tietä globaalille kapitalismille ja julkisille byrokratioille, sekä suurten kaupunkien kasvulle ja niistä muodostuville kansainvälisille verkostoille. Suvaitsevaisuus, multikulttuurisuus ja kansainvälisyys arvoina muokkaavat yhteiskuntia kohti maailmaa, jossa valtioiden rajat menettävät merkitystään. Ne korvautuvat suuryritysten ja suurten byrokratioiden rajoilla suhteessa muuhun yhteiskuntaan, sekä suurkaupunkien kulttuurisilla ja ideologisilla rajoilla suhteessa muuhun yhteiskuntaan. Suurkaupunkien suuri "painovoima" organisoi luonnostaan muun yhteiskunnan niiden satelliiteiksi.

Jatkuu ...

Valkea kirjoitti...

Osa 3.

Suurissa kaupungeissa on paljon ilmansaasteita, ahtautta, suhteellisen vähän viheralueita, liikenneruuhkia, yksinäisyyttä, jne., ja ne uhkaavat suurkaupunkien houkuttelevuutta asuin- ja työskentelypaikkoina, ja siten suurkaupunkien kasvua. Siksi vihreät kannattavat ilmansaasteita vähentävää pyöräilyä; tienkäyttömaksuja ruuhka- ja muina aikoina, jotka vähentävät liiallista liikennettä ja ilmansaasteita; sähköautoja ja hybridiautoja, jotka vähentävät ilmansaasteita; periaatteessa, mutta eivät useinkaan käytännössä, suojella ja lisätä viheralueita; suosivat kyllä tiivistä ja ahdasta rakentamista, mutta lieventävät sitä aina jollain "helpottavalla" asialla, esim. leveillä kävelybulevardeilla asuinalueiden keskellä, pienillä viheralueilla tai torikeitailla, kaupunkieläinten asuinpaikkojen ja elinehtojen suojelulla, pienillä koristeellisilla yksityiskohdilla rakennuksissa, tms.; eläinsuojelua ja eläinrakkautta korvaamaan puuttuvia ihmissuhteita ja antamaan kohteita lämpimille sosiaalisille tunteille, jotka eivät tavoita muita ihmisiä; jne. Vihreät suosivat kasvissyöntiä, koska kasvavien kaupunkien väestön ruokkimiseen tarvitaan niin suuri osa maapallon viljeltävästä ja tuottavasta pinta-alasta, että se on käymässä vähitellen riittämättömäksi ja uhkaa kutistaa monet tärkeät luonnon ekosysteemit olemattomiin. Lisäksi suurkaupungeille ja niiden taloudelle, sekä ilmastolle on edullista, että ruoka tuotetaan kustannustehokkaasti ja vähän kuljetusta vaativasti mahdollisimman lähellä. Koska lihantuotanto vaatii paljon enemmän maapinta-alaa, energiaa, vettä, koneita, kuljetuskilometrejä, jne. (yleisesti resursseja) kuin kasvisruoantuotanto, on suurkaupunkien "rajoittamattoman" kasvun kannalta hyödyllistä, että ihmiset muuttuvat mahdollisimman suurissa määrin kasvissyöjiksi, tai siirtyvät muihin vähän resursseja vaativiin ruokavalioihin, kuten hyönteisten tai bakteerien tuottamien ruokien syöjiksi. Jne.

Establishmentti -konservatiiveilla on liberaalissa järjestelmässä eräänlainen puhtaanopitotehtävä. He lakaisevat jälkijunassa, n. 10 - 20 vuotta, liberaaleihin kehityskulkuihin mukaan niitä, jotka eivät pysty tai halua sopeutua liberaaliin moraaliin ja systeemiin. Näiden konservatiivien moraali on periaatteessa ja melko suurelta osin käytännössäkin aito ja perinteinen täyden kirjon konservatiivinen moraali, sellainen, jonka ihmiset tuntisivat voimakkaimmin omakseen, jos se toteutuisi kunnolla käytännössä. Nämä konservatiivit antavat kannattajilleen jotain aitoa konservatiivisuutta, jotta he saavat ujutettua mukaan keskeisiä liberaaleja arvoja "konservatiivisiksi" arvoiksi. Siksi establishmentti -konservatiivit puolustavat nykyisin "konservatiivisina" arvoina ihmisoikeuksia, homoavioliittoja, pitkälle sosialisoitua sekataloutta, massamaahanmuuttoa, "värisokeutta", jatkuvia kansainvälisiä sotia "demokratian, vapauden ja ihmisoikeuksien puolesta", jne. Konservatiivista vahvojen miesten ja vahvojen yhteisöjen moraalia tarvitaan myös tukemaan liberaalin yhteiskunnan voimankäyttöä, armeijaa, poliisia, turvamiehiä, jne. Näiden syiden takia liberaalit kaikesta kritiikistään ja vastustuksestaan huolimatta tarvitsevat establishmenttikonservatiiveja.

Jatkuu ...

Valkea kirjoitti...

Osa 4.

Populistit, vaikka voivat olla myös vasemmistolaisia, ovat useimmiten enemmän tai vähemmän konservatiiveja, jotka painottavat politiikassaan selkeästi 1-3 keihäänkärkipolitiikkaa. Niin tärkeää kuin keihäänkärkiasioiden kannattaminen onkin, on tärkeää, että populisteilla on myös vankka poliittinen kokonaisnäkemys, johon keihäänkärkipolitiikat nivoutuvat. Keihäänkärkiasioita on vaikeaa muuttaa riittävän paljon ja riittävän pitkäkestoisesti, elleivät populistit vaikuta politiikkaan laaja-alaisesti. Keihäänkärkipolitiikat ovat kiinteästi yhteydessä muuhun politiikkaan, esim. maahanmuuton kannattaminen on yhteydessä vihreiden ja muiden liberaalien suurkaupunkeja kasvattavaan politiikkaan. Maahanmuuton vastustamisella on vaikutusta, mutta vähintään yhtä tärkeää on vähentää ja heikentää niitä syitä, joiden vuoksi maahanmuuttoa kannatetaan ja etsiä niille hyviä tai parempia korvikkeita.

Monet intellektuellit vierastavat populismia, koska heidän näkökulmastaan siinä vain korjataan muutamaa liberaalin systeemin ongelmaa tai reagoidaan jälkijättöisesti ongelmiin. Intellektuellit haluavat olla etujoukoissa ylläpitämässä, kehittämässä ja viemässä eteenpäin koko systeemiä. Intellektuellit haluavat kuulua sellaiseen poliittiseen liikkeeseen, jossa he tuntevat, että heillä on heidän omaa elämäänsä suurempi tehtävä, ja heidän mielestään 1-3 keihäänkärkiongelman korjaaminen ei ole sellainen. Intellektuellit haluavat toimia jonkin merkittäväksi kokemansa moraalisen järjestelmän puitteissa, joka on kietoutunut osittain valtapolitiikkaan, merkittäviin organisaatioihin ja yhteiskunnan laaja-alaisiin kehityskulkuihin. Intellektuellit haluavat tuntea olevansa moraalisesti hyviä, tai oikeastaan parempia ihmisiä. Jotta populistit saavat houkuteltua riittävästi intellektuelleja liikkeeseensä, heidän on otettava intellektuellien tarpeet huomioon, ja tarjottava heille mahdollisuus toteuttaa niitä konservatiivisessa moraalisessa viitekehyksessä.

Valkea kirjoitti...

LS,

katsoin linkittämääsi listaa maiden / talousalueiden GDP:n suuruudesta niin pikaisesti, että minulta jäi huomaamatta, että se on PPP eli ostovoimalla suhteutettu lista. Tarkensin siten tekstiä mainiten sekä Kiinan nimellisen, että ostovoimalla suhteutetun GDP suuruusjärjestyksen.

LS kirjoitti...

Laitoin sen linkkiin näkymään isoilla kirjaimilla "PPP" (ja myös Wikin sivulla lukee "PPP") koska oletin, että se on sinulle tuttu. Olen jo vuosia käyttänyt PPP:tä koska se antaa realistisemman kuvan.

Valkea kirjoitti...

LS,

PPP on tuttu, mutta kun kova kiire oli juuri silloin, ei ehtinyt katsoa muuta kuin numerot ...

Anonyymi kirjoitti...

"Vasemmistolle huolenpito ja välittäminen ovat tärkeitä moraalisia arvoja, mutta kun vasemmistolaiset ulkoistavat huolenpitoa ja välittämistä lisääntyvässä määrin valtiolle ja kunnille ja samalla ihmiset atomisoidaan, ihmiset eivät enää välitä juurikaan toisistaan, edes lähisukulaisistaan. Vanhempia ei juuri käydä tapaamassa, eikä heitä auteta. Vanhainkodissa asuvia isovanhempia ei joko käydä tapaamassa tai sitten heitä käydään katsomassa vain kerran vuodessa, hiukan ennen Joulua. Jne."

Tuo pätee myös etenkin serkkuihin, setiin, täteihin, jne. Joillakin jopa omiin siskoihin ja veljiin. On aika yleinen ajatusmalli, että "mitä vähemmän tekemisissä sukulaisten kanssa, sen parempi".

Sitten vanhana ja raihnaisena onkin hyvä itkeä vanhainkodin sängyssä k*si- ja pas*avaipoissa, että "kun kukaan ei välitä eikä käy katsomassa". Eivät edes ne työkaverit, joiden kanssa oli aina ne pienet, tylsät/latteat viiden minuutin keskusteluhetket työpaikan kahvipöydässä säästä tai jostain yhtä syvällisestä aiheesta.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

" Siksi radikaalit muslimit näkevät vasemmistolaisuuden vertauskuvallisesti raitiovaununa, joka auttaa heitä pääsemään tavoitteisiinsa, mutta joka lopulta hylätään tai tuhotaan kun siitä ei ole enää hyötyä tai sen haitat kasvavat suuremmiksi kuin hyödyt."

Recep Tayyip Erdoğan on sanonut, että "demokratia on kuin juna. Hyppäät pois sen kyydistä, kun olet saavuttanut määränpääsi." Esim. Ruotsissa muslimiveljeskunta ja muut islamistit ovat alkaneet jo hamuta poliittista valtaa vasemmistopuolueiden avulla.

https://riippumatonmedia.com/2016/04/25/turvallisuusekspertti-ruotsin-vihreat-islamistit/

"Vihreiden juuri eronnut asuntoministeri, Mehmet Kaplan, joka tunnetaan hyvin yhteyksistään islamonatsiryhmiin, joita epäillään tuhansista poliittisista salamurhista esimerkiksi Turkissa onnistui soluttautumaan jopa Ruotsin hallitukseen asti. Kaplan kuvattiin illallisella turkkilaisten Suurturkkia ajavien, Erdogania tukevien islamonatsien kanssa. Aiemmin Kaplan vertasi ISIS- taistelijoita Suomen Talvisodan vapaustaistelijoihin."

Naismaiset, naiivit, vihjeettömät päättäjät (jotka usein ovat naisia) ovat vaaraksi Euroopalle.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,


kun tilanne on tämä niin korjatkaamme sitä parhaamme mukaan hyvyydellä ja viisaudella (niitten täytyy kulkea käsi kädessä). Kristinuskon mukaan jokaisella teolla on merkitystä ja maanpäällisen elämän perspektiivin tulee olla satoja vuosia.

LS kirjoitti...

Black Pigeon Speaks - Germany Crosses The Demographic Rubicon - 20-35s A Minority By 2020 (2016-03)

Lauren Southern - The Streets Of Paris (2017-07)

Angela Merkel And The Kalergi Plan – The Destruction Of The White Race (2016-10)

---

CEDC eli Central European Defence Cooperation (Tšekki, Slovakia, Unkari, Itävalta, Slovenia, Kroatia).

Kansainvälinen Työryhmä tukee epäsuorasti Viktor Orbánia ja CEDC-maita heidän taistelussaan Merkeliä, Sorosta & Co:ta vastaan.

The Central European Defence Cooperation Commited Against Mass Migration (2017-06)

Tilanne on parantunut siten, että CEDC+Puola tukkii Balkanin reitin kokonaan. Minun veikkaukseni on, että myös Sveitsi liittyy mukaan. CEDC+Puola+Sveitsi eristää Italian reitin melkein kokonaan. Italialle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin työntää kaikki Ranskaan – mistä Ranska voi hyvinkin kieltäytyä.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto