Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

perjantai 22. maaliskuuta 2013

Narsisti, narsismi ja narsistinen persoonallisuushäiriö (edit)

Narsistisen persoonallisuushäiriön määritelmä DSM IV:n mukaan:

Laaja-alaisia suuruuskuvitelmia, jotka ilmenevät ajattelussa, fantasioissa ja toiminnassa, ihailun tarve ja empatian puute. Nämä alkavat varhaisessa aikuisuudessa ja ilmenevät erilaisissa konteksteissa. Narsismi -diagnoosiin vaaditaan viisi tai useampia seuraavista määritelmistä:

1. Hänellä on liioiteltuja kuvitelmia tärkeydestään (esim. liioittelee saavutuksiaan ja kykyjään, odottaa että häntä pidetään ylivoimaisena ilman sitä vastaavia saavutuksia)

2. Keskittyy fantasioihin valtavasta menestyksestä, vallasta, älykkyydestä, kauneudesta/komeudesta tai ideaalista rakkaudesta.

3. Uskoo, että hän on erityinen ja ainutlaatuinen. Häntä voivat ymmärtää vain toiset erityiset ja ainutlaatuiset korkean statuksen henkilöt. Hänen sosiaaliseen piiriinsä tulisi kuulua vain erityisiä ja ainutlaatuisia korkean statuksen henkilöitä tai instituutioita.

4. Vaatii muilta liiallista ihailua.

5. Uskoo olevansa oikeutettu erityiskohteluun; toisin sanoen hänellä on kohtuuttomia odotuksia poikkeuksellisen suosivasta kohtelusta tai automaattisesta myöntymisestä hänen vaatimuksiinsa tai odotuksiinsa.

6. Hän on sosiaalisissa suhteissaan hyväksikäyttävä; toisin sanoen hän käyttää muita hyväkseen saavuttaakseen omat tavoitteensa.

7. Häneltä puuttuu empatia; toisin sanoen hän on haluton tai kyvytön ottamaan huomioon muiden ihmisten tunteita tai tarpeita.

8. Hän on usein kateellinen muita kohtaan ja uskoo muiden olevan kateellisia häntä kohtaan.

9. Hän on röyhkeä, ylimielinen ja kopea käytöksessään ja asenteissaan.

***

Narsistin elämää hallitsee narsististen lähteiden etsintä, hankkiminen, jalostaminen ja ylläpitäminen. Narsistin itsetunto ja itsetunnon säätely ovat riippuvaisia narsistisista lähteistä. Narsistiset lähteet jakautuvat toissijaisiin ja ensisijaisiin narsistisiin lähteisiin. Toissijaisten narsististen lähteiden, eli narsistin sosiaalisen piirin ihmisten (perhe, työyhteisö, yhteisö, seurakunta, organisaatio, media ja yleensäkin ihmiset kaikissa muodoissaan) tehtävänä on tuottaa narsistille ensisijaisia narsistisia lähteitä; ihailua, arvostusta, huomiota, kuuluisuutta, palvontaa, korkeaa statusta, rahaa, valtaa, narsistin mielijohteiden ja tavoitteiden mukaista palvelusta, idealisoitua rakkautta, idealisoitu perhe, arvostettuja tavaroita, jne. Narsistin sosiaalisen piirin ihmisten tehtävänä on säädellä ja pitää yllä ensisijaisten narsististen lähteiden virtausta narsistille. Narsisti näkee ihmiset kolmiulotteisina pahvikuvina tai koneina, joiden tehtävänä on palvella narsistia, ja jotka ovat narsistin mielen osia tai jatkeita. Jos ihmiset eivät toimi niinkuin narsisti haluaa, hän on yllättynyt, loukkaantunut ja suuttunut, koska ihmisten "toimintahäiriö" uhkaa narsistin mielen tasapainoa ja järjestystä.  Narsistin riippuvuus narsistisista lähteistä muistuttaa huumeriippuvuutta. Jos narsisti ei saa riittävästi narsistisia lähteitä, hän masentuu ja ahdistuu; ei pysty tuntemaan mielihyvää; kokee itsensä arvottomaksi, kyvyttömäksi, merkityksettömäksi ja huonoksi; pyörittelee mielessään ajatuksia itsemurhasta; vetäytyy pois ihmisten parista ja sulkeutuu fantasioihin suuruudesta ja kuuluisuudesta; tulee paranoidiksi muiden ihmisten suhteen; tms. Narsistin oma superego rankaisee, haukkuu, halventaa ja mitätöi narsistia ankarasti. Saadessaan riittävän korkealaatuisia narsistisia lähteitä riittävästi narsisti tuntee itsensä suurenmoiseksi, mahtavaksi, mahtipontiseksi, hyvinvoivaksi, parhaaksi tai parhaiden joukkoon kuuluvaksi, kaikkivoivaksi, kaikkitietäväksi, kaikkiallaolevaksi, etuoikeutetuksi ja usein hypomaaniseksi. Kuitenkin narsistin elämässä negatiiviset tunteet ovat hallitsevampia kuin positiiviset tunteet, ja suhteellisen lyhyet positiivisten tunteiden jaksot ovat useimmiten negatiivisten tunteiden värittämiä tai katkomia. Narsisti ei kykene tuntemaan rakkautta ja empatiaa, mutta osaa havaintojensa ja kokemustensa perusteella muodostaa niistä kognitiivis-rationaalisen teorian, ja jäljitellä tai näytellä niitä. Narsisti näkee muiden osoittaman rakkauden manipulointina, epärehellisyytenä, teeskentelynä ja uhkana. Narsisti vaihtelevassa määrin vihaa ja inhoaa rakkautta. Rakkaus on narsistille uhka, koska hän pelkää, että rakkautta osoittava henkilö pystyy vangitsemaan hänet valtaansa ja hyväksikäyttämään häntä; näkemään narsistin herkästi haavoittuvan, surkeassa kunnossa olevan ja mitättömän sisimmän, todellisen minän; ja rajoittamaan narsistin mahdollisuuksia hankkia narsistisia lähteitä.

Narsistin liioitellun, valheellisen ja hänen elämäänsä hallitsevan ulkoisen minän ja vähäpätöisen todellisen minän välille syntyy kuilu. Narsistin on täytettävä kuilua narsistisilla lähteillä. Koska narsistiset lähteet eivät koskaan ole riittäviä täyttämään kuilua, narsisti joutuu käyttämään psykologisia defenssejä, mm:

- Fantasioita ja maagista ajattelua. Narsisti ajattelee itsellään, tekemisillään ja ajattelullaan olevan niin merkittävää ja suurta vaikutusta, että ne muistuttavat maagisia voimia. Narsisti saattaa esimerkiksi ajatella, että pelkästään hänen läsnäolonsa tai ajattelunsa sai jonkin asian tapahtumaan maagisesti oikein ja hyvällä tavalla.

- Alloplastinen defenssi. Kaikki narsistille tapahtuva negatiivinen ja huono on muiden ihmisten tai ulkoisten tekijöiden syytä. Kaikki muille ihmisille tapahtuva negatiivinen ja huono on heidän omien puutteellisten kykyjensä, taitojensa, tietojensa, jne. syytä. Kaikki narsistille tapahtuva positiivinen ja hyvä on hänen omaa ansiotaan; hänen ylivoimaisen älykkyytensä, vahvuutensa, kykyjensä, rohkeutensa, taitojensa ja tietojensa ansiota. Kaikki muille tapahtuva positiivinen ja hyvä johtuu sattumasta, hyvästä onnesta, suotuisista olosuhteista, suhteilla järjestetyistä erityiseduista tms.

Tähän liittyy usein se, että narsisti on avoimen vahingoniloinen ja halveksiva selän takana tai kasvotusten kun toiset ihmiset epäonnistuvat, häviävät, kohtaavat vaikeuksia tms.

 - Minimointi tai kieltäminen. Narsisti minimoi tai saattaa kokonaan kieltää jonkin negatiivisen ja huonon asian tapahtuneen itselleen tai jonkin hyvän ja positiivisen asian tapahtuneen muille ihmisille, erityisesti sosiaalisessa piirissään oleville tai niille joiden kanssa narsisti kokee olevansa kilpailutilanteessa.

- Dissosiaatio. Narsisti erottaa todellisen vajavaisen minänsä, ja valheellisen ja liioitellun minänsä niin tehokkaasti toisistaan, että narsisti on vain hämärästi ja ajoittain tietoinen todellisesta minästään. Tämä erottelu ei kuitenkaan ole niin suurta kuin henkilöillä, joilla on dissosiatiivinen identiteettihäiriö (Samalla henkilöllä on kaksi tai useampi erillinen persoona, jotka eivät tunne toisiaan, tunteminen on yksisuuntaista tai jossain tapauksissa molemminpuolista, tai persoonat tuntevat toisensa vaillinaisesti. Usein dissosiatiivinen persoona on monimutkainen sekoitus edellisistä). Lisäksi narsistin persoonat ovat sosio-temporaalisesti eriytyneitä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun narsisti vaihtaa sosiaalista kontekstia, hän vaihtaa persoonaansa vastaamaan uutta sosiaalista kontekstia ja hylkää vanhan, edelliseen sosiaaliseen kontekstiin muokatun persoonan. Narsisti vaihtaa tarvittaessa persoonallisuuksia kuin kameleontti väriään. Jos esim. narsisti on vanhan persoonallisuuden aikana (hänen työskennellessään uutistenlukijana) tehnyt jonkun rikoksen ja häntä syytetään siitä uuden persoonallisuuden aikana (hänen työskennellessään lehtitoimittajana uudella paikkakunnalla, uuden puolison kanssa ja uuden sosiaalisen piirin joukossa), hän kokee, että joku muu, häneen itseensä kuulumaton, kuollut ja haudattu, tai syväjäädytetty henkilö tai persoona on tehnyt sen. Narsisti kokee olevansa syytön ja että häntä syytetään aiheettomasti. Osin tämän takia narsisti voi olla erittäin vakuuttava puolusteluissaan. Jos uuden persoonan sosiaalisesta piiristä saatavat narsistiset lähteet alkavat heikentyä ja/tai vanhan syväjäädytetyn persoonan kautta avautuu mahdollisuuksia parempiin narsistisiin lähteisiin, narsisti voi herättää vanhan persoonan uudelleen henkiin.

Projektio ja Projektiivinen identifikaatio. Projektiossa narsisti havaitsee itsessään jonkin huonon, epätoivottavan tai epämiellyttävän ominaisuuden ja projisoi sen mielessään joidenkin muiden ihmisten ominaisuuksiksi ja ehkä syyttää heitä siitä. Projektiivisessa identifikaatiossa narsisti havaitsee itsessään jonkin huonon, epätoivottavan tai epämiellyttävän ominaisuuden, ja projisoi sen muihin ihmisiin omalla käytöksellään niin, että muilla ihmisillä ei ole juuri muuta mahdollisuutta kuin käyttäytyä narsistin projisoimalla tavalla. Esim. narsisti havaitsee, että hän on halpamainen ja kostonhimoinen. Narsisti projisoi sen muihin ihmisiin käyttäytymällä pitkään niin ärsyttävästi, ja riitaa kylväen ja haastaen, että hän saa muut ihmiset provosoitua tekemään halpamaisia ja kostonhimoisia asioita. Sen jälkeen narsisti syyttää muita ihmisiä halpamaisuudesta ja kostonhimoisuudesta. Tällä tavoin narsisti kääntää valheellisissa kuvitelmissaan alkuperäisen tilanteen ylösalaisin; hän on parempi ihminen, jolla on korkea moraali, ja muut ihmiset ovat huonompia ja pahoja, ja heillä on huono moraali.

Puutteiden kompensaatio. Jos narsistin sosiaalisen piirin joku henkilö on liian ylivoimainen suhteessa narsistiin, eivätkä narsistin muut defenssit auta, narsisti karkottaa hänet sosiaalisesta piiristään ilman näkyvää syytä.

Jakaminen hyviin ja pahoihin. Narsisti jakaa ihmiset usein jyrkästi hyviin ja pahoihin sen mukaan kuinka paljon heistä on hyötyä hänen valheellisen minänsä ylläpitämisessä. Tämä voi vaihdella myös temporaalisesti. Narsistille tämän päivän enkeli voi olla huomisen paholainen. Narsisti ei näe, että ihmiset ovat kokonaisuuksia, joissa on sekä hyviä että huonoja puolia, ja harmaan eri sävyjen alueita. Narsistin jakamis-defenssin voi usein havaita siitä, että narsisti suhtautuu hurmaavan ylistävästi johonkin henkilöön, jota hän tavoittelee narsistiseksi lähteeksi, vaikka tapaa hänet ensimmäistä kertaa, eikä tunne häntä ollenkaan.

Deanimaatio. Kun narsisti ei näe ihmisiä ihmisinä, vaan automaattisesti toimivina kolmiulotteisina pahvikuvina, jotka toteuttavat narsistin haluja, se luo narsistille illuusion siitä, että hän voi luottaa ihmisiin ja ihmisten toimintaan, ja käyttää heitä hyväkseen hyvillä mielin. Esim. eräs psykoanalyysissä käynyt mies kertoi, että hän ei pitänyt psykiatrin näkemisestä toimiston ulkopuolella, koska se sai psykiatrin näyttämään liikaa oikealta ihmiseltä, joka tarkoitti hänelle arvaamatonta käytöstä ja vaatimuksia. Mies halusi nähdä psykiatrin "enemmänkin tohtorimaisena, ei todellisena ihmisenä, jolla on elämä."

- Hypervalppaus, johon yhdistyy viittaavia ideoita ja paranoiaa. Koska narsistin liioiteltu kaikkivoipa minä on valheellinen ja hauras, se ei kestä muiden ihmisten pienintäkään rakentavaa kritiikkiä; poikkipuolista sanaa; oma-aloitteisuutta; sitä, että muilla on hauskaa ilman narsistia; sitä, että muut ihmiset kuluttavat narsistille "omistettua" aikaa muuhun kuin narsistisina lähteinä toimimiseen (esim. narsisti on katkera, kateellinen ja vihainen pienille lapsilleen, koska he kuluttavat äidin aikaa ja energiaa, ja se on poissa siitä ajasta, joka vaimon pitäisi omistaa narsistin palvomiselle); sitä, että muut elävät omaa elämäänsä narsistista välittämättä ja narsistista huolimatta; sitä, että muiden narsistiin liittyvät kommentit ja sanat ovat liian neutraaleja (eivät tarpeeksi ylistäviä); jne. Narsisti on hypervalpas tällaisten "rikkomusten" suhteen. Narsisti saa niiden takia usein toistuvia raivokohtauksia, jotka voivat joskus yltyä väkivallaksi. Narsisti on aggressiivinen; hän on ärtynyt, kateellinen ja katkera; narsisti haukkuu usein läheisiään, 'ystäviään' ja alaisiaan julmasti; narsisti on kilpailuhenkinen; narsisti on kostonhimoinen ja halpamainen; narsisti loukkaantuu helposti verisesti; narsisti uhkailee ja kiristää; jne. Jos narsisti on yhden päivän rakastettava vaimonsa/naisystävänsä kanssa, hän ottaa sen usein korkojen kanssa takaisin olemalla poissa viikon tai halventamalla naista useita päiviä. Tämä suojelee narsistia liialta läheisyydeltä, jota hän pelkää, ja painaa naisen itsetuntoa alas, jolloin narsisti voi helpommin hallita ja kontrolloida naista. Narsisti on oikukas, äkkipikainen ja arvaamaton, jolloin narsistin kumppanin on vaikea ennustaa milloin on odotettavissa hyvää tai huonoa. Kaikki tämä aiheuttaa narsistin kumppanille usein vaihtelevanasteisen jälkitraumaattisen stressioireyhtymän, masennusta, pelkotiloja, ja voimattomuuden ja avuttomuuden tunteita. Koska narsisti ei pysty tai halua tuntea empatiaa, hän ei välitä siitä kuinka paljon muut kärsivät tai stressaantuvat (narsisti ei joko pysty tuntemaan empatiaa tai tuntee sitä suhteellisen vähän; vähäinen empatiantunne on halutessaan helppo pyyhkiä pois mielestä). Elämä narsistin kanssa on jyrkkää vuoristorataa tunnetiloista toiseen, ylhäältä alas ja ylös ja pohjalle jne. Narsistit voivat muodostaa pitkäkestoisia ja onnistuneita parisuhteita, mutta ne syntyvät useimmiten toisten narsistien, tai masokististen tai kaltoin kohtelun suhteen suhteellisen välinpitämättömien, narsistia palvovien ja palvelevien käänteisten narsistien kanssa. Pitkäkestoisen ja onnistuneen suhteen syntymistä narsistin kanssa voi helpottaa se, että narsistia on suhteellisen helppoa manipuloida säätelemällä ja asettamalla ehtoja narsistin huumeen, narsistisen lähteen saannille.

Narsisti ei koe tarpeelliseksi noudattaa yleisiä sääntöjä tai normeja. Hän vähättelee niitä, etuilee jonoissa, kavaltaa rahaa, ajaa ylinopeutta, tekee petoksia, varastaa, vetää välistä, pahoinpitelee, manipuloi, jne. Narsisti on elitistinen ja snobi. Narsistin täytyy väheksyä ja aliarvioida muita, suhtautua ihmisiin alentuvasti ja pitää heitä vain oman egonsa jatkeina ja pönkittäjinä, jotta hänen oma egonsa voi nousta mahdollisimman korkealle muiden yläpuolelle.

Narsistin hypervalppaus ja kaikkivoipaiset kuvitelmat voivat yhdistyä siten, että hänelle syntyy viittaavia ideoita ja paranoidisuutta. Narsisti alkaa epäillä ja kuvitella, että TV:ssä, radiossa ja lehdissä viitataan häneen, puhutaan hänestä, mahdollisesti kritisoidaan tai ylistetään häntä. Narsisti alkaa epäillä, että työpaikalla häntä vastaan on muodostettu jonkinlainen salaliitto. Tämä ei vaikuta narsistista epäloogiselta, koska hän tulkitsee myös monet neutraalit tai ystävälliset sanat ja toimet hänen koko 'kaikkivoipaisuutensa' kyseenalaistaviksi aggressiivisiksi hyökkäyksiksi. Narsistin paranoia päätyy rakentamaan narsistin merkittävyyttä; narsisti fantasioi siitä, että vain hänen kaltaisensa poikkeuksellisen tärkeän henkilön nujertamiseksi muodostetaan tällaisia salaliittoja ja uhkia. Narsistia haittaavat vain yksityiset narsistiset loukkaukset, ja tuntemattomuus, huonous, mitättömyys ja merkityksettömyys yleisesti; kaikki julkisuus, kuuluisuus ja maine on narsistin mielestä hyvää. Jos narsisti ei saa positiivista mainetta, julkisuutta, kuuluisuutta ja sankaruutta, hänelle kelpaa ihan hyvin negatiivinen julkisuus, kuuluisuus ja pahamaineisuus. Ehkä juuri tämä kuvitteellisten salaliittojen, uhkien, narsistia vastaan muodostettujen laajojen toimien tms. kierrättäminen narsistisiksi lähteiksi, hyviksi asioiksi, estää narsistia vajoamasta täyteen paranoiaan. Narsistin paranoiat ovat lievempiä kuin paranoidin henkilön paranoiat, ja narsisti pystyy paremmin testaamaan todellisuutta paranoidisten ajatustensa suhteen.

Kaikesta huolimatta narsisti ei ole samalla tavalla intentionaalisesti ja suunnitelmallisesti paha kuin psykopaatti. Narsisti on myös psykopaattia harvemmin ammattirikollinen. Narsisti on paha enemmänkin valmistautumattomasti ja puolihuolimattomasti tilanteiden mukaan. Jos narsisti tekee rikoksia, ne ovat usein läpinäkyvästi, tökerösti ja huolimattomasti tehtyjä. Narsistin kaikkivoipaisuuskuvitelmiin kuuluu uskomus siitä, että narsisti on enemmän tai vähemmän immuuni lainvalvonnalle ja poliisitoimille, ne kuuluvat vain tavallisten ihmisten elämään. Narsisti ajattelee olevansa lain yläpuolella, joten hänen ei tarvitse nähdä vaivaa rikosten suunnitteluun tai niihin valmistautumiseen. Siten jos rikos on suurisuuntaisen näyttävä, mutta idioottimainen, on melko todennäköistä, että tekijä on narsisti. 

- Idealisointi ja mitätöinti sykli. Narsistin hankkiessa narsistisia lähteitä hän idealisoi ja yliarvostaa ihmisiä. Hän on hurmaava, avulias, charmikas, tukee ja auttaa, on ystävällinen, vaatimaton, jne. Kun narsisti on saanut ihmiset liitettyä narsistiseen piiriinsä, hän alkaa vaatimaan heiltä narsismiin liittyviä palveluksia, mukautumista ja toimintaa. Vähitellen narsistin hurmaava ja ystävällinen naamio alkaa yhä enemmän pudota, ja narsistin groteski todellinen luonne paljastuu. Narsistin sosiaalisen piirin ihmiset menettävät illuusionsa, ja alkavat inhota, välttää, vihata, vastustaa jne. narsistia. Narsisti ei enää saa riittävästi narsistista lähdettä. Narsisti alkaa väheksyä, vähätellä, mitätöidä ja minimoida sosiaalisen piirinsä ihmisiä. Tämä käynnistää prosessin, jonka seurauksena narsisti jossain vaiheessa hylkää sosiaalisen piirinsä ihmiset ja aloittaa uusien narsististen lähteiden etsimisen, jolloin sykli käynnistyy alusta. Narsisti hylkää ystävänsä tai kumppaninsa tuntematta kaipuuta, masennusta ja surua tai hän tuntee niitä vain vähän. Hän voi käyttää hylkäämisessä passiivisuudesta aktiivisuuteen -defenssiä. Se tarkoittaa sitä, että kun yhä enemmän alkaa näyttää siltä, että muut ihmiset jossain vaiheessa jättävät narsistin, narsisti jättää muut ihmiset ennenkuin he ehtivät jättää narsistin. Tällöin narsistilla säilyy tunne siitä, että hän hallitsee ja määrää tilannetta ja muut ihmiset ovat narsistin jättämisen uhreja ("Sinä et voi erottaa minua, minä eroan!"; koska henkilö pelkää jäävänsä uhriksi, hän päättää oman uhriutumisensa ajankohdan ja muodon. Henkilö voi myös kontrolloida tällä defenssillä passiivisuuteen yhdistyneitä epävarmuuden tunteitaan ryhtymällä johonkin päättäväiseen, ritualistiseen tai epävarmuuden tunnetta muulla tavalla lieventävään toimintaan). Narsisti kuitenkin säilyttää mielessään kartan vanhoista suhteistaan, ja jos häneltä tulevaisuudessa käyvät narsistiset lähteet vähiin, hän voi palata takaisin yrittämään lämmittää vanhoja suhteita uudelleen. Narsisti voi samalla periaatteella hylätä yhtäkkiä mitä tahansa elämänsä alueita, työpaikan ja nousujohteisen uran, elämäntyönsä, harrastuksensa, asuinpaikkansa, poliittisen ideologiansa, uskonnollisen vakaumuksensa, jne. Niiden sisältö ei usein merkitse narsistille mitään tai vain vähän, ne ovat lähinnä välineitä narsististen lähteiden hankkimisessa. Narsisti voi vaihtaa niitä samalla tavalla kuin muut ihmiset vaihtavat vaatteita. Narsisti voi myös eläytyä toimiinsa niin, että niiden kohteet tuntuvat hänestä merkittäviltä, todellisilta ja intensiivisiltä narsistisen minän jatkeilta ja ulokkeilta, mutta vain niin kauan kuin niistä saa narsistisia lähteitä, vain niin kauan kunnes on aika vaihtaa roolia.

Koska narsistin mielen tasapaino on riippuvainen muista ihmisistä, hän pyrkii usein luomaan jonkin suhteellisen kestävän ja ennustettavan narsistisen "tilan", josta hän saa ennustettavasti ja säännöllisesti narsistisia lähteitä, ja joka helpottaa uusien narsististen lähteiden löytämistä ja jalostamista. Narsistit ovat usein psykopaattien tavoin taitavia havaitsemaan, manipuloimaan ja hyväksikäyttämään ihmisten erilaisia psykologisia heikkouksia. Narsistinen tila voi olla narsistin ystäväpiiri, perhe ja suku, medianäkyvyys, jokin abstrakti tieteen alue tai ammattiala, kirjallisuudenala, maantieteellinen alue (mitä tahansa kotipaikkakunnasta koko maailman laajuiseen alueeseen), jne. Narsisti tuntee alueensa ja sen tietyt kanavat, toimintamallit, säännöt, toimijat, potentiaalin, sosiaaliset suhteet, jne. Paradoksaalisesti narsisti, joka pyrkii elämässään jatkuvaan ylöspäin suuntautuvaan muutokseen, joutuu jatkuvasti rakentamaan turvallisuutta ja ennustettavuutta luovaa mahdollisimman pysyvää rakennetta elämäänsä.

***

Narsistien muita ominaisuuksia:

Narsistit tuntevat pelkoa, stressiä, myötätuntoa ja syyllisyyttä vähemmän kuin tavalliset ihmiset keskimäärin, mutta enemmän kuin psykopaatit keskimäärin. Narsisti on impulsiivinen, kärsimätön, rauhaton ja helposti pitkästyvä työssään ja vapaa-ajallaan. Narsisti etsii ja järjestää elämäänsä jännitystä ja stimuloivia tapahtumia. Narsisti saattaa hurjastella ihmissuhteissaan, auton ajamisella, huumeidenkäytöllä, uhkapelaamisella, jne. Toimiessaan toimitusjohtajana narsisti saattaa tehdä jonkin yritystä vaikeasti vahingoittavan toimenpiteen vain nähdäkseen mitä tapahtuu ja kokeakseen taloudellisen katastrofin jännityksen. Koska narsisti kuvittelee tietävänsä ja osaavansa kaiken, hän on yleensä huono oppimaan ja ottamaan opikseen omista ja muiden kokemuksista tai virheistä.  Narsistille vain voitto merkitsee jotakin, joten vallitsevan tilanteen ylläpitäminen on hyödytöntä narsistin paisutellun minän ylläpitämisessä. Siksi narsisti käyttää usein hyökkääviä ja riskialttiita strategioita tavoitteidensa saavuttamiseen. Narsistien luonne on lähestymisorientoitunut, ja he välittävät enemmän hyvän asian tai tuloksen saavuttamisesta, kuin huonon asian välttämisestä. Kun narsistit on kokeissa laitettu pelaamaan uhkapelejä, he menettävät rahaa muita ihmisiä enemmän, koska he keskittyvät lyhytnäköisesti voittoon ja fantasioihin menestyksestään ja suuruudestaan, ja jättävät emotionaalisen ja rationaalisen riskienhallinnan ja hyöty-haitta arvioinnin suorittamatta. Vaikka narsisti olisi menettänyt uhkapelissä lukuisia kertoja suhteellisen paljon rahaa, ja pelin kulku ja negatiiviset tuotto-odotukset ovat selvillä, narsisti odottaa silti tulevaisuudessa voittoja. Narsistit muistavat menneisyydestään valikoivasti ja korostuneesti voittoja, menestyksiä ja onnistumisia, jolloin he eivät ota opikseen omista tappioistaan ja epäonnistumisistaan. Narsistit ovat myös kognitiivis-emotionaalisesti estyneitä käsittelemään itseensä tai suorituksiinsa liittyvää negatiivista informaatiota. Jos heitä esim. pyydetään miettimään syitä siihen miksi heidän kumppaninsa ei pidä heistä, narsistit ovat niin tyrmistyneitä ajatuksesta, että he eivät usein pysty keksimään yhtään syytä, tai jos he keksivät, niitä on vain vähän, ne syntyvät työläästi ja ne ovat minimaalisia tai merkityksettömiä.

Narsistit ovat voimakkaasti yksilöllisyyttä korostavia ja he eivät välitä juurikaan yhteisöllisistä tai kollektiivisista suhteista, ellei niistä saa narsistisia lähteitä.

Huolimatta narsistien paisutellusta minäkuvasta, kokeissa heidän on osoitettu usein vahingoittavan tai vaikeuttavan suoritustaan sitä edeltävillä tai sen aikaisilla toimilla. Narsistit esimerkiksi kuuntelevat usein häiritsevää musiikkia tehtävän aikana, vaikka on tehty selväksi, että musiikin kuuntelu huonontaa kokeen tuloksia. Näin narsistit saavat tekosyyn mahdollisille huonoille tuloksilleen; he voivat selittää huonon tuloksen johtuneen musiikin kuuntelusta, ei siitä, että he ovat huonoja. Tämä osoittaa (samoin kuin tietysti pakonomainen ja täydellisyyttä vaativa paisuteltu ego itsessään), että implisiittisellä ja emotionaalisella tasolla narsistit pelkäävät häviötä ja ovat haavoittuvaisia sen suhteen. Sama näkyy myös implisiittisen ja nopean emotionaalis-kognitiivisen prosessoinnin kokeissa. Kun narsisteille näytettiin lyhytkestoisia alitajuntaisia (joita henkilö ei siis tajua tietoisesti) tappioon ja häviöön liittyviä sanoja, heidän  mieleensä tuli normaalia enemmän mitättömyyteen, arvottomuuteen ja surkeuteen liittyviä, ja emotionaalisesti latautuneita sanoja. Narsistit ovat ylivalppaita häviön ja tappion suhteen ja kokevat emotionaalisella tasolla suurta häpeää niistä. Automaattista, alitajuntaista ja nopeaa häpeäntäyteistä emotionaalis-kognitiivista prosessointia seuraa tietoinen kompensointi, jolloin narsisti pyrkii paisuttelemaan itseään ja kykyjään. Narsismi on siis pohjimmiltaan häviöön ja tappioon liittyvää pelkoa, syyllisyyttä ja häpeää, ja sen ylikompensointia mahtipontisuudella, ylimielisellä ylpeydellä ja aggressiivisuudella. Narsistit eivät tunne surua tai masennusta tappion jälkeen. Tätä täydentää se, että implisiittisellä, alitajuntaisella ja nopealla emotionaalis-kognitiivisella tasolla narsistit näkevät muut ihmiset parempina kuin he ovat. Tätä narsisti kompensoi tietoisesti ja emotionaalisesti väheksymällä, vähättelemällä, mitätöimällä ja halveksumalla muita ihmisiä.

Narsistit panostavat enemmän tehtäviin, jotka voivat osoittaa heidän ylivoimaisuuttaan tai parantaa heidän itsetuntoaan; narsistit ovat motivoituneempia ja sitkeämpiä sellaisissa tehtävissä. Narsistit suoriutuvat paremmin haastavista kuin haasteettomista tehtävistä. Narsistit pyrkivät usein johtajattomissa ryhmissä johtajan paikalle. Ihmiset pitävät narsisteja ensivaikutelman perusteella sopivina johtajiksi, mutta kun he oppivat tuntemaan narsistin paremmin heidän näkemyksensä muuttuu päinvastaiseksi. Ihmiset pitävät narsisteja johtajina vihamielisinä, röyhkeinä, ja tyhjän kehuskelijoina. Usein ihmiset pitävät narsisteja vastenmielisinä ihmisinä oppiessaan tuntemaan heidät. Narsistien esimiehet pitävät narsistien johtajantaitoja huonoina ja raportoivat, että narsistit ryhtyvät usein negatiivisiin normaalista poikkeaviin toimiin tehtävissään.

Narsistit voivat kahdenvälisissä suhteissa kommunikoida ja olla sosiaalisesti vuorovaikutuksessa monella tavalla, mutta eräs tyypillinen tapa on kaksoissidos -kommunikointi. Narsisti pyrkii varmistamaan tällä vuorovaikutustavalla dominoivan asemansa, voittonsa, moraalisen "ylemmyytensä" jne. suhteessa toiseen henkilöön, riippumatta siitä mitä toinen tekee tai on tekemättä. Narsisti pyrkii varmistamaan, että toinen ei voi koskaan toimia oikein tai hyvin ja narsisti ei voi koskaan toimia väärin tai huonosti. Narsisti pyrkii nujertamaan ja mitätöimään toisen henkilön, ja saattamaan hänet niin kaoottiseen ja avuttomaan tilaan, että hän näkee narsistin ainoana luotettavana, turvallisena ja ohjaavana elementtinä elämässään:

a) Narsisti pyytää ja vaatii rakkauden osoituksia kumppaniltaan, ja kun hän saa niitä, narsisti torjuu, mitätöi tai häpäisee ne. Narsisti voi puhua esim. läheisyyden kaipuusta, ja sitten syyttää kumppaniaan väärästä ja ärsyttävästä lähentelystä.

 b) Narsisti nostaa toisen henkilön jalustalle tiettyjen positiivisten ominaisuuksien suhteen. Myöhemmin narsisti käyttää samoja ominaisuuksia osoituksena toisen heikkoudesta ja viallisuudesta.

c) Narsisti vannoo kumppanilleen rakkautta ja ihailua. Samalla hän kertoo millä tavoin kumppani on niin huono, että kukaan ei voi häntä sietää.

d) Narsisti pettää ja mitätöi kumppania, joka loukkaantuu ja on yksinäinen. Narsisti perustelee pettämistään sillä, että kumppani on torjuva ja tylsä.

e) Narsisti valehtelee, ja kun puoliso ei usko narsistia, narsisti syyttää puolisoaan luottamuksen puutteesta.

f) Narsisti vannoo sanoissaan rakkautta, mutta teot osoittavat päinvastaista.

g) Narsisti syyllistää syyllisyyden vallassa olevaa ihmistä siitä, että hän ei todellisuudessa tunne tai myönnä syyllisyyttä vaan teeskentelee.

h) Narsisti syyllistää toista ihmistä omista teoistaan. Kun toinen ei halua myöntää syyllisyyttään sellaiseen, narsisti syyttää häntä täydelliseksi, joka ei koskaan tee mitään väärin.

 i) Narsisti loukkaa toista mitätöivällä kommentilla. Kun kohde loukkaantuu, narsisti syyttää häntä huumorintajuttomaksi. "Sehän oli vain vitsi".

j) Jos kumppani kysyy narsistin menoista, narsisti syyttää häntä mustasukkaisuudesta. Jos kumppani ei kysy, narsisti syyttää häntä piittaamattomuudesta ja kylmyydestä.

***

Psykiatrien arkistoista; Keijo, narsisti:

"Keijo ryntäsi ulos esimiehensä toimistosta raivoissaan siitä, että hän häilyi potkujen rajamailla. Hän vastusti itsepäisesti vaatimusta käydä psykiatrin vastaanotolla, väittäen, että ongelma oli yhtiössä, ei hänessä.

Välitön syy vaatimukseen käydä psykiatrilla oli hänen kireät välinsä esimiehiinsä ja alaisiinsa toimistossa. Vaikka hänen suosituskirjeensä oli erinomainen, Keijolla oli tapana kehittää uusia toimintamalleja, jotka vaikuttivat standardirutiineihin ilman myötätuntoa niitä kohtaan, joita ne koskettivat. Hän odotti kaikkien noudattavan automaattisesti hänen oikkujaan ja mielenjohteitaan. Joskus hänen uudet ajatuksensa toimivat, joskus eivät. Siitä riippumatta henkilökunta inhosi jokaista Keijon sälyttämää uutta taakkaa heidän ajalleen ja työnkuvaukselleen. Kun uudet toimintamallit paransivat työntekoa, Keijo antoi vain pintapuolista tunnustusta muiden työntekijöiden panostuksille.

Pahempaa oli se, että Keijo ei koskaan luopunut mistään ideastaan. Hän oli varma, että ne olivat ylivoimaisia vanhoihin tapoihin nähden ja ne toimisivat jos henkilökunta "ottaisi pään pois p.rseestään riittävän pitkäksi aikaa nähdäkseen laajemman kokonaisuuden ja sopeutuisi parempiin menetelmiin." "En tiedä miksi keksintöjeni suuruusluokka ei ole kaikille ilmiselvää", hänen on kuultu sanoneen. Kun häneltä kysytään millainen hän ajattelee olevansa viiden vuoden sisällä, Keijo kommentoi, "Uskon vakaasti positiivisen ajattelun voimaan. Suurimmalta osin vanhat tavat estävät meitä saavuttamasta tavoitteitamme. Kaikkialla minne olen mennyt, olen keksinyt uusia tapoja ja uusia tehokkaita menetelmiä, jotkut niistä ovat hämmästyttäviä. Voin vain kuvitella, että viidessä vuodessa olen satumaisen menestynyt. Se on kohtaloni."

Itse asiassa Keijo on työnnetty ulos muista yhtiöistä, koska hän on tehnyt elämän muille vaikeaksi samalla tavalla kuin hän luo ongelmia tällä hetkellä. "Muut", hän väittää kovaan ääneen, "eivät joko tunnusta kykyjäni, tai ovat kateellisia tunnustaessaan ne." Toimistohenkilökuntaan liittyvien ongelmien Keijo sanoi johtuvan myöskin kateellisuudesta. "He haluavat erottaa minut, jotta en saisi kyvyilläni kaikkia muita näyttämään huonolta verrattuna minuun. Itseasiassa luulen, että jotkut heistä sabotoivat tahallaan minua." Sama koskee nähtävästi myös hänen esimiehiään.

Keijo puhui "ääliöistä", joiden kanssa hän joutui työskentelemään, ja siitä miten heidän kyvyttömyytensä ja osaamattomuutensa viivästytti jatkuvasti hänen projektiensa suorittamista ja hänen uusimpien ideoidensa käyttöönottoa. Koska hän oli koko ikänsä joutunut olemaan itseään huonompien kanssa, hän oli iloinen siitä, että psykiatri hoiti häntä, koska lääkärillä on paremmat mahdollisuudet ymmärtää häntä ja olla myötätuntoinen hänen ahdinkoaan kohtaan. Kun häneltä kysyttiin keihin ihmisiin hän tunsi yhteenkuuluvuutta, hän mainitsi Einsteinin ja Salkin, jotka olivat kärsineet jalosti sen takia, että he olivat edellä aikaansa, samalla tavalla kuin hän.

Keijo on leskeksi jääneen äidin ainoa lapsi, hänen "ilonsa ja ylpeytensä". Äiti on puhunut Keijolle aina siitä, että hän tekee jotain todella merkittävää. Ajatellessaan aina muiden etua, Keijo selittää, hän asuu äidin asunnon viereisessä asunnossa, jotta äiti ei tunne oloaan niin yksinäiseksi. Järjestely on ideaali: Keijo ei maksa lainkaan vuokraa, ja äiti pesee kaikki pyykit ja laittaa ateriat, ja Keijolla on niin paljon yksityisyyttä kuin hän haluaa. Itseasiassa Keijo odottaa samanlaista kohtelua kaikilta ihmisiltä."

***

Ps. Tekstissä narsisti on aina mies, mutta narsisti voi ihan yhtä hyvin olla nainen  

34 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

http://www.youtube.com/watch?v=j_qRvheXEYk

Valkea kirjoitti...

Edit on pieniä lisäyksiä ja muutoksia tekstiin.

Kumitonttu kirjoitti...

Mistä moinen kiinnostus aiheeseen? Oletko sattumoisin joutunut tekemisiin viime ikoina?

Valkea kirjoitti...

Oikeastaan siihen on kaksi syytä. Psykologia kuuluu tämän blogin aihepiiriin, ja narsistit ovat hyvä aihe siinä missä vaikkapa skitsotypaaliset, skitsoidiset ja epävakaat persoonallisuushäiriöiset. Länsimaiset ihmiset ovat muuttuneet jo monta vuosikymmentä narsistisempaan suuntaan, joten narsistinen persoonallisuushäiriö kertoo nykyisin melko paljon myös tavallisista ihmisistä.

Narsistien kanssa olin viimeksi tekemisissä muutama vuosi sitten.

Valkea kirjoitti...

Lisää editointia ... kirjoituksen pitäisi olla nyt lopullisessa muodossaan ...

Anonyymi kirjoitti...

Haluaisin tietää täsmennyksiä tuohon tekstiin.

Kiinnostaisi tietää miten narsismi ja/tai narsistinen persoonallisuushäiriö ilmenee mieheillä ja naisilla. Onko niissä yhtäläisyyksiä ja eroja? Onko sillä mitään käytännön merkitystä?

Mikä on käänteinen narsismi?

Jos on asetelma jossa ovat vastakkain narsisti ja narsisti niin se kuullostaa melkoiselta ruutitynnyriltä ja psykologiselta sodalta.

Amatöörinä olen olettanut että jos asetelman osapuolina ovat narsisti ja psykopaatti, niin siinä kamppailussa psykopaatti todennäköisemmin voittaa koska psykopaatti on häikäilemätön, aggressiivinen ja keinoja kaihtamaton sekä paatunut. Tai siis psykopaatilla on noita ominaisuuksia enemmän kuin narsistilla. Oliko oikein arvattu?

Jos on asetelma jonka osapuolina ovat psykopaatti ja psykopaatti niin ensimmäisenä käy mielessä järjestäytyneen rikollisuuden keskinäiset ja sisäiset suhteet.

Vasarahammer kirjoitti...

Narsistiset piirteet ovat yleisiä ihmisissä eivätkä ne välttämättä ole aina haitallisia.

Moderni yhteiskunta suosii teeskentelyä ja oman erinomaisuuden korostamista. Itse asiassa se saattaa olla työn kannalta jopa välttämätöntä. Liiallinen rehellisyys ja avoimuus taas on haitallista. Sen sijaan ei ole haitallista teeskennellä rehellisyyttä ja avoimuutta.

Ihmiset eivät pystyisi tekemään esimerkiksi myyntityötä, mikäli he eivät osaisi sopeuttaa itseään joustavasti kuhunkin sosiaaliseen tilanteeseen.

Valkea kirjoitti...

Vasarahammer,

Tekstini käsitteli narsistista persoonallisuushäiriötä, ei ns. tervettä narsismia eli hyvää itsetuntoa, positiivista minäkuvaa ja hiukan yläkanttiin olevia arvioita itsestään, tulevaisuudestaan, mahdollisuuksistaan ja omista kyvyistään. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että narsismi-sana pitäisi varata tarkoittamaan vain narsistista persoonallisuushäiriötä, koska narsismi -sanan kaksoismerkitys aiheuttaa sekaannuksia. Narsismi -sana viittaa pohjimmiltaan häiriöön, ei terveeseen psykologiseen tilaan, kreikkalaisten Narkissos -myytistä lähtien useimpiin ja merkityksellisimpiin psykologian käyttötapoihin saakka. Persoonallisuuspiirteet vaihtelevat jatkumoina, joten hyvän itsetunnon ja minäkuvan, ja narsismin välinen raja on hiukan sumea, mutta narsistinen persoonallisuushäiriö voidaan melkein aina diagnosoida määritelmien mukaan luotettavasti, jos henkilöön liittyvää informaatiota on riittävästi ja se on luotettavaa.

Kysymys siitä missä määrin yhteiskuntamme ja työelämämme on patologisen narsistista ja missä määrin terveen narsistista (ja toivottavaa) on erillinen ja niin laaja kysymys, että jätän siihen vastaamisen johonkin myöhempään yhteyteen. Mainitsen kuitenkin, että tutkimukset osoittavat nimenomaan patologisten narsististen piirteiden lisääntymistä yhteiskunnissamme (narsisten piirteiden lisääntyminen ei ole yksi yhteen sama asia kuin narsististen persoonallisuushäiriöiden lisääntyminen).

Valkea kirjoitti...

Vieras,

Lyhyesti:

Narsististen miesten fantasioivat tavoitteet liittyvät narsistisia naisia enemmän valtaan; kunnioitukseen tai pelonsekaiseen kunnioitukseen; rahaan; miesten materiaan (autoihin, purjeveneisiin tms.); omiin kykyihin liittyvään maineeseen; idealisoituun patriarkaaliseen perheeseen tai idealisoituihin irrallisiin parisuhteisiin; jne. Narsististen naisten fantasioivat tavoitteet liittyvät enemmän siihen, että narsistinen nainen on pidetty ja arvostettu heijastavassa sosiaalisessa piirissään (sosiaaliset kulissit; pidetty ja arvostettu on eri asia kuin miesten dominoivampi ja hyökkäävämpi kunnioitettu); hänellä on idealisoitu aviomies ja lapset, jotka saavuttavat idealisoituja asioita (narsistiset naiset haluavat narsistisia miehiä enemmän muista heijastuvaa arvostusta, kunniaa, mainetta tms. Narsistiset miehet haluavat suhteellisesti enemmän omaa kunniaa, mainetta tms.); asuinpaikka, asunto ja sen sisustus ovat idealisoituja; ulkonäkö on idealisoitu; jne. Jne. Narsististen naisten ja miesten eroissa on siis enimmäkseen kysymys maskuliinisuuden ja feminiinisyyden eroista. Muilta osin psykopatologia on kutakuinkin samanlainen.

Käänteinen narsisti, useimmiten nainen, on henkilö, joka haluaa elää narsistisen miehen paisutellussa fantasiamaailmassa ja siitä heijastuvassa valheellisessa kunniassa ja arvostuksessa. Hän haluaa palvella, totella ja tukea narsistista miestään ja hänen fantasiamaailmaansa. Hän haluaa alistua dominoivalle narsistiselle miehelle, ja on joko masokistinen tai suhteellisen välinpitämätön kaltoin kohtelun suhteen. Käänteinen narsisti nauttii narsistisen miehen luomasta jännittävästä, yllättävästä ja oikukkaasta vuoristoratamaisesta elämästä. Käänteinen narsisti haluaa toimia narsistin luotettavana, ihailevana, kritiikittömänä ja lähes mykkänä yleisönä. Hän haluaa, että narsisti ohjaa ja määräilee häntä elämässään, koska hänellä on vajavainen minäkuva, ja puutteelliset ja selkiytymättömät omat tavoitteet. Jne.

Jos kaksi narsistia kohtaa kilpailutilanteessa, siinä on suuri potentiaali yhteenotolle, mutta parisuhteessa kaksi narsistia voivat täydentää toisiaan. Narsistien parisuhteissa, kuten yleensäkin parisuhteissa, mies on dominoiva, ja nainen ottaa passiivisemman ja alistuvamman roolin. Narsistiavioparin osapuolet tuntevat toistensa psykologian ja toistensa tarpeet, he molemmat haluavat suunnilleen samaa, ja he tietävät miten parisuhde tulee järjestää niin, että molemmat saavat haluamansa, ja eivät saa ei-toivottavia asioita. Molemmat ovat manipuloivia, ja he voivat järjestävää suhteestaan vastavuoroisten manipulointien ja narsististen lähteiden symbioosin. Molemmat saavat säännöllisesti huumeensa toisiltaan. Siksi narsistien välinen avioliitto voi paradoksaalisesti olla pitkäkestoinen ja toimiva.

Psykopaatti on keskimäärin häikäilemättömämpi, keinoja kaihtamattomampi, brutaalimpi, stressiä kestävämpi ja paatuneempi kuin narsisti. Psykopaattiin narsistin aggressiivisuus tai dominointiyritykset eivät itsessään tee mitään tai juuri mitään pelottavaa emotionaalista vaikutusta (Psykopaatti tuntee keskimäärin vähemmän pelkoa kuin narsisti). Jos näistä on etua konfliktitilanteessa, psykopaatilla on etua puolellaan, mutta narsistin ja psykopaatin konfliktissa voi käydä miten päin tahansa. Se riippuu monista yksilöllisistä ja tilanteeseen liittyvistä seikoista. Konfliktiin saattaa myös liittyä vaihtelevalla tavalla kolmansia osapuolia, jotka vaikuttavat sen lopputulokseen. Lisäksi hallittu ja tietyissä rajoissa pysyvä pelko ei haittaa suoriutumista konfliktista, päinvastoin. Hallittu pelko kääntyy helposti aggressiivisuuden polttoaineeksi, josta voi olla etua konfliktissa. Osalla psykopaateista kaikki tunteet ovat vaimentuneita tai ne voivat puuttua lähes kokonaan. Tunteet toimivat motivaation ja toiminnan voimistajina, joten psykopaatille saattaa konfliktitilanteessa olla haittaa tunteettomuudestaan tai vaimentuneista tunteistaan.

Anonyymi kirjoitti...

Hei,

Kiitos erittäin mielenkiintoisesta blogista. Löysin sen nyt vasta ja luin useita kirjoituksiasi. Valitettavasti tämä kyseinen narsismiin liittyvä toi minut sivuillesi, ja nimenomaan oman henkilökohtaisen tilanteeni takia.
Yritän pyristellä lapsineni eroon narsistista, pää aivan sekaisin, ihmisyys ja kaikki itsetunto poljettuna. Jotenkin kirjoituksesi oli niin järkiperäinen ja sillä muotoa jopa minunkin tajuntaani uppoava, että se helpotti omaa "ymmärrystäni" tilanteessa- johon siis järkeily ei auta.
Narsistit luovat omat sääntönsä ja saavat kaikki muut ihmiset ympärillään epäilemään omaa järkeään, muistamistaan ja jopa mielenterveyttään. Niin tietysti minäkin.
Pitkä tulee olemaan tie eroon tästä tilanteesta, mutta toivon enemmän kuin mitään, että joku päivä aurinko näyttää vielä säteensä minullekin.

Valkea kirjoitti...

Ole hyvä ja kiitos, Anonyymi. Tein kirjoitukseni erityisesti auttamaan niitä, jotka ovat pulassa narsistien kanssa; selkiyttämään ajatuksia ja ohjaamaan kohti parempaa elämää. Toivon ja uskon, että sinä ja lapsesi pääsette purjehtimaan myrskyisiltä vesiltä tyyneen, turvalliseen ja rauhalliseen poukamaan, hymyilevän auringon alle.

Valkea kirjoitti...

... jos tarvitset käytännön neuvoja narsistista eroamiseen, voit kysyä niitä tässä samassa ketjussa.

Anonyymi kirjoitti...

Hei,

kiitos vastauksestasi. Olisin enemmän kuin kiitollinen, jos jollakulla olisi käytännön neuvoja ja mahdollisesti omakohtaisuuteen perustuvia kokemuksia, miten tästä tällä hetkellä toivottomalta tuntuvalta tilanteesta voi päästä täysjärkisenä taas normaaliin elämään kiinni.
Avioeron olen jo hakenut, mutta lapset ovat nyt tietenkin pelinappuloina ja vastapuoli on kertonut tekevänsä kaikkensa, jotta nään lapsiani mahdollisimman vähän. Valehtelua, pettämistä, varastamista ja mustamaalaamista on paljon. Lisäksi henkistä, kylmäveristä pahoinpitelyä, syyllistämistä ja uhkailua teemalla "tulen jatkamaan niin kauan, että nujerrut henkisesti, jolloin saan lapset itselleni"
Tämä tuntuu painajaisunelta, joka ei lopu herätessä.

Valkea kirjoitti...

Jos ja kun mies on narsisti, suosittelen seuraavaa:

Narsisti elää hyvästä ja pahasta huomiosta. Jos narsisti ei saa ihailua, kunnioitusta tms., hän ottaa mielellään vastaan negatiivista huomiota, ja riitelee, häiriköi, mustamaalaa, painostaa jne.

Kaikki narsistille tuleva huomio on minimoitava ja tehtävä mahdollisimman lyhyeksi ja neutraaliksi. Älä keskustele narsistin kanssa, ellei ole pakko. Älä vastaa hänen soittopyyntöihinsä. Älä ota vastaan hänen sähköpostiviestejään tai kirjeitään. Älä jää juttelemaan tai riitelemään hänen kanssaan. Jos sinun on pakko keskustella hänen kanssaan, pyri käyttämään viranomaisia välikätenä (sosiaalivirkailijoita, poliiseja, tuomareita tms.), jos mahdollista. Kun puhut hänen kanssaan ole neutraalin kylmä, lyhytsanainen ja asiallinen. Käytä vaatteita, jotka ovat narsistille mitäänsanomattomia ja tylsiä. Älä liiku niillä alueilla, joilla tiedät narsistin liikkuvan. Älä herätä narsistin uteliaisuutta, mielenkiintoa, tulevaisuuden odotuksia tai motivaatioita millään tavalla. Älä hyväksy tavatessa narsistin kosketusta. Älä ota vastaan narsistin lahjoja, lahjuksia tai muita huomionosoituksia. Älä ole tekemisissä kolmansien osapuolien kanssa, jotka tuntevat narsistin, äläkä suostu kolmansien osapuolien taivutteluun, kiristykseen, suostutteluun tms. Jne.

Voisit ottaa yhteyttä poliisiin ja sosiaaliviranomaisiin, selostaa tilanteen ja kysyä heiltä miten poliisi ja sosiaaliviranomaiset voivat auttaa tilanteessasi. Tarvitaanko esim. lähestymiskielto tai täyttääkö narsistin uhkailu laittoman uhkauksen, häiriköinnin tai muiden lain määrittämien rikosten tunnusmerkit.

Pidä huolta myös itsestäsi. Toivon, että sinulla on läheisiä ystäviä, joille voit kertoa tilanteestasi, huolistasi ja murheistasi. Se helpottaa oloa ja selkiyttää ajatuksiasi. Lisäksi voit saada hyviä neuvoja, ja henkistä ja konkreettista tukea.

Anonyymi kirjoitti...

Hei!

Onko kommentoinnissa jotain merkkimäärärajoitusta?
Ajattelin kirjoittaa tarinani avioliitostani, joka on kahden erityyppisen narsistin avioliitto, ja siitä tulee väistämättä melko pitkä, koska tarinaan liittyy välttämättömänä osana lisäksi minun lapsuuskokemukseni narsistin lapsena ja uhrina.
Ajattelin kirjoittaa sen ensin puhtaaksi ja sitten kopioida tänne. Onnistuuko?


Valkea kirjoitti...

Anonyymi,

Tervehdys. Yhteen kommenttiin mahtuu 4096 merkkiä, joten jos kirjoituksesi on pitkä, se kannattaa jakaa useampaan osaan. Jos kommentti on liian pitkä, blogspot kieltäytyy julkaisemasta kommenttia ja kertoo siitä kommenttiosion yläpuolella olevin tekstein. Sen jälkeen tekstiä voi jakaa useampaan osaan ja yrittää uudestaan. Kirjoituksen voi kopioida muualta ja liittää sen kommenttilaatikkoon (toiminnot löytyvät hiiren 2. näppäimen valikosta). Toivon, että käytät jotain nimimerkkiä, vaikka vain tätä tarkoitusta varten keksittyä. Jään odottelemaan kertomustasi.

Suurisuu kirjoitti...

Mitä olet mieltä, että voiko ihmisillä olla erilaisia narsismin tasoja? Että voiko ihminen olla ”lievemmin” narsisti? Olin monta vuotta parisuhteessa, jossa oireilu alkoi, käsittääkseni klassisesti, että minua syytettiin huonostikohtelusta, vaikka olin pitänyt kumppaniani kuin kukkaa kämmenellä. Tiesin koko suhteen ajan, että kumppanissani on jotain vikaa, mutta en koskaan käsittänyt että mitä. Ollessamme eroamassa törmäsin healingeagle (http://www.healingeagle.net/Fin/Vaknin/faq58.html) sivuihin ja lukiessani tätä listaa (http://www.healingeagle.net/Fin/Quotes/NarcisChar.html) tajusin, että kumppanini on narsisti ja maailmani romahti. Hänellä ei kuitenkaan koskaan ollut sellaista huomionhakuisuutta, mistä kirjallisuudessa puhutaa, vaan päinvastoin hän oli hyvin ujo ja syrjäänvetäytyvä. Toki huomionhakuisuus saattoi esiintyä toisellalailla ”enkö olekin hyvä tyttöystävä?”.

Valkea kirjoitti...

Suurisuu,

tervehdys.

Ihmisillä voi olla narsismin piirteitä olematta silti narsisteja. Ujo ja syrjäänvetäytyvä viittaa kuitenkin siihen, että hän ei ole narsisti. Skitsoidinen narsisti on syrjäänvetäytyvä, mutta ei ujo. Näin vähäisten tietojen perusteella on vaikea sanoa minkälainen psyykkinen ongelma hänellä on. Vaihtoehtoja on todella paljon, ja psyykkisistä häiriöistä ja sairauksista on monia välimuotoja, sekoituksia ja lievempiä versioita. Olisiko tyttöystävälläsi ollut esim. passiivis-aggressiivisuutta käyttäytymisessään, jonka joitakin ilmenemismuotoja luettelen seuraavan kirjoituksen alussa olevassa listassa?:

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2014/10/vihan-hyotyja.html

Isosuu kirjoitti...

Hän esimerkiksi teki jonkin törkeän teon, mutta ei myöntänyt tehneensä sitä, vaikka asiasta oli päivänselvät todisteet. Kun suutuin asiasta ja tivasin selvitystä ja anteeksipyyntöä, hän suorastaan sekosi, eikä koskaan myöntänyt mitään, vaikka normaalisti ihminen myöntäisi teon, pyytäisi anteeksi ja asia voisi olla sillä sovittu. Jälkeenpäin selvisi että hän oli puhunut läheisilleen asiasta sellaisen version, jossa hänen rooliaan asiassa ei oltu kerrottu mitenkään, vaan annettu kuva, että olin vain suuttunut yhtäkkiä jostakin. Tämän seurauksena osa hänen läheisistään mm poisti minut facebook kavereista. Huomasin olevani erittäin hermostunut aina odottaessani häntä kotiin. Aina oli jotain valitettavaa ja tiuskittavaa, kun hän tuli kotiin, vaikka kuinka olisin laittanut asiat kuntoon. Puheissaan hän saattoi sanoa että MINÄ tulen aina kotiin kiukkusena tiuskimaan, vaikka asia oli päinvastoin. Tuntui niinkuin syöpä kasvoi minun sisälläni ja viimeisinä viikkoina tuntui, että tukehdun. Luettuani narsismista, joka kirjoitus tuntui kuin olisin lukenut omasta elämästäni. Lopulta erokin tapahtui juuri niin kuin moni on narsisteista erotessaan kuvannut, tuntui kuin olisin lukenut tulevien ja menneiden tapahtumien käsikirjoitusta. Hän oli salaa irtisanonut vuokrasopimuksemme (emme olleet kirjoittaneet yhteistä vuokrasopimusta), katkaissut sähköt ja netin. Yhteisesti ostetun autommekin hän vei kysymättä ja neuvottelematta (emme tehneet mitään sopimusta autosta, koska luotin häneen ja auto laitettiin hänen nimiinsä). PS: passiivis-aggressiivisuus sopii tismalleen edelliseen, lyhyen suhteen aikana tapaamaani naiseen :) Toivottavasti en kirjoittanut liian sekavasti, olen hieman väsynyt…

Valkea kirjoitti...

Isosuu,

ihan selkeästi kirjoitit.

Kuulostaa siltä, että ex-naisystävälläsi on riitaisan negativistisen persoonallisuushäiriön piirteitä:

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2011/09/riitaisa-negativistinen.html

Hän on joiltain osin voinut muistuttaa narsisteja, mutta en usko, että hän on narsisti. On olemassa monenlaisia hankalia persoonallisuuksia, jotka aiheuttavat ihmisille ongelmia, ja nämä ongelmat muistuttavat usein toisiaan, esim. riitaisan negativistin ja narsistin ihmisille aiheuttamat ongelmat muistuttavat monilta osin toisiaan.

Jos ex-naisystäväsi kiinnitti aivan liikaa huomiota toiminnan ja tavaroiden tiettyyn järjestykseen tai kaavaan ja paikkojen puhtauteen, ja valitti ja tiuski pienimmistäkin poikkeamista haluamistaan ideaaleista tiloista tai toimintatavoista, hänellä on pakkomielteisyyden piirteitä. Usein pakkomielteiset ovat ujoja ja syrjäänvetäytyviä:

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2011/11/pakkomielteet-ja-pakkotoiminnot.html

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos hyvästä kirjoituksesta. Juuri tällaisesta miehestä olen eroamassa.

Valkea kirjoitti...

Oleppa hyvä Anonyymi. Toivotan sinulle parempaa ja aurinkoisempaa tulevaisuutta.

Anonyymi kirjoitti...

Psykopaatit käyttävät usein narsisteja hyväkseen. Psykopaattia käyttää taas vielä pahempi psykopaatti hyväkseen.

Anonyymi kirjoitti...

Löysin tämän ja aivan mahtavaa tietoa narsistista. Minut "diagnosoitiin" käänteiseksi narsistiksi.. Nyt olen vuoden tehnyt työtä päästäkseni eroon 30 v suhteesta ja onnistunut siinä ettei hän enää koskaan palaa takaisin kotiin. Nyt olisi aika oppia ettei vastaa hänen yhteydenottoihinsa eli käänteinen narsisti on saatava minusta pois. Taustaa sen verran että tämä oli seitsemäs ero ja neljännet avioeropaperit vasta sai minut viemään eron loppuun. Tämän vuoden aikana ensimmäinen kotiinpaluu oli 4 kk eron jälkeen ja seuraava 12 kk. Tämä viimeinen yritystä edelsi 2 kk soittoja ensin kahden viikon välein sitten enää 10 pvä ja sitten enää 7 päivää sitten soitto illalla kuinka uusi Kihlaus purkautui ja seuraavana päivänä soitto kuinka istuu autossa pihallani ja odotta kylmässä autossa kuusi tuntia että tulen kotiin. Tiedäthän minähän toki tapasin hänet ja olin lähde. No nyt seuraava erä on kuinka pois käänteis narsismista

Anonyymi kirjoitti...

Alan vakuuttua että tunnen introvertin narsistin. Hurmailu-elementti puuttuu, ja jotain muutakin pientä, mutta kukapa olisi oppikirjasta.
Hoipertelen epätietoisena siitä miten paha narsisti tämä on - onko pakko lähteä? Muutama kohteliaisuus lausutaan, mutta ne ovat konemaisia, epäaitoja toistoja jotka eivät edes sovi tilanteeseen. Ikäänkuin mantraa.
Valehtelua on, shoppailuhimoa, pornoaddiktiota, salakätköjä omille pikku jutuille, läheisiä ystäviä ei ole, suhde äitiin läheisriippuva, poliisivihaa, jatkuvaa kritiikkiä muita ihmisiä kohtaan, ketään ei ihailla, jatkuva huomio omaan kehoon, sairauksia ja lääkkeitä, minä teen kaiken väärin jos yritetään tehdä jotain yhdessä. On myöntänyt olevansa kateellinen menestyksestä, ärsyyntyy jos tapaan ystäviäni, kokee itsensä laiminlyödyksi, jos olen vuorokauden pois työhön liittyviem koulutusten takia, vaikka itse on monasti reissuilla työporukan kanssa ulkomaita myöten. Vaatii minulta hellyyttä ja huomiota, lähinnä hoitoa kuten hierontaa (kipeät kohdat löytyy aina).
Kun hän ilmoitti että minun tulee tehdä enemmän aloitteita seksiin, tein, mutta aina väärin. Jos häntä koskettelee se ei sytytä aisteja...vaan hän närkästyy jos yritän eksyä asiasta (kipeiden hartioiden hieronnasta) . Aikansa torjuttua minut, aloin vetäytyä. Joten hän koki olevansa laiminlyöty ja sepä mainittiinkin perusteluna sille että haksahti Viron reissulla lohtutätiin. Tätä hän ei tietystikään kertonut, kun sain selville niin kielsi ja valehteli niin kauan kun pystyi. Missään kohtaa hänelle ei tule tyypillistä pahantekoon sortuneen halua "tunnustaa kaikki" .
Hän on hyvin palvelualtis. Tekee palveluksia: mm. putsaa ja huoltaa autoni. Hän on siisti ja raha-asiat ovat kunnossa. Sillä alueella ei siis narsistille tyypillistä kaaosta. Hän ei ole arjessa itsekäs.
Nyt viime aikoina hän on kyynistynyt ja masentunut lisää. Ei enää siivoa kotona jne. On aina väsynyt ja nukkuu huonosti. Minulla on outo tunne että hän heittäytyy hankalaksi, jotta minä teen päätöksen lähteä. Hän ei halua tehdä sellaisia päätöksiä. Aiemmatkin suhteet ovat loppuneet n.4 vuoden sykleissä ja epäselvästi: ei vaan vastata tai vastataan tauon jälkeen jatketaan, sitten taas kadotaan - lopullisesti kun on jo uusi suhde päällä. Hän siis kyllästyy tietyssä tahdissa. Ja on oikeutettu heilumaan nettitreffiportaaleissa jo suhteen aikana..."profiili vain unohtui sinne " ( kahdeksi vuodeksi). Häneltä menee kummasti muisti kun utelen "joutavista" asioista. Olen jauhaava nuuskija ja se on totta - palaan epäselvien ja epäloogisten selitysten pariin toistuvasti ja kas kuinka usein niistä onkin lopulta paljastunut kunnon kupruja. Nyt on jo ihan mahdotobta luottaa kun on jäänyt niin usein kiinni.
Onko tässä vain hieman, jonkin verran vai riittävästi narsistinen tapaus. Pitääkö lähteä pakoon?

Valkea kirjoitti...

Anonyymi at 5.37, tervehdys,

kyse ei ole narsistista, vaan mahdollisesti henkilöstä, jonka persoonassa on riitaisia, passiivis-aggressiivisia ja läheisriippuvaisia piirteitä. Toisin sanoen hänessä näyttää olevan negativistisia piirteitä, joihin ehkä yhdistyy läheisriippuvuutta.

Kirjoituksesi perusteella syntyvä vaikutelma:

Hänellä on huono minäkuva ja suhteellisen paljon itseen ja muihin liittyviä kielteisiä tunteita. Reagoi helposti pieniinkin eteen tuleviin ongelmiin ja ristiriitoihin korostetun negatiivisesti; valittaen; kieriskellen ääneen tai mielessään itsesäälissä; kritisoiden; syyttäen; tehden selän takana pientä tai isompaa pahaa lupausten pettämisestä tehtävien ja asioiden sabotointiin (epäsuoraa koska pelkää jossain määrin suoraa konfrontaatiota muiden kanssa ja sen seurauksia; ei ole riittävästi itsevarmuutta puolustaa itseään, näkemyksiään ja oikeuksiaan suoraan); tms. Pyrkii lääkitsemään epämiellyttäviä tunteita pakonomaisesti pikku nautinnoilla esim. shoppailulla, pornoaddiktiolla, rajoitetulla ja melko yksipuolisesti häneen kohdistetulla hellyydellä. Välttää ystävyyttä muiden ihmisten kanssa, koska siihen liittyy hänen näkökulmastaan rasittavia ja stressaavia velvollisuuksia; ongelmia; vaatimuksia; odottamattomia tilanteita, jotka sotkevat suunnitelmat ja aikataulut; jne.

Välttää parisuhteessa läheisyyttä tai "liian pitkälle menevää" läheisyyttä suurimmalta osin siksi, että pelkää joutuvansa paljastetuksi, hyväksikäytetyksi, nujerretuksi ja dominoiduksi. Hän on herkästi loukkaantuva, ja rakastaminen ja läheisyys tarkoittavat avautumista ja sielunsa haavoittuvaksi asettamista. Kun sisin on rikki; paljastuessaan muiden mielestä usein epämiellyttävä ja surkea; ja muiden helposti luhistettavissa; avautuminen, läheisyys, rakkaus ja sitouminen ovat vaikeita asioita, joita ei ehkä voi tai halua toteuttaa. Huomioi kuitenkin se, että miehellä on tärkeää olla myös oma henkilökohtainen tilansa, jonne muilla ei ole pääsyä. Sopiva avautuminen parisuhteessa on jossain liian vähäisen ja täydellisen avautumisen välillä. Maksetuilta naisilta saatu seksi on korviketta rakkaudelle, koska siihen ei liity sitoutumista, liiallista läheisyyttä, rakkautta, avautumista, tms.

Hän kaipaa sisimmässään läheisyyttä ja rakkautta, mutta ei pysty siihen kunnolla, joten hän juuttuu välimaastoon; lähestyä ei voi, mutta ei voi irrottautuakaan. Hän tietää, että tämä on parisuhteessa naiselle epätyydyttävä tila, joten hän pelkää mustasukkaisesti naisen lähtevän muiden miesten matkaan. Hänen sisäinen epävarmuutensa ja itseluottamuksen puutteensa vahvistaa mustasukkaisuuden tunteita lisää.

Jatkuu ...

Valkea kirjoitti...

Osa 2.

Koska hän kokee sisimmässään olevansa muita alempi ja huonompi, se synnyttää kateutta, ja kiitollisuuden ja arvostuksen puutetta. Hän tuntee, että muiden ihmisten sosiaaliset asemat, saavutukset, ansiot, menestys, hyvä, tms. ovat kuin häneltä itseltä pois. Muiden noustessa hierarkiassa hän putoaa (vielä) alemmaksi. Kiitollisuuden tunteminen ja osoittaminen syntyy siitä, että joku antaa sellaista mitä itsellä ei ole ja jota tarvitsee, ts. toisella on enemmän ja parempaa kuin itsellä, ja siitä riittää hyväntahtoisuuden ja/tai runsauden takia poiskin annettavaksi. Kiitollisuus on hyvää nöyryyttä ja vastavuoroisuutta, johon usein liittyy vastavuoroisia palveluksia tulevaisuudessa. Hyvän tekemisen kohteena oleminen ja siitä seuraava kiitollisuus ja vastavuoroisuus ovat siten hänelle potentiaalisia status-, riippuvuus-, alistumis- ja dominointiuhkia. Psyykkisesti terve ihminen pystyy niihin tuntematta statuksensa putoavan tai minänsä joutuvan uhatuksi. Auktoriteetit ovat itseä korkeammalla, joten niitä täytyy edellä mainituista syistä vastustaa todennäköisesti jo periaatteen takia, vaikka auktoriteetit eivät olisi tehneet hänelle tai muille mitään pahaa. Auktoriteetit ovat näkyvillä elävässä elämässä tai julkisuudessa, joten ne ovat usein hänen mielessään ja tuntuvat siten olevan juuri hänen kiusanaan.

Runsaat ja voimakkaat epämiellyttävät tunteet kiinnittävät hänen huomiotaan niihin paljon, ja hänellä on todennäköisesti taipumus jauhaa niitä mielessään kohtuuttomasti, joka voimistaa epämiellyttäviä tunteita entisestään. Niihin liittyvät tuntemukset kehossa, kuten jäytävä tunne vatsassa, kipu niskassa, aivojen "tukkoisuus" tai puristava tunne päässä, jalkojen ja käsien heikkous tai vapina, sydämen tykytys ja hengityksen kiihtyminen, jne. saattavat muuttua hänen mielessään luulosairauksiksi, eli jatkuvaksi kehon vaihtelevien tuntemusten havainnoimiseksi ja niiden kuvittelemiseksi muuttuviksi sairauksiksi, jotka saavat virikkeensä vaikkapa lääkärikirjaa tutkimalla tai internetin oireluetteloita selaamalla.

Palvelualttius arkipäivässä voi syntyä suurelta osin syyllisyyden ja huonommuuden tunteista. Hän tietää, että parisuhteessa menee huonosti, ja se johtuu suurelta osin hänestä, joten hän tuntee syyllisyyttä ja pyrkii hyvittämään sitä palvelualttiudella. Hän kokee sisimmässään olevansa huono mies, joten hän kompensoi sitä lisäämällä palvelualttiuttaan entisestään. Sisimmässään hän kuitenkin stressaantuu palvelemisesta, ja tuntee kaunaa ja vihaa, jota hän ei pysty käsittelemään ja ilmaisemaan normaalisti.

Kaikki nämä sisäiset ja ulkoiset konfliktit ovat pidemmän päälle niin rasittavia ja raskaita, että lopulta hän ei enää jaksa suorittaa tehtäviään, uni heikkenee ja hän masentuu. Hän tuntee houkutusta päästä lapsuuden tapaiseen tilaan, jossa hänen ei tarvitse kantaa vastuuta ja tehdä päätöksiä, ja jossa häntä hoivataan ja hänestä huolehditaan. Kun ongelmat ja masennus jatkuvat tarpeeksi pitkään, hän saattaa taantua siihen tilaan.

Usein tällaisissa parisuhteissa nainen saattaa tavalla tai toisella myötävaikuttaa tilanteen pahenemiseen omien psyykkisten tai muiden ongelmiensa takia, tai vain pelkkää tietämättömyyttään.

Suosittelen, että hankit Ronnie Grandellin kirjan Itsemyötätunto ja Kimmo Takasen kirjan Tunne Lukkosi. Lue ne ensin itse, ja anna ne sitten miehesi luettavaksi. Edetkää niiden viitoittamaa tietä eteenpäin. Psyyken paraneminen ja vahvistuminen, ja parisuhteen ongelmien korjaaminen kulkevat usein yllättäviäkin teitä.

Toivon että saatte elämänne ja yhteiselonne kuntoon. Kaikkea hyvää ja siunausta teille.

Valkea kirjoitti...

Anonyymi at 8.15,

olin pitkään poissa tämän blogin parista, joten en ole ollut vastaamassa kysymyksiin ja kommentteihin, pahoittelut. Jos kuitenkin satut lukemaan tämän, edellisessä kommentissa mainitut kirjat olisivat varmasti hyödyllisiä sinullekin, vaikka psykologinen ongelmakenttäsi on todennäköisesti erilainen.

Toivotan sinulle hyvää jatkoa.

Valkea kirjoitti...

Anonyymi at 5.37,

olin eilen 30.6. kuumeessa, joten ajatteluni ja kirjoittamiseni ei ollut parhaimmillaan. Tein siksi tänään paremmassa kunnossa tekstiin tärkeitä tarkennuksia.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitän perusteellisesta vastauksestasi. Jotain tuon tapaista olen epäillytkin. Tunnelukoista olen lukenut jo jonkin verran, mutta eipä lisä ole pahitteeksi.
Aloin jo uupua pahanpäiväisesti - mies kun alkaa olla toisinto äidistäni. Tuntuu että "ei enää tällaista" mun elämääni, kun koko lapsuus meni jo kielteisen, autoritäärisen ja luulosairaan kanssa.
En kiellä etteikö minussakin ole vikaa. Toimintatapani eivät ehkä ole parhaat mahdolliset hänen kannaltaan. Käyn suoraan asiaan eli ongelmiin ja levitän kortit eli ajatukseni pöydälle ja mies säikähtää?
Silti suurimpana tuskanani on hylkäämisenkokemukseni - en ole olemassa naisena, seksuaalisena olentona, hänelle. Ollakseni onnellinen ja kokonainen, tarvitsen vähän kaikkea: henkistä ja fyysistä kumppanuutta.
Fyysinen etääntyminen on jo nakertanut henkistä puolta ja pelkään että tästä on tulossa lopun alku.

Anonyymi kirjoitti...

Vastaan vielä: mies tosiaan haikailee lapsuuteensa. Jostain syystä hän myös korjautti lähes lahon mummo-vainaansa mökin, jota nyt mielessäni kutsun mausoleumiksi. Mummo oli hänelle tärkeä.
Mainitsemani palvelualttius on nyt vähentynyt välinpitämättömyyden kasvaessa. Ei tunne enää tarvetta sovitellakaan tällä tavoin?
Senkin on sanonut ettei ole uskaltanut ottaa lemmikkiä (minä olen laahannut niitä taloomme), ja olisi kuollut huolesta jos olisi omia lapsia (minulla on edellisestä liitosta jopa 4, mutta he ovat jo täysi-ikäisiä nyt). Eli hän tosiaan karttaa sitoutumisen tuomaa stressiä ja huolta. Siinä osuit naulan kantaan.

Valkea kirjoitti...

Onnellisuutta markkinoidaan nykyään ihmisille paljon, ja sen viesti on usein suoraan tai epäsuorasti se, että jos et ole enimmäkseen onnellinen, olet epäonnistunut ihmisenä ja elämässä. Näin ei kuitenkaan ole. Ihmiset ovat normaalissa elämässä melko suurelta osin pienten ja jossain määrin suurempienkin epämiellyttävien tunteiden motivoimia, ja suhteellisen neutraali, mutta kuitenkin jonkin verran positiivinen ja motivoitunut tunnetila on ihmisen perustila, normaalitila, joka on aika kaukana sellaisesta onnellisuudesta, jota em. markkinoinnissa kuvataan. Ilman näitä tunnetiloja ihminen ei saisi aikaan juuri mitään ja elämä jäisi elämättä, huonoksi elämäksi. Onnellisuuden, nautinnon ja kuplivan ilon tuntemukset ovat usein suhteellisen lyhyitä ja ohimeneviä. Niitä toki tarvitaan, mutta ne eivät ole elämässä niin suuressa roolissa kuin ajatellaan. On tärkeää huomata rationaalisella tasolla, että vaikka päivä olisi ollut vaikea, rasittava ja vaativa, ja illalla tuntee vain jonkin aikaa helpotusta siitä, että päivä on ohi, päivä on saattanut olla mitä parhain aikaansaava päivä, joka rakentaa niitä muistoja, joiden ansiosta voi myöhemmässä elämässä katsoa taaksepäin elämäänsä ja ajatella, "minulla oli oikein hyvä ja onnistunut elämä".

Läheisyys on tärkeää. Mies tekee normaalissa suhteessa pääsääntöisesti aloitteet seksiin, ja nainen sopeutuu miehen rytmiin (niin ja niin monta kertaa viikossa tai kuukaudessa). Vaikka rytmi voi vaihdella, sen ei pitäisi olla niin harva, että puolisot tuntevat läheisyyden puuttuvan tai olevan liian vähäistä. Ehkäpä läheisyyden lisäämiseen kannattaa käyttää "hitaan ja sitkeän toiminnan joukkojen" toimintatapaa, pieni askelia kerrallaan, ei liikaa kiirettä, antaa miehen hiukan tottua, ja sitten vasta eteenpäin, jne. Mies voisi vaikka aloittaa sillä, että hän vastavuoroisesti hieroo sinun hartioitasi ja selkääsi.

Tanja Sarkonsalo kirjoitti...

Kiitos tekstistä.

Anonyymi kirjoitti...

Hei! Löysin tämän vasta nyt ja hyvin on asia esitetty. Kohdassa 26.3.2013 yksi asia kiinnitti huomion.
Että käänteinen narsisti nauttii vuoristoratamaisesta elämästä. No en varmasti nauttinut vaan kärsin suunnattomasti.
Olin jo valmiiksi haavoilla lapsuuden hyväksikäytöstä ja kaltoinkohtelusta.
Vakninin selitys ohutnahkaisesta eli käänteisnarsistista on osuva. Elämäni on ollut helvettiä ja on aivan selvää että narsistit on kuin taparikollisia, jotka tunnistavat uhriksi sopivan, epävarman ja haavoittuneen oloisen ihmisen, joka ei osaa puolustautua. Olin jo nuorena niin lyöty, etten edes kokenut olevani ihminen jolla olisi mitään oikeuksia. Mietin kun en tehnyt mitään, niin mitään pahaa ei tapahtuisi. Mutta se näkymättömyys ja passiivisuus päinvastoin veti hyeenoita puoleensa.
En pitänyt esim seksistä yhtään, mutta aina oli joku tunkemassa. Suhteissa miehet loisivat kotonani vieden rahat, omaisuuden ja ihmisarvon, jota ei ollut alunperinkään. En siis hakeutunut nauttimaan "jännittävistä" suhteista, vaan miehet tuli kun heille sopi, kutsumatta. Ajauduin kynnysmatoksi, r#nkkutyynyksi ja nyrkkeilysäkiksi omassa kodissani. Kärsimyksestä tuli normaalia. Jotenkin tajusin että narsisti odottaa reaktiota, ja jos en reagoinut, otteet koveni. Teki niin tai näin, aina meni väärin. Mutta en nauttinut.

Nyt olen jo vanha ja sairas ja surettaa että ainoa elämä on mennyt hukkaan joidenkin mitättömien k#sipäiden takia.
On vaikeaa päästää irti ja antaa itselle anteeksi. Tosi vaikeaa.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto