Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

torstai 15. maaliskuuta 2018

Vasemmistolaisen aktivismin ja konservatismin hybridi (edit)

Esipuhe alla linkitettyyn artikkeliin.

Miksi vasemmistolaiset ja erityisesti vasemmistolaiset aktivistit ovat riippuvaisia valheista?

Vasemmistolaisten aktivistien toiminta on sekoitus psykologista ja fyysistä kiristystä ja suostuttelua. Kiristys voidaan toteuttaa esimerkiksi estämällä kohteena olevien liikkumista, tai heidän pääsynsä työpaikalle tai konferenssiin; häpäisemällä ja nolaamalla levittämällä kiusallisia väitteitä ja järjestämällä häpäisevän teatteriesityksen kohteen toimitiloissa; valtaamalla vuokraamista, kunnostamista tai ostamista odottavan tyhjän talon omaan käyttöön; kieltäytymällä kollektiivisesti velvoitteista, maksuista, velan lyhennyksistä, armeijapalveluksesta, tms.; häiritsemällä ei-vasemmistolaisten esiintyjien puhetilaisuutta niin paljon, että se joudutaan keskeyttämään; ja kohdistamalla joukkoväkivaltaa ei-vasemmistolaiseen henkilöön. Kiristämällä kohteilta saadaan rahaa, etuja, tukea, myönnytyksiä, ilmaisia käyttöoikeuksia, huojennuksia velvoitteisiin, työpaikkoja, vasemmistolaisten vastustuksen heikkenemistä; tms. Hyöty voi olla myös epäsuoraa. Monet militantitkin vasemmistolaiset ovat pasifisteja sen takia, että armeijaan käytettävät rahat menevät vasemmistolaisten kannalta hukkaan, mutta jos ne käytetään sosiaalivaltion kasvattamiseen, vasemmistolaisille riittää enemmän valtion tukia ja etuja. Hyvin harvoin vasemmistolaiset aktivistit rikastuvat aktivismilla, mutta melkein kaikki heistä saavat pieniä ja joskus vähän suurempiakin hyötyjä aktivismista. Jotkut heistä saavat koko toimeentulonsa aktivismista.

Vasemmistolaiset aktivistit eivät voi sanoa harjoittavansa kiristystä, eivät omalle  ryhmälleen, kiristyksen kohteille tai laajemmalle yleisölle, jonka nähtäväksi, kuultavaksi ja arvioitavaksi toiminta on useimmiten suunnattu. Jos he myöntäisivät sen, he olisivat vain kollektiivisesti toimivia pikkurikollisia ja joskus suurempiakin rikollisia. Myöntämällä toimintansa todellisen luonteen he saisivat vähemmän toimintaan osallistuvia jäseniä, laajan yleisön tukea, viranomaisten lempeää kohtelua, liberaalin median tukea, tavoitteiden saavuttamisia, jne. Kiristyksen kohteilla on jo valmiina tosiasioihin perustuvat ja lailliset perustelut sille, miksi he ovat oikeutettuja esim. omalla työllään, kekseliäisyydellään ja ahkeruudellaan ansaitsemaansa omaisuuteen. Jos vasemmistolaisiin aktivisteihin ja kirityksen kohteisiin liittyvät tosiasiat laitettaisiin sellaisenaan suuren yleisön verrattaviksi, kiristyksen kohteet voittaisivat useimmiten ihmisten mielissä. Jotta aktivistit voisivat onnistua kiristämisessä, heidän täytyy kumota kiristyksen kohteiden laillisesti pätevät, perustellut ja yleisesti hyväksytyt narratiivit.

Aktivistit joutuvat siksi melkein aina valehtelemaan, vääristelemään tai kertomaan sopivasti valittuja osatotuuksia. Aktivistien narratiiveissa kiristyksen kohde on tehnyt jonkin kauhean vääryyden tai rikoksen, tai vähintäänkin hän on ollut kylmän välinpitämätön ja huolimaton, ja siksi aktivistit vaativat oikeutta tai sosiaalista oikeutta. Narratiivien mukaan aktivistit ovat ihmisten pelastajia, pyyteettömiä auttajia, hyväntekijöitä ja eräänlaisia epävirallisia kansantuomareita. Aktivistit eivät voi käyttää asioiden kaikki puolet huomioonottavia narratiiveja myös sen takia, että suuri yleisö ei useimmiten jaksa perehtyä tapaukseen yksityiskohtaisesti. Yleisölle ja aktivisteille itselleenkin täytyy tehdä yksinkertainen, iskevä ja tunteisiin vetoava narratiivi, joka voittaa ihmisten mielissä pitkälliset ja monimutkaiset tosiasiat. Yksinkertainen ja emotionaalinen narratiivi motivoi ottamaan kantaa, valitsemaan puolen ja toimimaan. Lisäksi aktivistit ja yleisö tarvitsevat tavoitteen, vision aktivistien ja heidän tukijoidensa aikaansaamasta loistavasta ja utooppisesta tulevaisuudesta. Se on yhtä valheellinen kuin sosiaalisen oikeuden narratiivi, mutta samalla typerämpi ja lapsellisempi. Ulkopuolinen ajattelija saattaa ihmetellä miten ihmiset voivat uskoa sellaisiin epärealistiin visioihin, mutta jälleen kerran tärkeintä on vedota osallistujien ja yleisön tunteisiin, ei järkeen.

Jos aktivistit pyrkivät esimerkiksi saamaan itselleen ja heitä lähellä oleville tahoille huojennuksia lainoihin, he pyrkivät löytämään alueeltaan sopivan henkilön edustamaan paikallisen pankin "riiston" seurauksia. Pankki noudattaa lainauksessaan melko kaavamaisia periaatteita. Ne toimivat hyvin melkein kaikkien kohdalla, mutta aina on jonkin verran ihmisiä, jotka joutuvat vaikeuksiin lainojen lyhentämisen ja korkojen maksun kanssa. Aktivistit valitsevat miehen, joka on tuhlaillut rahojaan holtittomasti ja jolle on sattunut muutama onneton tapahtuma, joka on pahentanut hänen rahatilannettaan. Näiden seurauksena hän on ollut kyvytön suoriutumaan lainavelvoitteista, jolloin pankki on laittanut aikanaan velat perintään. Lisäksi valittu mies on rampa, joka herättää suuressa yleisössä myötätuntoa. Aktivistit muotoilevat narratiivin siten, että ahne ja kylmä nimeltä mainittu pankkiiri vainoaa ja ryöstää melkein liikuntakyvytöntä miestä, joka on onnettomien tapahtumien seurauksena joutunut maksukyvyttömäksi. Laajaan levitykseen laitetulla videolla rampa mies itkee tilannettaan, ja siitä leikataan nopeasti kuviin ja kerrontaan, joka saa pankkiirin näyttämään siltä kuin hän hymyilisi vahingoniloisesti ramman miehen ahdingolle. Riistokäytäntöjen kerrotaan olevan pankin normaali toimintatapa. Aktivistit vetoavat verkostojensa kautta ympäröivän alueen ihmisiin, erityisesti niihin, joilla on asiakasuhde samaan pankkiin, osallistumaan pankin vastaiseen boikottiin ja mielenosoituksiin. Aktivistit järjestävät pankinjohtajaa ja pankkia häpäiseviä mielenosoituksia, kollektiivisia uhkauksia pankin vaihtamisesta, jos lainaajien kohtelu ei muutu, lainojen takaisinmaksun kollektiivisen keskeyttämisen, pankin tilojen töhrimistä ja ikkunoiden rikkomista, jne.

Aktivistien propaganda muotoillaan niin, ettei siinä käytetä äärivasemmistolaista retoriikkaa, jotta ei karkoiteta tavallisia ihmisiä. Tavallisia ihmisiä houkutellaan tavallisille ihmisille tyypillisellä kielenkäytöllä. Tavallisia ihmisiä motivoi osallistumaan boikottiin samastuva myötätunto "väärin" kohdeltuja kohtaan, toive saada "sosiaalista oikeutta" itselleen ja muille, halu saada huojennuksia omiin pankkilainoihin ja -maksuihin, ja kauniilta kuulostavat visiot siitä miten "oikeudenmukainen, tasa-arvoa edistävä ja myötätuntoinen" pankki voisi toimia. Tavalliset ihmiset osoittavat rauhallisesti mieltä, uhkaavat vaihtaa pankkia ja jättää kollektiivisesti maksuja maksamatta pankille. Aktivistit tekevät rikollisempaa pankkiin kohdistuvaa ilkivaltaa ja uhkailevat nimettömästi pankin johtajaa ja työntekijöitä väkivallalla. Negatiivisen julkisuuden, ilkivallan, väkivallan uhan ja kollektiivisten boikottiuhkausten takia pankki lopulta taipuu ja myöntää huojennuksia monille asiakkailleen. Pankin kannattavuus heikkenee, ja se joutuu nostamaan muille asiakkaille kohdistettuja maksuja ja korkoja.

Vasemmistoaktivistit eivät missään vaiheessa kerro pankista ja sen asiakkaista seuraavaa: Ylivoimaisesti suurin osa pankin asiakkaista on tyytyväisiä pankin palveluihin ja lainaehtoihin, ja juuri siksi he ovat pysyneet pankin asiakkaina. Lukematon määrä lapsiperheitä on päässyt pankin lainojen avulla asumaan hyvään omistusasuntoon 10-30 vuotta ennemmin verrattuna siihen, että he olisivat joutuneet säästämään tarvittavat rahat itse. Monet yrittäjät ovat saaneet lainaa yrityksen alkutaipaleella, tai yrityksen tärkeisiin laajennuksiin ja suuriin hankintoihin. Niiden avulla yrityksistä on tullut sellaisia, että ne pystyvät tarjoamaan laajoille asiakaskunnille palveluja ja tuotteita, joita he haluavat ja tarvitsevat. Yrittäjistä itsestään on tullut menestyviä ja hyvin toimeentulevia, ovatpa monet rikastuneetkin. Lukuisat kuluttajat ovat saaneet kulutuslainaa tarvitsemiinsa tai haluamiinsa tuotteisiin, jolloin he ovat pystyneet hankkimaan tuotteita usein vuosia etuajassa. Julkisen puolen toimijat ovat saaneet pankilta lainaa suuriin projekteihin, joista on ollut hyötyä kaikille seudun asukkaille. Pankki on suurelta osin ollut luomassa sitä vaurautta, josta pystytään kustantamaan myös  julkisten palvelujen toiminta. Jne.

Silloin harvoin kun asiakkaat ovat joutuneet maksuvaikeuksiin, pankki on aina ollut valmis neuvottelemaan asiakkaiden kanssa maksusuunnitelmista, jotka helpottavat lainanmaksuista selviytymistä. Mutta mitään yritystoimintaa ei voi harjoittaa siten, että kukaan asiakas ei joutuisi kohtaamaan ongelmia yrityksen tuotteita tai palveluita käyttäessään, tai kokisi tilanteen niin, että ongelmat johtuvat yrityksestä. Näitä on kuitenkin pieni vähemmistö yrityksen asiakkaista, muuten yritys menee konkurssiin ja poistuu markkinoilta, tai kuihtuu pieneksi ja mitättömäksi, jolloin liikaa ongelmia tuottava yritys on käytännössä lähes kokonaan lakannut tuottamasta ongelmia asiakkaille. Monesti asiakkaiden kohtaamat ongelmat johtuvat osittain tai kokonaan asiakkaiden omasta virheellisestä tai leväperäisestä toiminnasta. Näitä ongelmia kohdanneita asiakkaita vasemmistoaktivistit käyttävät hyväkseen ja esittävät propagandassaan asian niin, että vaikeuksien tuottaminen asiakkaille on yrityksen normaali ja yleinen käytäntö, tai jopa niin, että yritys ei tuota mitään muuta kuin vaikeuksia ihmisille. Useimmiten ne tavalliset ihmiset, jotka osallistuvat vasemmistoaktivistien järjestämään toimintaan, toivovat itselleen opportunistisesti jotain henkilökohtaista hyötyä aktivismista, joko suoraan heille itselleen tai yleisellä tasolla sellaiselle viiteryhmälle, johon he kuuluvat. Heidänkään kohdalla kyse ei ole altruismista, kuten vasemmistoaktivistien propaganda usein väittää.

Vasemmisto käyttää samanlaista tosiasioiden kumoamista valhenarratiiveilla monissa tilanteissa, esim. suurelta osin rikolliset, vapaamatkustavat, uskonnollisesti radikaalit, kouluttamattomat ja/tai työtä vieroksuvat miespuoliset elintasomaahanmuuttajat muuttuvat sotaa pakeneviksi, integraatiota haluaviksi ja hyvin koulutetuiksi naisiksi, lapsiksi ja nuoriksi, joilla on koskettavia kertomuksia, ja jotka hukkuvat mereen tai pysähtyvät rajoille kylmäsydämisten ihmisten takia. Maahanmuuttoa vastustavat tavalliset ihmiset leimataan natseiksi ja fasisteiksi. Maahanmuuttoteollisuudesta hyötyvät vasemmistolaiset kuvataan kirkasotsaisina ja epäitsekkäinä ihmisyyden, oikeudenmukaisuuden ja hyvän puolustajina. Maahanmuuttoa puolustetaan utopistisilla visioilla tulevaisuudesta, jossa "kaikki kansat ovat veljiä keskenään", maiden rajoja ei enää ole, ja maahanmuuttajat pelastavat Suomen ja parantavat suomalaisuutta/suomalaisia monin tavoin. Jne.

Voidaan sanoa, että tosiasioiden kumoaminen ja valhenarratiivit ovat kaiken vasemmiston toiminnan perusta. Vasemmiston aktivismi ja toiminta on optimoitu kollektiivisten ryhmien luomiseen, motivoimiseen ja aktivoimiseen. Tältä kannalta vasemmiston tosiasioiden välttely, emotionaalisuus, valheet ja utopistiset visiot ovat tarpeellisia, tehokkaita ja hyödyllisiä. Jos vasemmisto toimisi rationaalisin periaattein ja rehellisesti, se ei pystyisi luomaan, pitämään yllä ja aktivoimaan läheskään yhtä suuria ja tehokkaita löyhiä kollektiivisia ryhmiä, jotka saavat merkittäviä vasemmistolaisia tuloksia aikaan politiikassa ja taloudessa.

Näistä tekijöistä kumpuavat myös vasemmiston heikkoudet ja totalitaarisuus. Koska vasemmistolaisille on syötetty yksinkertaistettuja, valikoituja, vääristeltyjä ja valheellisia narratiiveja, he eivät kestä rationaalista ja loogista keskustelua. Vasemmistolaisten täytyy eristäytyä sosiaalis-poliittisiin kupliin; heidän täytyy tukahduttaa ei-vasemmistolaisten sananvapautta; heidän täytyy pakottaa ja tuputtaa omaa kieltään muiden sanavarastoihin ja puheeseen; heidän täytyy mustamaalata vastapuolen ihmisiä äärimmäisillä tavoilla, jotta kukaan ei kuuntelisi mitä heillä on sanottavana; he joutuvat luomaan ajatuksellisia turva-alueita, joissa kuullaan vain vasemmistolaisia tai hempeitä ei-poliittisia ajatuksia; he joutuvat kieltämään tietokirjoja ja informaatiota; he joutuvat käyttämään laitonta pakottamista ja väkivaltaa, jne. Jotta vasemmiston "liiketoiminta" voi toimia, sillä täytyy olla narratiivien hegemonia yhteiskunnassa, ja kyky tukahduttaa ja estää muita narratiiveja. Jos vasemmistolaiset antautuisivat konservatiivien kanssa laajaan, avoimeen ja rehelliseen keskusteluun, vasemmistolaisten käytännön elämässä huonosti ja vahingollisesti toimivat ajatukset häviäisivät kilpailun. Tällä ei kuitenkaan ole vasemmistolaisten kannalta juuri mitään väliä, heille lähinnä vain poliittisella hegemonialla on merkitystä. Konservatiivien narratiivit on optimoitu rationaalisuuteen, rehellisyyteen ja yhteiskunnan käytännön toimivuuteen, mutta valitettavasti se tarkoittaa sitä, että ne toimivat vasemmiston narratiiveja heikommin poliittisten kollektiivien mobilisoinnissa ja yleisessä poliittisessa vaikuttamisessa.

Jotta konservatiivit voisivat kilpailla vasemmistolaisten kanssa tehokkaammin politiikassa, heidän on suotavaa muodostaa konservatiivien ja vasemmiston tavoista tehdä politiikkaa hybridi, jossa yhdistetään konservatiivien ja vasemmistolaisten vahvoja puolia, uhraamatta konservatiiveille tärkeitä arvoja. Tämän tien kulkemisen voi aloittaa lukemalla seuraavan artikkelin, ottamalla siitä opikseen, lukemalla artikkelissa mainitut kirjat, ja soveltamalla niitä konservatiivisella tavalla käytäntöön.

https://status451.com/2017/07/11/radical-book-club-the-decentralized-left/

59 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

Lisäsin tekstiin seuraavat kappaleet:

"Vasemmistoaktivistit eivät missään vaiheessa kerro pankista ja sen asiakkaista seuraavaa: Ylivoimaisesti suurin osa pankin asiakkaista on tyytyväisiä pankin palveluihin ja lainaehtoihin, ja juuri siksi he ovat pysyneet pankin asiakkaina. Lukematon määrä lapsiperheitä on päässyt pankin lainojen avulla asumaan hyvään omistusasuntoon 10-30 vuotta ennemmin verrattuna siihen, että he olisivat joutuneet säästämään tarvittavat rahat itse. Monet yrittäjät ovat saaneet lainaa yrityksen alkutaipaleella, tai yrityksen tärkeisiin laajennuksiin ja suuriin hankintoihin. Niiden avulla yrityksistä on tullut sellaisia, että ne pystyvät tarjoamaan laajoille asiakaskunnille palveluja ja tuotteita, joita he haluavat ja tarvitsevat. Yrittäjistä itsestään on tullut menestyviä ja hyvin toimeentulevia, ovatpa monet rikastuneetkin. Lukuisat kuluttajat ovat saaneet kulutuslainaa tarvitsemiinsa tai haluamiinsa tuotteisiin, jolloin he ovat pystyneet hankkimaan tuotteita usein vuosia etuajassa. Julkisen puolen toimijat ovat saaneet pankilta lainaa suuriin projekteihin, joista on ollut hyötyä kaikille seudun asukkaille. Pankki on suurelta osin ollut luomassa sitä vaurautta, josta pystytään kustantamaan myös julkisten palvelujen toiminta. Jne.

Silloin harvoin kun asiakkaat ovat joutuneet maksuvaikeuksiin, pankki on aina ollut valmis neuvottelemaan asiakkaiden kanssa maksusuunnitelmista, jotka helpottavat lainanmaksuista selviytymistä. Mutta mitään yritystoimintaa ei voi harjoittaa siten, että kukaan asiakas ei joutuisi kohtaamaan ongelmia yrityksen tuotteita tai palveluita käyttäessään, tai kokisi tilanteen niin, että ongelmat johtuvat yrityksestä. Näitä on kuitenkin pieni vähemmistö yrityksen asiakkaista, muuten yritys menee konkurssiin ja poistuu markkinoilta, tai kuihtuu pieneksi ja mitättömäksi, jolloin liikaa ongelmia tuottava yritys on käytännössä lähes kokonaan lakannut tuottamasta ongelmia asiakkaille. Monesti asiakkaiden kohtaamat ongelmat johtuvat osittain tai kokonaan asiakkaiden omasta virheellisestä tai leväperäisestä toiminnasta. Näitä ongelmia kohdanneita asiakkaita vasemmistoaktivistit käyttävät hyväkseen ja esittävät propagandassaan asian niin, että vaikeuksien tuottaminen asiakkaille on yrityksen normaali ja yleinen käytäntö, tai jopa niin, että yritys ei tuota mitään muuta kuin vaikeuksia ihmisille. Useimmiten ne tavalliset ihmiset, jotka osallistuvat vasemmistoaktivistien järjestämään toimintaan, toivovat itselleen opportunistisesti jotain henkilökohtaista hyötyä aktivismista, joko suoraan heille itselleen tai yleisellä tasolla sellaiselle viiteryhmälle, johon he kuuluvat. Heidänkään kohdalla kyse ei ole altruismista, kuten vasemmistoaktivistien propaganda usein väittää."

Valkea kirjoitti...

Tässä vielä pieni jatko-osa kirjoitukselle.

Markkinatalous tuottaa lähes kaiken materiaalisen ja palvelullisen hyvän, jota sinulla on. Aamukahvi, jonka juot, kasvatetaan pitkällisten ja vaativien prosessien avulla useissa eri paikoissa toisella puolella maapalloa, kuljetetaan autoilla ja laivoilla tänne, jalostetaan ja pakataan kahvipaahtimossa, ja kuljetetaan vähittäismyyntipaikkoihin, joista sinä voit ostaa kahvipaketin pienellä rahalla. Monimutkaisten tuotteiden osalta, tuotanto-, jakelu- ja palveluprosessit ovat vielä paljon monimutkaisempia ja laajemmin hajautuneita, ajatelkaapa vaikkapa vain kaikkien niiden lukuisten raaka-aineiden ja kemikaalien tuotanto-, kuljetus- ja jalostusprosesseja kaivostoiminnasta tietokonetehtaan loppukäyttöön saakka, joita tietokoneiden tuottamisessa tarvitaan. Myös julkisen puolen palvelut tuotetaan sillä vauraudella, jonka markkinatalous synnyttää. Jne.

Miksi melko suuri osa ihmisistä kannattaa silti sairaita ja vahingollisia sosialisia ideologioita, jotka tuhoavat elintärkeää vaurautta, aiheuttavat kurjuutta, köyhyyttä ja puutetta, ja luovat diktatuurisia, totalitaarisia ja tyrannimaisia yhteiskuntia? Syitä on useita:

a) Tietämättömyys. Vasemmistolaisuuteen painottuva opetus- ja mediatoiminta pitää ihmiset suhteellisen tietämättöminä siitä miten markkinatalous toimii, mitä ja miten se tuottaa, ja kuinka paljon työtä, uhrauksia ja osaamista se vaatii toimiakseen. Monelle tavalliselle ihmiselle kahvipaketin ilmestyminen aamupöytään on "itsestäänselvyys", joka tapahtuu itsestään, kunhan vain maksaa muutaman euron. Koska heille systeemi tuntuu automaattiselta ympäristön "ominaisuudelta", he uskovat, että järjestelmää voidaan muuttaa mielivaltaisesti sosialistien haluamilla tavoilla, ja silti systeemi tuottaa samalla tavalla vaurautta ja yltäkylläisyyttä kuin ennenkin, ehkä paremminkin. Näin ei tietenkään ole. Jokainen sosialistinen muutos systeemiin heikentää systeemin vauraudentuottokykyä merkittävästi. Täyttä sosialismia lähestyvä järjestelmä on katastrofi systeemin vauraudentuottokyvylle. Se johtaa kaikkien köyhyyteen ja kurjuuteen järjestelmän etuoikeutettua ja riistävää ylintä johtoa lukuunottamatta.

b) Ihminen tarvitsee kokemuksia ympäristön ja ihmisten hyvyydestä ja suopeudesta voidakseen hyvin henkisesti. Tätä ihmisten tarvetta markkinatalous pystyy palvelemaan vain vaillinaisesti tai ei ollenkaan. Vanhoina aikoina ihmiset löysivät ympäristöstään "ilmaiseksi" marjoja, peurojen pudottamia sarvia, joista tehtiin esineitä, hyviä kalapaikkoja, pienriistaa, kauniita kiviä koristeiksi, juomavettä lähteistä, jne. Toki ihmiset joutuivat tekemään niiden eteen työtä, kävelemään ympäriinsä, tarkkailemaan ympäristöä, ja pyydystämään, keräämään tai muulla tavalla hankkimaan "tuotteet" , mutta ne tuntuivat silti ympäristön ilmaisilta lahjoilta ihmisille, ympäristön ihmisiä kohtaan osoittamalta hyvyydeltä.

Yhteisöissä ihmiset auttoivat toisiaan altruistisesti ja vastavuoroisesti. Yhteisöissä ei pidetty tarkkaa lukua auttamisesta, ja kaikki auttoivat kykyjensä mukaan toisia, jotkut enemmän kuin toiset. Kaikille ihmisille syntyi perusteltu tunne siitä, että kaikki muut ihmiset auttavat häntä pyyteettömästi ja hänestä aidosti välittäen. Se on hyvä, miellyttävä ja ihmisen psyykkiselle terveydelle tärkeä tunne.

Jatkuu ...

Valkea kirjoitti...

Osa 2.

Markkinataloudessa tavaroiden ja palveluiden vaihto perustuu anonyymeihin rahan ja tuotteiden vaihtoihin. Myyjä välittää lähinnä vain tuotteista saamastaan rahasta ja ostaja lähinnä vain saamistaan tuotteista tai palveluista, eivät niinkään toisistaan. Transaktion jälkeen myyjä ja ostaja eivät ole usein juurikaan tekemissä toistensa kanssa, eivätkä he ole mitään velkaa toisilleen. Vaikka myyjä ja ostaja tekisivät säännöllisesti transaktioita keskenään, he välittävät usein toisistaan suurimmalta osin välillisesti, sen mukaan mitä hyötyä he odottavat toiselta. Tälläinen on pidemmän päälle ja melkein kaikkeen sosiaaliseen kanssakäymiseen ulottuvana ihmisten psyykeä rasittavaa ja vahingoittavaa, ja vaurioittaa ihmisten suhtautumista toisiinsa.

c) Markkinatalousyhteiskunta vertauttaa ja "kilpailuttaa" ihmisiä monin tavoin epärealististen ja suhteettomien vertauskohteiden kanssa, esim. tavallisten ihmisten vaurautta kouralliseen maailman rikkaimpia miljardöörejä, omaa ulkonäköä kauneimpiin filmitähtiin tai malleihin, omaa älykkyyttä suurimpiin neroihin (jotka useimmiten ovat jo kuolleitakin), tms. Siksi ihmisille syntyy usein liian negatiivinen ja tyytymätön sosiaalinen kuva itsestään ja tilanteestaan. Ihmisellä voi mennä mennä kaikin puolin hyvinkin, ja silti hän voi olla täysin tyytymätön tilanteeseensa. Vaikka tämä todennäköisesti johtuu osaltaan hänen psykologisista ongelmistaan, myös markkinatalouden periaatteilla ja ominaisuuksilla on siihen vaikutusta, vähintäänkin pahentavana tekijänä, usein enemmänkin. Markkinatalous luo voimakkaita mielikuvia hyperkilpailusta, jossa periaatteessa kaikki maailman ihmiset kilpailevat toistensa kanssa, vaikka näin ei tietenkään ole. Osa tyytymättömistä ihmisistä on valmis tekemään systeemistä tietoisestikin köyhemmän ja kurjemman, jos he uskovat oman asemansa parantuvan hierarkiassa. He vain eivät tiedä kuinka köyhän ja kurjan, tai sitä, että "pienemmillä" taloudellisilla ja statuksellisilla eroilla on sosialismissa suurempi merkitys. Kansankomissaari voi olla yhtä köyhä kuin perusteettomasti kiinniottamansa kansalainen ja hän on periaatteessa yhtä korkealla hierarkiassa, mutta silti hän lähettää kansalaisen mielivaltaisesti 25 vuodeksi keskitysleirille, joka on suunniteltu siten, että hän kuolee sinne. Älykkyyden, riiston, välinpitämättömyyden ja kierouden yhdistelmällä ei pitänyt olla juuri ollenkaan merkitystä sosialistisessa systeemissä (toisin kuin kapitalismissa sosialistien väitteiden mukaan), mutta silti paatunut psykopaatti nousee nopeasti sosialistisessa hierarkiassa pelaamalla vastustajiaan kieroin keinoin umpikujaan ja lähettämällä heitä teloitettaviksi, sekä rikastuu korruptiolla, laittomilla mustan pörssin kaupoilla ja vallan väärinkäytöllä, samaan aikaan kuin rehellistä ja laadultaan hyvää työtä tekevä kansalainen syö vanhentunutta leipää ja laihaa velliä hengen pitimiksi. Jne.

Sosialismi hyväksikäyttää näitä ihmisten tarpeita ja toiveita, mutta ei koskaan pysty tyydyttämään niitä, samalla tavalla kuin pornon katselu ei pysty antamaan miehelle vaimoa, ihmissuhdetta elävään ihmiseen, aitoa seksiä, joka liittyy kokonaisuuteen, lapsia ja perhettä, ja näihin liittyvää täyttymyksellistä ja hyvää elämää. Reaaalisosialismi on ihmisten henkiselle, fyysiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille paljon pahempi kuin markkinatalous, vaikka markkinatalousjärjestelmässä on aitoja puutteita, joille täytyy tehdä jotain. Markkinatalous mahdollistaa myös suuremman materiaalisen hyväntekeväisyyden toisia ihmisiä kohtaan kuin sosialismi, mutta sekään ei ole itsessään riittävää ihmisten sosiaaliselle psykologialle.

Korjatkaa ja täydentäkää markkinataloutta aidoilla sosiaalisilla, yhteisöllisillä ja ympäristöön liittyvillä hyvillä asioilla, ei sosialistien tuhoisilla valheilla ja vaarallisilla utopioilla.

LS kirjoitti...

Koska vasemmistolaisille on syötetty yksinkertaistettuja, valikoituja, vääristeltyjä ja valheellisia narratiiveja, he eivät kestä rationaalista ja loogista keskustelua.

Reinhold Niebuhr käytti tähän liittyen varsin osuvaa käsitettä:

Syrian War For Dummies - Three Versions (Disney Version, High School Version, College Version)

As the Ghouta campaign continues to unfold, we should expect that both politicians and mainstream media will give us - in the words of philosopher and theologian Reinhold Niebuhr - "necessary illusions and emotionally potent oversimplifications" intended to shape our perceptions of events.

Esim. Syyrian sodan Disney Version:

Once upon a time, a country called Syria was ruled by a ruthless dictator named Bashar Al-Assad. He was a cruel man who gassed his own people. His actions caused a civil war in Syria. America and Europe tried their best to stop the devastating civil war, and even generously accepted many Syrian refugees. Eventually America went to Syria, defeated ISIS, and is now trying to restore stability.

Valkea kirjoitti...

Pieni keskustelu parisuhteiden laadun ja kestävyyden parantamisesta.

Aloitin: "Mietittäväksi. Nykyisin rakkaus tuhoaa avioliitot."

Jatkoin: "... Naimisiin on suotavaa mennä sen takia, että avioparin osapuolet kuuluvat toisilleen ja yhteen, niin paljon, että toinen on tärkeämpi kuin omat vaihtelevat tunteet. Tällöin naimisissa oleminen on vähemmän tai ei ollenkaan riippuvaista siitä mitä tunteita kullakin hetkellä tai kunakin ajanjaksona toiselta saa."

V.K.: "Mielestäni rakkauden käsittäminen tunnetilaksi on ylipäänsä virhe ("rakkaudeksi" kutsuttu tunne on joka tapauksessa yleensä pääasiassa seksuaalista vetovoimaa). Rakkaus on pikemminkin asenne tai suhtautumistapa, kuten arvostus tai kunnioitus."

Vastasin: "Noin on, mutta on valitettavasti luonnostaan helppoa olla osittain tai kokonaan tietämätön rakkaudesta asenteena tai suhtautumistapana; rakkaus tunteenahan on voimakas, itsestään ilmenevä ja huomiota koko ajan kiinnittävä tunne, joka helposti syrjäyttää muut yhteisemmät ja toiseen enemmän (kokonaisuutena tai muuten) keskittyvät tunteet ja toiminnan. Rakkaus pelkkänä tunteena on paljon enemmän itsekeskeinen ja itsekäs kuin yleensä ajatellaan.

Jos avioliiton osapuolet keskittyvät siihen mitä tunteita ja muuta he toiselta osapuolelta saavat, se johtaa eräänlaisen "tilikirjan" pitämiseen mielessä. Mikä on saldo, positiivinen vai negatiivinen? Olenko onnellinen tänään? Onko minulla stressiä juuri nyt? Onko hän antanut minulle riittävästi tavaraa ja lahjoja? Sanooko hän riittävän usein rakastavansa minua? Onko suhteemme kommunikointi sellaista kuin haluan? Onko hän tehnyt suhteemme eteen täsmälleen yhtä paljon kuin minä? Käymmekö riittävän usein siellä ja siellä? Jne, jne.

a) Ihmisen normaalitila on miedosti positiivinen tunnetila, jota ajoittain katkaisevat negatiiviset tunnejaksot. Negatiiviset tunnetilat ovat yleisesti voimakkaampia ja pakottavampia kuin positiiviset tunteet ja erityisesti voimakkaampia kuin miedosti positiivinen normaalitila. b) Se mitä ihminen tahtoo on useimmiten rajatonta. Sanooko esimerkiksi kirjoja säännöllisesti lukeva ihminen 35 vuotiaana itselleen, että hän ei enää koskaan elämässään osta uusia kirjoja? Tuskin, hän ostaa todennäköisesti kirjoja niin kauan kuin pystyy lukemaan ja ymmärtämään niitä. Jos hän jossain vaiheessa lopettaisi kirjojen oston, hän siirtyisi johonkin toiseen harrastukseen, josta hän ei saa tarpeekseen kuten aiemmin kirjoista. Samalla tavalla puoliso, joka keskittyy siihen mitä hän toiselta saa, huomaa ja haluaa aina lisää ja enemmän asioita, joita hänen pitäisi toiselta saada.

Tällaisen psykologisen tilikirjan mukaan toinen jää aina riittämättömäksi ja epätyydyttäväksi. Toinen on aina mitattavana ja arvioitavana, ja häneltä vaaditaan liikaa, ellei suorastaan täydellisyyttä. Hänelle ei anneta anteeksi normaaleja inhimillisiä puutteita, joita kaikilla ihmisillä on. Ja miksi niitä edes pitäisi antaa anteeksi aivan kuin kyse olisi syyllisyydestä? Terveemmässä suhteessa nämä olisi hyväksytty tai sivuutettu osana normaalia ihmisyyttä suhteen alusta saakka. Tilikirjasuhde loppuu usein siihen kun alkurakkauden huuma katoaa suhteesta, ja osapuolille jää vain ihmisen normaali miedosti positiivinen tunnetila, ja useammin ilmenevät, korostuneet ja pitkittyneet negatiiviset tunteet, joita suhteen dynamiikka lietsoo ja lisää.

Siksi parisuhteessa olisi suotavaa keskittyä oman itsen sijasta puolisoon, siihen, että pyrkii tekemään hänet pienillä, toistuvilla ja vaihtuvilla asioilla tyytyväiseksi ja onnelliseksi, ja on häntä kohtaan lempeä, antelias ja armahtavainen. Suhteessa tärkeintä on se, että kummatkin kuuluvat toisilleen, ja toinen on itsessään tärkeä läpi suhteen myrskyjen, seesteisten iltojen ja aurinkoisten päivien. Kun kumpikin tekee näin, osapuolet pysyvät kuin itsestään tyytyväisempinä ja onnellisempina, ja lojaaleina toisilleen, vaikka he eivät omalta kohdaltaan pyri juurikaan tyytyväisyyteen ja onnellisuuteen."

Valkea kirjoitti...

LS, hyvä artikkeli. Tapahtumien perusrungon jo tiesinkin, mutta tuossa oli täydentäviä ja tarkentavia yksityiskohtia, sekä itse artikkelissa että linkitettynä. Sopiva artikkeli muuallekin linkitettäväksi. Elämme virallisen huuhaa -informaatiomeren laineilla, jossa on siellä täällä totuudenmukaisen informaation saaria, tukevaa maaperää.

Valkea kirjoitti...

Osaltaan korruptioon liittyvien kansainvälisten "suloisten diilien" takia liberaalit ja liberaalikonservatiivit poliitikot kannattavat rajojen heikentämistä tai poistamista. Liberaalien poliitikkojen perheiden taloudellinen tulevaisuus on usein täysin riippuvaista ulkomaisista lahjojista. Kannattaa kuunnella artikkelissa oleva podcast -lähetys.

http://www.breitbart.com/radio/2018/03/20/schweizer-reveals-bidens-sons-massive-deal-chinese-company-trying-steal-americas-nuclear-secrets/

Valkea kirjoitti...

http://www.breitbart.com/radio/2018/03/21/secret-empires-author-next-corruption-china-buying-off-politicians-kids/

Valkea kirjoitti...

Olen Henry Laasasen kanssa suurimmalta osin samaa mieltä miehiin ja naisiin liittyvistä asioista, ts. hänen analyysinsa ja tietonsa pitävät suurimmalta osin paikkansa. On kuitenkin ongelmallista, että Laasanen ja useat muut "miesasialiikkeen" kommentoijat keskittyvät niin suuresti feministeihin ja heidän lietsomaansa miesten ja naisten väliseen konfliktiin. Kun lukee päivästä toiseen sellaista, näkökulma usein vääristyy.

Se johtaa siihen, että monet miehet alkavat ajatella a) Kaikki naiset ovat enemmän tai vähemmän vastenmielisiä, ja jos minä muodostan ylipäätään suhteen naiseen, se on pelkkä hyöty- tai hyväksikäyttösuhde. b) Suomalaiset naiset ovat vastenmielisiä. Ulkomaalaiset naiset kaukaisesta maasta ovat ihania. Jos muodostan ollenkaan suhdetta naiseen, sen on oltava ulkomaalainen nainen kaukaa.

Kummatkin näkökulmat ovat vahingollisia. Suomalaiset miehet ja naiset ovat kuuluneet toisilleen tuhansia vuosia, ja nyt parin vuoden keskittyminen muutamaan häiriintyneeseen feministinaiseen saa jotkut miehet kuvittelemaan kaikkien suomalaisten naisten olevan sellaisia, ja suomalaisten miesten ja naisten olevan kyvyttömiä muodostamaan parisuhdetta tai avioliittoa. "Miesasialiikkeen" lähtökohta on hyvä ja oikea, mutta johtopäätökset usein virheellisiä ja siksi lopputulos usein surkea. Hedelmistään puu tunnetaan, ei siemenestä, josta puu lähti kasvamaan.

Parempi ja positiivisempi toimenpidesuunnitelma: Pyrin edistämään suomalaisten miesten ja naisten välisten parisuhteiden ja avioliittojen syntymistä, kestävyyttä ja hedelmällisyyttä.

LS kirjoitti...

LS, hyvä artikkeli. Tapahtumien perusrungon jo tiesinkin, mutta tuossa oli täydentäviä ja tarkentavia yksityiskohtia, sekä itse artikkelissa että linkitettynä.

Ole hyvä. Syyrian ja Irakin sotaan on useita syitä kuten kilpailevat kaasuputket, mutta vain yksi on primäärinen syy: Kontrolli Syyriassa viidestä eri paikasta ja Irakissa yhdestä paikasta. Irakissa se on Ninevehin muinainen kaupunki (wiki: Nineveh) lähellä Mosulia. Syyriassa yksi viidestä paikasta on Palmyran muinainen kaupunki (wiki: Palmyra) keskellä Syyriaa. Näillä kuudella paikalla on planetaarinen tärkeys.

Kuten aikaisemmin sanoin 2017 huhtikuu oli hyvin kireä kuukausi. Tuona huhtikuuna KT:lla oli erityinen Syyrian operaatio. Operaatio onnistui.

Elämme virallisen huuhaa -informaatiomeren laineilla, jossa on siellä täällä totuudenmukaisen informaation saaria, tukevaa maaperää.

Niinpä.

---

Nyt soi: Porcupine Tree - Lazarus

Anonyymi kirjoitti...

"Se johtaa siihen, että monet miehet alkavat ajatella a) Kaikki naiset ovat enemmän tai vähemmän vastenmielisiä, ja jos minä muodostan ylipäätään suhteen naiseen, se on pelkkä hyöty- tai hyväksikäyttösuhde. b) Suomalaiset naiset ovat vastenmielisiä. Ulkomaalaiset naiset kaukaisesta maasta ovat ihania. Jos muodostan ollenkaan suhdetta naiseen, sen on oltava ulkomaalainen nainen kaukaa."

Tämäntyyppiset jutut ja ajatusmallit ovat tulleet Suomen blogosfääriin ja nettiin alunperin angloamerikkalaisilta sivustoilta. Mutta niinhän se on, että kaikki on peräisin Amerikasta.

Yksi ajankohtainen eräänlainen "miesaktivisti-sivusto" on Return Of Kings. Kyseinen sivusto yleistää useissa artikkeleissaan, kuinka suurin osa (80%) länsimaisista naisista on onnettomia lutkia (jo artikkelien nimet ovat tyyliin "10 Reasons You Should Never Marry A British Woman", "24 Reasons Why Western Women Are So Unhappy", "What Is Wrong With Swedish Women", "American Women Have Lowered Themselves For Sexual Objects", jne). Nuo sivustot levittävät valkoisiin naisiin halveksivasti suhtutuvaa asennettaan pikkuhiljaa myös länsimaiden ulkopuolelle.

Toisaalta nuo sivustot opastavat miehiä, kuinka taivutella satunnaiseen seksiin vastahakoisesti suhtautuva nainen suostumaan, ja kuinka päästä sänkyyn mahdollisimman monien naisten kanssa. Siis lutkat toimivat eräänlaisena harjoitusalustana, samalla kun mies "kasvaa maskuliiniseksi alfamieheksi", joka sitten joskus kolmi-nelikymppisenä valitsee itselleen täydellistä kauneutta hipovan naisen kaikkien maailman kansojen naisten joukosta.

Monia tuon kaltaisia sivustoja kuvaa hyvin sana ristiriitainen. Toisaalta välillä noissa artikkeleissa ihaillaan esim. musliminaisten "säädyllisyyttä", toisaalta kyseisen sivuston foorumilla ja artikkeleissa on säännöllisesti pohdintaa siitä, kuinka voisi päästä makaamaan noiden "säädyllisten" musliminaisten kanssa. Ihaillaan heitä, mutta halutaan yhtä aikaa "pilata" heidät. Olen nähnyt ROK:ssa myös artikkelin, jossa opastetaan kuinka valehdella ja manipuloida uskovaista, kristittyä naista, tutustua häneen seurakunnassa ja päästä sänkyyn sitten. Tuon artikkelin lopussa oli vieläpä sanonta, että "kaikki on sallittua sodassa ja rakkaudessa".

Toisaalta noissa artikkkeleissa "kauhistellaan" sitä, kuinka alhainen valkoisten syntyvyys on, mutta suurin osa noiden sivustojen kommentoijista ja kirjoittajista on vapaaehtoisesti lapsettomia miehiä, jotka tuhlaavat vuosikausia sekä omaansa että naisten aikaa. Veikkaan, että lukijoissa on myös kokemattomia nuoria poikia, joiden kosketus naisiin on lähinnä nettiporno. Millainen maailmankuva syntyy sellaisille nuorille pojille?

Jos jutun aiheena on kuinka päästä sänkyyn tai (harvoin) naimisiin esim. ukrainalaisen naisen kanssa, niin jutussa on jostain kuvapankista poimittu kuva, jossa poseeraa viimeisen päälle meikattu 20-25 pin up -malli korkeissa koroissa. Jos juttu käsittelee feministejä, niin siinä on monessa Alt Right -videossa ja -jutussa esiintynyt sama punatukkainen nainen, jolla on hurja ilme kasvoillaan. Todellisuudesta luodaan hyvin vääristynyt ja mustavalkoinen kuva.

Myös jotkut suomalaiset nettikommentoijat ovat imeneet itseensä juttuja noista tyyliin "alpha fuxs beta buxs". Myös suomalaisissa vaihto-oikeiston kommentoijissa on mustavalkoisuutta. Jos useimmilla nuorilla naisilla on tuttavapiirissään joku komea ja varakas mies, jonka kanssa harrastaa seksiä, niin miksi niin hurjan iso prosentti ei harrasta seksiä kenenkään kanssa? Miksi akateeminen työttömyys on kymmeniä tuhansia, jos kaikki naiset tuntevat kerran jonkun alfan, joka voisi vähän avittaa elämässä?

Se millaista elämä ja kulttuuri on jossain Los Angelesissa yleistetään ROK:ssa koskemaan koko maailmaa, ihan kuin nuorten naisten elämä ja deittikulttuuri (jos sitä edes on) olisi täysin samanlaista kaikkialla Los Angelesista Äkäslompoloon ja Pohjois-Ruotsin pikkukuntiin.


Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Yksi todella yleinen harhaväite/harhakuva jota levitetään laajasti sekä Suomen että ulkomaiden vaihtoehto-oikeiston kanavissa on, että länsimaiden syntyvyys on matala, koska naiset EIVÄT HALUA lapsia, koska ura on heille niin tärkeä. "Puolet suomalaisista naisista ei halua enää synnyttää lapsia", jne.

Tämä ei pidä paikkaansa. Esim. suomalaiset naiset haluaisivat 2.6 lasta ja saksalaiset 2.3. Monilla ei myöskään ole mitään hienoa uraa, ja kouluttautuminen on oikeastaan pakollista, koska jos jumittuu vanhempien peräkammariin, niin silloin ei ainakaan tutustu kumppaniehdokkaisiin tai ylipäätänsä muihin ihmisiin. Pikemminkin syrjäytyy.

Vaihtoehto-oikeiston kanavissa kritisoidaan kuvitteellista uranaistyyppiä, joka ostelee manoloita 3000 euron kuukausituloilla ja kilistelee shamppanjaa, mutta ihan oikeasti: mitä nuorten naisten oikein pitäisi tehdä länsimaissa? Ja kuinka moni 20-30-vuotias nuori mies kykenee ja haluaa kustantaa perheelleen esim. oman asunnon? Taloudellinen epävarmuus lykkää myös miesten lastenhankintaa, ja vaikuttaa siten myös naisiin. Kyse ei ole pelkästään siitä mitä naiset valitsevat, kyse on myös mitä miehet valitsevat.

Naisten valintoihin vaikuttaa väkisinkin myös se, mitä miehet haluavat. Monet valkoisista miehistä ei halua lapsia kovin nuorella iällä, ja useimmat naiset eivät tietenkään halua huijata ketään isäksi. Monelle parikymppiselle miehelle tärkeintä on vielä kaljabaarit ja niissä riekkuminen kavereiden kanssa. Askel on kevyt ja mieli keskittyy hauskanpitoon.

Syitä on monia.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

nuorten miesten ja naisten pitäisi mennä naimisiin suunnilleen 18 -vuotiaina, ja hankkia pian sen jälkeen ensimmäiset lapset. 18 -vuotiaina ihmiset ovat toki vielä lapsosia, mutta siinä iässä heille ei ole vielä kertynyt kaikenlaista kuormittavaa taakkaa ja estettä, joka vaikeuttaa yhteensopimista; jatko-opiskelu- ja työuraa, piintyneitä tottumuksia ja vakiintuneita harrastuksia, omaisuutta, parisuhdehistoriaa, ehkä satunnaisia yksittäisiä lapsia aiemmista suhteista, jne. 18 -vuotiaat voivat kasvaa yhteen, ja rakentaa yhdessä yhteisen perhemaailman ja tulevaisuuden.

LS kirjoitti...

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

Kuva 4

LS kirjoitti...

LS: ERÄS STRATEGIAN OPPITUNTI – MINNE MENET, VALKOINEN ROTU? (III)

2018.04.12

ACT I: PROLOGI
ACT II: DEMOGRAPHICS ARE DESTINY
ACT III: GENOCIDE THROUGH REPLACEMENT
ACT IV: U.K.
ACT V: SUOMI
ACT VI: EPILOGI

ACT I: PROLOGI

Noin 10 vuotta sitten törmäsin Gates of Vienna -sivustolla tähän kuvaan. Se kuuluu tähän tekstiin: Europe After The Hudna Of Lausanne 2067 - Russia And The Caliphate Sign Non-Aggression Pact (2005-09)

Tuo idea jäi muhimaan päähäni. Mietin, että on todella mustaa ironiaa – kommunismi oli sittenkin tavallaan hyväksi Itä-Eurooppalle.

LS kirjoitti...

ACT II: DEMOGRAPHICS ARE DESTINY

Pikakelaus vuoteen 2018. Itä-Eurooppa on säilynyt suhteellisesti hyvinkin valkoisena. Visegrád Four (Puola, Unkari, Tšekki, Slovakia) -maat tiedostavat hyvin tilanteen ja ovat keihäänkärkenä EU:n ei-valkoista maahanmuuttoa vastaan.

Siirrytään Länsi-Eurooppaan, USA:an, Kanadaan, Australiaan ja Uuteen-Seelantiin.

Uusi-Seelanti. Wiki: Demographics Of New Zealand

At the latest census in 2013, 74.0 percent identified as European

Australia. Wiki: Asian Australians

At least 2,665,814 (2016) 11.82–16.15% of Australia's population.

2001: 982,519
2006: 1,696,568 +72,7%
2016: 2,665,814 +57,1%


USA. Wiki: Non-Hispanic Whites

61.27% of the total U.S. population (2016)

Non-Hispanic white % of population (2016) by U.S. State:
California 37.7%
Florida 54.9%
Texas 42.6%


WaPo - Will Texas Become Another Brick In The Democrats’ Blue Wall?

The “blue wall” — the 18 states and the District of Columbia that have voted Democratic in at least six consecutive presidential elections — today has 242 electoral votes. Texas, which is not a brick in this wall, has 38 electoral votes. After the 2020 Census, it probably will have 40, perhaps 41. Were Texas to become another blue brick, the wall — even if the 2020 Census subtracted a few electoral votes from the current 18 states — would have more than the 270 votes needed to elect a president.

HuffPo - Florida Could Be The GOP Waterloo In 2018 And 2020

For 2020, the importance of Florida’s gubernatorial election really can’t be overstated. Florida has been governed by Republicans (starting with Jeb Bush of the 2000 election fame) since the late 1990s and has both stringent voter ID laws and voter discrimination and is one of only a handful of states with a lifetime ban on felons voting. Currently, over 20% of Florida African American men can’t vote – more than enough to sway a major election, even leaving Puerto Rican immigrants out of the equation. If a Democrat won the Florida governorship and either blanket rescinded this law or manually began restoring former felon’s right to vote, as Terry McAuliffe did in Virginia over the last two years, it would potentially restore well over a quarter-million mostly Democratic voters to vote in 2020. […]

If Florida were to become a reliably Democratic state starting in 2020, it would in turn radically alter the Presidential map for decades to come. That would put Democrats at over 267 electoral votes even without states Ohio, Arizona, North Carolina, Iowa, Wisconsin, and Pennsylvania combined


Illegal Aliens Quietly Being Relocated Throughout U.S. On Commercial Flights

LS kirjoitti...

Kanada. VertigoPolitix - The Clandestine Relocation Of Illegal Migrants (2018-02)

Canada flies in at taxpayer’s expense some 300 000 undocumented migrants from Mideast and Africa each year.

UK. Wiki: Demographics Of UK

2011 Whites: 87.17%. 2011 on vanha luku, ja 2018 luku on selvästi pienempi. Mutta kuvaavampaa on (näillä vanhoillakin tiedoilla) muiden ryhmien kasvu 2001 -> 2011:
Indian: +37.82%
Pakistani: +57.09%
Bangladeshi: +59.51%
Chinese: +75.08%
Asian Other: +247.98%
Black: +65.80%

Ranska. Tämä video kertoo Ranskasta oleellisen: Lauren Southern - The Streets Of Paris (2017-07)

Saksa. What I do see when I look out my office window is a solid 35% of everyone walking by is either from Africa, the Middle East or south-central Asia (think Afghanistan/Pakistan).

I look at the "first day of school" pictures posted by co-workers of all the kids in the class with their Zuckertüten, and I count how many are black/brown. In many schools here its over 3 in 4 kids. I hear less and less German in the S-Bahn and more and more arabic. I see play grounds getting built that are Mosque-themed and I look at the average age of the "domestic" white population: 45+. Average age of these people is less than 30.

If this fiat ponzi can continue for another decade, and we experience von Mises' blow-off top -- basic demographics will make ethnic Germans under 40 a minority in their own country BEFORE 2025.

- Haus-Targaryen (2017-11)

Ennen 2025 eli 2024. Nyt on 2018 eli vain 6 vuotta.

Huomionarvoista on myös, että Suursulttaani Recep Tayyip Erdoğan a.k.a. Loose Cannon a.k.a. Backstabber yrittää kasvattaa Saksan turkkilaisvähemmistöä nopeasti. Tämä tietenkin lisää Turkin valtaa Saksaa kohtaan.

Ruotsi. Wiki: Islam In Sweden

A 2017 Pew Research report documents Muslim population at 8.1% of the total population of Sweden of 10 million (approximately 810,000).

Wiki: Immigration To Sweden

There are no exact numbers on the ethnic background of migrants and their descendants in Sweden as the Swedish state does not base any statistics on ethnicity. This is however not to be confused with the migrants' national backgrounds which are being recorded.

In 2016 1,784,497 residents were foregin born


Wiki: Sweden’s Vulnerable Areas

LS kirjoitti...

ACT III: GENOCIDE THROUGH REPLACEMENT

Käyn tässä lyhyesti läpi neljä tekijää joiden yhteisvaikutus nopeuttaa GTR-prosessia (Genocide Through Replacement) huomattavasti.

A. Massiivinen ei-valkoinen maahanmuutto valkoisiin maihin (sekä laillinen että laiton)

B. The Curley Effect

James Michael Curley, a four-time mayor of Boston, used wasteful redistribution to his poor Irish constituents and incendiary rhetoric to encourage richer citizens to emigrate from Boston, thereby shaping the electorate in his favor. As a consequence, Boston stagnated, but Curley kept winning elections.

The Curley Effect ei vaikuta ainoastaan oikeisto-vasemmisto -akselilla vaan myös etnisesti: Ensin Detroit ja nyt California.

The Curley Effect: Why The Left Wants Open Borders

C. White Flight

WF etenee neljässä vaiheessa:
1. Kaupunginosasta toiseen
2. Kaupungista/kunnasta toiseen
3. Osavaltiosta/provinssista toiseen
4. Maasta pois

Vaiheissa 2-4 WF vahvistaa The Curley Effect:iä (kunnallisvaalit, osavaltion/provinssin vaalit, liitovaltion/eduskunnan vaalit)

D. (Real) Total Fertility Rate

Wiki: List Of Countries By TFR

Maakohtainen, nimellinen TFR on periaatteessa on ihan hyvä yleismittari. Esim. Saksan TFR on 1.4-1.5. Ongelma on siinä, että se ei erittele valkoisten TFR:ää (lähellä 1.0) ja ei-valkoisten TFR:ää (>1.5). Siksi tarvittaisiin eräänlainen reaalinen TFR joka ottaa huomioon edellämainitun asian lisäksi naisten synnytysiän ja lasten puolisoiden haun aiemmista kotimaista.

Otetaan erittäin yksinkertaistettu esimerkki:

i) Neljä valkoista pariskuntaa (yht. 8). Keskimääräinen synnytysikä 30v. Nimellinen TFR: 1. Hetkellä t=0 (vuotta) neljälle pariskunnalle syntyy kullekin yksi lapsi (yht. 2 tyttöä ja 2 poikaa). [Myöhemmin lapset kasvavat aikuisiksi ja muodostavat 2 pariskuntaa.] Hetkellä t=30 (vuotta) kahdelle pariskunnalle syntyy kullekin yksi lapsi (yht. 1 tyttö ja 1 poika). [Sama.] Hetkellä t=60 (vuotta) pariskunnalle syntyy yksi lapsi (yht. 1).

ii) Neljä ei-valkoista pariskuntaa (yht. 8). Keskimääräinen synnytysikä 20v. Nimellinen TFR: 4. Hetkellä t=0 (vuotta) neljälle pariskunnalle syntyy kullekin neljä lasta (yht. 8 tyttöä ja 8 poikaa) [Myöhemmin lapset kasvavat aikuisiksi ja kullekin haetaan puoliso vanhempien aiemmasta kotimaasta.] Hetkellä t=20 (vuotta) seuraava sukupolvi synnyttää 128 lasta [Sama.] Hetkellä t=40 (vuotta) seuraava sukupolvi synnyttää 512 lasta [Sama.] Hetkellä t=60 (vuotta) seuraava sukupolvi synnyttää 2048 lasta.

LS kirjoitti...

ACT IV: U.K.

Teoriasta käytäntöön. Tässä on UK:lle How-To -manuaali hoitaa homma kotiin:

----

Aloita tarkoituksella massiivinen ei-valkoinen maahanmuutto (sekä laillinen että laiton) UK:hon ja anna sen kestää vuosikymmeniä.

Tee monikultturismista maan virallinen uskonto (islamin ohella).

Aloita (korkea)kouluissa anti-White (anti-racism) ja LGBTQ -aatteiden pakkosyöttö, mutta syötä jälkimmäistä ainoastaan valkoisille oppilaille. Bonuspisteitä jos pystyt aloittamaan tämän jo lastentarhoissa. Laillista ja rohkaise valkoisia lapsia tekemään suokupuolenvaihdosleikkauksia. Muuta lakeja niin ettei vanhempien lupaa tarvita. Kiellä lailla omien lasten kotiopetus.

Luo ilmapiiri jossa valkoiset tytöt ja nuoret naiset tuntevat itsensä rasisteiksi elleivät he ole harrastaneet seksiä vähintään yhden ei-valkoisen kanssa.

Rohkaise valkoisia tyttöjä ja nuoria naisia seurustelemaan ja menemään naimisiin ei-valkoisten miesten kanssa.

Aloita (korkea)kouluissa radikaalin feminismin tuputtaminen, mutta pidä fokus valkoisissa tytöissä ja nuorissa naisissa.

Aloita (korkea)kouluissa vihreän aatteen tuputtaminen, mutta pidä fokus valkoisissa: Valkoisten on tärkeää olla hankkimatta lapsia koska hiilijalanjälki; samalla on tärkeää kasvattaa UK:n hiilijalanjälkeä massiivisella ei-valkoisella maahanmuuttolla.

Pyri kaikin mahdollisin keinoin saada valkoisten syntyvyys romahtamaan.

Pidä todelliset demografiset projektiot valtion salaisuutena ja levitä julkisuuteen vääristeltyjä demografisia projektioita.

Rohkaise valkoisia olla tulematta UK:hon. Happohyökkäykset valkoisia (turisteja) vastaan ovat bonusta ja plussaa. Anna maahantulokielto tunnetuille Identitarian -liikkeen hahmoille kuten Martin Sellner ja Brittany Pettibone. Roiski maahantulokieltoja myös muihin suuntiin kuten Roosh V ja Lauren Southern.

Rohkaise ja helpota valkoisten maahanmuuttoa pois UK:sta.

Aloita sananvapauden rajoittaminen, mutta pidä fokus “äärioikeistossa.” Pidä määrittelyvalta itsellä siitä mikä on “äärioikeistoa” ja sovella sitä mielivaltaisesti. Ala siirtämään maalitolppia kunnes esim. Tommy Robinson on “äärioikeistoa.” Säädä laki jossa pelkästä “äärioikeistolaisella” internetsivulla vierailusta voi saada 15 vuoden vankeustuomion.

1984:stä ja Brave New World:ista voi napata sopivia ideoita.

Kun no-go zoneja ilmestyy lisää alkavat siellä ei-valkoiset asukkaat vallata/varastaa valkoisten asuntoja. Kun se alkaa tapahtumaan joko katso muualle (de facto) tai suoraan laillista se (de jure).

Kerää kaikki aseet pois jolloin ainoastaan rikollisille jää aseita. Vaikka aseet kerätään myös (lainkuuliaisilta) ei-valkoisilta, niin tämän todellinen tarkoitus on tehdä valkoisista puolustuskyvyttömiä.

Täytä mahdollisimman nopeasti poliisin ja armeijan rivit ei-valkoisilla – valkoisten osuus pitää tiputtaa mahdollisimman nopeasti mahdollisimman pieneksi (Affirmative Action jos ei muuten irtoa). Varmista, että jos (poliisiissa tai armeijassa) yksikin valkoinen sanoo edes pienen puoli-rasistisen vitsin, hän saa välittömästi potkut.

Militarization of Police on tärkeää.

Aloita hyvissä ajoin esim. pysäköinninvalvojien ja vartijoiden akkreditointi jotta ne pystyvät hoitamaan poliisin töitä poikkeusoloissa. Tämä siitä syystä koska melkein kaikki poliisit tarvitaan kentälle (armeijan lisäksi) tulevaa konfliktia/sisällissotaa varten.

[Jaetaan valkoiset karkeasti kahteen osaan: Oikeisto ja monikultturistinen (viher)vasemmisto.] Suoritetaan tarvittavat Feasibility Studies ja todetaan, että – kyllä – tuleva konflikti/sisällissota on hyvinkin voitettavissa. Se on 4 vastaan 1: Valkoinen vasemmisto, ei-valkoiset, poliisi & armeija vastaan valkoinen oikeisto. Eli voitto kotiin.

LS kirjoitti...

ACT V: SUOMI

Osa 1

Käyn tässä lyhyesti läpi eräitä positiivisia ja negatiivisia tekijöitä.

Negatiivisia tekijöitä.

1. MSM
2. Yliopistojen mokutukseen liittyvät professorit
3. Valtion johtavat mokutukseen liittyvät virkamiehet
4. Mokupuolueet (kaikki paitsi PS ja KD)
5. KHO (KHO:n nykyinen presidentti on Halosen nimittämä)

Tämä The Unholy Five muodostaa eräänlaisen suljetun järjestelmän (Closed System) jossa piiri pieni pyörii ja kavereilta saa tukea. Jos MSM tekee uutisia/raportaaseja niin se saa kätevästi asiantuntijalausunnot professoreilta (2), virkamiehiltä (3) ja KHO:lta. Kun mokupuolueet suunnittelevat uutta lakia niin ne saavat kätevästi vetoapua MSM:ltä sekä sopivat asiantuntijalausunnot (2, 3, 5). KHO tulkitsee lait mahdollisimman mokuttavasta näkökulmasta. Mokupuolueet nimittävät KHO:n ja virkamiesten (3) johtoon sopivat henkilöt.

6. Koulujen opetussuunnitelmat

The Unholy Five on muokannut opetussuunnitelmat oman maun mukaiseksi. Yritys indoktrinoida ja aivopestä suomalaisia lapsia mokutuksella on vastenmielistä. Tässä on myös se kyyninen tarkoitus yrittää luoda tulevaisuuden äänestäjiä mokupuolueille.

Positiivisia tekijöitä.

1. Internet (+some+viral)

MSM:n kultaiset vuodet ovat ohi – monopoli on kuollut. Some+viral -ilmiö on mielenkiintoinen koska sitä ei voi ennustaa. Mutta potentiaali on tässä positiivinen kun se on IIC:n (Immigration Industrial Complex) skandaaleihin liittyvä. Toinen hyvä some+viral -kohde on iskeä vihollisen heikkoihin kohtiin kuten esim. VertigoPolitix - Whiteshift - Marketing The Acceptance Of White Genocide (2018-03)

2. Resiliency & Antifragility (wiki: Antifragility)

Huonommasta parempaan: Fragile -> Robust/Resilient -> Antifragile

Resiliency ilmenee esim. kun YouTube ja Twitter yrittävät sensuroida Alt-Right ja Indentitarians -liikkeiden jäseniä. He reagoivat vaihtamalla uusiin alustoihin kuten gab.ai ja vaihtoehtoiset videopalvelut.

Antifragility ilmenee esim. Jussi Halla-ahon oikeuden tuomiossa jonka seurauksena Scripta keräsi lisää uteliaita lukijoita.

Toisaalta suomalaista MSM:ää leimaa nimenomaan Fragility. MSM käyttää aina samoja harvoja ulkomaisia ja kotimaisia lähteitä sekä tekee moku-uutiset yleensä samalla paatoksella.

3. Armeija

Kysymys: Nyt vuonna 2018 mitkä ovat kaksi tärkeintä syytä asevelvollisuusarmeijalle Suomessa? Vastaus:
(i) Maanpetoksellinen mokuhallitus voisi kääntää pienen ammattiarmeijan omaa kansaa vastaan. Sen sijaan kansanarmeijaa ei voi oikein kääntää kansaa vastaan.
(ii) Armeija vähän karaisee suomalaisia miehiä (erityisesti henkisellä puolella) ja täten vähentää (ruotsalaisten miesten kaltaista) nössöytymistä. Se myös vähän koventaa miesten arvoja (vs pehmeät arvot). Jos/kun matut pitää poistaa Suomesta, siihen löytyy helpommin sellaista talvisodan henkeä.

4. Poliisi

Poliisin sisäänpääsyvaatimukset ovat korkeat ja rivit koostuvat suomalaisista.

5. Aseet

Suomessa on noin 1.5 miljoonaa asetta yksityishenkilöillä. Tämä tarkoittaa myös että merkittävä osa äänestäjistä on aseenomistajia.

6. Suomen kieli

Suomen kieli on siitä erikoinen, että se on osittain allerginen small talkille ja BS:lle. Suomen kieli on suorapuheinen. Tämä vähentää mokutuksen tehoa.

LS kirjoitti...

Osa 2

Yksi asia on erittäin tärkeä: Suomen sähköverkko (terrorismi, anyone?). Tämä MOT:n dokumentti on erittäin tärkeä, ja se kuuluu jokaisen yleissivistykseen:

MOT - Suomi Polvilleen 15 Minuutissa

Osa 3

Palataan tähän prologin kuvaan. Eli toisinsanoen mihinkä suuntaan asiat ovat tällä hetkellä kehittymässä. Tarkastellaan seuraavaksi tätä mahdollisena skenaariona.

Länsi (Länsi-Eurooppa, USA, Kanada, Uusi-Seelanti & Australia) ei-valkoistuu ja islamisoituu nopeaa tahtia. Viimeisiksi valkoisiksi linnakkeiksi maapallolla jäävät Itä-Eurooppa ja Venäjä (ja ilmeisesti Islanti). Mitä järkeä tässä tilanteessa on esim. valkoisen kristityn Puolan ja ei-valkoisen islamistisen UK:n olla samassa NATO-liittoumassa? Ei mitään. Ei-valkoiset islamistiset UK ja Ranska ovat lisäksi ydinasevaltoja. Itä-Eurooppa ei ainoastaan eroa NATO:sta vaan suorastaan anoo sotilasliittoumaa Venäjän kanssa. Ja EU hajoaa omaan mahdottomuuteensa. Islamilla on tunnetusti veriset rajat. Syttyy kylmä sota 2.0 eli Länsi-Euroopan ei-valkoiset islamistiset maat vs Itä-Euroopan ja Venäjän ”Valkoinen Liittouma.” Veri on vettä sakeampaa.

Suomella on tässä riittävän hyvät kortit. Suomella on tässä tilanteessa edelleen edellytykset pysyä liittoutumattomana. [Ruotsista on tullut Ruotsistan, Tanskasta Tanskastan, Norjasta Norjastan ja Saksasta Saksastan.] Itämeren turvallisuus nousee Suomen prioriteetiksi. Itämeren Suomelle ystävälliset maat eli Venäjä, Viro, Latvia, Liettua ja Puola. Itämeren Suomelle neutraalit ja/tai vihamieliset maat eli Ruotsistan, Tanskastan ja Saksastan. Venäjä pitää edelleen meri- ja ilmakäytävän auki Pietarista Kaliningradiin. Tämä sopii Suomelle hyvin, ja Suomen kannattaa tehdä meriliittouma Venäjän kanssa Suomenlahden alueella. Näin Suomi saa turvattua tärkeän Etelä-Suomen rannikkoalueen. Suomen raja Ruotsistanin (614 km) ja Norjastanin (736 km) kanssa on haaste, ja Suomella on oltava siellä uskottava puolustus.

LS kirjoitti...

ACT VI: EPILOGI

Kirjoitin tämän tekstin koska yllättävän harva näyttää tajuavan tämän asian, ja vielä harvempi puhuu/kirjoittaa siitä.

Suomi tarvitsee pääministeriksi (ei presidentiksi) uuden Risto Rytin: Katson juuri sinua, Jussi Halla-aho. Lisäksi Suomi tarvitsee uuden A. F. Airon.

LS kirjoitti...

Tämä saattaa näyttää sekavalta ja ristiriitaiselta joten avataan tätä. Maahanmuuttoon ja demografiaan liittyvä Timeline on negatiivinen, ja aika siinä on meitä vastaan. Sen sijaan korkeamman tason planetaarinen (koko maapalloa koskettava) Timeline on positiivinen, ja aika siinä on meidän puolella. Eli tässä pitää pelata aikaa.

----

Jos Trumpin toiminta vaikuttaa ajoittain sekavalta, niin se johtuu siitä, että sekä negatiiviset että positiiviset ryhmät taistelevat Trumpin huomiosta. Välillä positiiviset ovat niskan päällä, välillä negatiiviset.

Yksi monista asioista on nyt lähestyvä Iran Deal jonka takaraja on toukokuun 12. päivä.

Anonyymi kirjoitti...

Viime aikoina (myös tässä blogissa on ollut paljon puhetta suomalaisten syntyvyydestä). Mielestäni yksi ongelma, joka aiheuttaa liian vähäisen syntyvyyden on se, että (kuten kaikissa länsimaissa) myös Suomessa on luovuttu järjestetyistä avioliitoista.

Monissa kulttuureissa (kuten Lähi-idän maissa) edelleen suositaan niitä. Niiden edut (joiden takia myös suomalaisten ja muiden eurooppalaisten kannattaisi palata niihin) ovat länsimaiseen puolisonhakuun (ja "rakkausavioliittoihin") verrattuna seuraavat:

- Matchmakerin/polisonvälittäjän avulla haetaan nimenomaan AVIOPUOLISOA, ei jotain epämääräistä seurustelukumppania, jonka kanssa seurustelu EHKÄ SAATTAA joskus (esim. 10-15 vuoden päästä) johtaa avioliittoon tai sitten ei. Kaikki osapuolet tietävät, mistä pelissä on kyse, ja mitä puolisot haluavat avioliitolta ja toisiltaan.

- Prosessi on huomattavasti lyhyempi, selkeämpi ja avoimempi verrattuna länsimaisiin järjestelmiin. Myös sitä keskitetympi, mitä tunnetumpi puolisonvälittäjä on, ja mitä enemmän hänellä on asiakkaita.

- Ihmiset eroavat toisistaan paljon muun muassa introverttiyden/ekstroverttiyden, sosiaalisten verkostojen laajuuden ja muiden ominaisuuksien osalta. Organisoitu puolisonvälitys helpottaisi myös ei-niin-supersosiaalisten puolisonlöytämistä, joita on kuitenkin paljon tässäkin yhteiskunnassa.

- Esim. työ tai opiskelu saattaa viedä niin paljon aikaa ja voimia, että on vaikea keskittyä muihin asioihin. Puolisonvälitys helpottaisi paljon myös tässä tilanteessa.

- "Rakkaudella" ja intohimolla on taipumus laimeta ajan kuluessa. Kun avioliitto ei perustu intohimoon ja hormonimyrskyyn, vaan sen ensisijainen tarkoitus on saattaa toisilleen sopivat ihmiset yhteen ja pitää yllä oman ryhmän jatkuvuutta, intohimon ylläpitämiseen liittyvä stressi vähenee. ("Rakastaako hän vielä minua???"). Jos suhde perustuu pelkkään intohimoon, niin se on aika huono perusta avioliitolle, ja varsinkin nykyaikana monet alkavat katselle aidan toiselle puolelle, kun intohimo alkaa laimeta.

- Vaikka avioliitto perustuisi nykyistä enemmän "järjelle", puolisot silti kiintyisivät toisiinsa yleensä ajan mittaan (koska he valitsivat toisensa vapaaehtoisesti ja halusivat toisensa myös fyysisellä tasolla), ja mahdollisesti kirsikkana kakun päällä, jopa ehkä rakastuisivat toisiinsa. Rakastuminen ei olisi kuitenkaan ahdistava pakkovaatimus.

- Organisoitu puolisonvälitys Lähi-idän ja Intian malliin pakottaisi ihmiset miettimään, mitä he oikeasti haluavat elämältä ja avioliitolta. Nykyäänhän monien miesten asenne esim. lastenhankintaa kohtaan on tyyliin: "en tiedä haluanko". On kaikenlaista epämääräisyyttä, kun yhteiskunta tai kulttuuri ei pakota valitsemaan ja ottamaan vastuuta. Teini-ikä jatkuu kunnes keski-ikä koittaa.

- Myös arkojen ja ujojen ihmisten (etenkin miesten) olisi helpompaa löytää kumppani, kun kaikki ei ole pelkästään omasta panoksesta kiinni. Nythän monien ujojen ja arkojen miesten passiivisuus tulkitaan naisten taholta kiinnostuksen puutteeksi. Miestä ei kiinnosta naiset.

Timo Hännikäinen haaveili Ilman-pamfletissa yhteiskunnasta, jossa heterot (myös naiset miehille) voisivat sanoa toisilleen homojen tapaan ilman tuomitsemista: "Olet kivan näköinen nainen/mies. Olisi kiva harrastaa seksiä kanssasi". Parempi vaihtoehto olisi yhteiskunta, jossa naiset ja miehet voisivat avoimesti ilmaista tuttavilleen:"Etsin aviopuolisoa. Voisitko auttaa minua löytämään sopivan? Kun on opiskelukiireitäkin ja muuta stressiä, niin arvostaisin kovasti apuasi".

Järjestetyt avioliitot sekoitetaan toisinaan pakkoavioliittoihin, mutta ne ovat eria asia.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Lisäisin vielä, että konservatiivisemmissa kulttuureissa paitsi avioliitto, myös seksi, on enemmän osa yhteisön jatkuvuutta sen sijaan, etä sen olisi tarkoitus tuottaa vain nautintoa. Ensimmäinen lapsi pannaan usein alulle jo hääyönä, koska suvun jatkaminen on kollektiivinen velvollisuus, johon kaikkien kynnelle kykenevien on otettava osaa. Lännessä taas se, että haluaako naimisiin ja lapsia on liikaa jokaisen oma asia. Osittain tämän takia esim. Suomessa naisten (2.6) ja miesten (ehkä noin 1.6, kuitenkin alle 2.0) toivoman lapsimäärän välillä on niin iso kuilu. Individualismi heikentää yhteisöjen jatkuvuutta. Lännen ongelma on se, että seksi on erotettu suvunjatkamisesta.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

tuohon voisi lisätä sen, että usein myös omat vanhemmat (jos suhde heihin ei ole riitainen) ovat hyviä valitsemaan puolison aikuiselle lapselleen. He tekevät useimmiten viisaampia ja parempia valintoja kuin lapsensa, jotka tekevät valintoja usein ihastuksen, rakkauden tunteen, välittömän "kemian", ja muiden sellaisten triviaalien ja petollisten asioiden perusteella. Sellaisilla suhteilla on taipumus loppua tai kääntyä loppua kohtia silloin kun rakkauden tms. tunne loppuu.

Valkea kirjoitti...

LS,

monien syiden takia vastaaminen viivästyi. Perehdyn teksteihin paremmin huomenna.

LS kirjoitti...

Daily Mail - EU Chief Says Europe Must 'Replace The US' As World Superpower As He Attacks Trump Over Iran Deal And Accuses America Of Turning Its Back On Allies (2018-05)

USA julistaa mahdollisia sanktioita Kanadalle ja Meksikolle. Sanktioita EU:lle, Iranille ja Venäjälle. Kauppasotaa Kiinalle. Vitsi on, että tätä tahtia USA julistaa sanktioita/kauppasotaa puolelle maapalloa.

USA:n ulkopolitiikka on ollut vuodesta 2001 lähtien amatöörimäistä ja omaan jalkaan ampumista. Mutta nyt tämä Amateur Hour on noussut ihan uudelle tasolle.

I. Iran Deal:in rikkominen ja Saksaa vastaan uhkailu/kiristys vaatia Nord Stream 2:n lopettaminen. Tämä ajaa suoraan EU:ta, Irania, Venäjää ja Kiinaa lähemmäksi toisiaan ja suoraan USA:a vastaan. Euraasia, anyone? Kun Venäjä ja Kiina pelaavat shakkia niin USA pelaa twisteriä.

Kirjoitin täällä tästä asiasta neljä vuotta siitten. Kaksi näistä ennustuksista (ajoitus meni pieleen, mutta suunta on oikea):

- ACT V: U.S. ISOLATION

- Saksa kääntyy avoimemmin Itään: Euraasian kauppavyöhyke. Kiina ja Venäjä astuvat esiin johtamaan ja USA:n eristäytyminen jatkuu. NATO:sta tulee hitaasti obsolete.

II. USA:n kuningasidea aloittaa kauppasota Kiinaa vastaan. Kirjoitin tänne neljä vuotta sitten:

II.3. Sano REE Kun Haluat Hyvää

III. USA:n tilanteeseen liittyen kirjoitin silloin: The Entire Stage Is Collapsing.

----

ZH - Russia Deploys Exotic New Weapon: A "Budget Surplus" (2018-05)

South Front - Restoring Strategic Balance - Russia's ‘Invincible’ Nuclear Weapons (2018-05)

JW – US-China Trade War (2018-05)

----

Nyt soi: Something Corporate - Konstantine

Anonyymi kirjoitti...

Tuli mieleen yksi tuore esimerkki tässäkin blogissa keskustellusta etnisestä yhteistyöstä ja -kilpailusta.

Olin yksi päivä syömässä ravintolassa, joka on suomalaisten ja ulkomaalaisten yhteisomistuksessa. Ravintolaan tulee sisälle ulkomaalainen (ja ulkomaalaisen näköinen) mies, joka puhuu englantia ja pitää sinnikkään myyntipuheen albanialaisen tuttavansa/kaverinsa/(sukulaisensa?) puolesta, joka ei osaa sen enempää suomea kuin englantiakaan, mutta joka on "erittäin hyvä työssään". Kyseinen mies ei täsmennä sen enempää miehen työkokemusta. En tiedä onko/oliko kyseisen "lobbaajan" kanssa keskustellut nainen kokonaan vai vain osittain ulkomaalainen, mutta lopulta hän soittaa jollekin ja kertoo suomeksi tästä hakijasta. En tiedä asuuko tämä työtä hakeva albanialainen Suomessa vaiko Suomen ulkopuolella, mutta kova hinku on päästä tänne...Ensin vain yksi työpaikka, joka saa toimia ankkurina. Suomeenhan on tullut myös albanialaisia "turvapaikanhakijoita", jotka yrittävät nyt ilmeisesti jäädä tänne jollain keinolla.

Lähialueella asuu myös suhteellisen paljon aasialaisia, jotka ovat ulkonäön ja kielen perusteella ilmeisesti thaimaalaisia. Samoissa asunnoissa tai samassa pihapiirissä asuvat myös näiden mummot ja papat. Koko lähisuku on tuotu tänne. En usko, että kukaan näistä on mikään huippuosaaja, jota ilman Suomi ei tule toimeen. Onkohan joku naisista kenties käyttänyt kantasuomalaista miestä syöttinä, ja avioliiton yms. avulla jäänyt Suomeen? Ja maksaako Suomen valtio myös näiden vanhusten, jotka tuskin ovat ahertaneet Suomessa, takuueläkkeeen?

LS ja Valkea,
maahanmuuton yksi ongelma on se, että kun moni suomalainen ajattelee maahanmuuttoa, niin hän ajattelee yhtä maahanmuuttajaa ja häntäkin vain lyhyellä tähtäimellä. "Jos haluaa tulla tänne töihin, niin tulkoot". Hän ei ymmärrä, että yksi vetää usein mukanaan monta muutakin. Etninen yhteistyö on tiivistä, ja yhdessä sitten selvitellään, kuinka muutkin lähiomaiset voisi saada Suomeen ja jäämään tänne.

Useimmille suomalaisille maahanmuuttoa ei myöskään psykologisella tasolla oikein ole olemassa, koska valtaosa suomalaisista asuu suhteellisen homogeenisissa maalaiskunnissa tai pienissä kaupungeissa. "Ööö, ai Suomessa on jotain...300 000 ulkomaalaista? No eihän niitä juuri missään näe!".

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Suomalaiset eivät myöskään tiedä/ymmärrä/mieti, miten tiivistä etninen yhteistyö on monien ulkomaalaisten yhteisöissä/ryhmissä verrattuna kantasuomalaisiin. Kantasuomalaiset projisoivat individualisminsa ja hyväntahtoisuutensa myös ulkomaalaisiin, eivätkä ymmärrä/mieti/välitä, että ulkomaalaiset ajattelevat lähinnä omaa etuaan ja sitä, miten voisivat hyödyttää lisää omiaan.

Näkemilläni vanhoilla arabinaisilla on usein huivi tiukalla päässä ja nyrpeä ilme naamallaan.

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

"tuohon voisi lisätä sen, että usein myös omat vanhemmat (jos suhde heihin ei ole riitainen) ovat hyviä valitsemaan puolison aikuiselle lapselleen. He tekevät useimmiten viisaampia ja parempia valintoja kuin lapsensa, jotka tekevät valintoja usein ihastuksen, rakkauden tunteen, välittömän "kemian", ja muiden sellaisten triviaalien ja petollisten asioiden perusteella."

Tosin monet/useimmat vanhemmat ajattelevat nykyään, että "kyllä se on jokaisen ITSE KYETTÄVÄ löytämään itsellee kumppani! Ei se muiden tehtävä ole". Useimpien suomalaisten asenne kaikkeen on hyvin individualistinen/atomisoitunut ja suhteessa muihin suomalaisiin myös itsekäs.

Monilla muilla etnisillä ryhmillä aviopuolison löytäminen on siksikin nopeampi prosessi verrattuna suomalalaisiin, koska sitä ei tarvitse tehdä kokonaan itse, vaan suku ja muu lähipiiri auttaa siinä. Omaa poikaa/tytärtä esitellään sopiville ehdokkaille ja toisinpäin.

Kommentoija

LS kirjoitti...

@Kommentoija,

maahanmuuton yksi ongelma on se, että kun moni suomalainen ajattelee maahanmuuttoa, niin hän ajattelee yhtä maahanmuuttajaa ja häntäkin vain lyhyellä tähtäimellä.

Strateginen ajattelu on valitettavan harvinaista. Minä itse olen melko harvinainen outolinto eli INTJ. Valitettavasti Idiocracy Rules.

He tekevät useimmiten viisaampia ja parempia valintoja kuin lapsensa, jotka tekevät valintoja usein ihastuksen, rakkauden tunteen, välittömän "kemian", ja muiden sellaisten triviaalien ja petollisten asioiden perusteella."

Tosin monet/useimmat vanhemmat ajattelevat nykyään, että "kyllä se on jokaisen ITSE KYETTÄVÄ löytämään itsellee kumppani!


Tämä tilanne ei ole luonnollinen/normaali vaan täällä on tiettyjä mekanismeja jotka hankaloittavat sen tapahtumista. Tässä on kolme tasoa:

1. taso. Tämä on kaikkein voimakkain yhteys kahden ihmisen välillä – yhteys ulottuu [redacted] asti. Tämä on keinotekoisesti estetty ja siitä syystä tämän tyyppinen kohtaaminen ei tapahdu käytännössä ollenkaan.

2. taso. Toiseksi voimakkain yhteys kahden ihmisen välillä. Soulmates (sielunystävät) – yhteys ulottuu [redacted] asti. Tämä on enimmäkseen keinotekoisesti estetty ja siitä syystä kohtaaminen tapahtuu harvoin.

3. taso. Kolmanneksi voimakkain yhteys kahden ihmisen välillä. True Friends – yhteys ulottuu [redacted] asti. Tätä ei ole keinotekoisesti estetty.

LS kirjoitti...

Orlov - Embrace, You Millions! (2018-05)

Last week, while moderating the plenary session at the St. Petersburg World Economic Forum, editor-in-chief of Bloomberg News John Micklethwait said this: “I think the coming together is a tribute to Mr. Putin’s energy and power of persuasion. But it may also just be a sign of Donald Trump’s unique ability to bring people together… without him.” (Laughter. Applause.) [...]

Trump has done a lot to bring the rest of the world closer together, mostly by acting like a moron and by surrounding him with morons. [...] And then Tillerson gets fired (of course!) and replaced with CIA head Mike Pompeo (who is also not a diplomat) and at the CIA Pompeo gets replaced by the torturer extraordinaire Gina Haspel, who can’t travel outside the country for fear of being arrested and charged with war crimes. In the meantime, Trump appoints a fellow-moron by the name of John Bolton to the National Security Council. Bolton is proud of his work in promoting the Iraq war, would no doubt do it all again, nonexistent weapons of mass destruction notwithstanding, and is now itching to start an equally “successful” war with Iran. Another prime specimen is Nikki Haley [...] Most recently, Haley has done everything possible to make sure that the already toxic move of the US embassy to Jerusalem would go off as embarrassingly as possible. [...]

in the meantime, Trump decided to renege on US treaty obligations under the Iran nuclear deal, which was Barack Obama’s only major foreign policy achievement. Mike Pompeo then added insult to injury by voicing twelve impossible demands [...]

But that’s not all. To really finish off his country’s reputation as a worthwhile negotiating partner, the Trump administration has threatened to sanction anyone who does business with Iran, causing much consternation within the European Union, which depends on Iranian oil exports.

LS kirjoitti...

Sauli Niinistö tulee voittamaan presidentinvaalit ensimmäisellä kierroksella 62.7% äänimäärällä (2018-01-06) (kts. päiväys)

LS kirjoitti...

https://yle.fi/uutiset/3-10187200

Ylen puoluekannatusmittaus (2018-05)

KOK 20.2% (-1.3)
SDP 20.0% (-0.2)
KESK 17.0% (+0.7)
VIHR 14.9% (+0.7)
VAS 9.1% (+0.1)
PS 8.5% (-0.7)
RKP 3.7% (+0.2)

Jos minä olisin suvaitsevaisten puolella oleva strategi, minä tekisin juuri näin. Tämä ei ole vaikeaa! Päinvastoin – tämä helppoa kuin heinänteko. Tässä ei tarvitse tehdä kuin vain kaksi asiaa: Väärennä ääntenlaskennan ja galluppien tulokset. Ja siinä se!

Kun PS hajosi Soini menetti kontrollin – PS muuttui oikeasti kansallismieliseksi puolueeksi. PS muuttui vaaralliseksi. Mitä tapahtui gallupeissa? PS:n kannatus romahti ja on tullut kokoajan alas. Toki siihen tarvittiin sopiva syy – Plausible Deniability – ja puolueen hajoaminen kelpasi kätevästi siihen. Tällä hetkellä suunta (Trajectory) näyttää siltä, että PS:n kannatus “ajetaan” jonnekin viiden prosentin tuntumaan ennen vaaleja.

Tarkastellaan erästä skenaariota seuraavaa hallitusta varten. Vihreiden kasvu säilyy vakaana ja se kasvaa 14.9% -> 18%. Vasemmistoliitto jatkaa kasvuaan 9.1% -> 10%. RKP jatkaa kasvuaan 3.7% -> 4%. SDP säilyttää kannatuksen samana 20%. 18+10+4+20=52%. SDP, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP muodostavat seuraavan haalituksen.

LS kirjoitti...

https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/hinta-ei-ole-esteena-saksalaiset-pakenevat-pakolaisia-unkariin-taalla-kukaan-ei-tule-ahdistelemaan/6931132#gs.OOlTs=E

MTV - Saksalaiset pakenevat pakolaisia Unkariin – "Täällä kukaan ei tule ahdistelemaan" (2018-06)

Huokaus. Tarina etenee käsikirjoituksen mukaan ja näemme nyt seuraavan episodin. White Flight siirtyy neljänteen vaiheeseen (maasta pois) ja samalla The Curley Effect napsahtaa päälle täydellä teholla (mokupuolueiden kannatus kasvaa).

---

Nyt soi: If These Trees Could Talk - Red Forest

LS kirjoitti...

USA:n ei-valkoistuminen etenee nopeasti.

KUVA: US: 0-4 Year Olds Who Are Non-Hispanic Whites - All States

Valkoisten 0-4 vuotiaiden osuus:
- US 50.4%
- vähintään 90% -> 0 osavaltiota
- vähintään 80% -> vain 4 osavaltiota
- vähintään 70% -> vain 15 osavaltiota
- alle 50% -> 13 osavaltiota
- Hawaii 15.2%
- D.C. 24.6%
- New Mexico 24.8%
- California 25.4%
- Texas 31.6%
- Nevada 37.5%
- Arizona 39.6%
- Florida 42.5%
- New York 47.7%

VertigoPolitix - The Fall Of California

LS kirjoitti...

Tämän videon tiedoista riittävän suuri osa on oikein (vaikkakin silti videon tideoista ei-triviaali määrä on väärin). Tärkein avainkohta on kohdassa 10:15 – 10:38:

Q - The Plan To Save The World (2018-06)

LS kirjoitti...

Tämän videon lopussa on vinkki siitä mitä KT tekee:

In-Shadow - A Modern Odyssey (2017-11)

LS kirjoitti...

Minister says 300,000 new immigrants a year is Canada's 'new normal' (2017-10)

The government's plan for annual immigration levels, which was set at 300,000 for this year, is expected to be tabled in the House of Commons next week.

Immigration minister Ahmed Hussen told The House that the government will not go below that level next year.

"Three hundred thousand is now our new normal," he said, while not closing the door to a higher number for 2018.


----

Orlov - Newsflash! World War III Finally Over! (2018-07)

The only kind of “hot” war between the West and Russia (which is really only lukewarm) is in the area of economic sanctions, and here Russia is most grateful. These sanctions have been most valuable in stimulating import replacement and in providing a much-needed impetus for dedollarization, and for developing alternatives to Western finance, while the countersanctions against EU’s agricultural exports have stimulated Russian agriculture. Since the sanctions were imposed at the insistence of the US but have largely harmed the EU, they furthered the cause of Western disunity. In all, Russia couldn’t ask for a better enemy: impressive only on paper and always eager to pound the ball into its own net. [...]

But since the West has been fighting World War III against itself, its victory will also be its defeat. Indeed, not only is it losing, but it is also being invaded—by mobs of migrants from the various countries it has destroyed, having used them as surrogate enemies in its notional battle against Russia. Give it a few more decades, and at this rate the West will be no more, its slow-breeding population replaced by the much more fecund newcomers. The countries that make it up will dissolve in a sea of migrants and will come to resemble the more crowded parts of the third world. This will no doubt make the Russians a little bit sad; after all, they couldn’t have asked for a nicer enemy.

LS kirjoitti...

US Senate Bans Sale Of F-35s To Turkey: Dealing With An Unreliable Partner (2018-06)

On June 19, the Senate passed a draft defense bill for FY 2019 that would halt the transfer of F-35 Joint Strike Fighter (JSF) aircraft to Turkey, until the secretary of state certifies that Turkey will not accept deliveries of Russian S-400 Triumf air-defense systems. It paves the way for Ankara’s expulsion from the program if it does not bow to this pressure. [...]

Ankara has placed an order to buy more than 100 F-35A Lightning IIs. It has already paid $800 million, so any restrictions that are imposed now will be an illegal breach of obligations by the US.

On June 21, the Senate Appropriations Committee added an amendment to the foreign-aid bill that would put a stop to future deliveries, if Ankara does not cancel the S-400 deal already concluded with Moscow. [...]

So far, the policy of twisting arms has failed. Demand for Russian arms is booming in the Middle East and Africa. Just a few days ago, one of Iraq’s armored brigades swapped out its American-made M1 Abrams tanks for new Russian T-90s. Last year, Russia and Iraq signed a huge arms deal.

Unfazed by the US lawmakers’ stance, Ankara remains all set to go ahead with the purchase of the S-400 from Moscow. If the deal is blocked it will find an alternative, such as Russia’s Su-57 jet [...]

India has recently been warned against buying the Russian S-400. If it does, a ban will be put in place on sharing sensitive American military technology with Delhi, which is refusing to back down under pressure.

A deal is not always what one may think it is. A deal signed with the US is a special case because there are strings attached, which cannot be found in the text and are not mentioned during the negotiations.


Venäläisen sotilaskaluston yksi kovimmista myyntitykeistä on ... USA:n kongressi! You can't make this stuff up!

----

Russia Readies To Abandon SWIFT (2018-07)

Thirdly, the majority of Russian state corporations and a number of banks and companies with State capital switched (or are in the process of switching) to the Russian System for the transfer of financial messages of the Bank of Russia (SPFS), which actually means abandoning SWIFT.

Very recently, in June, “Gazprom Neft” also tested a transition to SPFS.

As was stated in the press release:
“The use of a sole system that all Russian credit organisations are connected to instead of many local bank clients allows to considerably increase the speed, reliability, and security of carrying out financial operations and to optimise expenses”. [...]

“2. VTB experts have drafted a package of proposals designed to further promote the ruble in international settlements and thus develop the Russian market for floating Eurobonds, shares and creating other derivatives that are now used only in the West. I think that we need to create our own financial tools. This would serve as an additional safeguard for the Russian financial sector against external shocks, and would give a new impetus to its development”.

As we can see, both State corporations and State banks are actively preparing for the de-dollarisation of economy (or, to be more exact, carrying it out with confidence) and possible problems from SWIFT, and also increase the self-sufficiency of all systems (communication, payment, and so on).


Oops! Oops!
No niin Länsi: Miten meni noin niinku omasta mielestä?

LS kirjoitti...

Eräs Pieni Strategian Oppitunti:

USA:n Kuningasidea Aloittaa Kauppasota Kiinaa Vastaan


Every battle is won before its fought.
- Sun Tzu

Those who are skilled in combat do not become angered, those who are skilled at winning do not become afraid. Thus the wise win before they fight, while the ignorant fight to win.
- Zhuge Liang

If you fail to plan, you are planning to fail
- Benjamin Franklin

ZH - China Trade Data Suggests Trump Is Not "Winning" The 'War' (2018-10)

Headline trade figures show China exports to the rest of the world grew at 14.5% YoY in USD terms (almost double expectations) and imports rose 14.3% YoY in USD terms [...]

Chinese exports to the US rose 14.0% YoY in USD terms - the most since February - but, Chinese imports from the US actually dropped 1.2% YoY in USD terms

That pushed China's exports to US to a new record high and saw China's imports from the US sink to 6-month lows... sending China's trade surplus with the US to a new record high [...]

In other words, by the metric that President Trump judges the trade relationship with China - things have never been worse


- Power of Siberia (38 billion cubic meters per year) -kaasuputki (Venäjältä Kiinaan) valmistuu ensi vuonna. Kiina ei osta kaasua (LNG) USA:sta.

- Kiina ei osta enää öljyä USA:sta. Sen sijaan Kiina ostaa öljynsä mm. Iranista.

- Kiina ei osta enää soijapapuja USA:sta vaan enimmäkseen Etelä-Amerikasta (erityisesti Brasilia).

- Kiina ei osta enää vehnää USA:sta vaan enimmäkseen Venäjältä.

- Sano REE (Rare Earth Element) kun haluat hyvää.
Just consider a few of the products that use rare earth elements:
-Hybrid car batteries
-Flat screen televisions
-Cell phones
-iPods
-Radar systems
-Missile-guidance systems
-Satellites
-Aircraft electronics
-Smart bombs
-Electric car engines


Ilman REE:eitä USA ei valmista jaskan pa**aa. Jos USA onnistuu suututtamaan Kiinan tarpeeksi pahasti – ja yritys on kova – Kiina voi katkaista REE:eiden viennin USA:an.

Bloomberg - China's Grip On Rare Earths May Have Proven Too Strong For Trump (2018-09)

China produced more than 80 percent of the world’s rare-earth metals and compounds in 2017, according to the U.S. Geological Survey. It has about 37 percent of global reserves and supplied 78 percent of America’s imports.

----

Nyt soi: Silent Poets - Asylums For The Feeling feat. Leila Adu

LS kirjoitti...

Tom Luongo - Bill Browder Strikes Back In Europe (2018-09)

Since Vladimir Putin brought up Bill Browder’s name in Helsinki events have escalated to a fever pitch. Russia is under extreme attack the U.S./European financial and political establishment.

And part of that push is coming from Browder himself. In July, just a week after Helsinki, Browder opened up a money laundering complaint against Denmark’s largest bank, Danske [Bank], alleging over $8 billion in money ‘laundered’ from Russia, Moldova and Azerbaijan through its Estonian Branch. [...]

Danske is being targeted for termination by the U.S. and possible takeover by the European Central Bank. [...]

Browder’s complaint says the money laundered is in connection with the reason why he was thrown out of Russia and the $230 million in stolen tax money which Browder’s cause célèbre, the death of accountant Sergei Magnitsky, hangs on.

That crusade got the Magnitsky Act passed not only in the U.S. but all across the West, with versions on the books in Canada, Australia the EU and other places. [...]

The Treasury Department can issue whatever findings it wants, and then respond by starving Danske of dollars, known as the “Death Blow” option [...]

Back in March, Latvian bank, ABLV, was targeted in a similar manner, accused of laundering money. Within a week the ECB moved in to take control of the bank even though it wasn’t in danger of failing.

It was an odd move, where the ECB exercised an extreme response utilizing its broader powers given to it after the 2008 financial crisis, like it did with Spain’s Banco Popular in 2017.

Why? The U.S. was looking for ways to cut off Russia from the European banking system. And the ECB did its dirty work. [...]

So, now a replay of ABLV’s seizure is playing out through Browder’s money laundering complaint against Danske. [...]

The second goal, however, is far more important. As I said, the U.S. is desperate to cut money flow between the European Union and Russia, not just to stop the construction of Nordstream 2, but to keep Russia’s markets weak having to scramble for euros to make coupon payments and create a roll-over nightmare. […]

LS kirjoitti...

So, attacking a major bank like Danske for consorting with dirty Russians and using Mr. Human Rights Champion Browder to file the complaint is pure power politics to keep the EU itself from seeking rapprochement with Russia.

Anti-Money Laundering laws are tyrannical and vaguely worded. And with the Magnitsky Act and its follow-up, CAATSA, in place, they help support defining money laundering to include anything the U.S. and the EU deem as supporting ‘human rights violations.’

Seeing the trap yet?

Now all of it can be linked through simple accusation regardless of the facts. The bank gets gutted, investors and depositors get nervous, the ECB then steps in and there goes another tendril between Russia and Europe doing business.

And that ties into Browder’s minions in the European Parliament, all in the pay of Open Society Foundation, issued a threat of invoking Article 7 of the Lisbon Treaty to Cyprus over assisting Russia investigate Browder’s financial dealings there.

Why? Violations of Mr. Browder’s human rights because, well, Russia!

What’s becoming more obvious to me as the days pass is that Browder is an obvious asset of the U.S. financial and political oligarchy, if not U.S. Intelligence. They use his humanitarian bona fides to visit untold misery on millions of people simply to:
1) cover up their malfeasance in Russia
2) wage hybrid war on anyone willing to stand up to their machinations. [...]

Because when looking at this situation rationally, how does this guy get to run around accusing banks of anything and mobilize governments into actions which have massive ramifications for the global financial system unless he’s intimately connected with the very people that operate the top of that system? [...]

Just looking at the list of people named in the Magnitsky Act, a list given to Congress by Browder and copied verbatim without investigation, and CAATSA as being ‘friends of Vladimir’ it’s obvious that the target isn’t Putin himself for his human rights transgressions but anyone in Russia with enough capital to maintain a business bigger than a chain of laundromats in Rostov-on-Don. [...]

It undermines the validity of government institutions, exposing corruption that proves we live in a world ruled by men, not laws. That the U.S. and EU are fundamentally no different in their leadership than banana republics.


----

Nyt soi: The Midnight - Explorers
Hat Tip: Korppi on oikeus

LS kirjoitti...

Tom Luongo - Decoding Putin’s Response To Attack In Syria (2018-09)

Putin backed off on explicitly blaming Israel for the downing of the IL-20 ELINT aircraft which killed 15 Russian servicemen, but made it clear he holds them responsible for the attack as a whole. [...]

It was obvious to me that this attack was designed as a provocation to start World War III in Syria and blame the Russians for attacking a NATO member without proper cause, since the Syrian air defense forces were the ones responsible for shooting down the plane.

Lying us into war is a time-honored American political tradition, whether we’re talking Fort Sumter, Pearl Harbor or the Gulf of Tonkin. All of these incidents were avoidable by Presidents intent on getting into a conflict while simultaneously playing the victim card by getting the other side to shoot first. [...]

“The setup is pretty clear. Israel and France coordinated an attack on multiple targets within Syria without US involvement but with absolute US knowledge of the operation to provoke Russia into going off half-cocked by attacking the inconsequential French frigate which assisted Israel’s air attack.

Any denunciation of sinister intent by Israeli Defense Forces is hollow because if they had not intended to provoke a wider conflict they would have given Russia more than one minute to clear their planes from the area.

That would constitute an attack on a NATO member state and require a response from NATO, thereby getting the exact escalation needed to continue the war in Syria indefinitely and touch off WWIII.” [...]

That Russia noted French missile launches but didn’t say what or who they hit. And before the Russians said anything about the attack the French denied they had any involvement in the attack. [...]

Both the French denial and the U.S. statements about Syrian air defenses being the culprit came before anything official came from the Russians.

This is a classic “preparing the narrative” technique used by the West all the time. Seize the story, plant seeds of doubt and put your opponent into a rhetorical box they can’t wiggle out of with the truth.

MH-17, Skripal, Crimea, chemical weapons attacks in Ghouta, Douma etc. These operations are scripted.

And Flores is exactly right that this script was going off as planned with one small problem.

The Russians went along with it. [...]

Now Russia can use the excuse of Israeli betrayal as justification for upgrading Syria’s air defenses. Citing the very thing that caused the tragic death of their soldiers, antiquated air defense systems which didn’t properly identify friend from foe.

It may be a lie, but since when did that matter in geopolitics? [...]

And it means that if the FUKUS alliance — France, the U.K. and the U.S. — want an invasion of Syria they will have to do so openly without a casus belli. And this is something we have avoided for five years now.

LS kirjoitti...

ZH - More Than Half Of Germans Want To Leave The Country For A "More Stable Political Situation" (2018-10)

Approximately 1/3 of the respondents say they would like to leave forever

Aivan kuten ennustin. Tarina etenee käsikirjoituksen mukaan: White Flight siirtyy neljänteen vaiheeseen (maasta pois).

LS kirjoitti...

The genius of you Americans is that you never make clear-cut stupid moves, only complicated stupid moves which make the rest of us wonder at the possibility that we might be missing something.
- Gamal Abdel Nasser

Orlov - A Senator Masquerading As A Gas Station (2018-08)

Internationally, McCain was a stellar performer when it came to meddling in the affairs of other nations, often in ways that helped undermine America’s standing in the world. Whenever he visited a foreign country, the likelihood of civil war breaking out there went up by a notch, sometimes by two. He always had a warm place in his heart for terrorists—be they Ukrainian neo-Nazis or the homicidal maniacs of the Islamic Caliphate (a.k.a. ISIS). [...]

He was one of the prime architects of the Ukrainian government’s “anti-terrorist operation” against its own citizens in the east of the country. His actions helped assure American defeat and Syrian victory in Syria and set the Ukrainian government he had helped install in 2014 on a course for self-destruction. Russia owes him a debt of gratitude for its reunification with Crimea after its two lost decades in the Ukrainian wilderness. He was also a champion of America’s own self-destruction through national bankruptcy, always being in favor of its profligate, fantastically corrupt and otherwise ineffectual defense spending.

His crowning achievement was his successful push for anti-Russian sanctions. They made it very difficult for Russian government officials to appear serious and resist the urge to say “May we have some more sanctions, please?” Thanks to these sanctions, Russia has moved rapidly toward achieving food security and has become one of the world’s major agricultural exporters; it has achieved or will soon achieve complete self-sufficiency in defense and in many other industrial sectors; and it is quite far along in making itself independent of the US dollar and of Western finance.

The effect of the sanctions in simultaneously driving down both the ruble and the Russian stock market has allowed the Russian government to sell dollars high and to buy up Russian industrial stocks low, effectively re-nationalizing Russian industry at bargain-basement prices, shifting the share of its government ownership from around 16% to at least 65% while squeezing out Western financial interests. The profits that would have otherwise been pocketed by Western investors are now flooding into the Russian treasury, to be spent on health, education, housing, roads and bridges and so on. McCain, you socialist you!

McCain also had a wonderful talent for being not just wrong but exactly wrong, as in the exact opposite of right. He called Russia “a gas station masquerading as a country.” That was great for Russia, because Russia was at the time a country masquerading as a gas station, to buy itself the time it needed to rebuild and rearm. Now that it has done so, the mask can come off, and Russia is most grateful to McCain for having given it plenty of cover just at the time when it most needed it.

It is a sad moment now that McCain’s untimely demise has sent him off to an eternity in Hell, because he didn’t get to finish his life’s work: destroying the United States. Nevertheless, we should call it a job well done, for the course on which he helped set the country is now unalterable.

LS kirjoitti...

Western Media: A Single Death Is A Tragedy; A Million Deaths Is A Statistic (2018-10)

During the past four weeks since Khashoggi went missing at the Saudi consulate in Istanbul, the case has been constantly in the news cycle. Contrast that with the sparse coverage in Western news media of the horrific Saudi war in Yemen during the past four years.

The United Nations has again recently warned that 16 million in Yemen were facing death from starvation as a result of the war waged on that country by Saudi Arabia and its Gulf Arab partners, with the crucial military support of the US, Britain and France. That imminent death toll hardly registered a response from Western media or governments. [...]

One of the most despicable headlines was from the BBC which described it as a “forgotten war”. The conflict is only “forgotten” because the BBC and other Western news outlets have chosen to routinely drop it from their coverage. That omission is without doubt a “political” decision taken in order to not discomfit Washington, London or Paris


----

Tom Luongo - Germany Admits It Needs More From Russia Than Nordstream 2 (2018-10)

German Chancellor Angela Merkel just announced a long-delayed LNG terminal will be built by Germany with state assistance. You see, LNG or liquefied natural gas, isn’t really that profitable for European customers, otherwise this import terminal would have found enough backers in the private sector.

So, Merkel announced a small concession to Trump by throwing some money at some LNG import terminals [...]

What this admits is what Gazprom deputy chairman Alexander Medvedev said back in May. Everyone should forget about fighting Nordstream 2 because Germany will need Nordstream 3.

“Output is falling in Norway and Scotland, too. According to a recent report by the Oxford Institute of Energy Studies, absent the discovery of new fields, Europe’s gas production is set to decline from 256 billion cubic meters per year today to 212 billion cubic meters per year by 2020, and 146 billion cubic meters per year by 2030. [...]

“And no, no American, Qatari or even Russian LNG supplies will be able to replace these volumes,” Lekuh stressed. “Such supplies are simply a triviality when compared to the price of pipeline gas, and there are currently no technical solutions to this disparity. And while it may be possible to raise gas prices for the public, for Europe’s industry, a predominance of liquefied natural gas simply means death. The rise in the price of energy-intensive production would result in a lack of competitiveness in global markets,” the observer noted.”

So, yes, Germany building LNG import terminals is an opportunity for U.S. companies to sell Germans some gas. But, it also means that Novatek can sell LNG to Germany from its massive Yamal project on the [Yamal Peninsula] and still undercut U.S. deliveries. [...]

Transport costs matter in the LNG game. Period. The cost to move the gas from one place to another is big driver of final price and profitability.

So too does the currency arbitrage. And Trump’s own belligerence towards Russia to weaken the ruble while driving oil and gas prices higher is only making the price discrepancy between Russian and U.S. gas worse.


----

Maybeshewill - Farewell Sarajevo

LS kirjoitti...

LS: FALL OF THE CABAL (IV)

2018.12.15

ACT I: CABAL
I.1. Cabalin Valtapyramidi.
I.2. Cabalin Projekteista.

ACT II: KT & UETL
II.1. Taustaa.
II.2. Nykyisestä Tilanteesta.

ACT III: LOPPU – JA UUDEN ALKU
III.1. Tapahtuma.
III.2. Tapahtuman Jälkeen.

ACT I: CABAL

If your hate could be turned into electricity, it would light up the whole world.
- Nikola Tesla

It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.
- Mark Twain

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society.
- Jiddu Krishnamurti

Cabal. Muitakin nimiä on, mutta tämä on vähiten huono. Kun moni miettii Cabalin motiiveja, he tajuavat kaksi niistä: Valta ja raha. Mutta se kolmas puuttuu:

Pure Evil

Kun nämä kolme yhdistetään, palapelin osaset loksahtavat mukavasti kohdilleen.

I.1. Cabalin Valtapyramidi.

1. taso (eli ylin taso): _____ Group. Todella negatiivinen/paha ja erittäin, erittäin vaarallinen ryhmä. Alle 90 jäsentä. Päämaja: New York. Lisäksi erityisesti Virginia ja Colorado. Kontrolloi koko planeetan pintaa. Kontrolloi Fed:iä (Federal Reserve System) käyttäen _____ Softwarea. Kontrolloi todella, todella vaarallista asejärjestelmää eli _____ _____ Bombs. Vety- ja ydinpommit ovat hernepyssyjä verrattuna tähän. Tieto tämän ryhmän olemassaolosta tuli esiin vasta 2014, ja tämä tieto tuli yllättävästä suunnasta.

2. taso: _____ _____.

3. taso: _____. Todella negatiivinen/paha ryhmä. Paavi kuuluu tähän ryhmään. Tämä ryhmä liittyy läheisesti Black Nobility -perheisiin ja vatikaaniin. Kontrolloi mm. jesuiittoja ja SMOM:ia (Sovereign Military Order of Malta). Lista Black Nobility -perheistä ja niiden perheenpäät:

House of Orsini - Domenico Napoleone Orsini
House of Chigi - Mario Chigi
House of Colonna - Marcantonio Colonna
House of Medici - Ottaviano de' Medici
House of Gaetani - Bonifacio Gaetani
House of Pamphili - Jonathan Doria Pamphilj
House of Este - Lorenz Este
House of Aldobrandini - Camillo Aldobrandini
House of Pallavicini - Maria Camilla Pallavicini
House of Savoy - Vittorio Emanuele
House of Ruspoli - Francesco Ruspoli
House of Torlonia - Giovanni Torlonia
House of Borghese - Scipione Borghese
House of Massimo - Fabrizio Massimo
House of Sacchetti - Urbano Sacchetti
House of Farnese - Prince Carlo, Duke of Castro
House of Borromeo - Vitaliano Borromeo
House of Barberini - Urbano Barberini
House of Fuggar - Hubertus Fugger-Babenhausen
House of Giustiniani - Girolamo de Massa
House of Foscari - Lorenzo de Medici-Tornaquinci-Foscari
House of Odescalchi - Carlo Odescalchi
House of Corsini - Filippo Corsini
House of Crescenzi - Domenico Crescenzi
House of Borja - Francisco de Borja Soto
House of Breakspeare - Filippo Massimo-Lancellotti II
House of Conti
House of Somaglia

4. taso: Jesuits. Wiki: Society Of Jesus

Perustettu 1500-luvulla ja toiminut siitä lähtien. Soluttautunut jokaiseen maahan.

Jesuits have infiltrated into every aspect of society including law, politics, education, science, military, intelligence, and banking

Jesuiitat perustivat mm. CIA:n.

LS kirjoitti...

Never before in the course of the world’s history had such a Society appeared. The old Roman Senate itself did not lay schemes for world domination with greater certainty of success.
- Friedrich von Hardenberg

The Society of Jesus is the enemy of man. The whole human race should unite for its overthrow […] For there is no alternative between its total extirpation, and the absolute corruption and degradation of mankind.
- Robert J. Breckinridge

It is impossible to read Elizabethan history [i.e., the history surrounding Queen Elizabeth I of England; queen: 1558-1603] except in the context of an army of Jesuits, masters of deceit, treachery, treason, infiltration, subversion, assassination, insurrection, civil war and coercion, plotting for the good of the papacy, and the defeat of all the Pope’s foes anywhere in the world.
- J. E. C. Shepherd

The Jesuits […] are a secret society, a sort of Masonic order; with superadded features of revolting odiousness, and a thousand times more dangerous.
- Samuel Morse

The war [i.e., the American Civil War of 1861-1865] would never have been possible without the sinister influence of the Jesuits.
- Abraham Lincoln

The Jesuits are a MILITARY organization, not a religious order. Their chief is a general of an army, not the mere father abbot of a monastery. And the aim of this organization is power – power in its most despotic exercise – absolute power, power to control the world by the volition of a single man. Jesuitism is the most absolute of despotisms – and at the same time the greatest and most enormous of abuses.
- Napoleon Bonaparte

The public is practically unaware of the overwhelming responsibility carried by the Vatican and its Jesuits in the starting of the two world wars – a situation which may be explained in part by the gigantic finances at the disposition of the Vatican and its Jesuits, giving them power in so many spheres, especially since the last conflict.
- Edmond Paris

I have learnt most of all from the Jesuit Order. So far, there has been nothing more imposing on earth than the hierarchical organization of the Catholic Church. A good part of that organization I have transported direct to my own party. The Catholic Church must be held up as an example.
- Adolph Hitler

LS kirjoitti...

Eräitä tunnettuja jesuiittoja:

Donald Trump – Fordham (US President)

Joe Biden – Honorary degrees from University of Scranton and Saint Joseph’s University (Former US Vice President)

Joseph Dunford – Georgetown (Marine Corp General and Current Chairman of the Joint Chief’s of Staff)

John F. Kelly – Georgetown (White House Chief of Staff and former Secretary of Homeland Security)

Jack Lew – Georgetown (Former US Secretary of the Treasury)

William M. Daley – Loyola Chicago (Former Chief of Staff and former Secretary of Commerce)

Ernest Moniz – Boston College (Former Secretary of Energy)

Donald Rumsfeld – Georgetown (Former Secretary of Defense)

Alexander Haig – Georgetown (Former Secretary of State and former Supreme Allied Commander of NATO Forces)

John Boehner – Xavier University (Former Speaker of the House)

Andrew Cuomo – Fordham (Governor of New York)

Dannel Malloy – Boston College (Governor of Connecticut)

William J. Casey – Fordham (Former Director of Central Intelligence)

Robert Gates – Georgetown (Former Secretary of Defense and former Director of Central Intelligence)

George Tenet – Georgetown (Former Director of Central Intelligence)

Leon Panetta – Santa Clara (Former Secretary of Defense and former CIA Director)

James Clapper – Professor at Georgetown (Former CIA Director)

John Brennan – Fordham (Former Director of CIA)

David Petraeus – Georgetown School of Foreign Service (Former Commander of US Central Command and former Director of CIA)

Robert Cardillo – Georgetown (Director of National Geospatial-Intelligence Agency)

Viet Dihn – Georgetown Professor (Author of the Patriot Act)

Sean O’Keefe – Loyola of New Orleans (Former Secretary of Navy and former Administrator of NASA)

Brett Kavanaugh – Georgetown (Supreme Court Justice)

John Roberts – Professor at Georgetown (Chief Justice of the Supreme Court)

Clarence Thomas – Holy Cross (Supreme Court Justice)

Peter Oppenheimer – Santa Clara (Former Chief financial officer of Apple and Director for Goldman Sachs)

William Joseph McDonough – Holy Cross/Georgetown (Former President of the Federal Reserve Bank of New York and banker)

Herman Van Rompuy – St John Berchmans College (Former President of the European Council, former Prime Minister of Belgium)

Jean-Claude Juncker – (President of the European Commission, former Prime Minister of Luxembourg)

José Manuel Barroso – (Former President of the European Commission, former Prime Minister of Portugal, Non-executive chairman at Goldman Sachs International)

Mario Draghi – Instituto Massimiliano Massimo (President of the European Central Bank, former Governor of the Bank of Italy, former Goldman Sachs employee)

Mario Monti – (Former Prime Minister of Italy)

Mariano Rajoy – (Former Prime Minister of Spain)

King Felipe VI of Spain – Georgetown

Crown Prince Pavlos of Greece – Georgetown

Prince Guillaume of Luxembourg – Georgetown

King Abdullah II of Jordan – Georgetown

Joseph Stalin

5. taso sekä sitä alemmat tasot: Rothchilds, Zionists, Rockefellers, SMOM, Freemasons, George Soros, ...

LS kirjoitti...

I.2. Cabalin Projekteista.

Cabalilla on lukuisia ja lukuisia projekteja. Mainitsen muutaman niistä.

A. Länsimaiden ei-valkoistaminen ja länsimaisen sivilisaation tuhoaminen. Cabal koordinoi tämän edistymistä. Kirjoitin tästä aiheesta edellisessä kirjoituksessani.

B. USA:n ajaminen uuteen sisällissotaan.

C. WWI, WWII & WWIII.

D. Parisuhteiden sabotaasi. Cabal yrittää aktiivisesti sabotoida parisuhteiden muodostumista ja niiden ylläpitoa käyttäen tiettyjä mekanismeja. Tämä tilanne ei ole luonnollinen/normaali. Tässä on neljä tasoa:

1. taso. Tämä on kaikkein voimakkain yhteys kahden ihmisen välillä. The One – yhteys ulottuu _____ _____ asti. Cabal on keinotekoisesti estänyt lähes kokonaan tämän ja siitä syystä tämän tyyppinen kohtaaminen tapahtuu todella harvoin.

2. taso. Toiseksi voimakkain yhteys kahden ihmisen välillä. Soulmates (sielunystävät) – yhteys ulottuu _____ _____ asti. Sielunystäviä on jokaisella tyypillisesti _____ kappaletta. Cabal on keinotekoisesti estänyt melkein kokonaan tämän ja siitä syystä kohtaaminen tapahtuu melko harvoin.

3. taso. Kolmanneksi voimakkain yhteys kahden ihmisen välillä. True Friends – yhteys ulottuu _____ _____ asti. Tätä ei ole keinotekoisesti estetty.

4. taso. Suurin osa pariskunnista on tällä tasolla.

Cabal käyttää seitsemää pääasiallista keinoa yrittää sabotoida parisuhteiden muodostumista ja niiden ylläpitoa. Mutta aivan erityisesti Cabal inhoaa/vihaa 1. ja 2. tason pariskuntia. Jos nämä 7 keinoa ei riitä hajottamaan 1. ja 2. tason pariskuntia, Cabalilla on taipumus murhata nämä onnelliset pariskunnat käyttäen tyypillisesti DEWs:ejä (Directed-Energy Weapons)

Wiki: Directed-Energy Weapon

Introduction To Directed-Energy Weapons

DEWs offer the following capabilities:

They have pinpoint accuracy.
They offer a low cost per use and maintenance.
They have a virtually unlimited magazine capacity.
They are simple to track, aim and shoot with sophisticated sensors.
They are less lethal if tuned properly.
They can operate in all weather conditions.
They can engage multiple targets.
They limit collateral damage.
Their energy travels at the speed of light.
Their energy can pass through walls at distances of hundreds of meters or even miles.
They are silent and offer plausible deniability of their use.

In addition, they are scalable, which means a single weapon can be configured to produce a multitude of effects by adjusting its power or frequency. Some include tiredness, dizziness, nausea, vomiting, abdominal pains, convulsions, epileptic seizures, and temporary paralysis.

Other effects include: vibration of internal organs, cooking of internal organs, cataracts, burning sensations, controlled heating of the entire body to produce hyperthermia or fever, headaches, and a loss of short-term memory or cognitive processes. They can even be tuned to cause death by cardiac arrest or cancer. This energy can be transmitted accurately for long distances (in some cases many miles). Some can pass through most unshielded structures with little difficulty. And their use is virtually undetectable by casual observation.

LS kirjoitti...

ACT II: KT & UETL

The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.
- Edmund Burke.

For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
- Ephesians 6:12 (KJV)

Knowlege is power, Knowlege plus action gives you an unfair advantage.
- David Treloar

Those who have the privilege to know, have the duty to act.
- Albert Einstein

The only true power comes from within.

II.1. Taustaa.

KT eli Kansainvälinen Työryhmä.
UETL eli Useiden Eri Tahojen Liittouma.
Taho (on osa UETL:ää).
[Nämä eivät ole niiden oikeat nimet.]

KT aloitti 1975 (alunperin toisella nimellä). Hyvin vaikean alun jälkeen vuodet 1975-1995 etenivät kokonaisuutena melko rauhallisesti, ja asiat etenivät. 1996 oli se vuosi kun _____ Group aloitti massiivisen operaation ja julisti sodan UETL:lle & KT:lle. 1996 asiat menivät päin helvettiä. 1996-2001 olivat karut vuodet. Aluksi tilanne oli hyvin vaikea, mutta 2001 UETL & KT ottivat todella ison erävoiton. Vuodet 2002-2011 olivat suhteessa tasaisempaa puurtamista, ja asiat etenivät. Vuosina 2012-2014 UETL & KT laittoivat isomman vaihteen silmään, ja asiat etenivät. Vuosina 2015– UETL & KT laittoivat isoimman vaihteen silmään, ja asiat etenevät nyt suhteellisen nopeasti.

Tässä on mielenkiintoinen paralleeli minun kanssa. Vuosi 2007 oli minun ensimmäinen herääminen (The Awakening). Vuodet 2007-2011 olivat minulle 1. tason herääminen. Vuodet 2012-2014 olivat minulle 2. tason herääminen. Muistan vieläkin sen lokakuun 2012. Ja sitten tuli 2015 joka räjäytti pankin.

When the student is ready the teacher will appear.

Kesäkuussa 2015 minä olin valmis, ja opettaja (KT) ilmestyi. And I've never looked back.

LS kirjoitti...

II.2. Nykyisestä Tilanteesta.

A. Tämä UETL:n & KT:n operaatio on mittaluokaltaan massiivinen. Se on käytännössä Hidden War / Clandestine War against Cabal.

Wiki: Clandestine Operation

Se on myös osittain Covert War (Covert Operation) esim. Syyrian sodan (ja Irakin sodan) osalta. Syyrian sota on myös Proxy War. Vaikka Syyrian sota on itsessään julkista tietoa, sen todellinen tarkoitus ja sen todelliset osapuolet ovat suurelta yleisöltä piilossa. Terroristien (ISIS, al-Nusra/al-Sham & co.) rahoituksesta vastaavat mm. Saudi-Arabia, UAE ja Qatar. Terroristien koulutuksesta, aseistamisesta, koordinoinnista ja logistiikasta vastaavat enimmäkseen USA, UK, Ranska, Israel, Turkki, ja Jordania.

Wiki: Covert Operation

In a covert operation, the identity of the sponsor is concealed, while in a clandestine operation the operation itself is concealed. Put differently, clandestine means "hidden", while covert means "deniable".

Termi Hidden War on sikälikin hyvin osuva, että Tero Tavallinen ei kuule Bäng! Bäng! KA-BOOM! -ääniä kotonaan tai kaupungilla. Myöskään Hesari ja Yle ei kerro mitään asiaan liittyvää. => Siispä Tero tuumaa, että mitään ei tapahdu. Lisäksi sana “sota” on joillekin harhaanjohtava koska tämä ei ole mikään talvisota. Eikä tässä käytetä rynnäkkökiväärejä (poislukien Syyria).

B. Moderneihin aseisiin kuuluu
- Electronic Warfare (EW)
- Directed-Energy Weapons (DEWs)
- Hypersonic Missiles (5-10 Mach)
- High-Hypersonic Missiles (10-25 Mach)
- Scalar Weapons

C. KT:lla on laaja verkosto korkean teknlogian maanalaisia tukikohtia. KT on jo reilusti yli 10 vuotta taistellut Cabalia vastaan maan alla, ja tuhonnut systemaatisesti Cabalin tukikohtia. Tilanne on nyt varsin hyvä maan alla.

D. Ley Lines, niiden risteyskohdat, 7 Chakras ja 7 Principles. Tässä videossa käydään läpi näiden perusteita.

E. Uusi Mini Ice Age alkaa ensi vuonna. Koska auringon toiminta. Laihana lohtuna “ilmastohumppaan” osallistuneiden vihervasemmistolaiset valheet paljastuvat.

F. Eräitä “kunniamainintoja”:

David Rockefeller -> kuollut (“erillinen käsittely”)
Zbigniew Brzezinski -> kuollut (“erillinen käsittely”)
John McCain -> kuollut
George H.W. Bush -> kuollut (“erillinen käsittely”)
Halutaan seuraavaksi:
Henry Kissinger -> tulossa “erillinen käsittely”
Dick Cheney -> tulossa “erillinen käsittely”

G. Huhtikuu 2017 & huhtikuu 2018.

Any fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius – and a lot of courage – to move in the opposite direction.
- Albert Einstein

Huhtikuussa 2017 Cabal yritti käynnistää WWIII:n kun USA teki ohjusiskun Syyriaan. Trump määräsi ohjusiskun huhtikuun 6. päivä (huomaa Cabalin käyttämä okkultistinen kalenteri. Tuona päivänä tuli kuluneeksi täsmälleen 100 vuotta siitä kun USA liittyi WWI:een). Kulisseissa tapahtui paljon kun Cabal murhasi (DEWs) KT:n jäseniä mistä seurasi vastaiskut Cabalia vastaan. Kiitos KT:n, Tahon, Venäjän ja White Hats:ien (erityisesti USA) intervention WWIII onnistuttiin välttämään.

Trumpin neronleimaus toistaa ohjusisku huhtikuussa 2018 vaati uuden operaation KT:lta jotta WWIII ei syttyisi, mutta tilanne oli helpompi kuin vuotta aiemmin.

LS kirjoitti...

H. Minä olin 2016 Sveitsissä KT:n konferenssissa. Konferenssia isännöivät KT:n C ja I.A. Vaihdoin siellä muutaman sanan C:n ja I.A:n kanssa. Jos kuvailisin C:tä yhdellä sanalla niin se olisi “Hero”; jos kuvailisin I.A:ta yhdellä sanalla niin se olisi “Goddess”. Pikakelaus tammikuuhun 2018. Tammikuun loppupuolella Cabal murhasi I.A:n. Koska C ja I.A kuuluvat maapallon pinnan tärkeimpiin positiivisiin avainhenkilöihin, rangaistus oli nopea ja ankara. Tammi-helmikuun vaihteessa UETL hyökkäsi Cabalia vastaan (erityisesti 2. ylintä tasoa vastaan). Cabal otti turpaan niin että tukka heilui, ja kärsi massiiviset tappiot. Taistelu oli sen verran massiivinen, että maapallon positiivinen Timeline I luhistui ja sitä seurasi vähemmän positiivinen Timeline II. Valitettavasti Cabal sabotoi myös tätä, ja touko-kesäkuussa Timeline II luhistui ja sitä seurasi vielä vähemmän positiivinen Timeline III.

Timeline II ja Timeline III tarkoittavat myös sitä, että tiettyjen asioiden eteneminen siirtyi salaiseksi. Myös tiettyjä muita positiivisia ryhmiä pyydettiin pitämään nämä salaisuudet. Lupaukset ovat pitäneet yhtä tapausta lukuunottamatta: Elokuun 30. päivä QAnon (ryhmä NSA:n sisällä) vuoti tietoa Cabalin satelliittien ja supertietokoneiden sabotoinnista. Hal Turnerin raportti asiasta:

[CIA] Main Frames "Snow White" 3, 4, 6 and 7 are offline. [Satellites] Offline include: Corona 1,4, 8, & 16 are dark. [...]

GCHQ Bude sent DISTRESS SIG 8:09 EST. [...]

GCHQ Bude, also known as GCHQ Composite Signals Organisation Station Morwenstow, abbreviated to GCHQ CSO Morwenstow, is a UK Government satellite ground station and eavesdropping centre [...] It is operated by the British signals intelligence service, officially known as the Government Communications Headquarters, commonly abbreviated GCHQ. [...]

We are now experiencing an almost complete blackout of most of our "Black-Ops" Signals Intelligence (SIGINT) and Satellite Communications (SATCOM) satellites. [...]

The CIA has been trying to restart the super-computer mainframes. They got three to re-start - and they immediately crashed again! Four others are simply not restarting at all.


Kuten vanha sanonta kuuluu: Silence Is Golden.

I. UETL:n & KT:n operaation viimeinen vaihe on käynnissä. UETL & KT ovat poistaneet lukuisia ja lukuisia Cabalin rakentamia esteitä tiellä kohti voittoa. Esim. _____ Groupin 2., 3. ja 4. vaarallisimmat asejärjestelmät on jo poistettu. Tilanne on jo edistynyt niin pitkälle, että kaikki isot esteet on lähes kokonaan poistettu – paitsi yksi: _____ Groupin vaarallisin asejärjestelmä eli _____ _____ Bombs. Tässä on klassinen panttivankitilanne, eli jos poliisi tekee rynnäkön pankkiin, rosvot räjäyttävät pommit (tuhoten itsensä, poliisit ja panttivangit). Toisin sanoen, jos UETL & KT tekevät suoran intervention _____ Group räjäytää pommit. Joten ratkaisu on systemaatisesti poistaa vähän kerrallaan nämä pommit. Ja merkittävä osa on jo poistettu, mutta merkittävä osa on vielä jäljellä. Kun viimeiset pommit on poistettu, toiminta (suora interventio) alkaa.

Tällä hetkellä tilanne on seuraava (koodatussa muodossa):

Jäljellä alle +-32 metriä.

On kuitenkin hyvä muistaa, että ennen kuin loput pommit on poistettu Cabal rellestää melko vapaasti maapallon pinnalla. Cabal jatkaa edelleen lukuisia projektejaan ja yrittää käynnistää uusia sotia.

Ja yleisesti:

We don’t need whiners.
We do need co-creators.

This is a real war with real consequences.

LS kirjoitti...

ACT III: LOPPU – JA UUDEN ALKU

A day will come when there will be no battlefields, but markets opening to commerce and minds opening to ideas.
- Victor Hugo

I dream of giving birth to a child who will ask "Mom what was war?”
- Eve Merriam

When the power of love overcomes the love of power the world will know peace.
- Jimi Hendrix

III.1. Tapahtuma.

KUVA: Game Over

Operaation viimeinen vaihe huipentuu Tapahtumaan: Remove Cabal permanently. Suunnitelmaa on päivitetty. Cabalin pahimmille tapauksille on “erillinen käsittely.” Loput joko pidätetään tai suoraan “poistetaan.” Tapahtuman jälkeen pidätetyille järjestetään massiivinen Nürnberg 2.0.

Tapahtuma kestää enintään 15 päivää. Sen aikana pankit (digitaalinen maksuliikenne, automaatit, verkkopankit) ovat kiinni. Joissain maissa voi olla sähkökatkoksia. Neuvoni: Varaa 15 päiväksi

+ Ruokaa (myös lemmikkien ruoka)
+ Lääkkeitä
+ Käteistä rahaa

LS kirjoitti...

III.2. Tapahtuman Jälkeen.

A.

Pankki- ja finanssijärjestelmän täysi uudelleenjärjestely. Cabalin varastamat varat palautetaan koko ihmiskunnalle. Kulta- ja hopeakanta palaavat takaisin. Kryptovaluutat pärjäävät mukavasti rinnalla.

B. Viimeisen Muurin Takana On Totuus.

Will the real Knowledge please stand up?

Mitä tapahtui ennen Tapahtumaa? Mikä on tilanne Tapahtuman jälkeen? Mitä tulevaisuus on tuomassa tullessaan? Mitä historiassa oikeasti tapahtui?

Vastaus näihin ja muihin kysymyksiin tulee päiviä tai viikkoja Tapahtuman jälkeen (tai mahdollisesti osittain jo Tapahtuman aikana).

The Strongest Red Pill.
The Strongest White Pill.

[White Pill definition:

1: being aware of a difficult situation or position and having a fighting "can do" attitude and not giving up, plus accomplishing said thing(s) within the difficult situation

2: being optimistic, not merely through gut feelings but via having thought about a situation enough to understand how to get through it successfully]

C. Golden Age.

Golden Age tulee ilmenemään lukuisilla eri tavoilla. Yksi tavoista on kun useat pääsevät tapaamaan kukin oman Yhden (The One) ja sielunystäviään. Tämä tarkoittaa paljon syvällisempiä, parempia ja onnellisempia suhteita.

Lopuksi:

From Dark To Light

The One & Soulmates: Welcome Back

Edessä Loistava Tulevaisuus

Valon Voitto

Edessä Paljon Parempi Maailma

LS kirjoitti...

Orlov - Why Must Venezuela Be Destroyed? (2019-01)

Why the unseemly haste to blow up Venezuela? The explanation is a simple one: it has to do with oil. [...]

the single largest oil consumer in the world is the US Dept. of Defense, and if it has to pay a little more for oil in order to go on blowing up countries—so it will. Or, rather, you will. It’s all the same to them. The US is already well beyond broke, but its leaders will do anything to keep the party going for just a while longer.

Here’s the real problem: the fracking bonanza is ending. Most of the sweet spots have already been tapped; newer wells are depleting faster and producing less while costing more; the next waves of fracking, were they to happen, would squander $500 billion, then $1 trillion, then $2 trillion… The drilling rate is already slowing, and started slowing even while oil prices were still high. Meanwhile, peak conventional (non-fracked) oil happened back in 2005-6 [...]

A rather large oil shortage is coming, and it will rather specifically affect the US, which burns 20% of the world’s oil (with just 5% of the world’s population). Once fracking crashes, the US will go from having to import 2.5 million barrels per day to importing at least 10—and that oil won’t exist. Previously, the US was able to solve this problem by blowing up countries and stealing their oil: the destruction of Iraq and Libya made American oil companies whole for a while and kept the financial house of cards from collapsing. But the effort to blow up Syria has failed, and the attempt to blow up Venezuela is likely to fail too

LS kirjoitti...

Orlov - RIP INF Treaty: Russia’s Victory, America’s Waterloo (2019-02)

Perhaps it was Trump’s attempt to practice his New York real-estate mogul’s “art of the deal” among nuclear superpowers, or perhaps it’s because imperial hubris has rotted the brains of just about everyone in the US establishment, but the plan for renegotiating the INF treaty was about as stupid as can be imagined:

1. Accuse Russia of violating the INF treaty based on no evidence. Ignore Russia’s efforts to demonstrate that the accusation is false.

2. Announce pull-out of the INF treaty.

3. Wait a while, then announce that the INF treaty is important and essential. Condescendingly forgive Russia and offer to sign a new treaty, but demand that it include China.

4. Wait while Russia convinces China that it should do so.

5. Sign the new treaty in Trump’s “big, beautiful room.”

So, how did it actually go? Russia instantly announced that it is also pulling out of the INF treaty. Putin ordered foreign minister Lavrov to abstain from all negotiations with the Americans in this matter. He then ordered defense minister Shoigu to build land-based platforms for Russia’s new air and ship-based missile systems [...]

Why did this happen? Because of the INF treaty, for a long time Russia has had a giant gaping hole in its arsenal, specifically in the 500-5500 km range. [...]

If you look at a map, you will find that having weapons in the 500-5500 km range fixes this problem rather nicely. Draw a circle with a 5500 km radius around the Russian enclave of Kaliningrad; note that it encompasses every single NATO country, North Africa and Middle East. [...]

Fast-forward 15 years, and is that what we have? Russia has rebuilt and rearmed. Its export industries provide for a positive trade balance even in absence of oil and gas exports. It is building three major export pipelines at the same time—to Germany, Turkey and China. It is building nuclear generating capacity around the world and owns a lion’s share of the world’s nuclear industry. The US can no longer keep the lights on without Russian nuclear fuel imports. [...]

Part of Putin’s orders upon pulling out of the INF treaty was to build land-based medium-range hypersonic missiles. That’s a new twist: not only will it be impossible to intercept them, but they will reduce NATO’s remaining time to live, should it ever attack Russia [...]

Not only has the US lost its ability to attack, it has also lost its ability to threaten. Its main means of projecting force around the world is its navy, and Poseidon reduces it to a useless, slow-moving pile of scrap steel. It would take just a handful of Poseidons quietly shadowing each US aircraft carrier group to zero


----

Nyt soi: We Lost The Sea - Forgotten People

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto