Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2014.

Yli, ympäri vai läpi ongelmien? (edit)

Pauli Vahtera käsittelee blogissaan usein byrokratioihin, veroihin ja maahanmuuttoon liittyviä ongelmia: http://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/ Kun Eu:n byrokratia, Suomen byrokratia, korkeat verot, maahanmuutto jne. aiheuttavat lisääntyvässä määrin haittoja, uhkia, esteitä, kuormitusta, vaikeuksia jne. kansalaisille, kansalaiset voivat reagoida siihen monella tavalla, esimerkiksi (osittain päällekkäisiä): 1) Pyrkimällä sietämään enemmän ongelmia, haittoja, uhkia ja kuormitusta, esim: tekemään enemmän ylimääräistä työtä; lisäämällä työntekoon käytettyä aikaa sekä töissä, että vapaa-ajalla; sietämään kasvavaa rikollisuutta; sietämään standardien laskua, ja tapojen ja käytäntöjen huonontumista; vähentämään kulutusta verotuksen ja ylimääräisten menojen syödessä tuloja; jne. (Osa em. tekijöistä vähentää perheelle, sukulaisille ja ympäröivälle yhteisölle omistettua aikaa ja energiaa, ja huonontaa sosiaalisen kanssakäymisen laatua lisäämällä negatiivisia tunteita ja vähentämällä pos

Vihaisuuden hyötyjä (edit)

Kuva
... ja haittoja Suosittelen lukemaan seuraavan kirjoituksen. Se julkaistiin raakaversiona ja siihen on tehty julkaisun jälkeen monia tärkeitä lisäyksiä ja tarkennuksia, ja tekstiä on hiottu, joten sen lukemisesta saattaa olla hyötyä niillekin, jotka lukivat tekstin pian julkaisemisen jälkeen: http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2014/10/ongelmamagneetti.html Suuttumisella ja vihalla on seuraavia ominaisuuksia. Jokaiseen suuttumiseen ja vihaisuuteen liittyy valinta: a) Voi toimia avoimen aggressiivisesti, ja ehkä käyttää väkivaltaa. b)  Voi vetäytyä vihaisena ja ehkä kaunaisena. Tähän voi liittyä kieltäytyminen yhteistyöstä ja kommunikoinnista. c) Voi aloittaa dominointi-kilpailun, esim. taloudellisesti, poliittisesti tai sosiaalisesti. d) Voi pyrkiä ratkaisemaan tilanteen tai konfliktin rakentavasti tai vähemmän rakentavasti. e) Voi käyttäytyä passiivis-aggressiivisesti. Passiivis-aggressiivinen voi hidastella asioiden suorittamista; hän voi jättää luvattuja asi

Konservatiivien ja Liberaalien Eroista (Edit)

Tässä kirjoituksessa käsitellään joitakin konservatiivien ja liberaalien keskeisiä eroja, mutta ei kaikkia. Konservatiiviset ja liberaalit ajattelijat ovat älykkäitä ja molemmat perustavat toimintansa hyvälle tahdolle. Heidän perusoletuksensa eroavat kuitenkin toisistaan paljon, ja siksi heidän ajattelustaan, filosofioistaan ja ideologioistaan syntyy erilaisia lopputuloksia. Konservatiiveille ihmiset ovat pohjimmiltaan virheellisiä, epätäydellisiä, puutteellisia ja turmeltuneita. Tämä on kristillinen ja juutalainen näkökulma ihmisen olemukseen. Konservatiivinen näkökulma on syntynyt suurelta osin kristillisyydestä ja juutalaisuudesta. Liberaaleille ihmiset ovat pohjimmiltaan hyviä, virheettömiä, puhtaita ja syyttömiä, ja he ovat vain suhteellisen vähän tai eivät ollenkaan vastuussa negatiivisista toimistaan tai puutteistaan. Konservatiivinen filosofia ja liberaali ideologia ovat sisäisesti loogisia. Kristillisen näkemyksen mukaan ihmiset ovat sekä eläimiä, että Jumalan kuvia; hyvä el

Hyveet ja Jalous (edit)

Kuva
(Huom.) Jalomielinen (5. hyve, suurenmoisuus) on ensisijaisesti rikkaan, ylhäisen ja jossain määrin muista ihmisistä erillään elävän kuninkaan malli, vaikka tavallinen kansalainen voi olla monin tavoin jalomielinen. Tavallisen kansalaisen jalomielisyys on sosiaalisempaa ja enemmän ystävyyksiin painottuvaa. Kunnianhimo ja monet muut hyveet suuntautuvat nykyisessä liberaalissa yhteiskunnallisessa ympäristössä haitallisiin uomiin, esim. statuskilpailuun byrokratioissa, joka vahvistaa paheellisia ja hyveiden vastaisia virtauksia yhteiskunnassa. Monien hyveiden oikeanlaiseen toteutumiseen vaaditaan hyveellinen sosiaalinen yhteisö, jossa niitä tavoitellaan ja selvä erottautuminen yhteiskunnan paheellisista suuntauksista. Aristoteleen mukaan etiikan ja politiikan tutkiminen alkaa siitä mitä hyvän kasvatuksen saaneet henkilöt, joilla on paljon elämänkokemusta, pitävät yleisesti ottaen oikeana, ja etenee siitä logiikan avulla kohti korkeampaa ymmärrystä. Tähän sisältyy keskustelu siitä mi