Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

sunnuntai 25. kesäkuuta 2017

Kansalaisten oikeus tappaa

Miksi vasemmistolaiset / liberaalit suosivat rikollisia ja suhtautuvat heihin suhteellisen lempeästi, ja suhteellisen ankarasti ja suvaitsemattomasti niihin, jotka puolustavat itseään rikollisilta ja hyökkääjiltä, ts. käyttävät oikeutettua voimaa?

Rikolliset on tietyllä tavalla jo täysin integroitu liberaaliin järjestelmään; heille on osoitettu selkeä yhteiskunnallinen ja poliittinen ekolokero, jonka vastinpareina toimivat poliisi, oikeuslaitos ja erilaiset rikosseuraamusyksiköt yhteiskuntapalvelupaikoista vankiloihin ja valmentaviin kuntoutusyksiköihin. Liberaalin systeemin vastinparit kohdistavat rikollisiin rikollisten toimien ja lain määräysten mukaisia keinoja. Ilman rikollisia ja potentiaalisia rikollisia poliisia, oikeuslaitosta ja seuraamusyksikköjä ei olisi olemassa tai ne olisivat selvästi pienempiä.

Itseään puolustavalle kansalaiselle ei ole osoitettu juuri minkäänlaista yhteiskunnallista ja poliittista ekolokeroa, koska itseään puolustava kansalainen uhkaa liberaalin järjestelmän väkivalta-, tuomiovalta- ja seuraamusvaltamonopolia. Kansalainen, joka ampuu oikeutetusti ja kunnioitettavasti väkivaltaisen roiston hengiltä, ei ole liberaalin systeemin silmissä todellisuudessa "epäilyttävä ihminen", "tuomittava henkilö" tai "rikollinen" vaan henkilö, joka toimii tavallaan poliisina, tuomarina ja rikosseuraamuksen toteuttajana (tappajana tai teloittajana). Jos tällainen yleistyy ja muuttuu normiksi, se vähentää liberaalin eliitin pakkovallan kolmea edellä mainittua haaraa. Siksi liberaalilla eliitillä on taipumus vastustaa ja kritisoida jokaista kansalaisten oikeutettua voimankäyttöä, vaikka ne olisivat kuinka tarpeellisia ja hyviä. Kyse on liberaalin eliitin intresseistä ja valtapelistä, jossa kansalaisten turvallisuudella, terveydellä ja hengellä on vain vähän merkitystä.

Samaan aikaan kun valtioiden rajoja ollaan hävittämässä, raja liberaalien byrokratioiden ja kansalaisten välillä on kasvamassa, ja nämä ovat suorassa yhteydessä toisiinsa. Rajojen määrä yhteiskunnassa on suunnilleen vakio, kyse on vain siitä missä ne sijaitsevat. Silloin kun kansalaiset jäävät eliitin valtatavoitteiden takia yhteiskunnan hyvien rajojen ulkopuolelle, se koituu kansalaisten vahingoksi. Tällaisessa tilanteessa liberaali eliitti on de facto rikollisten puolella ja kansalaisia vastaan.

Miten traditionaaliset konservatiivit ratkaisevat tämän ongelman? Konservatiivien filosofian mukaan jokaisen on luovuttava jostain omasta hyvästään toisten hyväksi, jotta voidaan muodostaan kestävä yhteistyö, liitto ja yhteishenki. Lisäksi jokaisen on täydennettävä omaa näkökulmaansa toisen osapuolen näkökulmalla, jotta intressit voidaan yhdistää.

Eliitti voi muuttaa näkemystään siten, että kansalaiset toimivat itseään ja muita puolustaessaan pistemäisinä lain ja järjestyksen ylläpitäjänä, ja ovat siten perusteiltaan harmoniassa poliisin, oikeuslaitoksen ja seuraamusyksiköiden kanssa. Kansalainen ei välttämättä tiedä lain ja oikeusfilosofian hienouksia, mutta hänen ei tarvitsekaan tietää, koska hän toimii puolustautuessaan useimmiten yksinkertaisissa, äkillisissä ja pakottavissa tilanteissa, joissa hyvä toimintatapa on nopea ja refleksinomainen, ja vaihtoehdot ovat usein selviä ja jyrkkärajaisia. Lainsäätäjien ja tuomarien on annettava kansalaisille väkivaltaisten hyökkäysten torjumiseen riittävät "stand your ground" ja ase-oikeudet. Lainsäätäjien ja tuomarien ei tule syyttää oikeutetun voiman käyttäjiä epärationaalisesti ja epäoikeudenmukaisesti esimerkiksi siitä, että kansalainen löi hyökkääjää rajussa tappelussa kaksi kertaa liikaa tai liian lujaa. Lain on oltava selkeästi oikeutetun voiman käyttäjän puolella ja annettava hänen puolustaa itseään mieluummin "liikaa" kuin liian vähän. Kun on nähtävissä, että kyse on itsepuolustustilanteesta, kansalaisia ei saa kuormittaa liiallisesti tutkimuksilla, kuulusteluilla, riepottelevalla julkisuudella ja lukuisilla oikeudenkäynneillä, jotka voivat toimia piilorangaistuksina.

Jos ja kun eliitti tekee näin, kansalaisten on ymmärrettävä, että ainakin näiltä osin eliitti välittää kansalaisista, ottaa heidän intressinsä huomioon ja on laajentanut sääntönsä ja lakinsa suojelemaan heitä myös niissä tilanteissa, joissa suurten organisaatioiden tuottama laillinen järjestys pettää tai jonne se ei ulotu riittävän nopeasti tai tehokkaasti. Tällaisten tilanteiden määrä on kasvussa länsimaissa. Eliitti tai suuret organisaatiot eivät voi välittää kansalaisista samalla tavalla kuin esimerkiksi suvun tai yhteisön jäsenet välittävät toisistaan. Lain ja järjestyksen tuottajina toimivat organisaatiot viestittävät välittämisestään sillä mitä ne hyväksyvät tai eivät hyväksy, ja millaisia niiden säännöt, lait, prosessit, keinovalikoimat ja toimintavat ovat. Jos kansalaiset näkevät että eliitti ottaa huomioon heidän turvallisuusintressinsä, kansalaisten on hyvä osoittaa lojaliteettia niihin liittyville säännöille ja laeille. Kansalaisten on suotavaa hyväksyä se, että poliisi tutkii jokaisen oikeutetun voimankäytön tapauksen, ja tarvittaessa asia voidaan käsitellä oikeudessa. Kansalaisten on suotavaa tukea lainsäätäjiä ja muita toimijoita, sekä veronmaksua, jotka pitävät yllä hyvää lainsäädäntöä ja järjestystä. Tällä eliitin ja kansalaisten yhteistyöllä lain ja järjestyksen parissa työskentelevien määrä pysyy todennäköisesti suunnilleen samana, joten heidän ei tarvitse olla huolissaan työpaikkojensa puolesta.

Jos liberaali eliitti heittää kansalaiset lisääntyvään väkivaltaiseen todellisuuteen, kuten on käymässä, kansalaisten on toimittava toisin. Epäoikeudenmukaiset lait ja yhteiskunnalliset kehityssuunnat kumoavat olemassaolollaan itsensä. Niiden henkilöiden tai ryhmien oikeutettua voimankäyttöä on tuettava, jotka asuvat väkivaltaisilla korkean rikollisuuden alueilla tai jotka joutuvat muuten tavalla tai toisella kohtaamaan vakavan väkivallan tai rikollisuuden uhkaa, vaikka se rikkoisi liberaaleja lakeja. Kansalaisten kohdatessa vakavaa rikollisuutta lait lakkaavat pistemäisesti ja hetkellisesti olemasta hätä- ja poikkeustilanteen takia, jolloin heillä on vapaat kädet käyttää parhaaksi katsomiaan keinoja. Heillä on myös etukäteen oikeus varustautua tällaisiin tilanteisiin sopivaksi katsomallaan tavalla. Oikeutetun voiman käyttäjien puolesta on puhuttava sosiaalisissa verkostoissa, julkisuudessa, kaveripiireissä, jne., kaikissa sosiaalisissa yhteyksissä. Oikeutetun voiman käyttäjiä on tuettava välttämään oikeusprosesseja tai oikeuden tuomioita rahallisesti, neuvoilla ja ohjeilla, psykologisella tuella, tms. Jos on tarpeen, on kieltäydyttävä todistamasta oikeutetun voiman käyttäjiä vastaan oikeudessa, näyteltävä sellaista henkilöä, joka ei ole nähnyt mitään tai valehdeltava niin, että se tukee oikeutetun voiman käyttäjää. Oikeutetun voimankäytön puolustajien tulee kovettaa itsensä immuuneiksi sille mitä yhteiskunnan auktoriteetteina esiintyvät liberaalit henkilöt sanovat, tai mitä mieltä liberaalin median ohjaama ja manipuloima enemmistö mahdollisesti on. Oikeutettua voimankäyttöä ei päätetä sillä, kenellä on kovaäänisin 'megafoni' tai mikä typerä ja harhaanjohdettu lauma on suurin.

Vallan dilemma; jos keskittää kaiken vallan organisaatiolleen, sen valta ympäröivässä yhteiskunnassa alkaa heiketä ja lopulta kuolee pois.

perjantai 16. kesäkuuta 2017

Informaatioyritysten uhka


Julian Assange kertoo artikkelin alla olevassa videossa tekoälyjen ja niiden valtavan tietojenkeruu-, analysointi-, ja kontrollointikapasiteetin tuottamista ongelmista. Jos esim. Facebook haluaa ostaa jonkun yrityksen, se saa tietokantojensa avulla helposti selville ketkä ovat avainhenkilöitä ja ketkä yleisesti riittävän merkityksellisiä (esim. ihmismassoina, ei välttämättä yksittäisinä ihmisinä) kyseisen yrityksen hinnanmuodostuksen ja sen omistajien myyntihalukkuuden suhteen markkinoilla, ja voi vaikuttaa sitten näiden ihmisten osto-, myynti-, valinta-, strategia- jne. päätöksiin.

Facebookin ja Googlen tapaisilla yrityksillä on pääsy valtavan ihmismäärän henkilökohtaisiin ja yksityisiin ajatuksiin, tunteisiin, mieltymyksiin, taipumuksiin, valintoihin, suunnitelmiin, jne., suurimpaan osaan heidän psykologiaansa, vuorovaikutukseensa muiden ihmisten kanssa ja heidän toimintansa sisältöön. Se on globaalia sisäpiiritietoa, ja paljon tärkeämpää kuin perinteinen sisäpiiritieto esim. jostain 1-3 yrityksestä. Se antaa näille yrityksille lähes automaattisesti aseman maailman suurimpina ja/tai tuottoisimpina yrityksinä tai niiden joukkoon kuuluvina. Lisäksi niiden etuna on, että tämän tiedon väärinkäytöstä on hyvin vaikeaa jäädä kiinni ja joutua vastuuseen. Siihen tarvittavaa lainsäädäntöäkään ei ole. Kenelläkään muulla ei ole pääsyä niiden dataan ja sen analysoinnista syntyneeseen tietoon, lukuunottamatta suuria tiedustelupalveluja, joilla on vapaa pääsy internetin suuriin risteyskohtiin, joiden kautta kaikki internetin informaatio kulkee. Tiedustelupalveluihin liittyy samantyyppisiä ongelmia kuin suuriin informaatioyrityksiin.

Suuret informaatioyritykset ovat politiikaltaan melkein aina liberaaleja, ja ne ovat jääneet jo useasti kiinni informaatiovirtojen poliittisesta manipuloinnista liberaaliin suuntaan. Konservatiiviset aktivistit ovat internetin ulkopuolisissa verkostoissaan tehneet yhteistä tarkkailutyötä, ja pitäneet listaa niistä henkilöistä ja asioista, jotka näkyvät heidän feedeissään, ja niistä jotka eivät näy, sekä näissä tapahtuvista muutoksista. Suuret informaatioyritykset myyvät informaatiovirtoihin liittyviä palveluksia yrityksille ja muille toimijoille, esim. tuotteiden markkinointiin, poliittiseen analysointiin ja tieteelliseen tutkimukseen liittyviä palveluja.

Ehkäpä ne myyvät ns. tiskin alta politiikkaan liittyviä black operation -palveluksia liberaaleille poliittisille toimijoille; valtioille, puolueille, suuryrityksille tai suurille järjestöille, esim:

Onko maassanne hankalia kansallismielisiä tai maahanmuuttokriittisiä puolueita? Me voimme suunnitella heidän informaatiovirtansa niin, että heidän poliittinen vaikuttamisensa ja informaation levittämisensä heikentyy selvästi verrattuna heidän liberaaleihin kilpailijoihinsa. Me pystymme muuttamaan heidän vaikuttamisyrityksensä jatkuvaksi louhikkoiseksi ylämäeksi sillä aikaa kun te saatte kulkea leveällä ja sileällä valtatiellä tasaisessa maastossa.

Me ohjaamme heidän huomionsa juuri heille henkilökohtaisesti riippuvuutta aiheuttaviin eläinvideoihin, stunt -temppuvideoihin, huumorivideoihin, jne., joihin he tuhlaavat suuren osan ajastaan, sillä aikaa kun teidän kannattajienne huomio kiinnitetään suurimmalta osin poliittisesti tärkeimpiin asioihin (lähetämme toki teidänkin feedeihinne jonkin verran keveitä videoita ja postauksia, jotta te voitte halutessanne rentoutua).

Me lietsomme kansallismielisten välille keinotekoisia riitoja ja paisuttelemme jo olemassa pieniä ristiriitoja suuriin mittoihin. Jos esim. kansallismielisessä puolueessa on kaksi eri ryhmittymää, siniset ja valkoiset, jotka ovat tällä hetkellä hyvissä väleissä, me muutamme heidän feedejään siten, että sinisille näytetään huomattavan paljon valkoisten negatiivisia kommentteja sinisistä ja vähän valkoisten positiivisia kommentteja sinisistä. Sama tehdään myös toisinpäin. Muutamme negatiivisten ja positiivisten kommenttien suhdetta maksimaalisesti kumpaankin suuntaan, mutta pidämme samalla huolta siitä, että niiden suhde näyttää realistiselta ja aidolta. Me emme koskaan muuta feedejä siten, että valkoisille syötettäisiin sataprosenttisesti negatiivisia kommentteja sinisiltä, tms., koska se on liian epäuskottavaa ja läpinäkyvää. Samanaikaisesti me vahvistamme liberaalien yhteistyötä, ystävyyttä ja hyvää yhteishenkeä.

Silloin kun me ohjaamme kansallismielisiä politiikkaan, ohjaamme heitä poliittisesti suurimmalta osin vain puolitärkeisiin kohteisiin. Me laitamme heidät taistelemaan ärsyttäviä, tunteita herättäviä ja melko abstrakteja poliittisia ideoita, kirjoituksia ja lausuntoja vastaan.Tällaisia voivat olla esimerkiksi postmodernismi, feminismi, etnopositiivisuus ja seksuaalisiin vähemmistöihin liittyvät ideologiat. Niitä voidaan tuottaa ja monistaa loputtomasti, ja niiden mahdollinen "voittaminen" tai "kumoaminen" keskustelussa tai väittelyssä johtaa suhteellisen harvoin mihinkään konkreettiseen ja positiiviseen. Lisäpalveluna me voimme palkata sopivia intellektuelleja tuottamaan kohdennettuja ärsyttäviä kommentteja ja lausuntoja tiedotusvälineisiin, jos tällaista tarvitaan jonkin tärkeän poliittisen tapahtuman aikana kuluttamaan vastustajien energiaa ja suuntaamaan heidän huomiotansa toisaalle. Silloin kun me ohjaamme liberaaleja poliittisten aiheiden äärelle, kiinnitämme heidän huomiotaan pääasiassa niihin poliittisiin asioihin, joilla on taipumus johtaa merkittäviin konkreettisiin ja positiivisiin tuloksiin, joilla liberaalien rahan määrä ja poliittinen valta maksimoidaan.

Me voimme analysoida monien alojen ammattilaisten voimin avainvastustajienne persoonallisuutta, viehtymyksiä ja kiinnostuksen kohteita, heikkouksia ja vahvuuksia, taipumuksia, seksuaalista suuntautumista, tapoja ja elämäntapoja, elämänrytmiä, läheisten ystävien verkostoa, laajempia sosiaalisia verkostoja, sosiaalisten suhteiden laatua, jne. Tällöin te voitte asiantuntijoiden avulla suunnitella sellaisia keinoja, joilla te voitte vaikuttaa heihin mahdollisimman paljon; suostutella, kiristää, vakuuttaa, ohjata harhaan tai ansaan, huijata, korruptoida, jne. heitä.

Me voimme antaa teille tietoja kansallismielisten suunnitelmista ja toimista etukäteen, jolloin te voitte valmistautua niihin, keksiä vastatoimia,  parantaa omia suunnitelmianne, yllyttää ja lietsoa omia kannattajianne ja ulkopuolisia sopivalla tavalla etukäteen, vuotaa kiusallisia tietoja kansallismielisten suunnitelmista anonyymisti mediaan, tms.

Kun kansallismieliset lähettävät artikkeleita, viestejä, uutisia, tietoa, jne. toisilleen tai kommunikoivat ulkopuolisten kanssa, me voimme muuttaa niissä olevaa tietoa monin pienin ja huomaamattomin, mutta samalla tehokkain tavoin niin että se heikentää kansallismielisten ymmärrystä asioiden todellisesta tilasta, ja vahingoittaa heidän suunnitelmiaan, toimintaa, ystävyyttä, yhteistyötä ja suhteita ulkopuolisiin. Tarvittaessa asiantuntijamme voivat tehdä suurelta osin tai täysin valheellisia uutisia tai tietosivuja, joilla on spesifi negatiivinen vaikutus kansallismielisiin, ja joita heidät ohjataan laajasti lukemaan.

Jne.

Näiden toimien yhteisvaikutuksena kansallismieliset säilyvät efektiivisesti tietämättöminä, tyhminä, kyvyttöminä, riitaisina ja harhaanjohdettuina. Heidän suunnitelmansa ja toimensa epäonnistuvat liian usein. Heidän tunnetilansa vaihtelevat epätoivosta ja masennuksesta pienten tai pyrrhosmaisten voittojen suomaan tyydytykseen, tai sitten he ovat juuttuneet liian paljon pienten viehtymystensä ja epäoleellisten asioiden vangeiksi. Älkää kuitenkaan ymmärtäkö tätä väärin. Tarkoituksena ei ole saada kansallismielisiä tuntemaan normaalioloissa ja keskimäärin oloaan huonoksi ja tyytymättömäksi. Se voisi ohjata heidät hakemaan liian paljon uusia, parempia ja hankalasti torjuttavia keinoja, sekä tehokkaampia ja suojatumpia yhteistyön tapoja. Tarkoituksena ei ole myöskään yleisesti ottaen nujertaa kokonaisvaltaisesti kansallismielisiä. Tarkoituksena on pitää heidät puolityytyväisinä ja suhteellisen passiivisina tai ohjata heidän aktiviteettinsa suurelta osin ja pitkällä tähtäimellä voimia kuluttavaan ja tehottomaan. Me annamme heille aina välillä suuria ja tyydyttäviä voittoja, mutta ne on suunniteltu siten, että ne eivät koskaan pysäytä liberaalia kehitystä tai muuta liberaalin kehityksen yleistä suuntaa.

Kun te tiedätte mitä tulee tapahtumaan ja että tulevaisuus on teidän kannaltanne hyvä ja voittoisa, te saatte mielenrauhan ja voitte rentoutua. Te tulette voittamaan melko helposti ja kohtuullisin ponnistuksin. Te tiedätte, että teidän vastustajanne työskentelevät itsensä uuvuksiin, mutta eivät silti pysty voittamaan teitä. Me tarjoamme teille tämän kaiken yksinoikeudella, mikään muu yritys ei pysty tuottamaan tällaisia palveluja. Ottakaa meihin yhteyttä hienovaraisesti, kertokaa meille tavoitteenne ja poliittinen tilanteenne, ja me lähetämme teille tarjouksen.

Ystävällisesti, FACEBOOT


sunnuntai 28. toukokuuta 2017

Suomi, Nato ja Venäjä geostrategisesta näkökulmastaSuomen Nato -jäsenyydestä puhuttaessa kansalaisille ei ole kerrottu, miten Suomi liittyy Yhdysvaltain ja Venäjän intresseihin, jolloin kansalaiset eivät pysty arvioimaan Nato -jäsenyyden vaikutusta Suomen turvallisuustilanteeseen. Miksi Yhdysvaltain ja Euroopan liberaaleille Venäjä edustaa tällä hetkellä pahaa valtiota? Johtuuko se siitä, kuten liberaali media väittää, että Venäjä ei anna homoille homouteen liittyviä erityisoikeuksia; ulkomailta rahoitettujen ja ohjattujen "kansalaisjärjestöjen" toimintaa rajoitetaan ja estetään; etnisille ja uskonnollisille vähemmistöille ei anneta liberaalia erityiskohtelua; jne?

Yhdysvaltain ja Venäjän välisessä kylmässä sodassa on kyse geostrategisesta valtataistelusta. Yhdysvaltain tavoitteena on laajentua hallitsemaan liittolaisverkoston avulla ja kanssa koko Euraasian maa-aluetta. Suurin osa ihmiskuntaa asuu Euraasiassa, suurin osa maailman taloudellisesta tuotannosta sijaitsee Euraasiassa, suurin osa maailman raaka-aineista on Euraasian maaperässä, tärkeimmät kuljetusreitit ovat Euraasian sisällä tai niiden läheisyydessä, jne. Jos Yhdysvaltain johtama liittolaisverkosto hallitsee Euraasiaa, se hallitsee automaattisesti myös muuta maailmaa.

Euraasian hallitseminen geostrategisesti ei tarkoita sitä, että kaikkien Euraasian maiden pitäisi kuulua Yhdysvaltain johtamaan liittoutumaan, vaan sitä, että tärkeimmät avainasemassa olevat valtiot (key states) ja tärkeät valtiot (pivot states) joko kuuluvat Yhdysvaltain liittoutumaan tai sitten niiden vaikutus on neutraloitu, kumottu, kierretty tai vaihtoehtoisilla tavoilla integroitu Yhdysvaltain johtamaan maailmanjärjestykseen.

Valtion avainaseman ja tärkeän aseman määrittelemiseen vaikuttaa geostraginen sijainti (sijainti sotilaalliselta kannalta, sijainti kuljetus- ja liikennereittien kannalta, sijainti suhteessa merkittäviin talousalueisiin, jne.); taloudellisen tuotannon määrä ja laatu; armeijan suuruus, taistelukyky ja tuhovoima; ihmisten määrä; luonnonvarojen suuruus; kulttuurin, politiikan ja talouden yhteensopivuus vallitsevan liberaalin järjestelmän kanssa tai potentiaalinen muokkautuvuus siihen suuntaan; jne. Maailmanpolitiikan ja valtioiden muuttuessa avainvaltioiden ja tärkeiden valtioiden konstellaatiot muuttuvat. Ennen Englanti oli Yhdysvalloille tärkein avainasemassa oleva valtio Euroopassa, mutta nyt se on pudonnut joko vähemmän tärkeäksi avainvaltioksi tai pelkän tärkeän valtion asemaan. Tällä hetkellä Yhdysvalloille tärkeimmät avainvaltiot Euroopassa ovat Saksa ja Ranska, ja niiden muodostama akseli. Aasiassa tärkeimmät avainvaltiot Yhdysvalloille ovat Japani, etelä-Korea ja Kiina, vaikka Kiina ei ole Yhdysvaltain sotilaallis-poliittinen liittolainen. Tiivistettynä avainvaltioita tai tärkeitä valtioita ovat kaikki ne valtiot, jotka auttavat suoraan tai epäsuorasti hallitsemaan, turvaamaan ja valvomaan tärkeimpiä talousalueita, asutuskeskuksia ja liikenne- ja kuljetusreittejä.

Suurimmat esteet Yhdysvaltain johtaman liittoutuman Euraasian hallitsemiselle ovat Venäjä ja Kiina, ja erityisesti niiden välinen potentiaalinen laajamittainen sotilaallinen, poliittinen ja taloudellinen yhteistyö. Se tekisi tyhjäksi Yhdysvaltain geostrategiset valtatavoitteet. Venäjä hallitsee valtavaa Euraasian maa-aluetta, joka kattaa monia merkittäviä alueita; Venäjällä on paljon ihmisiä; sen armeija on Euroopan voimakkain; sillä on suuri ydinohjusarsenaali; sillä on paljon luonnonvaroja; jne. Venäjän talous on maailman kuudenneksi suurin, mutta se on jonkin verran alle kuusi kertaa pienempi kuin Kiinan talous. Venäjä on poliittisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti melko epäyhteensopiva tai vastakkainen suhteessa Yhdysvaltain liberaaliin järjestelmään. Yhdysvallat on suhteellisen vähän riippuvainen Venäjästä ja sen taloudesta.

Kiina hallitsee laajaa keskeistä itä-Aasian maa-aluetta; siellä on valtava määrä ihmisiä; ja sen taloudellinen tuotanto on suurta, nopeasti kasvavaa ja kehittyvää, ja suhteellisen korkeatasoista. Kiinalla on melko vahva ja kehittyvä armeija, enemmän sotilaita pysyvästi sotilastehtävissä kuin millään muulla valtiolla ja kohtuullisen suuri ydinohjusarsenaali (n. 260 kpl), jonka se pystyy halutessaan kaksin- tai kolminkertaistamaan nopeasti. Kiinan armeijan suurin heikkous on tällä hetkellä se, että se ei pysty projisoimaan konventionaalista sotilaallista voimaa kauas samalla tavalla kuin Yhdysvallat. Kiinalla on paljon luonnonvaroja. Kiina on maailman kolmanneksi suurin talousalue nimellisellä arvolla mitattuna ja suurin ostovoimalla suhteutettuna. Kiina on jo tällä hetkellä suurimmalta osin dominoiva toimija Aasiassa ja Afrikassa, ja sen kyky käyttää taloudellista, poliittista ja sotilaallista valtaa rajojensa ulkopuolella kasvaa koko ajan. Vaikka Kiina on arvoiltaan ja poliittiselta järjestelmältään epäyhteensopiva liberaalin Yhdysvaltain kanssa; Yhdysvallat on riippuvainen Kiinan taloudellisesta tuotannosta; valtavista lainoista ja sijoituksista Yhdysvaltojen yrityksille, kuluttajille ja valtiolle; maailman suurimmista markkinoista, jonne Yhdysvallat voi viedä tuotantoaan; ja Kiinan riittävästä alueellisesta hyvästä tahdosta, joka tarkoittaa sitä, että Kiina ei pyri dominoimaan liikaa itä-Aasiaa ja muita suhteellisen lähellä olevia alueita.
 

Kun näiden syiden perusteella Yhdysvaltain johtaman liittoutuman täytyy päättää kumman maan se pyrkiin lyömään mahdollisimman suurelta osin pois Euraasian hallintaan liittyvästä valtapelistä, vastaus on helppo; Venäjän. Kiinan kanssa Yhdysvallat pyrkii toisaalta luomaan mahdollisimman paljon molempia hyödyttävää taloudellista vaihtoa ja yhteistyötä, ja toisaalta se pyrkii laittamaan rajoja Kiinan sotilaallisen ja poliittisen vallan laajenemiselle, tai ainakin hidastamaan sitä. Siksi Venäjästä pyritään luomaan länsimaisessa liberaalissa mediassa liioiteltua viholliskuvaa, mutta Kiinasta tai vaikkapa Yhdysvaltain liittolaisesta Saudi-Arabiasta ei.

Venäjän sotilaallisena, poliittisena ja taloudellisena ongelmana on se, että se on sisämaavaltio, jonka sotilas- ja kauppalaivastolla, maaliikenteellä ja lentokoneilla on suurelta osin vastapuolen hyväntahtoisuuden varassa vapaa pääsy maailman liikennereiteille. Venäjän laivasto pääsee Suomen lahden kautta maailman merille vain Nato-jäsen Tanskan salmien kautta, ja reitti on monien Nato-maiden ympäröimä (Eesti, Liettua, Latvia, Puola, Saksa ja Norja). Mustalta mereltä Venäjän laivasto pääsee Välimerelle ja sieltä valtamerille vain Nato-jäsen Turkin Salmien kautta. Mustalla merellä muita Nato-maita ovat Romania ja Bulgaria. Välimerellä Venäjän reitin varrella ovat Nato-maat Kreikka, Italia, Albania, Kroatia, Ranska, Espanja ja Slovenia. Nato-maat Espanja ja Portugal valvovat ja hallitsevat Välimerellä Gibraltarin salmea, jolta on pääsy valtamerille. Lisäksi Yhdysvallat on läheisessä sotilaallisessa yhteistyössä Egyptin ja Israelin kanssa. Venäjän pohjoinen rannikko on kaukana Venäjän ja muun maailman taloudellisista keskuksista ja sen reitit ovat puoli vuotta käyttökelvottomia tai hyvin vaikeakulkuisia. Vaikka Venäjän itärajoilta on periaatteessa vapaa pääsy maailman merille, se on erittäin kaukana Venäjän keskuksista, ja sielläkin läheisyydessä ovat Yhdysvaltain liittolaiset Japani, Etelä-Korea, Filippiinit ja Australia, sekä Yhdysvaltoihin kuuluva Alaska.

Monet Nato-maat voivat uhkata suoraan ja välittömästi Venäjän tärkeimpiä Euroopan puoleisia asutuskeskuksia. Objektiivisesti tarkastellen on luonnollista, että Venäjä kokee olevansa sotilaallisesti vaikeassa tilanteessa ja pelkää voivansa joutua suljetuksi ulos maailman liikenteestä tai jopa Venäjälle kohdistuvan hyökkäyksen kohteeksi. Ukraina oli ennen Venäjän hyökkäystä Venäjän näkökulmasta luisumassa Euroopan unionin ja Naton jäseneksi. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja valloitti Krimin, koska se pyrki turvaamaan ja lisäämään mahdollisuuksiaan hallita Mustan Meren sotilaallista ympäristöä ja liikennereittejä. Venäjällä ei ollut geostrategisesti varaa antaa Ukrainan muuttua Nato-maaksi.

Venäjän läheinen yhteistyö Iranin kanssa selittyy mm. sillä, että Venäjä pyrkii pitämään liikennöintireitit Iranin kautta auki Aasiaan, lähi-itään ja kauemmaskin.

Venäjä pyrkii aktiivisesti luomaan mahdollisimman paljon strategista sotilaallista, poliittista ja taloudellista yhteistyötä Kiinan kanssa, jotta Venäjän ja Kiinan välille syntyisi liittouma, joka toimii Yhdysvaltain liittoutuman vastapainona, ja luo nykyisen de facto lähes yksinapaisen maailmanjärjestyksen tilalle selkeän kaksinapaisen maailmanjärjestyksen. Yhdysvallat on taloudellisesti ja sotilaallisesti voimakas maa, joka kykenee tarvittaessa projisoimaan voimankäyttöä ja taloudellista aktiviteettia minne tahansa yksinkin, mutta Yhdysvaltojen dominoiva globaali asema perustuu silti suurimmalta osin sen liittolaisverkostoon, joka on ylivoimaisesti maailman suurin.

Suomenlahden kautta kulkevat monet Venäjän tärkeimmistä vesiliikennereiteistä. Jos Suomi liittyy Natoon, Itämeren lukuisat Nato-maat voivat sulkea Venäjän Itämeren vesiliikennöinnin joka puolelta. Suomi ja muut pohjoisen Nato-maat ovat lähellä Venäjän merkittävimpiä taloudellisia keskuksia. Jos Suomi liittyy Natoon, Venäjä voi kokea olevansa pakotettu hyökkäämään "ennaltaehkäisevästi" Suomeen samojen periaatteiden mukaisesti kuin Ukrainaan ja Krimille.

Suomen Nato-jäsenyyttä on kannatettu sen takia, että sen on uskottu takaavan Suomen turvallisuuden parhaiten Venäjän uhkaa vastaan ja liittävän Suomen lujemmin osaksi läntistä taloudellis-poliittista liittoutumaa. Suomalaiset eivät halua enää joutua samalla tavalla Venäjän hyökkäyksen kohteeksi tai puoli-satelliitiksi kuin Neuvostoliiton aikoina. Toisaalta edellä mainitun perusteella Suomen Nato-jäsenyys on melko suurella todennäköisyydellä tekijä, joka voi ajaa Venäjän, sotilaallisen suurvallan, ahtaalle, pakkotilanteeseen ja sotilaalliseen aggressioon.

Suomalaisten tärkein etu on kansakunnan jatkuvuus, johon suomalaisten muut edut perustuvat. Suomalaisten etu ei ole joutua pelinappulaksi suurvaltojen väliseen valtataisteluun, joihin meidän intressimme liittyvät vain vähäisessä määrin. Yhdysvallat ja Venäjä eivät välitä siitä miten Suomelle valtapelissä lopulta käy. Esim. Yhdysvallat voi pelata Suomella korkean riskin laajentumispeliä. Jos peli onnistuu ja Suomi liittyy ongelmitta Naton jäseneksi, Yhdysvallat voittaa paljon, mutta jos Suomi joutuu Venäjän "ennaltaehkäisevän" sodankäynnin ja tuhojen kohteeksi, se ei häviä lopulta paljoakaan.

Suomen viennistä vuonna 2016 vain 5,2% suuntautui Venäjälle, ja Suomen tuonnista 11,2% tuli Venäjältä. Venäjän tuonnista suuri osa muodostui öljytuotteista, maakaasusta ja puusta, joita käytetään Suomessa mm. tuotantopanoksina teollisuudessa, energianlähteinä ja suhteellisen vähän jalostettuina kulutustuotteina. Toisin sanoen me ostamme Venäjältä pääasiassa alkutuotannon tuotteita tai vähän jalostettuja tuotteita, jotta me voimme valmistaa korkeammin jalostettuja tuotteita kotimaiseen kulutukseen ja länsimaihin suuntautuvaan vientiin, ja jotta me saamme energiaa mm. rakennustemme lämmitykseen ja sähköntuotantoon. Suomen viennistä Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin suuntautui 73,5%, Aasiaan 14,2% ja muihin maihin 6,6%. Suomalaiset ovat jo taloudellisesti täysin integroituneet länsimaihin. Suomalaiset ovat poliittisesti ja kulttuurisesti integroituneet jo aivan liikaakin dekadentteihin länsimaihin, ja hyvin vähän Venäjään. Kulttuurisesti voisimme ottaa enemmän oppia Venäjästä, koska Venäjällä on tällä hetkellä monessa suhteessa rikas, traditionaalinen ja kestävä kulttuuri.

Mikä olisi tässä tilanteessa paras ratkaisu sotilaallisesti? Ehdollinen puoliliittoutuminen tai liittoutuminen Natoon ja vahvan armeijan rakentaminen. Se tarkoittaa sitä, että Suomi aseistautuu omaehtoisesti parhaalla ja runsaalla länsimaisella sotilasteknologialla, tekee armeijastaan kaikin tavoin yhteensopivan ja koordinoidun Naton kaluston ja joukkojen kanssa, harjoittelee säännöllisesti yhdessä Naton joukkojen kanssa, mutta pysyy puolueettomana ja Naton ulkopuolella. Suomi puolustautuu kaikkia alueelleen hyökkääjiä vastaan.

Länsimaihin ja Venäjään pyritään pitämään yllä hyviä poliittisia ja taloudellisia suhteita, ja toimimaan siltana näiden kahden osapuolen välillä silloin kun se on mahdollista. Hyvän tahdon eleenä Venäjää kohtaan Suomi voi sijoittaa osan tukikohdistaan, jotka on tarkoitettu itärajan puolustamiseen, kauemmas rajasta, jos Venäjä tekee Venäjän puolella saman. Suomalaiset ilmoittavat venäläisille avoimesti, että vaikka he pitävät yllä hyviä suhteita venäläisiin, he eivät enää koskaan ryhdy venäläisten puoli-satelliiteiksi, kuten Neuvostoliiton aikoina. Normaalien hyvien ja diplomaattisten suhteiden on riitettävä. Jos Venäjä kaikesta Suomen tarjoamasta hyvästä huolimatta hyökkää Suomeen nopeassa tahdissa tai yllättäen, Suomi ostaa ja ottaa lahjoituksina kaiken Suomelle annettavan länsimaisen sotilaskaluston, ja siten Suomea koskevassa konfliktitilanteessa liittyy puolittain Natoon, vaikka Naton joukot eivät puolusta Suomea. Jos kaikesta Suomen tarjoamasta hyvästä huolimatta Venäjällä ei ole muuta tarjottavaa kuin kiristystä, provokaatioita, molemminpuolisia ongelmia ja etenevää sodanuhkaa, Suomi liittyy Natoon nopeutetussa järjestyksessä, jos se on Naton puolelta mahdollista (Naton säännöt eivät välttämättä salli konfliktitilanteessa olevan maan liittymistä Natoon).

Olin aiemmin Naton kannattaja. Miksi siirryin vain puolittaiseksi Naton kannattajaksi, ja otan aiempaa enemmän huomioon Venäjän edut? Asian voisi tiivistää siten, että Yhdysvallat on kaukana Suomesta, ja Suomi on sille suhteellisen merkityksetön maa. Yhdysvallat pyrkii laajentamaan Naton ja sotilaallisen vaikutusvaltansa Suomeen ahneuden takia, ei minkään elintärkeän intressinsä takia.

Suomi on kiinni Venäjän kyljessä Venäjän strategisesti herkimpien paikkojen lähellä, ja se mitä Suomi tekee sotilaallisesti on Venäjälle tärkeää, ehkä kriittisen tärkeää. Suomen liittyminen Natoon ja jokin siihen liittyvä poliittinen konflikti voi saada Venäjän pelaamaan uhkapeliä ja aloittamaan sodan Suomea vastaan. Venäjä on ajettu Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen sotilaallis-strategisesti ahtaalle, ja tässä tilanteessa katson, että Suomen ei pidä osallistua Venäjän ahdistamiseen nurkkaan ja kasvojen menettämiseen. Venäjä on suuri maa, ja sillä on oman kansansa, taloutensa ja alueensa puolustamiseen liittyviä rationaalisia ja legitiimejä intressejä, jotka suomalaistenkin on aiheellista ja järkevää myöntää.

Suomalaisten etujen mukaista on, että Venäjä on hyvinvoiva ja rauhallinen maa, johon meillä on hyvät suhteet. Jos me pääsemme näihin tavoitteisiin rauhanomaisin keinoin, ja pidämme samalla huolta itsenäisyytemme säilymisestä, sekä pidämme henkisen ja sotilaallisen puolustuskykymme korkealla tasolla, se on suotuisaa. Venäjälle on annettava mahdollisuus hyvään, ja vasta siinä tilanteessa, jossa mikään järkevä ja kohtuullinen toiminta ei auta hyvien suhteiden ylläpitämisessä Venäjään, on laitettava kova kovaa vastaan.

sunnuntai 24. huhtikuuta 2016

Etnosentrisen ryhmän periaatteita ja muita aiheita


Seuraavassa on kokoelma kommenttejani eri yhteyksistä.

***

Evola makes some good points about race, but I modify his views.

I see race and ethnicity as baselines. This means is that I give freely "unearned privileges" to e.g. European-Americans. "Unearned privileges" resemble love of relatives. I see European-Americans in principle positively. I more easily cooperate with them; I am more interested about them and their well-being than outsiders; I support and help them more; I trust them more; I forgive them more;  I am more easily loyal with them; I empathize more with them; I more easily feel belonging to their groups; etc. You can see that many dogs are uninterested when people go by, as if people didnt exist, but when dogs go by they become wildly alive. In the same way I am fairly uninterested about outsiders, but I feel fully alive among Europeans.

This love cannot be abused. If I see that you are a flaming liberal, you despise Europeans, you hate me, you abuse my positive attitude, etc., then I punish and exclude you more than outsiders, although I may forgive you more readily, if you repent and change your ways.

I am writing here because of these reasons, I want to help Europeans around the world, to give them the intellectual tools they need to survive, multiply and prosper. I never write in east-Asian sites, black sites, middle-eastern sites, etc.

This positive attitude towards Europeans also requires reciprocity and exhorts to virtue, ethnocentrism, religiosity, self-development, education, loyalty, cooperation, etc.

I disagree with Evola on e.g. his views on nobility and always striving higher. Higher striving people strive to the top, and top is like mountaintop, downhill follows upward slope, downhill is the natural consequence of the blind scramble to get to the top, blind striving to get always forward. Also when these people are striving their impulse is often to stamp down on their people, to leave them behind, to exclude their people from themselves, to disparage their people, to raise their stocks by pressing down their people, etc. Blind striving higher is short term strategy, and long term strategists win out in long term. Liberalism and the civilizational and group decline it causes is a natural consequence of individualist people always striving higher without any moderating principles.

So how to make striving better? By combining group striving  inseparably with personal striving. By making group sacrifice higher principle than personal striving, by always moderating personal striving with group sacrifice.  By excluding without mercy those who dont make the necessary group sacrifices. By demarcating clearly the boundaries of the group. By desisting forever from some avenues of striving higher, whatever personal or group advantages they may give along with the disadvantages.

So maybe some European noble man sees that some highly intelligent, highly cultural and beautiful Japanese noble princess gives some advantages in some striving higher purposes, but abandoning this avenue is exactly the sacrifice that is necessary to make for the group. The Japanese princess, whatever she is, is an outsider. We can at the same time acknowledge that the Japanese princess is an excellent human being and still desist from marrying him, desisting in matter of fact more vigorously because she is a higher enticement.

Personal and group sacrifices are more important than striving higher. Sacrifices are the beginning and the foundation of the group.

Note that there untold millions of ways and people outside our groups, that could be avenues of striving higher, and which would dissolve and destroy Europeans and European ethnicities. Europeans dont have monopoly on highly intelligent people, noble and virtuous people, good people, religious people, brave people, creative people, diligent people, disease resistant people, strong people, beautiful people, etc. There are always countless utilitarian striving higher reasons to break down the ingroup.

Fish rottens mostly from the head down, so it is especially important what the noble Europeans do. If noble European marries Japanese princess, he sets example to the others. "If he can marry that Japanese princess, why cant I marry this Nigerian woman?" When noble European marries Japanese princess, the boundaries inside his own mind weakens. He had forbidden intermarriage before, but now he doesnt dare to forbid others of doing so, when he himself does it. If he would do it, people would accuse him of double standards and hypocrisy, "Do as I tell you, not as I do". Maybe he didnt care about ingroup boundaries at all to begin with, and intermarriage is just  the practical consequence of that. Etc.

We Europeans have many good qualities, but we are weak group competitors, we are one of the weakest group competitors in the world, dilettantes in ethnocentrism. The Jews have survived as an endogamous group (most communities) more than three thousand years in the most difficult and varying societal environments. We can learn a lot from them. I disagree with Kevin MacDonalds  general thesis about Jews in his trilogy, but he has a good chapter on what good endogamy requires in "People that Shall Dwell Alone" (good endogamy is a foundation of group strategy), and other important information needed in group competition, good functioning of group and everlasting longevity of group.

***

Pride is both social and anti-social emotion. Proud person wants to be seen, noticed, appreciated, respected, feared, viewed as awesome, liked, treated with deference etc. Pride is mostly generated by positive social comparisons (i.e. proud person needs positive social comparing), but may also be generated by positive developments or achievements of the self. Pride has tendency to be to some extent anti-social emotion, because it might lead to contemptuous, belittling, disparaging, devaluing, etc. feelings towards others; and because it might increase (false) feelings of self-sufficiency, separation from others, differentiation from others and perhaps unbridgeable chasm between self and others. Pride may reduce empathy towards others, pro-social behavior, voluntary work and giving to charity. Pride may increase selfishness, arrogance, hostility/anger, quick temper, self-deception, my side bias, feelings of entitlement, exaggerated beliefs about the self, overconfidence, etc.

The negative counterpart of pride is shame. The difference between pride and shame is steep. Proud person is often on the highest mountain, shamed proud person is often in the deepest ravine. The shamed person is often despised, rejected and held in contempt by both himself and others. Shamed person is wholly bad, not just one or some of his features. Proud person is often only one loss away from total shame. Thus pride is often tinged with fear. Pride is brittle, not robust. People who have narcissistic personality disorder, reside in psychopathic spectrum. They feel on average less fear than average person, but more than psychopaths. If fast words related to shame, challenge, disparagement or loss are shown to narcissists, fast subliminal or conscious fear shoots through their brains. Proud person often has high expectations for himself, and often his environment too, so this may mean he loses or fails easily or often according to his expectations. To counteract this tendency, proud person may use self-deception, pretending, lies, hiding the lossess, avoiding or fleeing shame-inducing social contexts, etc. In shame cultures winning often means narcissistic or dictatorship mindset, defeat might mean boot kissing obsequiousness, i.e. anyway the contrast is large. Because pride is showy self-confidence, it is often attractive to women. Pride could be said to be high cost signalling mating strategy, and protection strategy (protection of wealth, family, territory, etc.), because showy self-confidence, arrogance and easily aroused anger may repel challengers, robbers, attackers, etc.

Humility is generally the positive opposite of pride. Humble person generally lacks proud persons vanity, boasting, arrogance, selfishness, anti-social attitude, etc. Because of the contrast between humility and showy self-confidence of pride, some people think erroneously that humility means lack of self-confidence, but humble persons mostly have good self-confidence. Humility also doesnt mean submissiveness, humble person is just more socially oriented and doesnt have negativistic attitude towards accepted hierarchies, if there are no special reasons for opposing them. Because humble persons often have modest expectations for himself and others, they have tendency to succeed and win easily. Humility has tendency to be robust and it withstand problems well. If humble person with good self-confidence would fight with proud person with equally good self-confidence, humble person could smile and say, "The pleasure is all mine." To the proud person the fight would be more serious, excluding easy and calm mind, let alone smiling attitude.

In the Bible three types of pride is forbidden; pride which separates man from God; pride which is anti-social, which separates man from his community; and narcissistic boasting. Normal pride arising from person's or his community's accomplishments, abilities, victories, qualities, etc. is accepted. The Bible doesnt forbid emotions, nor force compulsory emotions on people. Bible accepts the full range of emotions, but it sets certain standards on how to beat in the seas of emotions. If Bible in some location opposes certain emotion without definitions, it is important to understand the larger context of the Bible to understand what parts or consequences of that emotion Bible opposes. Also it is important to understand that generally what is not forbidden, is allowed or accepted, although it is mostly not mentioned that it is allowed or accepted. According to Jewish teachings, emotions should not be prevented or smothered, but they should always be modified in varying extent by rationality before they are expressed, by rationality which has learned the Biblical virtues. This modifying could be small or bigger check, small or bigger increase, small or bigger redirection, small or bigger reform, small or bigger temperance, small or bigger contemplation, etc., depending on the situation, possibilities and requirements.

***

Ressentiment means envy and hatred which cant be acted upon, or only through long indirect routes, leading often to frustration. That is how liberal democracy has been planned to be.

Influence in democracy is slow, goes through several indirect filters and modifiers, and never gets all goals accomplished, if any. Citizens are always pleading or influencing bureaucracies, politicians and other people to do this or that, or think this way or that way, pleading those they think have agency to accomplish things, or have capability to assist in making changes. This kind of psychological action structure in liberal democracy is an indirect acceptance of low pleading social status, which is dependent on the good will or lending of the ear of higher status people, higher status collective massess or higher status organizations. This process most of the time consumes extra 'political' energy and emotions left over by work and other daily tasks, so almost nothing is left to other avenues of influence.

 To make matters worse, every political coalition that is painstakingly gathered, lets say during four, eight or twelve years, can be lost in days by the whims of the massess, corruption of politicians, biased media influence or changes in the societal situation.  These kinds of lossess are inevitable in democracy, nothing is permanent, almost nothing and nobody can be fully relied on or trusted, leading to more frustration and anger.

Democracy functions together with consumer society and consumer mindset, and these penetrate everything, including marriages and family life. In the earlier times people saw families, among other things, as units of production, where inadequate and imperfect persons complement each other for the sake of children. Now people take their personal standards from the media, the richest billionaire, the best whatever athlete, the most handsome movie star, the most beautiful model or singer, the most intelligent scientist, etc. Many feel that they are in global competition with every person in the world, "I have to be competitive in the global marketplace for jobs, marriages, social status, wealth, etc." It doesnt necessarily help if one is, say the most intelligent person in the world. He maybe physically weak, not handsome, not self-confident, etc. People have a tendency to concentrate more on missing things than what they already have, so the most intelligent person in the world may well feel he is inadequate and bad. To counteract this kind inherent inadequacy, liberalized people create false narcissistic facades of perfection, self-confidence, pomposity,  popularity, skills, knowledge, intelligence, physical perfection (cosmetic surgeries, cosmetic implants, excessive make-up, etc.), etc. Men fear and feel shame most about weaknesses in any area, women about not being effortlessly perfect. Narcissistic facade means in reality that people demand too much from themselves, and so they will not demand any less from others. This is complemented by the fact that they are accustomed to demand, want and need excessively in democratic processes and consumer transactions. Hence in dating ordinary and average people demand that their spouse is 10+ perfect, more than perfect, and this makes marriages less likely. They see marriages as hedonistic and selfish consumer alliances. They want to know where the potential spouse would like to travel, what kind of restaurants and foods he likes, what kind of car he has, does he enjoy more sunrises or sunsets, etc. These kinds of hedonistic items must be in harmony and mutually fulfilling. If they end up marrying, the novelty and excitement of new allied consuming soon wears out. Like consumers, they become first dissatisfied with the present product, break up the marriage and start to look for a new product, new exciting partner to consume. The cycle begins again and repeats until they are so old and ugly that that they cannot compete in the consumer dating marketplace.

So this person so many Nietzscheans and others find contemptible, this ressentimenting person, is none other than your ordinary person in liberal democratic consumer society. Nietzsche had psychological problems, so he dismissed his own weaknesses, among others envy, nervousness, fears and hatred, and fantasized about superhuman prideful, narcissistic and calmly superior psychological qualities and capabilities, his childish comic book version of them.

Envy tells us that we have too little something valuable, and we must do something about. If it is moderated by temperance and channeled properly, it can be a positive feeling. It can be a strong good motivation to improve oneself and own community. If it becomes overbearing, and it is channeled to malevolent actions inside the community, like throwing round sticks to the wheels of others, stealing, sabotage, spreading false rumors, making a person a target of violence, etc., then it becomes a problem. Ten commandments of Bible dont forbid envy, but they forbid the possible malevolent products of it in your community.

Hatred, if it is moderated by suitable temperance, protects us from violence, exploitation, domination, etc. and it is often requirement in the realization of justice. Again the ten Commandments dont forbid hatred, but they forbid the malevolent products of it in your community.

So what to do?

Start to build an enduring ethnic community, on which you can rely on, and which makes you more than you can be alone. Dont put all your eggs to the fleeting basket of democracy. Follow inside your community the advice and commandments of Bible. Have self-compassion, be temperate, lower the excess expectations for yourself and others. Accept imperfection in imperfect world. Reject consumer lifestyle and mindset. Develop a mindset, which allows you to form lasting marriages, and have many children.

*

envy is a feeling that you lack something important, which other person has. Coveting is envy directed to that which the other person has in such a way that you want it for yourself, so you may end up stealing it, robbing it, misappropriating it by using stratagems, etc. Envy is not recommended in the Bible, nor it is a virtue, but it is not forbidden to envy, unless it leads to coveting, which is a prerequisite for a crime or infraction. Properly controlled and directed envy can lead to good things and often does.

Same kind of logic applies to hatred.

*

Envy is not automatically “willing evil”. Envious person can say, “Oh my goodness, Harry has so good X, I need that too”, and then go on to improve himself, or work harder, or redirect his attention and work in a new way, so that he gets the X. This is willing good. There are of course ways in which envy can lead to willing bad. Envy is one of the automatically occurring emotional results of social comparisons, i.e. it means that there first must be rational evolution of social differences, which then arouses envy (or some other emotion connected to social comparisons). People have inborn tendency to make social comparisons. Hierarchy is essential conservative value. Hierarchies need social comparisons to exist and to be maintained. Leveling hierarchies with force and laws doesnt remove social comparisons or hierarchical tendencies, on the contrary, it mostly intensifies them.

All this means that envy cannot be prevented or forbidden anymore than say anger or love, nor should we try. We can learn to live with envy, control it, modify it and direct it on good and constructive purposes. Ten commandments are a good guide on how to direct envy to good purposes by telling what to trim away.

***

You are of course right, but egalitarians are just as hierarchical as those who advocate hierarchy openly. Egalitarians would like to lift themselves to the top or nearer to the top, and drop the top to the bottom, but they cant say this openly, because:

1) Egalitarians want the largest coalition possible, and they want everybody on the bottom to feel that they will get equally large share when the hierarchy is turned upside down.

 2) If they would openly advocate turning the hierarchy upside down, then they would be open to the same accusations which they hurl against the present hierarchy. Egalitarianism is hence under the surface projective blaming (i.e. they accuse the present top about the same thing that they themselves want) and a form of blame avoidance.

3) Egalitarianism is an attempt to make the turning of the hierarchy upside down palatable and acceptable to everyone, even to the people at the top of hierarchy. Egalitarians try to appeal with their egalitarianism to the elites sense of justice, saying in essence that justice and righteousness = egalitarianism. Egalitarians want the people at the top to lay down their defenses and resistance because of the appealing nature of egalitarian ideology.

This is the reality in the present societal situation. But in more psychologically and socially healthy situations the egalitarian impulse can be honest, real, healthy and reasonable, especially in good communities. Of course in egalitarian communities there are hierarchies too, but they are not steep, they are gentle. People at the bottom of such hierarchies almost always have satisfying fast and concrete influence in the community. People at the top share the burdens and risks others share, i.e they cant charge others burdens and risks, and live themselves in ease, luxury, safety and idleness at the expense of others. To enable this kind of community to function, the members must be similar ethnically, religiously, intellectually, in values and morals, in cooperative spirit, in individual responsibility, etc.

The liberal elites know the political power of egalitarianism as an attack ideology against them, so they have co-opted egalitarianism to their power structure, not only making it harmless, but turning it to an essential tool to bolster their power and wealth. The more people demand equality, the higher the liberal elites will rise, and thus the higher the inequality. The more "equal" the masses become, the more atomized and interchangeable individuals become, hence the more worthless and less independently capable they become. Thus they become less able to form independent social structures, which could challenge the elites, and hence the more they can be used, controlled and exploited by the elites, and hence the higher elites rise, both in absolute terms and relative to the masses. This said the masses must get something for their egalitarian demands to keep them in their place, thus the little spoils dealing system of the liberal socialist state.

keskiviikko 6. huhtikuuta 2016

Miksi Paavi pesee maahanmuuttajien jalkoja, mutta Jeesus pesee opetuslastensa jalkoja?

Paavi pesee ja suutelee kuvassa muslimien ja muiden turvapaikkaturistien jalkoja. Paavin tarkoituksena on jäljitellä Jeesuksen toimia:

(Johanneksen evankeliumi) "1 Pääsiäisjuhla oli jo tulossa, ja Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta Isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa, ja hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti.

2 He olivat kokoontuneet aterialle, ja Paholainen oli jo pannut Juudaksen, Simon Iskariotin pojan, sydämeen ajatuksen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. 3 Jeesus tiesi, että Isä oli antanut kaiken hänen valtaansa ja että hän oli tullut Jumalan luota ja oli nyt palaamassa hänen luokseen. 4 Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellavaliinan. 5 Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla.

6 Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi: "Herra, sinäkö peset minun jalkani?" 7 Jeesus vastasi: "Tätä, minkä nyt teen, sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät." 8 Pietari sanoi hänelle: "Sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani!" Jeesus vastasi: "Jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani." 9 Silloin Simon Pietari sanoi: "Herra, älä pese vain jalkojani, pese myös kädet ja pää." 10 Tähän Jeesus vastasi: "Se, joka on kylpenyt, ei tarvitse pesua, hän on jo puhdas.* Ja te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki." 11 Jeesus tiesi, kuka hänet kavaltaisi, ja siksi hän sanoi, etteivät he kaikki olleet puhtaita. 12 Pestyään heidän jalkansa Jeesus puki viitan ylleen ja asettui taas aterialle. Hän sanoi heille: "Ymmärrättekö te, mitä teille tein? 13 Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette: sehän minä olen. 14 Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. 15 Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille. 16 Totisesti, totisesti: ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. 17 Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat."

Jalkojen pesu on erityinen opettavainen teko, joka on osoitettu omalle etniselle ryhmälle, oman juutalaisen yhteisön lähimmille jäsenille. Sen tarkoitus on opettaa opetuslapsille se, että ryhmän johtajat eivät saa erottautua ryhmästä omaksi erilliseksi ryhmäkseen, jonka intressit alkavat erottautua muusta ryhmästä. Ryhmän johtajien on siksi samanaikaisesti oltava hiukan parakdoksaalisesti johtajia ja opettajia, ja ryhmän palvelijoita. Näin oma etninen yhteisö säilyy tiiviinä, yhtenäisenä ja voimakkaana. Jeesus oli nähnyt juutalaisten keskuudessa sen minkälaiseen turmiolliseen tilanteeseen johtajien, fariseusten, eriytyminen muista juutalaisista johtaa:

(Matteuksen evankeliumi) " Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen: 2 "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. 3 Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. 4 He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. 5 Kaiken minkä tekevät he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut, 6 he istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etumaisilla istuimilla 7 ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi.

8 "Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. 9 Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän, joka on taivaissa. 10 Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus. 11 Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. 12 Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan."

Tämä kohta toistaa saman opetuksen kuin jalkojen pesu. Jeesuksen tarkoituksena ei ole poistaa tai kumota hierarkioita tai johtajien asemaa. Hänen tarkoituksenaan on modifioida johtajien toimintaa, suhtautumista ja intressejä, modifioida suhtautumista oman yhteisön jäseniin yleisesti ja suhtautumista toisiin johtajiin (johtajien välinen statuskilpailu on usein kovaa ja armotonta).

Vuorisaarnassa Jeesus sanoo:

1. "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi; 2. sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. 3. Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? 4. Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: 'Annas, minä otan rikan silmästäsi', ja katso, malka on omassa silmässäsi? 5. Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä. 6. Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä.
7. Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.
8. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. 9. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää, 10. taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen? 11. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat! 12. Sen tähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat. 13. Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; 14. mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. 15. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. 16. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? 17. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. 18. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.
19. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.
20. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.

21. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. 22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' 23. Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'. 24. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka rakensi huoneensa kalliolle. 25. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. 26. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka rakensi huoneensa hiekalle. 27. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri." 28. Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa, 29. sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin heidän kirjanoppineensa."

Jeesus siis sanoi: "Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä." Jeesus kieltää juutalaisia kohdistamasta  opetuksiaan, hyväntekeväisyyttä, anteeksiantoa, oikeudenmukaisuutta, jne., juutalaisen yhteisön ulkopuolisiin. Jeesus käytti ei-juutalaisista vertauskuvallisia nimityksiä koira ja sika, kuten voimme havaita kanaanilaisnaisen tapauksesta. Vain oman yhteisön tähteitä saa antaa riittävän oikeamielisille ja hyväntahtoisille ulkopuolisille:

"21 Lähdettyään sieltä Jeesus meni Tyroksen ja Sidonin seudulle. 22 Siellä muuan kanaanilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi: "Herra, Daavidin Poika, armahda minua! Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni." 23 Mutta hän ei vastannut naiselle mitään.

Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät: "Tee hänelle jotakin. Hän kulkee perässämme ja huutaa." 24 Mutta Jeesus vastasi: "Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten." 25 Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi: "Herra, auta minua!" 26 Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiranpenikoille." 27 "Ei olekaan, Herra", vastasi nainen, "mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia." 28 Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Suuri on sinun uskosi, nainen! Tapahtukoon niin kuin tahdot." Siitä hetkestä tytär oli terve."

Paavi toimii vastoin Jeesuksen opetuksia ja esimerkkiä. Suurin osa maahanmuuttajista tulkitsee Paavin teon heikkouden ja tyhmyyden osoituksena. Monissa maahanmuuttajien kulttuureissa heikkouteen ja tyhmyyteen suhtaudutaan halveksien ja inhoten, ja niitä hyväksikäytetään niin kauan kuin ne jatkuvat. Paavi heikentää teollaan kristittyjä ja kristinuskoa. Jalkojen pesu voidaan tulkita oikein vain oikeanlaisessa kristityssä kontekstissa, tiiviin kristillisen yhteisön sisällä. Paavi osoittaa teoillaan, että hän ei ole kristitty. Paavi kuuluu samaan maallistuneiden liberaalien joukkoon kuin Suomen luterilaisen valtionkirkon edustajat. Paavi on juuri sellainen omasta yhteisöstään ja kristityistä eriytynyt johtaja, joista Jeesus varoitti.

Kun kaikenlaiset liberaalit johtajat ovat eriytyneet kansoistaan ja toimivat niitä vastaan, on vahvistettava omia yhteisöjä kaikilla tasoilla, ruohonjuuritason yhteisöistä kansallisiin yhteisöihin saakka, toisin sanoen on toimittava samalla tavalla kuin Jeesus samassa tilanteessa.

maanantai 28. maaliskuuta 2016

Naisten rooli poliittisen korrektiuden synnyssä (edit)

Kommentoin toisaalla seuraavasti:

There are important differences in political orthodoxies. The liberal political correctness is a special case. It is a propagandistic and manipulative attempt to establish utopia on earth with words, speech, pictures and moving pictures. According to it almost nothing bad can happen inside the liberal favored "universe", inside liberal favored policies, inside liberal favored groups. Almost all significant bad happens outside liberal spheres, in non-liberal circles or by non-liberal circles. Everything is heavily distorted, to the point of ridiculousness. Even large terrorist attacks are explained away in such a way, to such an extent and in such a force, that if one is stupid or pliable enough to believe them, it is as if the terrorist attacks never really happened, or if they happened, it was all non-favored groups fault, which had nothing to do with the attack (racism; not accepting enough; bad habits, which they imitated; discrimination; etc.). It started as manipulation of all the massess, regardless of political orientation, but they are increasingly incredulous, and mock liberal stupidity. The political correctness has, without liberal elites noticing it, started to distort increasingly their own view of reality, it has turned increasingly into a manipulation of liberal elites themselves, thus the liberal information bubble / liberal bubble. Because of this it sometimes feels like mentally handicapped people rule us. Why liberal elites dont notice this? Because they still think they are manipulating only the massess. They think that the alternative to constant lies and manipulation is collapse of society into chaos and violence, ultimately universal violence. They have narcissistic bombastic and inflated view of themselves as the only line, only force that separates civilized society from chaos and barbarism. And the illusion that they are doing the manipulation and not manipulated themselves is worsened by the fact that they separate to some extent their view of reality from the propaganda, but it is far from enough. This inadequate separation allows them to think behind the scenes that they are hard nosed realists, when outsiders notice they are in reality deluded dreamwalkers.

Whatever is the purpose of political orthodoxy, its purpose should not be that elites and massess lose self-destructively their grip on reality, like is happening with political correctness, or that elites entrench themselves to bunkers of their lies and mistakes, like Hitler in his last days, when happenings in the real world and realism start to reassert themselves.

This is exacerbated by the fact that liberal political correctness is a feminine, nurturing, caring, kind, etc. ideology, as if cold bureaucracy could care. Political correctness has a strong feminine input from women, and liberals favor this input. So what is womans nature? In ancestral families womans central task was reproduction and child caring, and all kinds of smaller related tasks. Mans task was to protect his  woman and community together with other men, and to hunt, fish, or otherwise gather resources to his family, mostly this too together with other men. Pregnancy and child caring are delicate things. If woman and unborn child and children are too often or too constantly stessed or fearful, these may damage the unborn childs and childrens development. Thus mans important function is to protect his woman from the outside stresses and fears, to function as a protective buffer between hard reality and family. If man doesnt do this, if man doesnt create relatively stress free environment, woman has natural tendency to complain and be unsatisfied. Woman is bit more accepting to the stresses that originate from the inside of family, because they are more controllable, but not infinitely. So lets say woman is pregnant, and at the same time mens community has received information that enemy tribe has done some moves which could lead to a war in 6 months, maybe in a year, but it is not such an immediate problem, that women must be informed. Men must prepare, but women are not needed in these preparations. Should the man tell his woman? If man tells his woman, woman becomes stressed, maybe the whole six months or years time, and the pregnancy is already stressful. Additional stresses may cause problems to pregnancy, developmental problems to the fetus. Woman would complain and be unsatisfied. This would increase mans stresses and distract his attention from more important things. If woman is stressed that whole time there is only downsides to it, no advantages. It is better that men take care of war preparations among themselves. So the man says to his woman, "Everything is alright, honey, I have all things under control, you dont have to worry, relax honey." And the woman hums satisfied, smiles and kisses his man.

Here we can see proto political correctness. Man lies by omission to his woman, and maybe tells some soothing lies on top of that. These same psychological tendencies function today, so every time women are accepted into politics they create tendencies toward political correctness, tendencies to transform political communication into soothing lies. And when women are accepted into politics, men try to cater to their tastes, and uphold this false, unrealistic, harmful and self-destructive communication environment.

In Finland, over 2/3 of Finnish Green party supporters are women. Most conspicuous leaders are men. This party has the most rigid political correctness, and they communicate inside the party almost exclusively about things like furry animals with the excuse of animal rights or some such reason; non-stressful and non-violent 'emergencies', like climate change and hunger in some far away country, which allow them to feel like important benefactors by saying something nice about it publicly or sending 5 euros there; supporting some "helping" state and municipal projects, from which they get perhaps support too; etc. The supporters communicate with each other by saying nice things and sending pictures of beautiful sceneries, cute animals and such; debates, let alone conflicts between people or saying something negative about somebody or some group are a big no-no in their public spaces. When a man like me with rough intelligent words from the real world lands into their public space, the effect is like wolf landing to a henhouse. They are unprepared, and descend almost into a panic like state. Their leaders advocate all kinds universal holding hands, global friendship, total acceptance, niceness, etc. causes, and open borders of course. When the pressure from the real world becomes too great, and their leaders are finally compelled to say something against evil, like when muslim hordes harassed, raped, robbed and battered thousands of women in Cologne and all over Europe around new year, it is a tortured and stressful process. So the saying leader sinks the small 'against' somewhere in the middle of torrents of human rights, friendships between, we must understand, they are good people, etc. The Greens can uphold this mental image of liberal utopia by insulating themselves almost wholly from non-liberal sources, and receiving information about them through green and other liberal filters.

Our True Finns party's communication style is preponderantly mens communication, and most of the supporters are men. We have many good women too, like the following Laura Huhtasaari:

http://laurahuhtasaari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/sites/default/files/pictures/picture-39727-af5e1b08a7defd637b812e484e9c5ee9.jpg

Notice that in our hunter gatherer example womans and mans behavior was approriate. It is only when womens impulses become collective in politics, when it becomes harmful. Collectives of women are not the only or original cause of political correctness, but it is the reason that pushed us over the edge of a high cliff. Thus one of the means to reduce the harmful effect of political correctness is to reduce specifically and consciously womens communication and influence in politics, if they are politically correct, and increase specifically and consciously mens communication and influence in politics, if they are realists.

tiistai 23. helmikuuta 2016

Yliopistot ja media heimoaffiliaatioina ja todellisuuden suodattimina (edit)

Lainaus Scott Alexanderilta (liberaali):

"People naturally divide into ingroups and outgroups. Although the traditional way of doing this is by race or religion (leading to racism, anti-Semitism, Islamophobia, etc), in modern America this is gradually being replaced by a more complicated division based on social class and political affiliation. Rural working-class people have become a very different tribe (“Red Tribe”) than college-educated urban people in gated professions (“Blue Tribe”), with different food preferences, sport preferences, entertainment preferences, dialects, religions, mores, and politics. These two groups are vehemently opposed.

(if you only read one link in this piece, read that vehemently opposed one. The rest are just citations; that one contains an important piece of the story that’s hard to summarize).
While politics is about equally split between them, the media and academia are almost entirely Blue Tribe.
To make the point about the media: a 2008 study found that 88% of contributions by people in the media went to Democrats; a 2004 study with slightly different methodology that limited itself to journalists found an even larger bias. Here’s a survey that finds that if journalists were their own congressional district, they would be the most liberal district in the country, much further left even than Berkeley, California.
To make the point about academia: a recent analysis found that 91% of Harvard professors who donated to a presidential campaign donated to Hillary (with the remainder divided between Sanders and all eight GOP candidates). Jon Haidt’s does a lot of work on this at heterodoxacademy and finds that there’s a 14:1 ration of liberals to conservatives in the non-economics social sciences. Meta-analyses in psychology, psychiatry, and economics all find that the personal views of experimenters affect what results they get; the psychology study, which quantifies the results, finds a very large effect size – larger than most effect sizes actually discovered in social science, meaning we have no idea how much of what we know is real effect and how much is experimenter political bias. On a related note, only 30% to 50% of experiments in psychology persist after replication attempts (other academic disciplines are as bad or worse). On a related note, meta-analyses observe clear evidence of publication bias in politically charged domains – for example, this meta-analysis finds that papers are more likely to be published as opposed to file-drawered if they support the liberal position rather than the conservative one. Also, lots and lots of people in academia, even the very liberal people, will admit this is true if you ask them directly. Haidt, Tetlock, et al (see previously cited paper) have found lots of horrifying things like journal editors saying explicitly and proudly they’d refuse to publish articles that support conservative ideas, or professors saying that other academics whose research implies conservative ideas shouldn’t be hired or given tenture.
So given the fact that our knowledge of the world is coming from a 90-percent-plus liberal group that’s working hard to enforce orthodoxy, and then being filtered and broadcast to us by another 90-percent-plus liberal group that’s working hard to enforce orthodoxy, our knowledge of the world is … about as skewed as you would expect from this process. To give just one example, every number and line of evidence we have suggests that the police do not disproportionately target or kill black people compared to the encounter rate (see Part D here and this study) but the conventional wisdom is absolutely 100% certain they do and anybody who questions it is likely to sound like some kind of lunatic.
Once again, I think of these political differences as secondary to (and proxy for) more complicated tribal/class differences, and these tribes/classes really really hate each other and are trying to destroy each other (remember, multiple experiements – 1, 2, 3 – find that people’s party/class/tribe prejudices are stronger than their racial/religious prejudices). So imagine an institution that’s 90% Klansmen, with all its findings interpreted by and transmitted through a second institution that’s 90% Klansmen, and consider how useful (or not) the information about black people that eventually reaches you through the conjunction of those two institutions will be.
Because the Blue Tribe’s base is in education and the opinion-setting parts of the media, their class interest is to increase the power of these areas. I don’t want to sound too conspiratorial by making it sound like this is organized (it’s not), but classes tend to evolve distributed ways to pursue their class interests without organization. In this case, that means to enforce credentialism (ie a system where the officialness of your education matters more than your ability) and orthodoxy (whether you hold the right opinions is more important than ability). We see the credentialism in for example the metastatic spread of degree requirements. You need a college degree to have the same opportunities as you’d have gotten from a high school degree in 1960. This isn’t because jobs require more knowledge today; there are thousands of jobs that will take you if you’ve got an Art History degree, not because Art History is relevant to the job, but because they insist on candidates having some, any, college degree. The Blue Tribe protects its own and wants to impoverish anyone who doesn’t kowtow to their institutions. For the same reason, we get bizarre occupational licensing restrictions like needing two years of training to braid people’s hair, which have been proven time and time again not to work or improve quality, but which effectively lock poor people (and people who just don’t do well with structure) out of getting liveable jobs.
The opposite of credentialism is meritocracy – the belief that the best person should get the job whether or not they’ve given $200,000 to Yale. In my crazy conspiracy theory, social justice is the attack arm of the educated/urban/sophisticated/academic Blue Tribe, which works by constantly insisting all competing tribes are racist and sexist and therefore need to be dismantled/taken over/put under Blue Tribe supervision for their own good. So we get told that meritocracy is racist and sexist. Colleges have pronounced talking about meritocracy to be a microaggression, and the media has declared that supporting meritocracy is inherently racist. Likewise, we are all told that standardized tests and especially IQ are racist and hurt minorities, even though in reality this testing helps advance minorities better than the current system. For the same reason, colleges are moving away from the SATs (an actual measure of student intelligence), to how well students do in interviews, how well they write essays, and other things which are obvious proxies for social class and tribal affiliation.
STEM culture and nerd culture is (was?) this weird alternative domain that had Blue Tribe advantages like education and wealth, but also wasn’t drinking their Kool-Aid – they took pride in being meritocratic, they didn’t care what college you went to as long as you were smart, and they were okay enjoying their own weird culture instead of following sophisticated trend-setters. The Blue Tribe was spooked, so they called in their attack arm, and soon enough we started hearing these constant calls in Blue-affiliated media and circles to destroy nerd culture (2, 3, etc, etc) because it is inherently misogynistic, racist, etc. It’s why we’re told that Silicon Valley is full of “brogrammers” and “techbros” (compare “Berniebro”, which everyone now agrees was a Hillarysphere attempt to smear Sanders supporters). It’s why we’re told that tech is “incredibly white and male” and “needs to get less white” and just generally has this huge and unique diversity problem – even though in reality it’s possibly the most racially diverse industry in the country, at a full 60% non-white. It’s why we’re told that there is terrible bias against women in science academia, when in fact anyone can read the studies showing that controlling for all other factors, women are twice as likely to be hired for tenure-track STEM positions as men [bad link] and academic science is not sexist at all. It’s why we’re told women fear for their lives in Silicon Valley because of endemic sexual harassment, even though nobody’s ever formally investigated if it’s worse than anywhere else, and the only informal survey I’ve ever seen shows harrassment in STEM to be well-below the average harrassment rate.
What’s happening at GitHub itself right now is actually a pretty good example. The old CEO was fired because of various accusations (later investigated and found to be false; the firing was not revoked). The new CEO has banned the term “meritocracy”, replaced workers managing their own affairs with a system of no-doubt-well-credentialled middle managers, and given lots of power to a “diversity team” that declares all remnants of the old company culture racist and sexist. According to Business Insider, there’s now a “culture of fear” and a lot of the most talented employees are leaving. People are saying GitHub made some kind of mistake, but I suspect all is going according to plan, the talented employees will be replaced with better-credentialled ones, the media will call everybody who left “techbros” who were suffering from “aggrieved entitlement”, GitHub will join the general Silicon Valley 2.0 landscape of open-plan offices and Pointy Haired Bosses, lather, rinse, repeat, and ten years from now bright-but-lower-class unsophisticated people without college degrees won’t be able to find a job in Silicon Valley any more than they can on Wall Street or anywhere else."

lauantai 13. helmikuuta 2016

Biovalta ja liberaalin politiikan alkuperä (edit)

Foundations of social and political morality:

http://www.moralfoundations.org/

In this small article I map concisely why we are in this situation from the macro point of view.

---> Modern liberalism and democracy started by espousing, developing and using various ways to prevent tyranny; domination of powerful groups over weaker groups; and power of single men. Liberalism divided power, balanced one power with opposing power(s), made the duration of power fairly short, and made laws and people in power changeable. In liberal society politics is always frustrating to people, because division of power ensures that nobody and none of the groups can attain all their goals and fulfill all their wishes. This is exacerbated by the fact that peoples imaginations and unsatisfiable emotional needs can always create much more needs, goals and wishes that can be realistically fulfilled.

---> Commercial and public bureaucracies want as much as possible interchangeable, atomized and homogenous work force and consumers, and they have used their influence in in various ways to change society to this direction. Bureaucracies weaken sanctity, authority, loyalty and liberty (substituted by giving more personal, non-social and non-political freedom to people) among people, and scrape them more to bureaucracies to specific uses. Bureaucracies emphasize ubiquitously care/harm and justice/injustice moralities, and oppression avoidance mainly outside bureaucracies. Liberal elites dream of or strive towards cosmopolitan, international, world federation or world government goals. Why would the people of the world accept such goals? The liberal elites abstract answer is: Universal equality, equal opportunities, justice, redistributive justice, human rights, cooperation, harmony, dimming and ultimately removing the potential autonomous social sources of conflict like religions, ethnicities, cultures, traditions or any other independent and permanent social continuities, consumer utopias, where consuming is the materialistic purpose of life, the ultimate purpose of life, ubiquitous race mixing, creation of hotchpotch of intermixed variations and ultimately one grey race, the most important loyalties and obediencies of people to authoritative central bureaucracies, etc.

---> Leftist tyrannies, communism and national socialism, and two world wars cause a shock to the Western world. The present liberalism is a reaction to these. (In the following text racism -word is not used as a political smear word, but as a politically neutral descriptive word, denoting abrupt separation between ideological ingroup and outgroup, and intense hostility towards outgroup).

Liberal power, like communism and national socialism, is biopower (Foucault), which means it is at the same time discipline and order power and regulation power. Discipline and order power concerns individuals, regulation power concerns population level phenomena. Population is a neutral term, and can mean any ideological, ethnic, religious, cultural, etc. groups which populate a country. Biopower regulates life, death, health, illnessess, risks, accidents, work, production, economic activities, etc. Liberal biopower sees world ultimately through secular and materialistic lenses, and functions according to such principles. This is the case even if majority of population and elite of a liberal country are religious. Liberal biopower has decisive influence on peoples lives and deaths, and gives rights, rules, laws, obligations, orders, etc. connected to them. In biopower's processess each citizen, group and even population is in neutral middle state between life and death (almost like Schrödingers cat), and biopower decides which way the scales tip, does the life continue or death happen.

In the context of biopower, racism is death function, the precondition for death. In biopower context racism makes from opponents political, biological or ideological enemies, which by existing and functioning obstruct, harm or destroy population's, ideological ingroup's, race's or other group's welfare, life, success possibilities, procreation and/or expansion. In biopower context racism makes from opponents political, biological or ideological diseases, which must be destroyed, overcome, subordinated, isolated, weakened, expelled and/or suppressed, a disease which must be prevented with all possible means. In biopower context the most optimal resistance method against disease, which racism defines, might be enemy's total mass murder and destruction.

What is totalitarian and tyrannical biopower, like communism or national socialism? Totalitarian tyranny is the intensification of all moral foundations to extremes in a central bureaucracy and as consequence in its spheres of influence: 1) Care/harm: Totalitarian state has almost monopoly of taking care of peoples needs, and almost monopoly of deciding their good or bad fate, including death. 2) Fairness/cheating, justice/injustice: Totalitarian state has harsh monopoly justice, dividing line between good and bad is steep and sharp. Elites lives may be luxurious, but if they err or go to a wrong direction, or lose their usefulness, it might mean death sentence. Citizens are human resources, and in principle same kind of justice applies to them as single persons or as groups. Justice is often purposefully arbitrary and groundless to increase fear and feelings of insecurity in the population. When nobody feels safe, submission increases (to avoid harsh punishments) and fanaticism increases (to prove dashingly to everybody that they are loyal, impeccable and excellent citizens). 3) Loyalty/betrayal: Fairly absolute, immeadiate and exclusive loyalty to the leader, the state, and the collective and groups it creates. Betraying them are the worst crimes, political crimes, from which follows the most severe punishments. Normal crimes might be punished leniently or in any case in more leniently than political crimes (compare; e.g. hate crimes legislation in liberal societies). 4) Authority/subversion: The leader, ruling group and their representatives have unconditional authority, and their orders, teachings, advice, examples, choice of words, arrangements, way of doing, manners, etc. must be obeyed, followed, imitated, learned, used, etc. 5) Sanctity/degradation: The state teaches, proclaims, informs and propagandizes political purity, and demands it from the citizens. The citizens must know the rules, the latest political trends, the right words, the right attitudes, the right actions, the right authorities, etc. The totalitarian state watches citizens and registers their actions. The state uses surveillance, informants, spies, secret police, etc. Anybody could be informant, and state could watch citizen at any time. Citizen doesnt know who to trust, what place is safe and what careless actions or words might be dangerous. Arbitrary grim sentence might fall on him, so he must always do as the state says, or pretend or lie believably, or use corruption. Or watch and learn how the system works, take calculated risks, and work around the rules. Disobeying in one way or another is often crucial for surviving and necessary for relative prospering, and paradoxically also necessary for the functioning of the totalitarian state. When majority or nearly all of people have to disobey the laws and rules of tyrannical state for various compelling reasons, this makes majority of people "criminals". If the state wants to murder someone, extort him, expell him, demand more from him, assign him to a dangerous spying job, etc., the state has to just watch that person more closely, and it gets the incriminating evidence it needs. The tyrannical state could do this without the evidence, but it is mutually and societally more convincing when "crime" really has happened. When bureaucrats of the tyrannical state have to get part of their income by corruption, the state saves money and almost every bureaucrat is a "criminal". The state can then extort bureaucrats as needed, and more easily and with less opposition assign to them difficult tasks, such as mass murders. And of course the state can with its evidence of corruption do anything it wants to its bureaucrats. Thus in corrupted tyrannical states it is normal that laws order severe punishments for corruption. Corruption in tyrannical state separates the interests of bureaucrats from the interests of the people. The bribes demanded are often fairly arbitrary in their quantity, on average relatively large and they often fall on citizens fairly randomly. From citizens point of view they are often undeserved, too large and illegal punishments and extortions. Citizens start to hate bureaucrats. People have psychological tendency to change their self-image according to their actions, and image of the object of their actions according to their actions. When bureaucrats often treat people badly, unjustly and free ride at their expense with corruption, they start to see people in more negative light. Bureaucrats are dependent on reluctant, passive-aggressive and hostile people, but are hierarchically above them. This creates fears, resentments and hatreds against the people in bureaucrats. This separation of interests of people and bureaucrats makes it less likely that they form alliances against the leaders of the tyrannical state. 6) Liberty/oppression: In the totalitarian state there is fairly little liberty and the state defines it. Oppression of varying intensity is often the normal state of the system, and it intensifies if there are problems or "problems" emanating from the citizens, system, ideology, outgroups, nature, orders of the leader, etc.

Note that the dominating bonds in totalitarian state are between atomized citizen and the state, which ties them together to a collective. According to the state, there should be no such familial, ethnic, reciprocal, warm, empathetic, close, economic, practical, etc. bonds between people, which would mitigate, moderate, and humanize the bonds between the state and citizen, although such bonds are often necessary or crucial. As bureaucracy is as close to a social machine people can generate, when all intensified extreme moral foundations are installed into the social machine, it can unleash cold machine like, psychopathic social storm.

Because of this the liberal system has clinged more intensely to the 2-3 moral foundations and opposed more irrationally the 3-4 rest.

---> According to post-modern political philosophy, which followed, almost everything in societies and among peoples is relative and socially constructed. Societies and peoples are formed by different opposing forces, always changing, always vying for power and domination. Societies, cultures and peoples can be understood fully and properly only by inside view. There is no ultimate truth, knowledge or goal, and only trustworthy things are rationally and socially constructed repeating social patterns and processess in liberal bureaucracies, thus they should be given the leading roles, and they should be arbiters of disputes. According to this view men and society are fragile, always changing, untrustworthy, irresponsible, selfish, ignorant, power hungry and prone to disorder, chaos and violence. The words of men are often weapons in a political power struggles, which aim to political dominance. Political dominance is always in varying extent tyrannical. Mens words are hence always suspect, and often dangerous and hurting. They might break the liberal consensus, maybe creating irruptions of violence, and various threats to the liberal authority. Liberal consensus might the only thing separating us from the tyranny, war and genocide. The liberal society has taken this view, but added to it the somewhat paradoxical unfounded optimism of liberal progressive thinking, which created the political correctness and policies in politically sensitive areas we see around us. Fading out, mixing, changing, modifying, etc. the roles, identities,  expectations and compositions of men and women, families, ethnic groups, cultures, religions, social groups, authorities, etc. are part of the intensified liberal post-modern process of dividing, weakening or removing potential non-liberal opposition and social threats, which are marketed as individual freedom. 

Hence conservative and liberal parties in the liberal system have taken the following political roles:

a) Liberals are metaphorically and/or practically feminine, nurturers, gentle, resource-consumers, ones who are maintained, negotiating, conciliating, peaceful, conversational, understanding, forgiving, empathizing, etc.; teenagers or neotenic, irresponsible, lazy, badly behaving, disobedient, rebelling, etc. / but paradoxically politically dominating, trail blazing, leading, dominating discussions; liberals blame and vilify conservatives, demand and often get expiation, submissiveness and apologies from conservatives; liberals are state-oriented, more totalitarian, more conformist, etc. [notice that those liberals who are educated and productive have mostly conservative morality in their personal life, mostly without understanding that it is so]

b) Conservatives are metaphorically and/or practically responsible strong father figures, masculine, productive, entrepreneurial, free, outspoken, dominating, virtuous, disciplined, determined, leaders, community oriented, financially independent, religious, etc. / but paradoxically politically more submissive, weaker, clumsy, trail-following, one who brakes, but is dragged inevitably to the liberal direction ten years behind liberals, apologizing, more careful with words, fastidious, etc.

Conservatives are not conservatives, just slightly more conservative liberals than liberals. Conservatives lack strong conservative direction, and they never seriously rollback liberal advancements. The general and overall direction of society is always more to the liberal direction.

Conservative and liberal elites have made a silent agreement where the stronger and more dominant, and (so they think) more dangerous conservative morality takes the weaker and forever losing role, and the weaker and submissive liberal morality takes forever the dominant and leading role. There have been several reasons for this, but one of the main reason for this is to prevent the dominating and masculine full spectrum moralities of conservatives from turning into tyrannical and/or totalitarian forms in a bureaucracy. Liberal conservatives channel conservative tendencies to a "safe" liberal channels. But all people have full spectrum morality, there is no such thing as liberal morality, there is only natural and socially constructed variations in conservative morality. Conservative morality is human morality. Blindness to own morality leads to irrational and uncontrolled increase of those elements in bureaucracies. Acknowledging, governing and refining own morality prevents tyranny in social life and in bureaucracies.

Because of this, liberals always suspect and blame innocent and normal conservatives of fascism and racism, of which the latter is political smear word, which is meant to devalue and prevent such traditionally good values as loyalty to own ethnic group, helping own ethnic group, empathizing with own ethnic group, preferring own ethnic group, being endogamous inside own ethnic group, etc. Conservatives dont want tyranny or totalitarianism, they are against conservative values. Conservative morality is personal, social community and social network morality, not machine morality of bureaucracy. The bigger and more dominating the state is, the smaller the citizens become, thus the smaller conservative / normal human morality becomes. The increasing pathologies we see around us, are effects and consequences of abnormal liberal machine morality. 

This contradiction between conservative strong morality and it's good and rational effects on the grass roots level, and it's weak, submissive and losing political results, and the consequent increasing problems in peoples lives create a constant tension and schizophrenia in conservative grass roots minds, which produce increasing dissatisfaction and radicalization in the long run. This leads also naturally to the widespread conclusion among conservatives that their conservative leaders are weak, not conservative and colluding with liberals.

When policies are formed by a few men, the reasons for them are understood better. As generations go, the reasons for policies are understood less and less well, even among elites, and they become more and more natural societal environment, what we have learned from the beginning, among what we have always lived. Whatever the dominating policies are, all kinds of interest cling to them, and become dependent on them. Policies become more and more rigid and hard to change, and even if there are increasing problems, they cannot be changed. To create more political freedom, more political choice possibilities, the historical origins and reasons of policies and historical alternatives have to be understood.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto