Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

sunnuntai 25. kesäkuuta 2017

Kansalaisten oikeus tappaa

Miksi vasemmistolaiset / liberaalit suosivat rikollisia ja suhtautuvat heihin suhteellisen lempeästi, ja suhteellisen ankarasti ja suvaitsemattomasti niihin, jotka puolustavat itseään rikollisilta ja hyökkääjiltä, ts. käyttävät oikeutettua voimaa?

Rikolliset on tietyllä tavalla jo täysin integroitu liberaaliin järjestelmään; heille on osoitettu selkeä yhteiskunnallinen ja poliittinen ekolokero, jonka vastinpareina toimivat poliisi, oikeuslaitos ja erilaiset rikosseuraamusyksiköt yhteiskuntapalvelupaikoista vankiloihin ja valmentaviin kuntoutusyksiköihin. Liberaalin systeemin vastinparit kohdistavat rikollisiin rikollisten toimien ja lain määräysten mukaisia keinoja. Ilman rikollisia ja potentiaalisia rikollisia poliisia, oikeuslaitosta ja seuraamusyksikköjä ei olisi olemassa tai ne olisivat selvästi pienempiä.

Itseään puolustavalle kansalaiselle ei ole osoitettu juuri minkäänlaista yhteiskunnallista ja poliittista ekolokeroa, koska itseään puolustava kansalainen uhkaa liberaalin järjestelmän väkivalta-, tuomiovalta- ja seuraamusvaltamonopolia. Kansalainen, joka ampuu oikeutetusti ja kunnioitettavasti väkivaltaisen roiston hengiltä, ei ole liberaalin systeemin silmissä todellisuudessa "epäilyttävä ihminen", "tuomittava henkilö" tai "rikollinen" vaan henkilö, joka toimii tavallaan poliisina, tuomarina ja rikosseuraamuksen toteuttajana (tappajana tai teloittajana). Jos tällainen yleistyy ja muuttuu normiksi, se vähentää liberaalin eliitin pakkovallan kolmea edellä mainittua haaraa. Siksi liberaalilla eliitillä on taipumus vastustaa ja kritisoida jokaista kansalaisten oikeutettua voimankäyttöä, vaikka ne olisivat kuinka tarpeellisia ja hyviä. Kyse on liberaalin eliitin intresseistä ja valtapelistä, jossa kansalaisten turvallisuudella, terveydellä ja hengellä on vain vähän merkitystä.

Samaan aikaan kun valtioiden rajoja ollaan hävittämässä, raja liberaalien byrokratioiden ja kansalaisten välillä on kasvamassa, ja nämä ovat suorassa yhteydessä toisiinsa. Rajojen määrä yhteiskunnassa on suunnilleen vakio, kyse on vain siitä missä ne sijaitsevat. Silloin kun kansalaiset jäävät eliitin valtatavoitteiden takia yhteiskunnan hyvien rajojen ulkopuolelle, se koituu kansalaisten vahingoksi. Tällaisessa tilanteessa liberaali eliitti on de facto rikollisten puolella ja kansalaisia vastaan.

Miten traditionaaliset konservatiivit ratkaisevat tämän ongelman? Konservatiivien filosofian mukaan jokaisen on luovuttava jostain omasta hyvästään toisten hyväksi, jotta voidaan muodostaan kestävä yhteistyö, liitto ja yhteishenki. Lisäksi jokaisen on täydennettävä omaa näkökulmaansa toisen osapuolen näkökulmalla, jotta intressit voidaan yhdistää.

Eliitti voi muuttaa näkemystään siten, että kansalaiset toimivat itseään ja muita puolustaessaan pistemäisinä lain ja järjestyksen ylläpitäjänä, ja ovat siten perusteiltaan harmoniassa poliisin, oikeuslaitoksen ja seuraamusyksiköiden kanssa. Kansalainen ei välttämättä tiedä lain ja oikeusfilosofian hienouksia, mutta hänen ei tarvitsekaan tietää, koska hän toimii puolustautuessaan useimmiten yksinkertaisissa, äkillisissä ja pakottavissa tilanteissa, joissa hyvä toimintatapa on nopea ja refleksinomainen, ja vaihtoehdot ovat usein selviä ja jyrkkärajaisia. Lainsäätäjien ja tuomarien on annettava kansalaisille väkivaltaisten hyökkäysten torjumiseen riittävät "stand your ground" ja ase-oikeudet. Lainsäätäjien ja tuomarien ei tule syyttää oikeutetun voiman käyttäjiä epärationaalisesti ja epäoikeudenmukaisesti esimerkiksi siitä, että kansalainen löi hyökkääjää rajussa tappelussa kaksi kertaa liikaa tai liian lujaa. Lain on oltava selkeästi oikeutetun voiman käyttäjän puolella ja annettava hänen puolustaa itseään mieluummin "liikaa" kuin liian vähän. Kun on nähtävissä, että kyse on itsepuolustustilanteesta, kansalaisia ei saa kuormittaa liiallisesti tutkimuksilla, kuulusteluilla, riepottelevalla julkisuudella ja lukuisilla oikeudenkäynneillä, jotka voivat toimia piilorangaistuksina.

Jos ja kun eliitti tekee näin, kansalaisten on ymmärrettävä, että ainakin näiltä osin eliitti välittää kansalaisista, ottaa heidän intressinsä huomioon ja on laajentanut sääntönsä ja lakinsa suojelemaan heitä myös niissä tilanteissa, joissa suurten organisaatioiden tuottama laillinen järjestys pettää tai jonne se ei ulotu riittävän nopeasti tai tehokkaasti. Tällaisten tilanteiden määrä on kasvussa länsimaissa. Eliitti tai suuret organisaatiot eivät voi välittää kansalaisista samalla tavalla kuin esimerkiksi suvun tai yhteisön jäsenet välittävät toisistaan. Lain ja järjestyksen tuottajina toimivat organisaatiot viestittävät välittämisestään sillä mitä ne hyväksyvät tai eivät hyväksy, ja millaisia niiden säännöt, lait, prosessit, keinovalikoimat ja toimintavat ovat. Jos kansalaiset näkevät että eliitti ottaa huomioon heidän turvallisuusintressinsä, kansalaisten on hyvä osoittaa lojaliteettia niihin liittyville säännöille ja laeille. Kansalaisten on suotavaa hyväksyä se, että poliisi tutkii jokaisen oikeutetun voimankäytön tapauksen, ja tarvittaessa asia voidaan käsitellä oikeudessa. Kansalaisten on suotavaa tukea lainsäätäjiä ja muita toimijoita, sekä veronmaksua, jotka pitävät yllä hyvää lainsäädäntöä ja järjestystä. Tällä eliitin ja kansalaisten yhteistyöllä lain ja järjestyksen parissa työskentelevien määrä pysyy todennäköisesti suunnilleen samana, joten heidän ei tarvitse olla huolissaan työpaikkojensa puolesta.

Jos liberaali eliitti heittää kansalaiset lisääntyvään väkivaltaiseen todellisuuteen, kuten on käymässä, kansalaisten on toimittava toisin. Epäoikeudenmukaiset lait ja yhteiskunnalliset kehityssuunnat kumoavat olemassaolollaan itsensä. Niiden henkilöiden tai ryhmien oikeutettua voimankäyttöä on tuettava, jotka asuvat väkivaltaisilla korkean rikollisuuden alueilla tai jotka joutuvat muuten tavalla tai toisella kohtaamaan vakavan väkivallan tai rikollisuuden uhkaa, vaikka se rikkoisi liberaaleja lakeja. Kansalaisten kohdatessa vakavaa rikollisuutta lait lakkaavat pistemäisesti ja hetkellisesti olemasta hätä- ja poikkeustilanteen takia, jolloin heillä on vapaat kädet käyttää parhaaksi katsomiaan keinoja. Heillä on myös etukäteen oikeus varustautua tällaisiin tilanteisiin sopivaksi katsomallaan tavalla. Oikeutetun voiman käyttäjien puolesta on puhuttava sosiaalisissa verkostoissa, julkisuudessa, kaveripiireissä, jne., kaikissa sosiaalisissa yhteyksissä. Oikeutetun voiman käyttäjiä on tuettava välttämään oikeusprosesseja tai oikeuden tuomioita rahallisesti, neuvoilla ja ohjeilla, psykologisella tuella, tms. Jos on tarpeen, on kieltäydyttävä todistamasta oikeutetun voiman käyttäjiä vastaan oikeudessa, näyteltävä sellaista henkilöä, joka ei ole nähnyt mitään tai valehdeltava niin, että se tukee oikeutetun voiman käyttäjää. Oikeutetun voimankäytön puolustajien tulee kovettaa itsensä immuuneiksi sille mitä yhteiskunnan auktoriteetteina esiintyvät liberaalit henkilöt sanovat, tai mitä mieltä liberaalin median ohjaama ja manipuloima enemmistö mahdollisesti on. Oikeutettua voimankäyttöä ei päätetä sillä, kenellä on kovaäänisin 'megafoni' tai mikä typerä ja harhaanjohdettu lauma on suurin.

Vallan dilemma; jos keskittää kaiken vallan organisaatiolleen, sen valta ympäröivässä yhteiskunnassa alkaa heiketä ja lopulta kuolee pois.

perjantai 16. kesäkuuta 2017

Informaatioyritysten uhka


Julian Assange kertoo artikkelin alla olevassa videossa tekoälyjen ja niiden valtavan tietojenkeruu-, analysointi-, ja kontrollointikapasiteetin tuottamista ongelmista. Jos esim. Facebook haluaa ostaa jonkun yrityksen, se saa tietokantojensa avulla helposti selville ketkä ovat avainhenkilöitä ja ketkä yleisesti riittävän merkityksellisiä (esim. ihmismassoina, ei välttämättä yksittäisinä ihmisinä) kyseisen yrityksen hinnanmuodostuksen ja sen omistajien myyntihalukkuuden suhteen markkinoilla, ja voi vaikuttaa sitten näiden ihmisten osto-, myynti-, valinta-, strategia- jne. päätöksiin.

Facebookin ja Googlen tapaisilla yrityksillä on pääsy valtavan ihmismäärän henkilökohtaisiin ja yksityisiin ajatuksiin, tunteisiin, mieltymyksiin, taipumuksiin, valintoihin, suunnitelmiin, jne., suurimpaan osaan heidän psykologiaansa, vuorovaikutukseensa muiden ihmisten kanssa ja heidän toimintansa sisältöön. Se on globaalia sisäpiiritietoa, ja paljon tärkeämpää kuin perinteinen sisäpiiritieto esim. jostain 1-3 yrityksestä. Se antaa näille yrityksille lähes automaattisesti aseman maailman suurimpina ja/tai tuottoisimpina yrityksinä tai niiden joukkoon kuuluvina. Lisäksi niiden etuna on, että tämän tiedon väärinkäytöstä on hyvin vaikeaa jäädä kiinni ja joutua vastuuseen. Siihen tarvittavaa lainsäädäntöäkään ei ole. Kenelläkään muulla ei ole pääsyä niiden dataan ja sen analysoinnista syntyneeseen tietoon, lukuunottamatta suuria tiedustelupalveluja, joilla on vapaa pääsy internetin suuriin risteyskohtiin, joiden kautta kaikki internetin informaatio kulkee. Tiedustelupalveluihin liittyy samantyyppisiä ongelmia kuin suuriin informaatioyrityksiin.

Suuret informaatioyritykset ovat politiikaltaan melkein aina liberaaleja, ja ne ovat jääneet jo useasti kiinni informaatiovirtojen poliittisesta manipuloinnista liberaaliin suuntaan. Konservatiiviset aktivistit ovat internetin ulkopuolisissa verkostoissaan tehneet yhteistä tarkkailutyötä, ja pitäneet listaa niistä henkilöistä ja asioista, jotka näkyvät heidän feedeissään, ja niistä jotka eivät näy, sekä näissä tapahtuvista muutoksista. Suuret informaatioyritykset myyvät informaatiovirtoihin liittyviä palveluksia yrityksille ja muille toimijoille, esim. tuotteiden markkinointiin, poliittiseen analysointiin ja tieteelliseen tutkimukseen liittyviä palveluja.

Ehkäpä ne myyvät ns. tiskin alta politiikkaan liittyviä black operation -palveluksia liberaaleille poliittisille toimijoille; valtioille, puolueille, suuryrityksille tai suurille järjestöille, esim:

Onko maassanne hankalia kansallismielisiä tai maahanmuuttokriittisiä puolueita? Me voimme suunnitella heidän informaatiovirtansa niin, että heidän poliittinen vaikuttamisensa ja informaation levittämisensä heikentyy selvästi verrattuna heidän liberaaleihin kilpailijoihinsa. Me pystymme muuttamaan heidän vaikuttamisyrityksensä jatkuvaksi louhikkoiseksi ylämäeksi sillä aikaa kun te saatte kulkea leveällä ja sileällä valtatiellä tasaisessa maastossa.

Me ohjaamme heidän huomionsa juuri heille henkilökohtaisesti riippuvuutta aiheuttaviin eläinvideoihin, stunt -temppuvideoihin, huumorivideoihin, jne., joihin he tuhlaavat suuren osan ajastaan, sillä aikaa kun teidän kannattajienne huomio kiinnitetään suurimmalta osin poliittisesti tärkeimpiin asioihin (lähetämme toki teidänkin feedeihinne jonkin verran keveitä videoita ja postauksia, jotta te voitte halutessanne rentoutua).

Me lietsomme kansallismielisten välille keinotekoisia riitoja ja paisuttelemme jo olemassa pieniä ristiriitoja suuriin mittoihin. Jos esim. kansallismielisessä puolueessa on kaksi eri ryhmittymää, siniset ja valkoiset, jotka ovat tällä hetkellä hyvissä väleissä, me muutamme heidän feedejään siten, että sinisille näytetään huomattavan paljon valkoisten negatiivisia kommentteja sinisistä ja vähän valkoisten positiivisia kommentteja sinisistä. Sama tehdään myös toisinpäin. Muutamme negatiivisten ja positiivisten kommenttien suhdetta maksimaalisesti kumpaankin suuntaan, mutta pidämme samalla huolta siitä, että niiden suhde näyttää realistiselta ja aidolta. Me emme koskaan muuta feedejä siten, että valkoisille syötettäisiin sataprosenttisesti negatiivisia kommentteja sinisiltä, tms., koska se on liian epäuskottavaa ja läpinäkyvää. Samanaikaisesti me vahvistamme liberaalien yhteistyötä, ystävyyttä ja hyvää yhteishenkeä.

Silloin kun me ohjaamme kansallismielisiä politiikkaan, ohjaamme heitä poliittisesti suurimmalta osin vain puolitärkeisiin kohteisiin. Me laitamme heidät taistelemaan ärsyttäviä, tunteita herättäviä ja melko abstrakteja poliittisia ideoita, kirjoituksia ja lausuntoja vastaan.Tällaisia voivat olla esimerkiksi postmodernismi, feminismi, etnopositiivisuus ja seksuaalisiin vähemmistöihin liittyvät ideologiat. Niitä voidaan tuottaa ja monistaa loputtomasti, ja niiden mahdollinen "voittaminen" tai "kumoaminen" keskustelussa tai väittelyssä johtaa suhteellisen harvoin mihinkään konkreettiseen ja positiiviseen. Lisäpalveluna me voimme palkata sopivia intellektuelleja tuottamaan kohdennettuja ärsyttäviä kommentteja ja lausuntoja tiedotusvälineisiin, jos tällaista tarvitaan jonkin tärkeän poliittisen tapahtuman aikana kuluttamaan vastustajien energiaa ja suuntaamaan heidän huomiotansa toisaalle. Silloin kun me ohjaamme liberaaleja poliittisten aiheiden äärelle, kiinnitämme heidän huomiotaan pääasiassa niihin poliittisiin asioihin, joilla on taipumus johtaa merkittäviin konkreettisiin ja positiivisiin tuloksiin, joilla liberaalien rahan määrä ja poliittinen valta maksimoidaan.

Me voimme analysoida monien alojen ammattilaisten voimin avainvastustajienne persoonallisuutta, viehtymyksiä ja kiinnostuksen kohteita, heikkouksia ja vahvuuksia, taipumuksia, seksuaalista suuntautumista, tapoja ja elämäntapoja, elämänrytmiä, läheisten ystävien verkostoa, laajempia sosiaalisia verkostoja, sosiaalisten suhteiden laatua, jne. Tällöin te voitte asiantuntijoiden avulla suunnitella sellaisia keinoja, joilla te voitte vaikuttaa heihin mahdollisimman paljon; suostutella, kiristää, vakuuttaa, ohjata harhaan tai ansaan, huijata, korruptoida, jne. heitä.

Me voimme antaa teille tietoja kansallismielisten suunnitelmista ja toimista etukäteen, jolloin te voitte valmistautua niihin, keksiä vastatoimia,  parantaa omia suunnitelmianne, yllyttää ja lietsoa omia kannattajianne ja ulkopuolisia sopivalla tavalla etukäteen, vuotaa kiusallisia tietoja kansallismielisten suunnitelmista anonyymisti mediaan, tms.

Kun kansallismieliset lähettävät artikkeleita, viestejä, uutisia, tietoa, jne. toisilleen tai kommunikoivat ulkopuolisten kanssa, me voimme muuttaa niissä olevaa tietoa monin pienin ja huomaamattomin, mutta samalla tehokkain tavoin niin että se heikentää kansallismielisten ymmärrystä asioiden todellisesta tilasta, ja vahingoittaa heidän suunnitelmiaan, toimintaa, ystävyyttä, yhteistyötä ja suhteita ulkopuolisiin. Tarvittaessa asiantuntijamme voivat tehdä suurelta osin tai täysin valheellisia uutisia tai tietosivuja, joilla on spesifi negatiivinen vaikutus kansallismielisiin, ja joita heidät ohjataan laajasti lukemaan.

Jne.

Näiden toimien yhteisvaikutuksena kansallismieliset säilyvät efektiivisesti tietämättöminä, tyhminä, kyvyttöminä, riitaisina ja harhaanjohdettuina. Heidän suunnitelmansa ja toimensa epäonnistuvat liian usein. Heidän tunnetilansa vaihtelevat epätoivosta ja masennuksesta pienten tai pyrrhosmaisten voittojen suomaan tyydytykseen, tai sitten he ovat juuttuneet liian paljon pienten viehtymystensä ja epäoleellisten asioiden vangeiksi. Älkää kuitenkaan ymmärtäkö tätä väärin. Tarkoituksena ei ole saada kansallismielisiä tuntemaan normaalioloissa ja keskimäärin oloaan huonoksi ja tyytymättömäksi. Se voisi ohjata heidät hakemaan liian paljon uusia, parempia ja hankalasti torjuttavia keinoja, sekä tehokkaampia ja suojatumpia yhteistyön tapoja. Tarkoituksena ei ole myöskään yleisesti ottaen nujertaa kokonaisvaltaisesti kansallismielisiä. Tarkoituksena on pitää heidät puolityytyväisinä ja suhteellisen passiivisina tai ohjata heidän aktiviteettinsa suurelta osin ja pitkällä tähtäimellä voimia kuluttavaan ja tehottomaan. Me annamme heille aina välillä suuria ja tyydyttäviä voittoja, mutta ne on suunniteltu siten, että ne eivät koskaan pysäytä liberaalia kehitystä tai muuta liberaalin kehityksen yleistä suuntaa.

Kun te tiedätte mitä tulee tapahtumaan ja että tulevaisuus on teidän kannaltanne hyvä ja voittoisa, te saatte mielenrauhan ja voitte rentoutua. Te tulette voittamaan melko helposti ja kohtuullisin ponnistuksin. Te tiedätte, että teidän vastustajanne työskentelevät itsensä uuvuksiin, mutta eivät silti pysty voittamaan teitä. Me tarjoamme teille tämän kaiken yksinoikeudella, mikään muu yritys ei pysty tuottamaan tällaisia palveluja. Ottakaa meihin yhteyttä hienovaraisesti, kertokaa meille tavoitteenne ja poliittinen tilanteenne, ja me lähetämme teille tarjouksen.

Ystävällisesti, FACEBOOT


Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto