Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

lauantai 31. joulukuuta 2011

Pohdintoja Jumalasta, osa 3 (edit)

Kommentoin Kansankokonaisuus blogissa seuraavasti:

http://kansankokonaisuus.blogspot.com/2011/12/uusateismi-uskonnollisuus-ja_31.html

Ateistien käyttämässä agency detection module (ADM) teoriassa uskontojen selittäjänä on muutamia loogis-tieteellisiä virheitä:

Onko moduuli hyperaktiivinen? Jos X kävelee hämärässä metsässä ja kuulee jonkun rasahduksen, todennäköisimmin sen aiheuttaja todella on jokin elävä ja liikkuva olento. Olentoihin liittyy myös suurempia potentiaalisia uhkia. Esim. hyökkäävä leijona tai pieni ihmisjoukko voivat aiheuttaa pitkäkestoisia taisteluita tai takaa-ajoja, ja ihmisten väliset taistelut voivat johtaa pitkäkestoisiin konflikteihin ryhmien välillä. Jos kyseessä on esim. kaatuva puu, ei tarvitse muuta kuin astua tai hypätä pois sen tieltä ja tilanne on ohi. Lisäksi jos ihminen automaattisesti valmistautuu fysiologis-psykologisesti pahimman vaihtoehdon varalle, helpommat tilanteet hoituvat siinä samalla. Moduuli on toimii aika täsmällisesti suhteessa potentiaalisiin uhkiin. 

Moduuli perustuu automaattiseen nopeaan reaktioon, katseen ja huomion vaistomaiseen kääntymiseen ääntä kohti, limbisen järjestelmän käynnistymiseen ja kohteen tunnistamispyrkimyksiin aistien avulla usein epätäydellisistä ja vajavaisista havainnoista ja signaaleista, jne. Tämä on kuitenkin erilainen kuin esim. tilanne, jossa pieni lapsi rauhallisessa tilanteessa vaistomaisesti piirtää Jumalan paperin yläkulmaan, sen alapuolella olevan maailman yläpuolelle, ilman että hänelle on koskaan opetettu mitään uskonnoista. Siitä huolimatta kognitiiviset uskontotieteilijät yhdistävät narratiiveissään nämä asiat kuin ne olisivat samanlaisia. Toisaalta energiset pyrkimykset havaita ja tunnistaa rasahduksen aiheuttaja osoittaa, että ihminen ei täysin automaattisesti vedä sitä johtopäätöstä, että kyseessä on jokin pahantahtoinen olento (tai edes elävä olento). Muutenhan automaattisena reaktiona olisi pakeneminen, suojautuminen tai taisteluasennon ottaminen. Ihminen on epätietoinen siitä mikä rasahduksen aiheuttaa, ja haluaa tietää onko se uhka, ja jos on, kuinka suuri se on, ja kuinka siihen kannattaa reagoida. Esim. monet luonnossa elävät eläimet reagoivat automaattisesti aggressiivisesti potentiaalisesti uhkaaviin aistihavaintoihin ja rauhoittuvat jälkeenpäin, jos kyseessä ei ollut todellinen uhka.

Mutta edes nämä eivät ole ADM -narratiivin suurimpia ongelmia.

Silmät ovat kehittyneet aivokudoksesta, ja ovat auttaneet ihmisiä kiertämään tai välttämään esteitä, löytämään ruokaa, löytämään sopivia kumppaneita, saamaan kiinni ja taltuttamaan elävää ravintoa, jne. Voimme melko tarkasti luetteloida silmien alkuperäiset käyttötarkoitukset. Nykyisin silmille on kuitenkin tullut täysin uutta käyttöä, esim. tähtitieteilijä näkee kaukoputkella valopilkun, joka määritellään kaukaiseksi galaksiksi tai taikuri tekee näyttävän taikatempun ja kadottaa suuren vapaudenpatsaan näkyvistä tai avaruuskapselissa avaruudessa lentävät astronautit näkevät selittämättömiä valoilmiöitä tai hiukkasfyysikko näkee hiukkasten törmäysratoja hiukkaskiihdyttimen havaintolaitteessa. Emme voi selittää näitä näkyjä ja näkymiä vetoamalla silmien alkuperäisiin käyttötarkoituksiin, emme voi sulkea ja rajoittaa silmiä pelkästään niiden alkuperäisiin käyttötarkoituksiin, emme voi automaattisesti tulkita näitä näkymiä pelkästään alkuperäisistä käyttötarkoituksista johtuviksi harhoiksi, vääristymiksi, virhetulkinnoiksi tms. Jos joku yrittää, tulokset ovat naurettavia ja typeriä, esim. astronauteille tuli nälkä avaruudessa, ja se lisäsi heidän taipumustaan yrittää havaita ruokaa ympäristössä, siihen liittyy joskus epäselvissä tapauksissa toiveiden projisointeja ympäristöstöön ja niinpä astronautit näkivät harhoja lentävistä värikkäistä hedelmistä, ts. valoilmiöitä. Samoin kaikki muutkin edellä mainitut havainnot olivat vain nälän, seksuaalisen vietin, liikkumisen jne. tarpeiden synnyttämiä harhoja ja kuvitelmia, muita selityksiä ei voi olla.

Ok, sallimme siis näkökyvyn laajentua uusille alueille, jotka eivät liity mitenkään näön alkuperäisiin käyttötarkoituksiin. Mutta miksi kognitiiviset uskontotieteilijät valikoivasti ja ilman perusteita rajoittavat jumalvaiston johonkin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, mikä se sitten onkin (emme tiedä mikä se on), kiertymään ikuisesti itseensä tautologiana. Juuri tässä on ADM-narratiivin epärehellisyys, tarkoitushakuinen poliittis-sävytteinen valinta, jolla ei ole mitään tekemistä havaintoihin ja tutkimuksiin perustuvan tieteen tai logiikan kanssa. Mikä tahansa jumalvaiston alkuperä on, sen alkuperä ei kerro mitään suuntaan tai toiseen Jumalan olemassaolosta. Sama epärehellisyys koskee freudilaisia ateistisia narratiivejä, joissa esim. Jumala on äitisuhteeseen liittyvän seksuaalisen himon sublimoitu ilmentymä tms. (muitakin vastaavia freudilaisia narratiivejä on); huomatkaa ristiriita ADM-teorian kanssa. Myös freudilaisissa narratiiveissa Jumala liitetään pieneen tautologiseen ja itseensä kiertyvään kehään ilman tieteellisiä ja loogisia perusteita, poliittis-sävytteisenä valintana.

Kristinuskosta on helppo kehittää tällaisia epärehellisiä narratiiveja, koska kristinusko on koko elämän, kaiken mitä ihmisissä on, suuntaamista kohti Jumalaa. Kaikki mitä ihmisissä on ja koko ihmisten kehityskulku liittyy siis Jumalaan, ja siitä ateistinen henkilö keksii halutessaan helposti jonkin mitätöivän narratiivin. Eläimellistä ja sivistynyttä? Kyllä. Seksuaalista ja pyhyyttä? Kyllä. Pikkumaista ja suurpiirteistä? Kyllä. Vaistomaista, ja harkittua ja pohdittua? Kyllä. Vihaa ja rauhallisuutta? Kyllä. Sääntöjä ja rakkautta? Kyllä. Jne. ad infinitum.

Jumalvaistolla on samanlainen looginen oikeus ja mahdollisuudet laajeta alkuperäisistä lähtökohdistaan kohti Jumalaa, kuten muillakin aisteilla ja vaistoilla on looginen oikeus ja mahdollisuudet laajeta ulos alkuperäisistä lähtökohdistaan.

Ainoa tieteellis-loogisesti rehellinen ja johdonmukainen kanta Jumalaan on agnostisismi. Ateismi ja kristinusko ovat tietoisia valintoja.

Aiheesta lisää:

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.com/2011/10/pohdintoja-jumalasta-osa-2.html

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.com/2011/10/pohdintoja-jumalasta-eraaseen.html

***

Vaikka nim. Tiedemies käyttikin heittomerkkejä sanan "loisii" ympärillä, on tärkeää korostaa, että jollekin aistille, vaistolle, ominaisuudelle tai kyvylle tuleva uusi käyttö on usein hyödyllinen, ei siis alkuperäistä ominaisuutta "loisiva", suurelta osin sen takia, että ihminen suuntautuu usein vaistomaisesti kohti hyödyllistä ja hyödyllisyydellä on taipumus edistää lisääntymistä ja henkiinjäämistä.

Olen samaa mieltä nim. tiedemiehen kanssa tieteen neutraaliuden ideaalista, mutta millä nimellä sitä tulisi nimittää? Kristinusko kieltää kristityiltä taikauskon, joten kristillinen tiede tarkoittaa minulle samaa kuin nim. tiedemiehelle "metodologinen ateismi". Neutraali tiede on (ideaalitilanteessa) avoin kaikelle sille mikä voidaan havaita, ja josta saatavaa informaatiota voidaan prosessoida. Se ei siis itsessään kiellä eikä myönnä Jumalan olemassaoloa ja on periaatteessa avoin Jumalasta saataville havainnoille (kuten kaikille muillekin havainnoille), ja jotka voidaan toistaa. Olen käsitellyt toisaalla sitä miksi tällaiset havainnot ovat epätodennäköisiä nyt ja tulevaisuudessa. Tällä hetkellä on olemassa sellaisia viitteitä Jumalasta (tai ateisteille superälykkäästä olennosta), että on mahdollista sanoa neutraalisti, että Jumalalle on jokin todennäköisyys, jonka suuruutta ei pystytä määrittelemään tai laskemaan.

Siten ateisteille ja kristityille sopiva yhteinen ideaalin tieteen nimitys voisi olla avoin tiede. Tämä nimitys sopii kait nim. tiedemiehellekin?

Jukka, kiitos, mutta minulla on sekä Atranin In Gods We Trust ja Wilsonin Darwin's Cathedral. Minusta Wilsonin kirja on neutraalimpi, Atranin kirja on mielestäni mitätöivämpi uskontoja kohtaan. Jouduin mustaamaan siitä asenteellisia sanoja ja lauseita, enkä niin tehdessäni menettänyt yhtään tietoa.

 Lisäys: Minä olin muuten lapsuuteni, nuoruuteni ja hyvän matkaa aikuisikääni ateisti, mutta käännyin sitten tietomäärän kasvaessa ja viisauden lisääntyessä kristinuskoon; samanlaisia tapauksia on paljon (esim. monien lukijoiden tuntemat professori Bruce Charlton, C.S. Lewis ja nim. IDA), joten näissäkin kehityskulut ovat monimuotoisia.

***

Nim. tiedemies,

Jos esim. kristitty tutkija tekee osana Seti-tyyppistä tutkimusohjelmaa hypoteeseja siitä minkälaisia tahallisia jälkiä, merkkejä tai viestejä superälykäs olento (mahdollisesti Jumala) on voinut jättää avaruuteen ja kehittää tarvittavat mittaus- ja havaintolaitteet, tällainen varmaankin kelpaisi sinullekin tutkimusohjelmaksi?

Kartoitan sitä pääsevätkö ateisti ja kristitty yhteisymmärrykseen tieteestä. Oletan, että pääsemme, mutta voin tietysti olla väärässäkin.

Kristityt eivät tietenkään uskonsa kannalta tarvitse em. tutkimusohjelman tuloksia, mutta on tärkeää, että tällaiset neutraalit ja tieteen ideaalin mukaiset hypoteesit ja tutkimukset ovat tieteen piirissä legitiimejä, laajasti hyväksyttyjä ja mahdollisia. Jos hypoteesejä rajataan a priori krypto-poliittisin perustein, se rajoittaa ympäröivän todellisuuden havainnointia, ja tiede lakkaa olemasta avoin uudelle tiedolle ja todellisuudelle, lakkaa suurelta osin olemasta tiedettä.

Omalla alallasi varmuuden lisääntyminen on suoraviivaisempaa, mutta esim. fysiikassa edistysaskeleisiin liittyy usein samanaikaisesti suurta epävarmuuden lisääntymistä. Esim. matemaattis-geometrinen säieteoria on potentiaalisesti auttanut hahmottamaan pienimpien materian osien toimintaa ja vuorovaikutusta, mustia aukkoja, painovoimaa jne. mutta samanaikaisesti se on lisännyt epävarmuutta, koska mahdollisia säieteorioita on ainakin 100 miljardia kappaletta, ja ei ole mitään keinoa valita niistä oikeaa. Tämän uuden ongelmakentän avaaminen on silti suuri edistysaskel, myös siinä tapauksessa, että ihmiset eivät koskaan pystyisi kehittämään valmista säieteoriaa. Ainakin tiedämme kykyjemme ja tietojemme rajat tarkemmin.

Jukka,

kristinuskon pyhien oppineiden mukaan maailmankaikkeus on (osittain) elossa ja aina merkityksellinen. Siten sillä mitä ihmiset ovat ja tekevät on aina suurempi, ihmisten ulkopuolelle viittaava merkitys, ja ihmiset ovat jatkuvasti ulkopuolisen vaikutuksen alaisia. Melkein kaikki, myös tieteelliset teoriat ja niiden tutkimat asiat viittaavat itsensä ulkopuolelle. Neutraaleja ihmisiin liittyviä asioita ei ole, niillä on taipumus ajautua joko hyvään tai pahaan suuntaan. Hyvät asiat ovat aktiivisesti suunnattuja Jumalaa kohti, pahat ja huonot ovat tahtoen tai tahtomattaan suuntautuneet muualle.

Jos edellä mainittua yrittää tarkastella tieteellisin tekniikoin, siitä ei saa mitään irti. Kyse on luottamuksesta, joka ylittää kaiken sen mitä ihmiset ovat ja tekevät, tai tulevat koskaan olemaan ja tekemään.

***

Jukka, se yleinen harhaluulo, että hutteriiteilla ei ole koulutusta, johtuu siitä, että hutteriitit lopettavat julkisten tai yksityisten koulujen käymisen 14-vuotiaina ja ovat saaneet siihen luvan Yhdysvaltain korkeimmalta oikeudelta. Virallisissa papereissa he kaikki ovat tavallaan "koulunsa keskeyttäneitä". Kouluttautumista he eivät kuitenkaan lopeta, vaan jatkavat sitä omissa yhteisöissään. He saavat siellä yleensä monipuolisen ja korkeaa teknologiaa käyttävän ammatillisen koulutuksen.

Liberaalien yhteiskuntien ihmiset ovat niin tottuneita virallisiin papereihin ja todistuksiin, että usein unohtuu, että koulutuksen voi järjestää tehokkaasti muillakin tavoilla.

Tämä seuraava ei oikeastaan liity aiheeseen, mutta se kuvastaa kuitenkin tahattomasti sitä, kuinka pitkälle "virallisten paperien" palvonta voi ääritapauksissa mennä (klikkaa kuvaa suurentaaksesi sitä):

http://media.riemurasia.net/albumit/mmedia/8m/56s/2nl2/36499/832031527.jpg

Nim. tiedemies,

fysiikassa postuloidaan jatkuvasti ja työkseen neljän perusvoiman ulkopuolisia vuorovaikutuksia, eli säieteoriaa. Säieteorian mukaan neljä perusvoimaa ovat pintatason illuusioita yhdestä vuorovaikutus-, energia- ja olemassaolon muodosta, puhtaasta geometriasta. Kukaan ei tiedä mitä tämä geometria pohjimmiltaan on, mutta säieteorian mukaan se on havaitsemiemme asioiden perusta, jota syvempiä ilmiöitä ei enää ole. Kukaan ei ole koskaan pystynyt havaitsemaan ainuttakaan yksiulotteista säiettä tai niistä värähtelemällä ja liikkumalla muodostuvia moniulotteisia "kalvoja" ja "pintoja", mutta fyysikot pohtivat kuumeisesti keinoja, joilla niitä voitaisiin havaita epäsuorasti.

***

Nim. tiedemies,

kyse on ns. muodon/ kuvion ylläpitämisestä (pattern maintenance; viittaan tällä erityisesti niin pitkäaikaiseen muodon ylläpitämiseen, että se säilyy vähintään useiden sukupolvien yli) ja siihen liittyvän tiedon levittämisestä potentiaalisille ja reaalisille transaktio-osapuolille ja yhteistyökumppaneille. Monenlaiset sosiaaliset ja yhteiskunnalliset organisoitumisen muodot voivat tuottaa tällaista. Ne voivat olla luottamusta sanoihin ja tekoihin, virallisiin papereihin, symboleihin (leimat, vaakunat, kirjaimet, numerot kuvat, olka-, kaulus- ja hattumerkit, jne.), asusteisiin, taloihin, alueisiin, tiettyyn organisaatiomuotoon tai organisaatioon (yhteisöön, yritykseen, byrokratiaan, ihmisryhmään, kollektiiviin jne.), prosesseihin (koulutus, harjaantuminen työssä, byrokraattinen käsittely, kasvatus, samanlaisena toistuva kaupankäynnin säännöstö, tietty tuotantomuoto, jne.), jne.

Yhteisö, yhteisöverkosto tai ihmisryhmä voi tuottaa muodon säilyttämistä laajassa mittakaavassa yhtä hyvin kuin valtio tai suuri organisaatio (esim. monta yhteisöä tuottaa vastaavaa muodon säilyttämistä kuin yksi valtio). Pienessä mittakaavassa yhteisöt ja yhteisöverkostot pystyvät tuottamaan vahvempaa ja kestävämpää muodon säilyttämistä kuin esim. valtio.

En kritisoi sitä, että suuret organisaatiot ja valtio tuottavat muodon ylläpitämistä, mutta ne ovat erilaisin vallankäyttöjärjestelyin lähes kokonaan monopolisoineet sen. Se on huono asia kansalaisten kannalta, ja johtaa lisäksi muodon ylläpitäjien ja ylläpitämisen rappeutumiseen, kuten voimme havaita; tutkintojen inflaatio; prosessien raskas byrokratisoituminen ja kömpelöityminen; "positiivinen" diskriminaatio; kohtuuttomat patentti-, tuotemerkki- ja tekijänoikeusoikeudet (kesto ja laajuus); kansalaisten herkkäuskoinen luottamus kaikkialla pyöriviin, ylenmääräisiin ja kyseenalaisiin "virallisiin papereihin ja todistuksiin"; demokratian ylimitoitetut vaatimukset ja alimitoitetut kontribuutiot; jne.

Mainitsen vielä esimerkin yhteisöistä, jotka tuottavat muodon ylläpitämistä laajassa mittakaavassa; kaikki Hollannin ortodoksijuutalaisten jalokivikauppiaiden kanssa kauppaa käyvät voivat luottaa heidän kanssaan tehtyihin sanallisiin sopimuksiin. Tämä luottamus on mittakaavaltaan maailmanlaajuista ja laajasti kansainvälisesti tunnettua.

Anonyymi,

Imagen artikkeli on tosiaan malliesimerkki manipuloivasta, näennäisesti etäisyyttä ottavasta ja pseudo-objektiivisesta character assassination -artikkelista. Juurikkalalla on ollut hyvä vaikutus perussuomalaisten talouspolitiikkaan ja toivon hänelle hyvää valitsemallaan kristillisellä tiellä.

perjantai 23. joulukuuta 2011

Kysymys suurimmasta käskystä

Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: "Opettaja, mikä on lain suurin käsky?" Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat."

Toivotan lukijoille hyvää ja rauhallista Joulua.

Kari Tapio, Jouluyö, Juhlayö:

http://www.youtube.com/watch?v=dZ1KFRhYq8s

Jussi Björling, O Helga Natt:

http://www.youtube.com/watch?v=9nrDfqoYzNo

sunnuntai 18. joulukuuta 2011

Kreikka lähikuvassa

 Vanity Fair-lehden (Turhuuden Markkinat) liberaali ja ateistinen toimittaja Michael Lewis perehtyi Kreikan velkakriisin syihin ja olemukseen. Lewis on sitä mieltä, että Kreikassa ei ole ollut liikaa liberalismia, vaan liian vähän, vaikka se on sisäisesti ristiriidassa senkin kanssa mitä hän artikkelissa kirjoittaa. Todellisuudessa Kreikan suurten ja tehottomien byrokratioiden; kohtuuttomien työ-, sosiaali-, vero- ja eläke-etujen; hämärien liiketoimien; ja vähäisen luottamuksen vastuuton ja korruptoitunut yhteiskunta yhdessä maan sisäisen ja kansainvälisen liberaalin talouspolitiikan kanssa on Kreikan kriisin selkeä syy. Nimenomaan liberaalin talouden mukaiset kansainvälinen holtiton lainananto, Eu:n valheellisen hyvät luottoluokitukset ja alhaiset korot, Goldman Sachs pankin kirjanpito- ja konsultointijärjestelyt ja Eu:n yhteisvaluutta mahdollistivat Kreikan sisäisten ongelmien paisuttamisen valtaviin mittasuhteisiin ja niiden levittämisen kansainväliseksi, erityisesti eurooppalaiseksi suurongelmaksi. Liberaalin talouden ongelmat ovat nähtävissä lähes kaikkialla maailmassa; myös liberaalin politiikan ja talouden entinen kultainen lippulaiva, Kalifornian osavaltio, on konkurssissa.

Kreikkalaiset voivat toki järjestää asiansa niinkuin haluavat ja elää yhteiskunnassaan sopivaksi katsomallaan tavalla, mutta kansainvälisillä byrokratioilla ja liberaalin talouden toimijoilla ei ole oikeutta suurentaa ja levittää Kreikan sisäisiä ongelmia muiden maiden kansalaisten vastuulle.

Pisteenä iin päälle Eu, joka on ollut nykyisen taloustilanteen suurin ongelma ja ongelmanaiheuttaja, vaatii lisää kansainvälisiä valtuuksia, oikeuksia ja valtaa itselleen. Jos yritysjohtaja jossain järkevässä ei-liberaalissa taloudessa ajaa yrityksen konkurssiin holtittomilla ja rikollisilla toimillaan, annetaanko hänelle lisää resursseja, lainaa ja valtaa?

Nämä varaukset huomioonottaen artikkeli sisältää hyödyllistä tietoa Kreikan ja Eu:n talouskriisistä.

http://www.vanityfair.com/business/features/2010/10/greeks-bearing-bonds-201010

torstai 8. joulukuuta 2011

Tyyni SapsojärviBlogin uudessa tunnuskuvassa on Sotkamon Sapsojärvi melko pilvisenä kesäyönä. Kun kuuntelette seuraavaa kappaletta, voitte nähdä mielessänne parrakkaan miehen istumassa mietteisiin syventyneenä Sapsojärven hiekkarannalla mäntyjen katveessa. Minut.

http://www.youtube.com/watch?v=mtM_cc4SPJI&feature=share

Tiedoksi, blogin tunnuskuva on muuttunut. Kuvassa on tällä hetkellä Lake Tahoe Californiassa. Sia:n My Love kappale on valitettavasti poistettu kaikkialta You Tubesta musiikkiyhtiöiden toimesta. Se on kaunis balladi, ja suosittelen sen lataamista verkkokaupasta.

tiistai 6. joulukuuta 2011

Suurten organisaatioiden sosiaalisen maailman projektio (edit)

Kommentoin professori Bruce Charltonin blogissa seuraavasti (paranneltu versio):

The origin, functions and ideology of PC is most completely described in Moral Mazes, The world of corporate managers by Robert Jackall (Oxford University Press) in pages 54-78; and in the larger sense, in the whole book. Thus PC is the inner social world of large complex organizations projected with power, de facto coercion, manipulation and influence into the local, national and international environments, despite the differences, incompatibilities and incongruities between them. Increasing negative consequences are the result. Social worlds of large complex organizations are flawed in themselves, let alone when they are forcefully projected into the social environment. The same applies to large government bureaucracies, except that their social world and policies are more enduring/stable, slower, more predictable and more according to rules.

http://www.amazon.com/Moral-Mazes-World-Corporate-Managers/dp/0199729883/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1323189777&sr=1-1

***

Bruce,

I kind of agree, but it is a complex issue. The seeds of PC are of course more than two thousand years old, but in its modern manager ruled form it was established by the cooperation of the largest bankers in 1913, not immeadiately, but they send the ball rolling.

Some of the aspects of modern manager ruled large organizations:

- De facto loss and exclusion of almost all larger context of society (religion, nation, ethnicity, nationality, citizenship, culture, etc.) and feverish preoccupation with styles, topics, techniques, methods and tasks of the moment. Larger context is viewed instrumentally and only in relation to the organization's needs.

- Illusion of endless status opportunities in highly vertical large organizations (to a large extent, illusions of status in itself, except at the top of the organization).

- Concentration on surface qualities like fashionable clothing; groomed appearances; polished manners; instant pleasantness to other people; constant strategic and tactical lying and lying by omission to create a surface of friendly and caring environment; ethos of teamwork (instrumental, and often used for e.g. squashing opponents or dissent) and tension of these with the underlying cold and brutal status competition, back stabbing, greed and malice.

- Constant change or constant threat of change in the organization, jobs and statuses, which can materialize at any moment, and disrupt and destroy everything which has been achieved. Relativity of it all, living in the moment, fairly little real long term perspective in the organization and no real long term perspective outside the organization.

- Internalizing the fame, reputation, achievements, success, good tasks and large scale decision making of oneself (not self-evident) and of others (the normal state of affairs); externalizing (delegating, creating illusions, using power, manipulating etc.) blame, problems, bad tasks, details of tasks, involvement with tasks etc.; and creating an organizational, occupational, team work and informational situation beforehand which will do the said internalizing and externalizing as automatically as possible.

- Lack of knowledge, information and real standards on how to evaluate people in the large organizations. Anonymity, and superficial knowledge about and friendships of large numbers of people. This allows all kinds of manipulations and uses of power for self-centered gains. E.g. those who do the evaluating of work (de facto) evaluate themselves, and their competitors and subordinates; when externalizing blame in the large organization to an obscure or distant employee or manager, perhaps only a few people know the person and his doings so well, that they know he got a raw deal, and if they do and say something against it, they are easily silenced with threats of e.g. losing their jobs or statuses.

In a small healthy community or small tightly knit group where all the people know everybody and everything well, these things either can't happen, or it is much harder to pull off dirty tricks.

- Maximum interchangeability and movability of people.

Etc.

A couple of examples in managers' own words:

"Someone who is talking about team play is out to squash dissent. It is the most effective way to tell people who have different perspectives to shut up. ... You can and you have to learn to keep your mouth shut. My boss is like that. ... It's hurt me because I have spoken out. It might be that someone has formed the opinion that I have interesting things to say, but more likely, it gives you a troublemaker label and that is truly hard to get rid of. The "troublemaker" is often a creative person, but truly creative people don't get ahead; to get ahead you have to be "dependable" and a "team player". ... When I hear the word, I immediately think it's an effort to crush dissent. ... Bosses say they don't want a yes man, but in fact, most bosses don't want to hear the truth. And this is particularly true if it disagrees with what they want to do."

"Our motives are purely selfish. We're not concerned about old Joe failing, but we're worried about how his failure will reflect on us. When you pick somebody, say, you invest part of yourself in him. So his failure and what it means to his kids and so on means nothing. What you're worried about is your own ass with your superiors for having picked him in the first place. What we do essentially when somebody fails is to put him in a little boat, tow him out to sea, and cut the rope. And we never think about him again."

"You can put the damper on anyone who works for you very easily and that's why there's too much chemistry in the corporation. There is not enough objective information about people. When you really want to do somebody in, you just say, well, he can't get along with people. That's a big one. And we do that constantly. What it means, by the way, is that he pissed me off; he gave evidence of his frustration with some situation. ..."

"Now what it really means is going with the flow and not making waves. If you disagree with something, bowing to the majority without voicing your disagreemeent. You can indict a person by saying that he's not a team player. That doesn't mean he won't follow directions. It's because he voices an objection, because he argues with you before doing something, especially if he's right. If he is wrong, we can be condecending and adopt the "you poor bastard" tone."

It is easy to compare these to the PC and notice the consistencies between them.

***

Psychiatry classifies the brave woman in the following video to have a borderline personality disorder (unstable moods and feelings, unstable relationships, self-injury, high rate of suicide, impulsive and reckless behavior, feelings of empty or shifting personality etc.), because it causes herself and her relationships (to people around her) trouble. To what extent the same or more can be said about the managers of large organizations and to what extent large organizations select and refine troublesome mentality and turn it into actions? Is the psychological and societal status of managers of large organizations what it is only because certain benefits are artificially and unnecessarily tied to large organizations with the help of the state, which is also composed of large organizations?

http://www.youtube.com/watch?v=W79Z7XhatUE&feature

***

http://charltonteaching.blogspot.com/2011/12/are-complex-explanations-of-political.html

sunnuntai 4. joulukuuta 2011

Kuka hallitsee Yhdysvaltoja? (edit)

 Miten tähän sivustoon pitäisi suhtautua? Jos siitä haluaa itselleen hyödyllistä ja käyttökelpoista tietoa, siitä täytyy suodattaa mielessään melko paljon vasemmistolaista vääristelyä ja suoraa valehtelua, yksipuolista aiheiden ja kritiikin kohteiden valikointia ja vasemmistolaista poliittista julistusta. Rehelliset vasemmistolaiset voivat verrata tätä esim. vasemmistoliberaalin Michel Foucaultin Discipline and Punish -kirjan (nimenomaan englanninkielinen versio, Alan Sheridanin käännös; Penguin Books) suhteellisen neutraaliin tieteelliseen tutkimus- ja esitystapaan, jos he haluavat vertailukohtia parempaan vasemmistolaiseen yhteiskunnalliseen tutkimukseen. Näillä varauksilla sivustolta löytyy suhteellisen paljon hyödyllisiä osatotuuksia ja poliittisen vaikuttamisen metodeja.

Testamenttina (ääri?) vasemmistolaiselle politiikalle Santa Cruzista (Usan vasemmistolaisin keskisuuri/ suuri kaupunki) on tullut maahanmuuttajien täyttämä, ja työnteon ja yrittämisen vastainen kurjistuva ja rikollisuuden riivaama kaupunki, jossa runollisena oikeutena yliopistojen ja ennen hyvin rauhallisten kaupunginosien vasemmistoradikaaleihin kohdistuva rikollisuus on arkipäivää.

http://www2.ucsc.edu/whorulesamerica/

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto