Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

torstai 10. tammikuuta 2013

Vahingolliset Psykologiset Toimintamallit / Skeemat (edit)

Tämän luettelon avulla voi määrittää sen minkälaisia lapsuudesta periytyviä liiallisia ja vahingollisia toimintamalleja ja toimintamallien yhdistelmiä lukijalla tai muilla ihmisillä mahdollisesti on. Toimintamallit jakautuvat 18 toimintamalliin ja viiteen toimintamallialueeseen. Ne ovat osittain päällekkäisiä. Osassa skeemoista (toimintamallialue Liiallinen Suuntauminen Muihin) näkyy liberaali yksilöllisyyttä ja ihmisten erillisyyttä liioitteleva puolueellisuus, joka voi helposti johtaa yhteisöllisten ja sosiaalisten ihmisten perusteettomaan patologisointiin. Samoin kohdan 17 perusteella voidaan aiheettomasti patologisoida korkeita uskonnollisia standardeja noudattavia ihmisiä, esim. pappeja, munkkeja tai kristinuskolle omistautuneita seurakunnan jäseniä. Se mikä liberaalille psykiatrille on usein "epärealistisen korkea standardi", on tavallinen ja normaali standardi munkeille. Skeemat kertovat siten samalla myös liberaalin yhteiskunnan omista vääristymistä ja patologioista. Muilta osin skeemat ovat hyödyllisiä.

LÄHEISYYDEN PUUTE & HYLKÄÄMINEN

(Odotus siitä, että potilaan läheisyyden, turvallisuuden, vakaan elämän, huolenpidon, myötätunnon, tunteiden jakamisen, hyväksymisen ja kunnioituksen tarpeita ei täytetä ennustettavalla tavalla. Tyypillinen perhetausta on erillään pysyttelevä, kylmä, hylkäävä, torjuva, antamasta kieltäytyvä, yksinäinen, helposti suuttuva, arvaamaton, ennustamaton ja/tai huonosti kohteleva.)

1. Hylkääminen ja Epävakaisuus

Vanhempien, läheisten ja ihmissuhteiden epävakaus ja epäluotettavuus. Tähän liittyy tunne siitä, että vanhemmat tai läheiset eivät pysty antamaan tukea tunteille, läheisyyttä, psykologista voimaa tai käytännöllista turvaa koska heidän oma tunnemaailmansa on epävakaa tai arvaamaton (esim. vihaisia kohtauksia), tai he ovat epäluotettavia, satunnaisesti paikalla, he voivat kuolla milloin tahansa tai he hylkäävät potilaan jonkin paremman henkilön takia.

2. Epäluottamus ja Kaltoin Kohtelu

Odotus siitä, että muut ihmiset vahingoittavat, kohtelevat huonosti, nöyryyttävät, pettävät, valehtelevat, manipuloivat ja/tai hyväksikäyttävät. Yleensä tähän sisältyy tunne siitä, että vahingoittaminen on tahallista tai se johtuu kohtuuttomasta tai äärimmäisestä välinpitämättömyydestä tai huolimattomuudesta. Tähän saattaa sisältyä tunne siitä, että potilas joutuu aina muiden huijaamaksi tai jää aina tappiolle.

3. Tunteiden Vuorovaikutuksen Puutteellisuudet

Odotus siitä, että ei saa normaalia emotionaalista tukea muilta ihmisiltä. Tunteiden vuorovaikutusten vajavaisuuksien kolme päämuotoa ovat:
A. Huolenpidon puute: Hellyyden, rakkauden, huomion, kiintymyksen, lämmön ja kumppanuuden puute.
B. Myötätunnon puute: Ymmärtämisen, kuuntelemisen, avoimuuden ja molemminpuolisen tunteiden jakamisen puute.
C. Turvan puute: Vahvuuden, suunnan ja ohjauksen puute.

4. Viallisuus, Puutteellisuus ja Häpeä

Tunne siitä, että on viallinen, kyvytön, sellainen, jota kukaan ei halua, muita huonompi, kelpaamaton ja mitätön; tai tunne siitä, että on sellainen jota muut eivät voi rakastaa, jos he tietäisivät millainen potilas todellisuudessa on. Saattaa sisältää liiallisen herkkyyden kritiikille, torjumiselle, hylkäämiselle ja häpeälle; liiallisen vertaamisen muihin, itsetietoisuuden ja epävarmuuden muiden seurassa; tai häpeän tunteen vikojen ja puutteiden vuoksi. Nämä puutteet voivat olla yksityisiä tai salattuja (esim. itsekkyys, vihaiset impulssit ja sopimattomat seksuaaliset halut) tai julkisia (esim. huono ulkonäkö ja sosiaalinen kömpelyys).

5. Sosiaalinen Eristäytyminen ja Vieraantuminen

Tunne siitä, että on eristetty tai eristäytynyt muusta maailmasta, erilainen kuin muut ihmiset ja ei kuulu mihinkään ryhmään tai yhteisöön.

HEIKENTYNYT AUTONOMIA & KYKY SUORIUTUA

(Itseä ja ympäristöä koskevia odotuksia, jotka häiritsevät kykyä eriytyä muista, selviytyä, toimia itsenäisesti tai suoriutua menestyksellisesti. Tyypillinen perhetausta on yhteenkietoutunut, lapsen itseluottamusta kalvava, ylihuolehtiva ja/tai sellainen jossa lasta ei rohkaista riittävästi toimimaan ja suoriutumaan kyvykkäästi tehtävistä perheen ulkopuolella.)

6. Riippuvuus ja Kyvyttömyys

Usko siihen, että on kyvytön suoriutumaan menestyksellisesti jokapäiväisistä velvollisuuksista ilman merkittävää apua toisilta (esim. huolehtimaan itsestään, ratkaisemaan jokapäiväisiä ongelmia, käyttämään hyvää harkintakykyä, suoriutumaan uusista tai yllättävistä tehtävistä ja tekemään hyviä päätöksiä). Ilmenee usein avuttomuutena.

7. Vahingoittumisen tai Sairauden Uhka

Liiallinen pelko siitä, että uhkaava katastrofi voi iskeä milloin tahansa, ja että henkilö on kyvytön estämään sitä. Pelot keskittyvät yhteen tai useampaan seuraavista: A) Terveydellinen katastrofi: esim. sydänkohtaus, syöpä tai Aids; B) Tunnemaailman katastrofi: esim. hulluksi tuleminen; C) Ulkoiset katastrofit: esim. hissi putoaa alas hissikuiluun, joutuu rikollisten hyökkäyksen kohteeksi, joutuu lentokoneonnettomuuteen tai joutuu liikenneonnettomuuteen.

8. Yhteenkietoutuminen ja Alikehittynyt Minä/Persoona

Liiallinen tunnemaailman läheisyys tai yhteenkietoutuminen vanhempien tai muiden merkittävien läheisten kanssa itsenäistymisen ja/tai normaalin sosiaalisen kehityksen kustannuksella. Sisältää usein uskomuksen siitä, että yhteenkietoutunut henkilö ei voi selvitä hengissä, suoriutua tehtävistä tai olla onnellinen ilman jatkuvaa apua läheisiltä. Saattaa sisältää myös tunteen siitä että joutuu muiden tukahduttamaksi, sulautuu yhteen muiden kanssa tai että itsellä on riittämätön oma identiteetti. Usein tämä koetaan tyhjyyden tunteena ja psykologisena kompurointina, suunnan puuttumisena elämältä, tai äärimmäisissä tapauksissa oman olemassaolon kyseenalaistamisena.

9. Epäonnistuminen

Usko siihen, että on epäonnistunut ja/tai tulee varmasti epäonnistumaan, tai että on saavutusten alueella perustavaa laatua olevalla tavalla vajavainen suhteessa ikätovereihin (koulu, työura, urheilu jne.).

HEIKENTYNEET RAJAT

(Puutteita sisäisissä rajoissa, muihin suuntautuvassa vastuuntunnossa tai pitkän tähtäimen orientoitumisessa. Johtaa vaikeuksiin kunnioittaa toisten ihmisten oikeuksia ja rajoja, tehdä yhteistyötä, sitoutua, tai asettaa ja saavuttaa realistisia tavoitteita. Tyypillistä perhetaustaa luonnehtii sallivuus, liiallinen nautiskelu, suunnan puute tai tunne ylivoimaisuudesta - sen sijaan, että siellä puututtaisiin asioihin sopivalla tavalla, pidettäisiin yllä asianmukaista kuria, rajoja ja järjestystä, otettaisiin vastuuta, tehtäisiin yhteistyötä vastavuoroisesti ja asetettaisiin tavoitteita. Joissakin tapauksissa lasta ei ole opetettu kestämään normaalia epämukavuutta tai hänelle ei ole annettu riittävää valvontaa, ohjausta ja opetusta.)

10. Etuoikeus- ja Suuruuskuvitelmat

Usko siihen, että henkilö on parempi kuin muut; on oikeutettu erikoisoikeuksiin ja etuoikeuksiin; tai että vastavuoroisuuden säännöt, jotka ohjaavat normaalia sosiaalista kanssakäymistä eivät koske häntä. Usein tähän sisältyy vaatimus siitä, että hänen on saatava tehdä mitä tahansa tai saada mitä tahansa hän haluaa, riippumatta siitä mikä on realistista, mitä muut ihmiset pitävät kohtuullisena, tai riippumatta muille koituvista kustannuksista tai haitoista; tai hänellä on liioiteltu kuvitelma omasta ylivoimaisuudesta (esim. että hän kuuluu menestyneimpien, kuuluisimpien tai rikkaimpien joukkoon) - joiden avulla hän pyrkii saavuttamaan valtaa ja kontrolloimaan muita ihmisiä (huomion ja hyväksynnän saavuttaminen on hänelle toissijaista). Joskus tähän sisältyy liiallinen kilpailu muiden kanssa ja pyrkimys dominoida muita: vallasta taisteleminen ja sen korostaminen, muiden pakottaminen hyväksymään omat näkemykset ja muiden kontrollointi oman mielen mukaan ilman myötätuntoa ja huolta toisten tarpeista tai tunteista.

11. Riittämätön Itsekontrolli tai Itsekuri

Laaja-alainen vaikeus harjoittaa riittävää itsekontrollia ja turhautumisen sietämistä, tai kieltäytyminen niistä. Itsekontrollia ja turhautumisen sietämistä tarvitaan henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen ja liiallisten tunteiden ilmaisujen ja impulssien hillitsemiseen. Lievemmässä muodossa henkilö painottaa liikaa epämukavuuden välttämistä: kivun, konfliktien, riitojen, vastuun ja ponnistelujen välttämistä - henkilökohtaisten tavoitteiden, sitoumusten, rehellisyyden ja luotettavuuden kustannuksella.

LIIALLINEN SUUNTAUTUMINEN MUIHIN

(Liiallinen keskittyminen muiden ihmisten toiveisiin, tunteisiin ja reagointeihin omien tarpeiden kustannuksella - jotta saavutettaisiin rakkautta ja hyväksyntää, ylläpidettäisiin yhteenkuuluvuuden tunnetta tai vältettäisiin kostoa. Yleensä tähän liittyy oman vihan ja luonnollisten taipumusten tukahduttamista, tai tietoisuuden puutetta niiden olemassaolosta. Tyypillinen perhetausta on sellainen, jossa hyväksyminen on ehdollista: lapsen täytyy tukahduttaa tärkeitä piirteitä itsessään saadakseen rakkautta, huomiota ja hyväksyntää. Monissa tällaisissa perheissä vanhempien tunnemaailman tarpeet ja toiveet - tai sosiaalinen hyväksyntä ja status - ovat tärkeämpiä kuin lapsen tarpeet ja tunteet.)

12. Alistuminen

Liiallinen kontrollin luovuttaminen toisille sen takia, että tuntee itsensä pakotetuksi - tavallisesti suuttumisen, koston tai hylkäämisen välttämiseksi. Kaksi alistamisen päämuotoa ovat:
A) Tarpeiden alistaminen: Mieltymysten, valintojen, päätösten ja toiveiden tukahduttaminen.
B) Tunteiden alistaminen: Tunneilmaisun tukahduttaminen, erityisesti suuttumisen. Tavallisesti tähän liittyy sen havaitseminen, että omat toiveet, mielipiteet ja tunteet eivät ole tärkeitä, hyväksyttäviä tai sopivia muille. Ilmenee usein liiallisena myöntyväisyytenä ja mukautuvaisuutena, johon yhdistyy herkkyys sille, että tuntee olevansa ansassa. Johtaa yleensä suuttumuksen kasautumiseen, joka ilmenee huonosti tilanteeseen sopivina oireina (esim. passiivis-aggressiivisena käyttäytymisenä, hallitsemattomina raivon purkauksina, psykosomaattisina oireina, kiintymysten osoitusten lopettamisena, näyttelemisenä tai huumeiden käyttämisenä).

13. Liiallinen Uhrautuminen

Liiallinen keskittyminen muiden ihmisten päivittäisten tarpeiden tyydyttämiseen omien tarpeiden kustannuksella. Yleisimmät syyt ovat: välttää tuottamasta tuskaa muille; välttää itsekkyydestä johtuvaa syyllisyydentuntoa; tai pyrkii pitämään yllä suhdetta niihin, jotka ovat tarvitsevia. Usein tämä johtuu akuutista herkkyydestä muiden tuntemaa tuskaa kohtaan. Johtaa joskus tunteeseen siitä, että omat tarpeet eivät tule riittävästi täytetyiksi ja kaunaan niitä kohtaan, joista pidetään huolta.

14. Hyväksynnän ja Huomion Hakeminen

Liiallinen painotus sillä, että saavuttaa muiden hyväksyntää, tunnustusta tai huomiota, tai että pyrkii sopeutumaan joukkoon itseluottamuksen ja rehellisen minän kustannuksella. Tunne siitä, että oma arvo on kiinni pääasiassa siitä miten muut reagoivat, ei siitä mitkä ovat omat taipumukset. Joskus tähän liittyy liiallinen statuksen, ulkonäön, sosiaalisen hyväksynnän, rahan ja saavutusten painottaminen - keinoina saavuttaa hyväksyntää, ihailua tai huomiota (Vallan ja kontrollin saavuttaminen on toissijaista). Usein tästä seuraa tärkeitä elämän valintoja, jotka ovat epäaitoja ja epätyydyttäviä, tai liiallista herkkyyttä ryhmän ulkopuolelle sulkemista kohtaan.

YLIVAROVAISUUS & ESTYNEISYYS

(Liiallinen painotus omien spontaanien tunteiden, impulssien ja valintojen tukahduttamisella, tai liiallinen painotus jäykkien sisäistettyjen sääntöjen ja odotusten noudattamisella, jotka liittyvät suorituksiin ja eettiseen toimintaan - usein onnellisuuden, itseilmaisun, rentoutumisen, ihmissuhteiden ja terveyden kustannuksella. Tyypillinen perhetausta on synkkä, vaativa, ja usein rankaiseva: suoritukset, velvollisuudet, täydellisyys, sääntöjen noudattaminen, tunteiden piilottaminen ja virheiden välttäminen ovat hallitsevia ja menevät nautinnon, ilon ja rentoutumisen edelle. Usein tähän liittyy pinnan alla pessimismiä ja huolta - asiat menevät pieleen, jos ei ole koko ajan valpas ja huolellinen.)

15. Negatiivisuus ja Pessimismi

Läpitunkeva ja koko elämän kestänyt keskittyminen elämän negatiivisiin puoliin (tuskaan, kuolemaan, menetyksiin, pettymyksiin, konflikteihin, syyllisyyteen, kaunoihin, ratkaisemattomiin ongelmiin, potentiaalisiin virheisiin, petoksiin, asioihin, jotka voivat mennä pieleen, jne.), ja samanaikaisesti positiivisten ja optimististen puolien vähättely tai huomiotta jättäminen. Tavallisesti tähän liittyy liioiteltu odotus siitä, että laaja-alaiset työ-, raha- ja sosiaaliset asiat menevät lopulta vakavasti pieleen, tai että ne elämän asiat, jotka näyttävät menevän hyvin, tulevat hajoamaan kappaleiksi. Yleensä tähän liittyy kohtuuton pelko siitä, että tekee virheitä, jotka voivat johtaa taloudelliseen romahdukseen, menetyksiin, nöyryytykseen tai siihen, että joutuu pysyvään pahaan tilanteeseen. Koska potentiaaliset negatiiviset lopputulokset ovat liioiteltuja, näitä henkilöitä leimaavat usein krooniset huolet, ylivalppaus, valittaminen ja päätöksentekokyvyttömyys.

16. Tunteiden Estyneisyys

Liiallinen spontaanien toimien, tunteiden ja kommunikaation estyneisyys - yleensä välttääkseen muiden tuomion, häpeän tunteita tai impulssikontrollin menettämisen. Yleisimpiin estyneisyyden alueisiin kuuluu A) suuttumisen ja aggressiivisuuden estyneisyys; B) positiivisten impulssien estyneisyys (esim. ilo,  kiintymys, seksuaalinen kiihottuminen, leikkisyys); C) vaikeus ilmaista haavoittuvuutta tai kommunikoida vapaasti tunteista, tarpeista jne.; tai D) liiallinen painotus rationaalisuudella tunteiden kustannuksella.

17. Heltymättömät Standardit ja Ylikriittisyys

Tuntee sisimmässään, että täytyy pyrkiä saavuttamaan erittäin korkeat käyttäytymisen ja suoritusten sisäistetyt standardit, yleensä välttääkseen kritiikkiä. Tästä seuraa usein paineita tai vaikeuksia hidastaa ja vähentää suorittamista, ja ylikriittisyyttä itseä ja muita kohtaan. Täytyy sisältää selvää haittaa seuraaville: nautinto, rentoutuminen, terveys, itsetunto, tunne saavutuksista tai tyydyttävät ihmissuhteet. Taipumattomat standardit ilmenevät usein seuraavilla tavoilla: A) täydellisyyteen pyrkiminen, kohtuuton yksityiskohtien huomioiminen ja sen aliarvioiminen kuinka hyvä oma suoritus on suhteessa keskiarvoon; B) jäykät säännöt ja vaatimukset monilla elämän alueilla, mukaanlukien epärealistisen korkeat moraaliset, eettiset, kulttuurilliset tai uskonnolliset standardit; tai C) keskittyminen aikaan ja tehokkuuteen, jotta saavutetaan enemmän.

18. Liiallinen Rankaisevuus

Usko siihen, että ihmisiä pitää rangaista ankarasti virheiden tekemisestä. Tähän sisältyy taipumus olla vihainen, rankaiseva ja kärsimätön niiden ihmisten kanssa (mukaanlukien henkilö itse), jotka eivät täytä odotuksia ja standardeja. Yleensä tähän liittyy vaikeus antaa anteeksi virheitä itselle tai muille, koska henkilö on haluton ottamaan huomioon lieventäviä asianhaaroja, sallimaan ihmisten epätäydellisyyttä ja tuntemaan myötätuntoa.

6 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

1-9 kuin suoraan omasta elämästäni.

Valkea kirjoitti...

Edit on tekstin muokkaamista ja hiomista.

Valkea kirjoitti...

Varoittava tarina.

http://www.youtube.com/watch?v=f27zNlmRMWU

Valkea kirjoitti...

Anonyymi,

sinulla on ollut julma lapsuus. Toivottavasti olet kohtuullisen hyvässä kunnossa suhteutettuna koviin kokemuksiin. Kirjoittelen tulevaisuudessa aiempaa enemmän psykologiaa käsitteleviä kirjoituksia. Ehkäpä niistä on hyötyä sinulle.

Yleensä vaadin kirjoittajilta nimimerkin käyttöä, mutta psykologisten kirjoitusten yhteydessä sallin pysyvästi anonyymin kommentoinnin.

Anonyymi kirjoitti...

Kohtuullisesti menee, kyllä.
Ensimmäiset 19 vuotta tunnekylmässä, tyrannimaisessa ja varautuneessa kasvuympäristössä, täysin yksin, ainoa palaute oli moitteet. ikävuodet 20-30 alkoholi parhaana kaverina, kaikki koulut ja kaikki muu jäi haaveeksi. rapiat kolmekymppisenä myönsin itselleni mistä on kyse, kävin psykiatrilla.... vähensin juomista. En silti usko että tämä tästä enää lähtee varsinaisesti paranemaan.

Mistä tuo listaus on. Se on kyllä kylmäävän omakohtainen minulle. Suorastaan säikähdin.

Valkea kirjoitti...

Se on suomennos tästä luettelosta:

http://www.schematherapy.com/id73.htm

... Ja liittyy näihin kirjoihin:

http://www.amazon.com/Schema-Therapy-Practitioners-Jeffrey-Young/dp/1593853726/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1357918597&sr=1-1&keywords=schema+therapy

http://www.amazon.com/Schema-Therapy-Distinctive-Features-CBT/dp/0415462991/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1357918597&sr=1-2&keywords=schema+therapy

Koskaan ei ole liian myöhäistä parantaa tilannettaan. Useimmiten tilanne paranee pienillä tekijöillä, joita on monta, ja jotka vaikuttavat yhdessä pidemmän aikaa, ei yhdellä suurella tekijällä.

En ole blogissani käsitellyt paljoa terapioita, mutta tämän kirjoituksen lopussa on numeroituja neuvoja, joista on hyötyä muillekin kuin pakkomielteisille. Niistä saattaa olla jotain hyötyä sinullekin:

http://hiljaistapohdintaa.blogspot.fi/2011/11/pakkomielteet-ja-pakkotoiminnot.html

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto