Hiljaista Pohdintaa

Hiljaista Pohdintaa

sunnuntai 13. elokuuta 2017

Miesten ja naisten vaikutus politiikkaan


Miehillä ja naisilla on taipumus noudattaa politiikassa niitä sosiaalisia ja toiminnallisia kuvioita, joita heidän esi-isänsä noudattivat jo kauan sitten perheissä ja pienyhteisöissä.

Nainen synnyttää lapset ja on pääsääntöisesti heidän kasvattajansa. Nainen tarvitsee siihen tehtävään resursseja ja turvaa mieheltään ja ympäröivältä yhteisöltä. Nainen on psykologisessa suhteessaan ympäröivään sosiaaliseen yhteisöön ensisijaisesti kuluttaja, siitä huolimatta, että hän mahdollisesti osallistuu tuottavaan työntekoon tavalla tai toisella. Naisen resurssien vaatiminen on voimakasta ja ympäröivästä tilanteesta ja realiteeteista riippumatonta, koska muuten lapset saattavat kärsiä, jäädä häviäjän osaan tai jopa kuolla.

Mies on pääsääntöisesti resurssien ja turvan tuottaja. Miehellä on taipumus ajatella ensisijaisesti sitä, miten resursseja ja turvaa tuotetaan, ja toissijaisesti sitä miten ne kulutetaan. Miehellä on taipumus suhteuttaa perheen ja yhteisön kulutus tuottamiseen. Miehet ovat siten traditionaalisesti toimineet naisten ehdottomien ja hellittämättömien vaatimusten moderaattoreina ja suodattimina, kohtuullistaneet niitä vastaamaan realiteetteja.

Politiikassa naisten vaatimukset kasvavat liiallisuuksiin, koska niitä ei moderoida vastaamaan realiteetteja. Ja jos jotkut naiset eivät vaadi, muut naiset, jotka vaativat, saavat kaikki resurssit. Siltäkin kannalta naisten on pakko vaatia kaikki mikä irti lähtee.

Tähän voidaan vastata, että kyllähän poliitikot ja byrokraatit moderoivat naisten vaatimuksia. Käytettävissä olevat resurssit eivät ole rajattomia, joten on jossain määrin pakko suodattaa naisten vaatimuksia. Mutta naisten ehdottomat vaatimukset eivät yhdisty poliitikkojen ja byrokraattien kohtuullisuuteen, vaan heidän ahneuteensa ja vallanhimoonsa. Ne sopivat hyvin naisten vaatimusten jatkeeksi, niiden vahvistajiksi ja toteuttajiksi. Kummankin intressien vektorit osoittavat samaan suuntaan. Poliitikoista ja byrokraateista ei siten ole naisten vaatimusten kohtuullistajiksi.

Politiikassa kilpailu on suurelta osin epätervettä, koska sillä on voi taipumus johtaa kehitystä ennalta määrättyyn yhteen suuntaan, joka ajan kuluessa huononee.

Liberaalissa (monikulttuurinen sosiaalidemokratia) yhteiskunnassa miehillä on taipumus feminisoitua. Valtiolliset, kunnalliset ja järjestölliset toimijat, ja suuryritykset synnyttävät ja vahvistavat näitä trendejä. Miehet alkavat ajatella normaalia enemmän miten saada itselleen kaikki se mitä systeemistä irti lähtee, ja  vähemmän tai ei ollenkaan sitä miten resursseja tuotetaan ja miten niiden käyttöä kohtuullistetaan. Tämä suhtautuminen muuttuu miesten osalta sitä rationaalisemmaksi, mitä kauemmas valtio etääntyy miehestä ja hänen perheestään ja yhteisöistään, mitä enemmän valtio muuttuu ulkopuoliseksi, vieraaksi ja ehkä vihamieliseksi ottajaksi ja antajaksi. Jos valtio tavallaan ryöstää veroja, on tavallaan melkein kuin miehekästä ottaa takaisin kaikki mitä saadaan. Todellisuudessa resursseja itselleen vaativa mies on suhteessa valtioon melkein kuin pyytävä kerjäläinen, mutta ei voi kilpailun takia luopua osastaan, koska jää muuten jälkeen niistä, jotka pyytävät ja vaativat.

Jos valtio (johon tässä yhteydessä lasketaan valtio ja kunnat) toimii jonkin etnisen ryhmän rajojen puitteissa, jonka jäsenet tuntevat empatiaa toisiaan kohtaan ja ovat lojaaleja toisilleen, ihmiset ovat luonnostaan valmiimpia maksamaan veroja, koska ne pysyvät oman etnisen ryhmän sisällä. Ihmiset ovat valmiimpia tekemään henkilökohtaisia uhrauksia oman ryhmän puolesta antaen rahaa, luopuen jostain, säästäen jossain, jne. Jos valtiovallan piiriin tulee suuri joukko vieraita ja ulkopuolisia ihmisiä, alkuperäisen etnisen ryhmän maksualttius ja muiden uhrauksien tekemisen alttius vähenevät. Valtio muuttuu silloin lisääntyvässä määrin itsekin ulkopuoliseksi ja vieraaksi. Vieraat ja ulkopuoliset ihmiset suhtautuvat valtioon luonnostaan enemmän tai vähemmän saalistusmentaliteetilla, jolloin keskimääräinen maksuhalukkuus valtiolle vähenee entisestään. Valtion täytyy kompensoida tätä muutosta lisäämällä manipulointia, propagandaa, riippuvuutta valtiosta ja kilpailua valtion antamista resursseista.

Manipulointia on esimerkiksi syyllistää alkuperäistä etnistä ryhmää "historiallisilla rikoksilla ja epäoikeudenmukaisuuksilla", joita on tarkoitus sovittaa ikuisesti mm. maksamalla valtiolle veroja, jotka menevät ensisijaisesti byrokraateille ja toissijaisesti toiseudelle (maahanmuuttajille).

Propagandaa on esimerkiksi se, että koulutus ja tiedotus valjastetaan esittämään valtio ja eniten tukea saavat ryhmät (maahanmuuttajat) liioitellun positiivisessa valossa. Mitä positiivisemmin johonkin ulkopuoliseen ryhmään suhtaudutaan, sitä todennäköisemmin alkuperäinen ryhmä on valmis maksamaan sille veroja. Liberaalin monietnisen valtion verojärjestelmä perustuu liioitellulle positiiviselle suhtautumiselle. Se ei kestä sitä, että johtajien ja kansalaisten annettaisiin vapaasti ja asiallisesti vastustaa maahanmuuttoa, maahanmuuttajia ja maahanmuuttajille maksettavia veroja. Tästä seuraa pakotteisiin ja rangaistuksiin perustuva systemaattinen ja pakollinen poliittisen valehtelun järjestelmä.

Riippuvuutta lisää se, että palveluita ja tukia laajennetaan koskemaan melkein kaikkia elämänalueita, ja pidetään huoli siitä, että ne kattavat erityisesti tärkeimmät palvelut ja tuet (sairaanhoito, vanhainkodit, eläkkeet ja työttömyysturva). Riippuvuutta lisää se, että melkein kaikkiin merkittäviin yhteiskunnalliseen toimintoihin vaaditaan lupa valtiolta ja/tai valtio säätelee niitä.

Kilpailun lisääminen valtion resursseista on myös kilpailijoiden riippuvuuden lisäämistä valtiosta. Tämä tapahtuu esim. usuttamalla eri etniset ryhmät kilpailemaan toisiaan vastaan suosimalla maahanmuuttajia ja suhtautumalla heihin positiivisesti, ja suhtautumalla negatiivisesti alkuperäiseen etniseen ryhmään ja syrjimällä heitä mm. koulutuksessa, politiikassa, työnhaussa, tukikäytännöissä ja julkisten projektien kilpailutuksissa. Valtio nostaa keinotekoisesti maahanmuuttajien sosiaalista ja yhteiskunnallista statusta ja laskee keinotekoisesti alkuperäisen etnisen ryhmän statuksia, niin että ne siirtyvät mahdollisimman lähellä toisiaan. Tällöin statuskilpailu ryhmien välillä kovenee, koska lopputulokset muuttuvat epävarmemmiksi, ja voivat helpommin mennä mihin suuntaan tahansa.

 Alkuperäinen etninen ryhmä protestoi kyllä sitä, että sitä syrjitään, vieraita ihmisiä suositaan ja että se joutuu maksamaan veroja suurelta osin sosiaalituista riippuvaiselle toiseudelle, mutta joutuu toisaalta lisääntyvässä määrin saalistamaan valtion  etuja, jotta omat statukset eivät heikkene suhteessa maahanmuuttajiin tai jopa maahanmuuttajia huonommiksi. Alkuperäisellä etnisellä ryhmällä ei ole kilpailun takia varaa menettää valtion tarjoamia etuja. Kun valtio suhtautuu heihin vihamielisesti ja toiseuteen myönteisesti, valtion heille tarjoamat edut ovat aina uhkaavasti ja lisääntyvässä määrin siirtymässä toiseudelle. Nämä tekijät maksimoivat alkuperäisen etnisen ryhmän pelon etujen menettämisestä, ja siten maksimoi riippuvuuden niistä.

Valtio ei voi myöntää julkisesti, että se lietsoo tällaista saalistukseen ja etniseen vihamielisyyteen perustuvaa kilpailua, joten valtion on markkinoitava itseään yleisesti neutraalina ja puolueettomana, ja toimintansa neutraaliin ja puolueettomaan tutkittuun tietoon perustavana. Tämä politiikka luo valtiolle myös voimakkaan tarpeen vierittää oma syyllisyys ulkopuolisten syntipukkien, "rasistien", niskaan. Mielikuvia puolueettomuudesta pyritään vahvistamaan sillä, että valtio on suurimmalta osin kasvoton, näkymätön ja hahmoton. Tietääkö juuri kukaan esim. johtavien valtionvarainministeriön virkamiesten nimiä, ja jos joku heistä esiintyy joskus harvoin julkisuudessa, muistaako juuri kukaan hänen nimeään? Liberaali valtio on näkyvyyden suhteen vastakkainen kuningasvallalle, jossa kuningas on kaiken huomion keskipisteenä.

Kun naiset tulevat mukaan politiikkaan, politiikan saalistusmentaliteetti kasvaa, ja politiikan ja valtion kattavuus, monimutkaisuus ja valta alkavat lisääntyä. Koska valtioilla on taipumus tarkastella ihmisiä tilastoina, kollektiivisinä ryhminä, massailmiöinä, teknissävytteisinä luetteloina, jne., naiset loiventavat yhteiskunnan rajoja suhteessa esim. niihin yhteiskuntiin, joissa muslimit ovat hallitsevia. Naisilla on politiikassa saalistusmentaliteetti, ja melko samantyyppinen saalistusmentaliteetti on havaittavissa myös islamilaisten yhteiskuntien politiikassa, tosin voimakkaampana. Kun valtio hallitsee miesten ja naisten politiikan, se lisää uskoa siihen, että se pystyy hallitsemaan myös kantaväestön ja kaukaisten maahanmuuttajien politiikan. Naisten mukaantulon myötä valtion politiikassa alkaa prosessi,  joka osaltaan lisää todennäköisyyttä sille, että valtio aloittaa jossain vaiheessa kaukaisten ryhmien maahanmuuton. Hyppäys miesten hallitsemasta politiikasta sellaiseen maahanmuuttopolitiikkaan on suurempi kuin miesten ja naisten hallitsemasta politiikasta.

Naisten läsnäolo politiikassa lisää naisten riippuvuutta valtion tarjoamista palveluista ja tuista, jolloin naiset tarvitsevat miehiä tuekseen vähemmän. Tällöin miehet tarvitsevat kaikki valtiolta saamansa resurssit pystyäkseen, paradoksaalisesti, kilpailemaan paremmin valtiota vastaan. Tullessaan valtion resursseista riippuvaisiksi miehillä on taipumus feminisoitua poliittisten tavoitteidensa ja ajattelunsa suhteen.

Naisten poliittisten vaatimusten ja ajattelun yleistyessä yhteiskunnassa, ja poliitikkojen ottaessa lisääntyvässä määrin naisten vaatimuksia ja ajatuksia politiikan ja puolueiden toimintaohjelmien sisältöihin, miehet feminisoituvat lisää. Itseasiassa miespoliitikot eivät voi nykyään välttää jatkuvaa tai vähintäänkin säännöllistä feminiinistä puhetta ja ajattelua, kuten eivät kansalaisetkaan, jotka väittelevät politiikasta. Ja jos miespoliitikot eivät puhuisi ja kirjoittaisi jatkuvasti feminiinisesti ja vetoaisi naisäänestäjiin, suuri osa politiikasta jäisi lähes eksklusiivisesti naisille ja tulisi vielä feminiinisemmäksi. Tämä on lose - lose -tilanne miehille, ja sen seurauksena lisääntyvässä määrin myös naisille.

Naisilla on miehiä parempi käsitys siitä miten kahdenväliset ihmissuhteet toimivat, mutta miehiä huonompi käsitys siitä miten ryhmädynamiikka ja ryhmien vuorovaikutus toimii. Naisilla on miehiä suurempi taipumus hoivaamiseen ja vähäisempi taipumus aggressiivisuuteen, oman ryhmän etujen puolustamiseen ja tarvittavien rajojen ylläpitoon. Naisten tullessa mukaan politiikkaan kansan ja yhteiskunnan kyky puolustaa rajojaan ja jatkuvuuttaan heikkenee.

Liberaalin yhteiskunnan toimintaperiaatteissa on vakavia ristiriitoja. Maahanmuuttajiin pitäisi suhtautua positiivisesti, mutta toisaalta liberaali yhteiskunta on julkisten kulissien takana riippuvainen siitä, että ryhmät vihaavat toisiaan, joka synnyttää tarvittavan saalistusmentaliteetin, kilpailun ja riippuvuuden. Liberaalin yhteiskunnan täytyy kieltää monista maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin liittyvistä ongelmista puhuminen, mutta toisaalta se on riippuvainen siitä, että "vihapuhetta", maahanmuuttokritiikkiä ja maahanmuuttajakritiikkiä on riittävästi. Valtion täytyy näyttää puolueettomalta, mutta todellisuudessa se on selvästi puolueellinen. Valtion pyrkii olemaan näkymätön, mutta se on lisääntyvässä määrin kiusallisen näkyvä tunkeutuessaan kaikille ihmiselämän osa-alueille. Ihmisryhmien välillä ei ole julkisissa puheissa eroja, mutta liberaalin yhteiskunnan toiminta ja talous perustuu näiden erojen olemassaololle. Liberaali valtio pyrkii olemaan kaikenkattavan turvallisuuden tuottaja, mutta todellisuudessa se tuottaa politiikallaan lisää turvattomuutta kansalaisten keskuuteen. Valtio suhtautuu halveksivasti ja syrjivästi siihen etniseen ryhmään, jonka työstä ja ajatuksista se syntynyt, mutta se haluaa kaikkien suhtautuvan itseensä kiintymyksellä, lojaliteetilla ja arvostuksella. Jne.

On totta, että kaikkien valtioiden toimintaan ja politiikkaan liittyy ristiriitoja, ja kaikkien valtioiden täytyy pystyä sulauttamaan ristiriitoja itseensä, mutta liberaalissa monietnisessä yhteiskunnassa ne muuttuvat niin rajuiksi ja yhteensovittamattomiksi, että liberaali valtio alkaa omalla toiminnallaan ja politiikallaan hiljalleen jauhamaan itseään kappaleiksi. Siksi monietniset yhteiskunnat ja imperiumit ovat historiassa tunnettuja epävakaudestaan ja lyhytikäisyydestään.

Suomalaisten tehtävänä on korjata suomalaisten miesten ja naisten välille liberaalin politiikan takia syntyneitä ristiriitoja, ja luoda uusi suomalaisten miesten ja naisten välinen yhteistyö ja liitto, joka mahdollistaa meille paremman tulevaisuuden.

21 kommenttia:

Valkea kirjoitti...

Kommenttini toisaalla.

Miksi kaikki tasa-arvoa kannattavat poliitikot ovat valehtelijoita?

Jos tasa-arvo toteutuisi oikeasti, se tekisi tyhjäksi poliitikkojen johtaja-aseman; vallan ja vaikutusvallan; korkeamman palkan ja paremmat edut; mahdollisen korkean koulutuksen; aseman saavuttamiseksi tehdyn työn; kunnianhimon, päämäärätietoisuuden ja sitkeyden; jne.

Anonyymi kirjoitti...

Erinomainen kirjoitus jälleen kerran.

" Nainen on psykologisessa suhteessaan ympäröivään sosiaaliseen yhteisöön ensisijaisesti kuluttaja, siitä huolimatta, että hän mahdollisesti osallistuu tuottavaan työntekoon tavalla tai toisella."

Stefan Molyneux kertoi yhdellä videollaan, kuinka hallinnon koko alkoi kasvaa USA:n eri osavaltioissa samaan tahtiin, kun naisille annettiin äänoikeus. Siis hallinnon koon kasvu oli suoraan verrannollinen siihen, missä osavaltiossa naisilla oli oikeus äänestää ja missä ei.

"Mutta naisten ehdottomat vaatimukset eivät yhdisty poliitikkojen ja byrokraattien kohtuullisuuteen, vaan heidän ahneuteensa ja vallanhimoonsa. Ne sopivat hyvin naisten vaatimusten jatkeeksi, niiden vahvistajiksi ja toteuttajiksi."

Kun Itävallassa oli viimeksi presidentinvaalit, niin Soroksen säätiöt houkuttelivat naisia vaaliuurnille. Liberaali ehdokas (jota tukivat ennen kaikkea naiset) voitti vaalit. Sekin on ongelma, että nykyajan poliittisesti korrektissa ilmapiirissä näistä asioista ei saa puhua ääneen. Mitään tasa-arvon osa-aluetta ei saa kyseenalaistaa eikä kritisoida.

"Jos valtio (johon tässä yhteydessä lasketaan valtio ja kunnat) toimii jonkin etnisen ryhmän rajojen puitteissa, jonka jäsenet tuntevat empatiaa toisiaan kohtaan ja ovat lojaaleja toisilleen, ihmiset ovat luonnostaan valmiimpia maksamaan veroja, koska ne pysyvät oman etnisen ryhmän sisällä."

Valkoiset amerikkalaismiehet taitavat äänestää suurimmalta osin republikaaneja. Mitä monietnisemmäksi yhteiskunta muuttuu, sitä huonompi motivaatio ihmisillä on kustantaa sitä. Tästä huolimatta monet poliitikot esim. Suomessa ihailevat USA:ta, ja ajattelevat, että se toimii.

" Naisilla on politiikassa saalistusmentaliteetti, ja melko samantyyppinen saalistusmentaliteetti on havaittavissa myös islamilaisten yhteiskuntien politiikassa, tosin voimakkaampana."

Mistä tuo islamilaisten yhteiskuntien saalistusmentaliteetti johtuu? Mikä on sen alkuperä? Sunnien ja shiiojen vastakkainasettelusta? Etnisestä kilpailusta eri etnisten ryhmien välillä? Persianlahden maita lukuunottamatta muslimiyhteiskunnat taitavat olla melko monietnisiä. Sharia-laki velvoittaa yhteiskuntaa järjestämään sairaanhoidon, koulutuksen ja työttömyysturvan. Valtion tehtävä on myös tarjota työtä työttömille.

Voisiko islamilaista systeemiä kuvailla sosialistiseksi, ainakin talouden osalta? Onko tuo yksi syy, miksi et valinnut islamia uskonnoksesi, Valkea? Koetko, että kristinusko ja juutalaisuus antavat laajemman vapauden määritellä/päättää, miten yhteiskunnan toiminnot tulisi järjestää?

Homma-foorumille kirjoitellut Asra kertoi, että islamilaisissa yhteiskunnissa on joitakin valtion omistamia yrityksiä, joiden tuotoista sitten maksetaan julkiset palvelut. Tuloverohan ei kuulu Sharia-systeemiin, almu-järjestelmä kylläkin. Asran mukaan verotus laskee, jos/kun siirrytään islamilaiseen systeemiin.

"Tullessaan valtion resursseista riippuvaisiksi miehillä on taipumus feminisoitua poliittisten tavoitteidensa ja ajattelunsa suhteen."

Vaihtoehto-oikeistossa on puhuttu paljon miesten muuttumisesta entistä akkamaisemmiksi.

"Naisilla on miehiä parempi käsitys siitä miten kahdenväliset ihmissuhteet toimivat, mutta miehiä huonompi käsitys siitä miten ryhmädynamiikka ja ryhmien vuorovaikutus toimii. Naisilla on miehiä suurempi taipumus hoivaamiseen ja vähäisempi taipumus aggressiivisuuteen, oman ryhmän etujen puolustamiseen ja tarvittavien rajojen ylläpitoon. Naisten tullessa mukaan politiikkaan kansan ja yhteiskunnan kyky puolustaa rajojaan ja jatkuvuuttaan heikkenee."

Miehille on myös naisia tärkeämpää, että sääntöjä noudatetaan, ja rikkomuksesta seuraa rangaistus ja hyvästä käytöksestä palkkio. Naisten mielessä palkkiot ja rangaistukset ovat vähemmän tärkeitä.

https://www.psychologytoday.com/blog/experiments-in-philosophy/201005/sex-the-bench-do-women-and-men-have-different-moral-values

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Onko esim. Saudi Arabia tavallaan äärimmäinen esimerkki sen suhteen, kuinka miehet estävät/rajoittavat naisten vaatimusten valloilleen pääsyä? Miten ortodoksijuutalaiset ovat ratkaisseet nämä asiat? Miehet ovat yhteisön johtajia, ja rabbi kertoo, ketä äänestää? Miten juutalaiset yhteisöt ovat historiallisesti ratkaisseet tämän mies-nais-kysymyksen? Mikä on pitänyt heidät tasapainossa?

Jotkut (etenkin liberaalit) muslimiajattelijat hehkuttavat Eurooppaa, että tämähän on maailman islamilaisin maanosa, koska valtio järjestää kaikille ryhmille kaiken, ja kaikki on siksi niin oikeudenmukaista. Jotkut ovat toisaalta sanoneet, että "todellinen islam" ei kuulemma "toteudu oikein missään".

Millaisia ajatuksia alla oleva artikkeli sinussa herättää?

https://susiesbigadventure.blogspot.com/2014/06/what-is-most-truly-muslim-country-in.html

“If a country, society, or community displays characteristics such as unelected, corrupt, oppressive, and unjust rulers, inequality before the law, unequal opportunities for human development, absence of freedom of choice (including that of religion), opulence alongside poverty, force, and aggression as the instruments of conflict resolution as opposed to dialogue and reconciliation, and, above all, the prevalence of injustice of any kind, it is prima facie evidence that it is not an Islamic community,” he said."

Mielestäni tuo tutkija ei tiedä islamista perusasioita. Tietääkseni Sharia-laki kieltää tekemästä käännytystyötä muslimimaissa, ja islamin toiseen uskontoon vaihtava muslimi on teloitettava (ainakin silloin, jos hän alkaa julistaa uutta uskoaan). Siis jo se rajoittaa uskonnonvapautta. Ei-monoteistiset uskonnot ovat harhaoppia, ja tietääkseni niille ei pidäkään olla mitään temppeleitä Sharian mukaan. Toisinkuin Lännssä, Sharia-myös rajoittaa sitä, kuinka korkeaksi verotus voi nousta.

Mitä tulee tuohon unelected sanaan, niin islamilainen järjestelmähän kuuluukin olla teokratia, jossa uskonoppineet laativat säännöt ja lait Koraanin ja hadithien pohjalta. Demkratia sellaisena kuin se nähdään länsimaissa ei kuulu islamilaiseen systeemiin. Mitä tulee sanaan inequal, niin miehillä ja naisilla on erilaiset oikeudet, koska Sharian-mukaan heillä on myös erilaiset velvollisuudet. Saudi Arabia ja Egypti ovat sellaisia kuin niiden kuuluukin olla islamin mukaan.

Mielestäni tuo yllä oleva linkki on yksi esimerkki islamin valkopesusta. Sen huonoja (ja islamilaiseen lakiin legaalisti kuuluvia) osia yritetään pestä pois silloin kun lopputulos on huono, ja sekoittaa sisältöä tietoisesti muiden systeemien kanssa.

Jossain hadithissa kerrotiin Mumammedin sanoneen, että valtio/kansa, joka valitsee naisen johtajakseen, ei leikkaa viljaa eikä saa satoa. (Siis ei tule menestymään).

Kommentoija

Anonyymi kirjoitti...

Tuon linkin kommenttiketjussa on hyvä kommentti:

"And I'm also with Estelle in having doubts about the study...not that I think it's not serious, but rather the criteria for determining "Islamicity" seem to be cherry-picked and finely honed to support a philosophical agenda."

Kirsikan poimintaa nimenomaan.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoin toisaalla alla linkitettyä artikkelia seuraavasti.

Ylen toimittajat ja johtoporras vihapuhuvat ja yllyttävät väkivaltaan.

Miksi niin suuri raivo juuri Mercedes-Benzin ikkunassa olevasta tarrasta?

Nykyinen liberaalin vasemmiston ja liberaalin oikeiston symbioosi perustuu siihen, että vasemmisto toimii liberaalin kollektiivin moraalin ja filosofian tuottajana ja moraalinvartijana, ja oikeisto toimii itsessään aatteettomana resurssien tuottajana, joka kopioi filosofiansa ja moraalinsa vasemmistolta. Kopiot ovat alkeellisempia ja pinnallisempia kuin alkuperäiset.

Niiden välillä on symbioosista huolimatta luokkaristiriita. Liberaali vasemmisto painottuu enemmän keskiluokkaan ja liberaali oikeisto painottuu enemmän ylempään keskiluokkaan ja yläluokkaan. Vasemmistolaiset ovat kateellisia oikeistolaisille heidän korkeammasta yhteiskunnallisesta asemastaan ja suuremmasta varallisuudestaan, mutta toisaalta halveksivat heitä moraalisesta ja filosofisesta tyhjyydestä ja alkeellisuudesta. Vasemmistolaisten mielestä oikeistolaisten status kuuluisi oikeastaan "oikeudenmukaisuuden ja meriittien" perusteella heille itselleen.

Lisäksi vasemmistolaiset ovat epävarmoja, koska oikeistolaiset eivät ole riippuvaisia vasemmistolaisista, mutta vasemmistolaiset ovat riippuvaisia oikeistosta. Oikeistolaiset voivat periaatteessa milloin tahansa hylätä vasemmistolaiset, ja valita itselleen uuden poliittisen kumppanin, mutta vasemmistolaiset eivät voi hylätä oikeistoa, ja jos oikeisto jättää heidät, he jäävät tyhjän päälle (ns. lompakon voima yhteiskunnassa ja politiikassa).

Mercedes-Benz on symbolisesti liberaalin oikeiston auto, joten "Refugees NOT welcome" -tarran näkeminen sen ikkunassa käynnistää vasemmistolaisissa atavistisen pelon hylätyksi joutumisesta, petoksesta ja poliittisesta tuhosta, jolloin heidän moraalinvartija -moodinsa alkaa pyöriä hypervaihteella, "Petturia on rangaistava ankarasti, hän on alhaisin olento maailmassa, petturiin on kohdistettava väkivaltaa".

Näiden vihervasemmiston ja liberaalin oikeiston liiton heikkojen kohtien perusteella voimme suunnitella strategioita, joilla lyödään kiiloja heidän välilleen, luodaan eripuraa ja voimistetaan ristiriitoja.

https://www.suomenuutiset.fi/ylen-toimittaja-puhuu-ihmisjatteesta-haluaa-heittaa-kivella-nokkaan-ylelaiset-esimiehet-tsemppaavat-minka-ehtivat/

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

muslimimaissa saalistusmentaliteetti johtuu siitä, että resurssit aavikoilla ja keitailla ovat olleet niukkoja, kilpailu on ollut kovaa eri ryhmien välillä ja voittaminen on ollut usein nollasummapeliä. Se on vahvistanut yhteistyötä, lojaalisuutta ja empatiaa ryhmien sisällä, mutta suurimmalta osin eliminoinut tai vähentänyt niitä suhteessa ulkopuolisiin. Muslimimaissa on perinteisesti pidetty ryöstämällä, ja oveluudella ja huijaamalla saatua toimeentuloa ja omaisuutta kunniakkaimpana ja arvostettavimpana. He näkevät, että se on saatu rehellisissä voimain- ja oveluuden mittelöissä, rehellisissä ryhmien kaksintaistelussa. Rehellisellä kaupankäynnillä saatua toimeentuloa ja omaisuutta on pidetty kunniattomampana, vähempiarvoisena, feminiinisempänä ja degeneroituneempana. Myydessään jotain kauppamies mielistelee lipevästi ostajaa melkein kuin nainen, joka yrittää melkein keinolla millä hyvänsä vietellä miestä, ja vetoaa hänen alhaisimpiin vaistoihinsa saadakseen hänet ostamaan jotain. Mitä degeneroituneempia ja naismaisempia kauppamies ja ostaja ovat, sitä paremmin kauppa käy. Kun miehekkyys on ollut selviytymiselle välttämätöntä lähi-idän olosuhteissa, ymmärrettävistä syistä kaupankäynti on nähty sille potentiaalisena uhkana.

Pohjoisen olosuhteissa taas kaupankäynti on nähty positiivisemmin rehellisenä yhteistyönä, josta molemmat osapuolet voivat hyötyä, ja vaikka pohjoisen ihmiset eivät ole immuuneja kaupankäynnin degeneroivalle vaikutukselle, he ovat olleet sille perinteisesti resistentimpiä kuin lähi-idän ihmiset. Nykyisin tietysti kaupankäynti on degeneroinut länsimaisia ihmisiä niin pitkään, voimakkaasti, esteettömästi ja vastavoimattomasti, että olemme degeneroituneempia kuin muslimit. Tarkoitan degeneroituneempia sekä absoluuttisilla mittareilla, että suhteessa kummankin ryhmän traditionaalisiin degeneroitumisen "mittareihin".

Näistä seuraa myös myös muslimimaiden perinteinen diktatorinen, väkivaltainen ja voimakkaan autoritaarinen johtajuus. Useimmiten vain sellaisilla on kyky saada riittävä järjestys ja yhteisyys aikaiseksi, ja sekin on usein aika epävakaa. Tarja Halosen kaltaiset johtajat syötäisiin muslimimaissa elävältä.

Juutalaisuuden perussääntöihin kuuluu se, että mies ohjaa naista ja päättää tärkeimmistä asioista. Myös muut juutalaisuuden säännöt ja rituaalit asettavat naiset sellaiseen kontekstiin, että heidän asemansa on miehen alapuolella ja heidän toiminnalleen asetetaan tarvittavat rajat, esim. naisen seksuaalisuus ja sen esittäminen tai "mainostaminen" ovat monin tavoin rajoitettuja ja säädeltyjä.

Valkea kirjoitti...

Kommentoin toisaalla seuraavasti.

Kun liberaalien eli monikulttuuristen sosiaalidemokraattien ja konservatiivien ristiriidat ovat kärjistyneet, niitä "sovittelemaan" on ilmestynyt joukko itse itsensä nimittäneitä henkilöitä. Heillä on tapana laittaa liberaalien ja konservatiivien mielipiteet samalle tasolle, ottaa kummankin mielipiteet vakavasti, ja sitten pyrkiä muodostamaan jonkinlainen kompromissi tai keskitie näiden välille.

Selitän lyhyesti miksi se ei ole konservatiivien kannalta järkevää.

Liberaali koalitio valehtelee monesta syystä. Valheet peittävät niitä julkisia tai yksityisiä liiketoimia tai poliittisia ansaintakeinoja, joita liberaaleilla on. Valheilla pyritään, liberaalien omien uskomusten mukaan, estämään ristiriitoja, konflikteja ja väkivaltaa. Valheilla pyritään edistämään niitä arvoja, joita liberaalit pitävät tärkeinä, kuten monikulttuurinen tasa-arvo; hoivamentaliteetti, joka tukee sosiaalivaltiota; liberaali suvaitsevaisuus (suvaitsevaisuus liberaalin koalition ryhmiä ja jäseniä kohtaan); verojenmaksuhalukkuuteen liittyvä uhrautuvuus; jne. Valheet ovat liberaaleille idealisoitua ja utooppista tulevaisuutta, ja niillä pyritään pakottamaan nykyisyyttä muokkautumaan utooppisen tulevaisuuden muottiin. Valheilla peitetään niitä ongelmia ja haittoja, joita liberaalin koalition ryhmät ja jäsenet aiheuttavat yhteiskunnalle. Valheiden toistaminen tai toistamattomuus toimivat sosiaalisina signaaleina, joilla erotellaan sisäryhmään ja ulkoryhmään kuuluvia, ja jaetaan sen mukaan palkintoja, etuja ja rangaistuksia. Jne.

Voisimme tavallaan nähdä liberaalin koalition vammaisena kampurajalkaisena henkilönä, joka ei pysy pystyssä (kasassa), eikä pysty liikkumaan (toimimaan tehokkaasti poliittisesti), ellei hänellä ole molemmissa käsissään tukevat valheiden kainolosauvat. Valehteminen on tältä kannalta loogista, mutta ei yhteiskunnan etujen ja tulevaisuuden kannalta hyväksyttävää tai moraalista. Konservatiivit voivat myöntää, että jos hyväksyy liberaalien moraaliset, filosofiset ja poliittiset lähtökohdat, liberaalien valheet ovat niiden luonnollinen seuraus. Tämä on se myönnytys ja kompromissi, jonka konservatiivit voivat tehdä liberaaleille.

Kun liberaali koalitio on vertauskuvallisesti sairas ja näkee hallusinaatioita, joissa on sata tonttua (valheet), eikä näe niiden takia todellisuutta, konservatiivit eivät voi tehdä tämän suhteen kompromisseja liberaalien kanssa, mennä liberaaleja puoliväliin vastaan, hallusinoida ja nähdä viisikymmentä tonttua. Liberaalit ehkä tarvitsevat itse omia hallusinaatioitaan, mutta jos ja kun konservatiivit neuvottelevat tai sovittelevat liberaalien kanssa, se tehdään tosiasioiden pohjalta. Tontuista eli satuolennoista neuvotteleminen ei ole joko neuvottelua mistään todellisesta tai sitten se johtaa neuvottelut vääristyneisiin lopputuloksiin, joissa Pyrrhoksen voitto tai tyydytys on annettu etukäteen liberaalien hallusinaatioille.

Anonyymi kirjoitti...

"Tarja Halosen kaltaiset johtajat syötäisiin muslimimaissa elävältä."

Näissä tarjahalosissa on esim.Suomen kannalta se huono puoli, että he ovat paitsi ajattelultaan naismaisia ja pehmeitä, he myös projisoivat oman psykologiansa voimakkaasti ulkoryhmiin. He eivät osaa tutkistella itseään ja muita, ja nähdä tarvittavia eroja.

"Muslimimaissa on perinteisesti pidetty ryöstämällä, ja oveluudella ja huijaamalla saatua toimeentuloa ja omaisuutta kunniakkaimpana ja arvostettavimpana."

Onko niin, että noissa maissa/kulttuureissa toisaalta vältetään suoria konflikteja ulkoryhmien kanssa (viha ja kostonkierre voi kestää useita sukupolvia, ja jos ulkoryhmä on määrällisesti paljon omaa suurempi, niin sekin tuo lisävaikeuksia, mutta samaan aikaan ihaillaan/arvostetaan muiden huijaamista niin, että oma sisäryhmä hyötyy siitä, mutta ulkoryhmä ei tajua tulleensa huijatuksi? Ihanteellinen huijaus on sellainen, joka ei paljastu muille?

Parempi vaihtoehto liberaalille systeemille löytyy, kun katsoo vaikkapa hutteriittien ja ortodoksijuutalaisten yhteisöjä (varsinkin muutama vuosisata taaksepäin Euroopassa. Kevin MacDonald on kuvaillut paljon Kehilla-systeemiä). "Sosiaaliturva" ei ole jonkin kasvottoman byrokratian tuotos, vaan kasvollisten, oman yhteisön jäsenten maksama summa. Jokainen myös antaa oman panoksensa kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan yhteisön hyväksi. Järjestelmä ei myöskään ole millään tavalla velvollinen tukemaan ulkopuolisia vapaamatkustajia, toisin kuin liberaali sosiaalidemokratia.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

kaikkiin yhteiskuntiin, joissa on suuri väkivallan riski (ehkä joitain mustan Afrikan maita lukuunottamatta), kehittyy kulttuuri, joka vähentää väkivallan todennäköisyyttä. Se voi olla korostettua kohteliaisuutta; ritualisoitua toimintaa, jolla korvataan tai ehkäistään väkivaltaa; vakiintuneita toimintatapoja tietyissä tilanteissa; ryhmien sisäisiä ja/tai välisiä sääntöjä ja määräyksiä, joilla ehkäistään tai sovitellaan väkivaltatilanteita; vakiintuneita ryhmien ja yksilöiden välisiä hierarkioita, jotka ehkäisevät väkivaltaa (dominoiva osapuoli on jo dominoiva, joten sillä ei ole tarvetta alistaa alempana olevaa lisää, ja alempana oleva noudattaa tarvittavia muodollisuuksia suhteessa dominoivaan osapuoleen tai pysyy siitä erossa; jne.

"Ihanteellinen" huijaus on sellainen, jossa toinen osapuoli ei koskaan saa selville huijausta, mutta voidaan ajatella, että "paras" versio tästä on sellainen, että huijattu omaksuu huijaajalta tietyt pysyvät säännöt, tavat ja toimintamallit, jotka ovat huijaajalle edullisia ja joiden huijattu kuvittelee virheellisesti olevan itselleen edullisia ja tarpeellisia. Huijaaja voi tällöin tehdä huijatusta melkein kuin pysyvän orjansa. Esimerkkinä tällaisesta voi olla vaikkapa jonkin pienen höyrypäisen kultin johtaja ja kultin jäsenet.

Anonyymi kirjoitti...

Kannattaa lukea. Entinen CIA:n agentti, Robert David Steele kävi puhumassa Norjassa ja kertoi myös siitä, kuinka valtaeliitti hyötyy terrorismista.

http://nwohavaintoja.blogspot.com/2017/08/blackwatercraft-erikoiskoulutettu-mies.html

https://www.youtube.com/watch?v=cbeuMG71nqU

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoin toisaalla seuraavasti.

Se on karmea ilmaisu sinulle, koska elämme liberaalissa valittamisen kulttuurissa, jossa ihmiset on opetettu uhriutumaan sanojen pienistä vivahteista ja merkityksistä, ja jossa liberaali valtio myöntää uhriutuville uhriryhmille ja niiden jäsenille uhristatuksia ja etuja.

Vetäydypä hetkeksi taaksepäin, ja katso sitä vähän kauempaa, ulkopuolisena. Voimme nähdä naisen, joka selittää suu vaahdossa, että kaikki on pielessä, koska jossain on joku henkilö, joka ei käytä oikeaa seksuaalisen suuntauksen nimeä hänen tyttärestään. Hänen tyttärellään on oikeus yksilönä määritellä oma seksuaalinen suuntauksensa ja kaikkien tulee käyttää sitä nimeä. Kaikenlaista pahaa tapahtuu, jos kaikki eivät käytä sitä. Häntä syrjitään kauhealla tavalla, hänen mielenterveytensä voi järkkyä, hänen opiskelunsa voi keskeytyä, työura voi mennä piloille, jne.

Kohtaus on kuin lapsellinen versio Beckettin absurdista näytelmästä, mutta se on todellisuutta nykyisin.

Suomessa tulee aina olemaan paljon ihmisiä kaikilla puolilla, jotka eivät tavalla tai toisella hyväksy toisia ihmisiä, kutsuvat heitä niillä nimillä, joilla haluavat, rakentavat raja-aitoja, nostavat asemaansa erilaisissa hierarkioissa, eriytyvät, jalostuvat ja kehittyvät, jne. Sitä kutsutaan vapaudeksi. Tasalaatuisuus ja universaali konformismi perustuvat pakottamiselle ja tukahduttamiselle, ja ne ovat diktatuurien, totalitarismien ja tyrannioiden siemeniä

Siksipä annan lapsellesi voimaannuttavan neuvon. Käske hänen sanoa minulle (ja kaikille muille tarvittaville henkilöille), "Haista sinä Mikael pitkä v.ttu (tämä on hiukan karkeaa, mutta ehkäpä sellaista tarvitaan tempautumaan irti nykyisin laajalle levinneestä ajattelusta). "Minulle on yhdentekevää miten sinä tai joku muu minut määrittelee tai millaisia vivahteita teidän sanoissanne on. Minä seison omilla jaloillani ja rakennan omilla käsilläni tulevaisuuteni. Ei koko Suomen tarvitse pitää toisiaan kädestä ja laulaa yhtenäistä kuorolaulua, jotta minä voisin hyvin ja menestyisin. Minulle riittää se, että valloitan itselleni kohtuullisen hyvän tontin yhteiskunnasta, jolle rakennan haluamani talon. Pystytän tontin ympärille raja-aidat ja päästän sisälle sukulaiseni, ystäväni tai muuten vain sellaiset henkilöt, jotka kiinnostavat minua. Juon kahvia ja ... elän elämääni."

Hyvät raja-aidat tekevät hyviä naapureita, ja elämän kolhut, esteet ja ongelmat vahvistavat ihmisiä. (Nassim Nicolas Taleb; Antifragile, Things that Gain from Disorder)

Valkea kirjoitti...

Juutalaisuuden oppien mukaan juutalaisten täytyy kiittää Jumalaa myös niistä vaikeuksista ja tuhoista, joita Jumala lähettää, koska ne ovat ojennukseksi ja opetukseksi juutalaisille, ja siten lopulta hyväksi heille. Meidän on suotavaa suhtautua Jumalaan ja terrori-iskuihin samalla tavalla.

Valkea kirjoitti...

Kommenttini.

Pääministeri Sipilä sanoi (selkokielellä), että hänen suurin huolensa terrori-iskuun liittyen on suomalaisten "vihapuhe". Lisäksi hänen mielestään maahanmuuton määrä on sopiva.

Huoli on tunne. Huoli on vaihtelevassa määrin pakottava tunne, joka ei välttämättä jätä toiminnan suunnalle vaihtoehtoja. Esimerkiksi henkilö, joka lähti kotoaan tärkeälle kaupunkimatkalle, muistaa kahden kilometrin päässä, että hän todennäköisesti unohti hellan päälle, huolestuu ja joutuu kaikesta vaivannäöstä ja kiireestä huolimatta palaamaan takaisin kotiin ja tarkastamaan hellan sammuttaakseen huolensa. Huoli määrittää siis suurelta osin prioriteetit ja arvojärjestykset. Prioriteettien ja arvojärjestysten mukaan allokoidaan huomiota, aikaa, energiaa, resursseja, ensisijaista omistautumista, statuksia, jne.

Em. hellan tarkastajalla on kaksi huolta, suurempi huoli (todennäköisesti auki jäänyt hella) ja pienempi huoli (hänellä on kiire ja hänen täytyisi ehdottomasti ehtiä tärkeään tapaamiseen kaupungissa). Hänellä on siis kaksi pakottavaa huolta, jotka ovat samanaikaisesti ristiriidassa keskenään. Vaikka molemmat ovat tärkeitä, suuremman huolen toiminta syrjäyttää pienemmän huolen toiminnan kokonaan.

Jos kyseessä olisivat huolet, joita voi hoitaa samanaikaisesti, hän hoitaisi niitä todennäköisesti siten, että hän tekisi suurempaan huoleen liittyviä asioita jatkuvasti, tarkasti ja intensiivisesti, kun taas pienempää huoleen liittyen hän puuhastelisi ajoittain, jos aikaa sattuu jäämään, ja silloinkin puolihuolimattomasti vasemmalla kädellä. Ts. huolien arvojärjestyksestä voi ennustaa lopputulosten laatua. Vähäisemmällä huolella on taipumus tuottaa huonompia tai tehottomampia lopputuloksia ja suuremmalla huolella parempia tai tehokkaampia lopputuloksia.

Huoli määrittää sosiaalista suhtaumista. Jos henkilö on huolissaan Aan negatiiviseksi koetusta toiminnasta enemmän kuin Been vastaavasta tai pahemmasta toiminnasta, eikä tämä huoli johdu sukulaisuussuhteesta tai muilla tavoin myötätuntoisesta huolesta (lämmin ja rakastava huoli), silloin henkilö saattaa rangaista Aata enemmän kuin Beetä samasta teosta; suosia Beetä Aan kustannuksella; rangaista Aata, vaikka hän ei olisi tehnyt mitään negatiivista ja palkita Beetä, vaikka hän olisi tehnyt pahojaan; tukahduttaa Aan toimintaa enemmän kuin Been vastaavaa tai pahempaa toimintaa; suhtautua halveksivasti ja torjuen Aahan, ja positiivisesti ja lämpimästi Beehen; jne.

Jatkuu ...

Valkea kirjoitti...

Osa 2.

Huolen psykologinen 'tunnesapluuna' saa ihmisen näkemään, prosessoimaan, ymmärtämään ja muistamaan puolueellisesti. Hän kiinnittää huomion toisiin asioihin, muttei toisiin. Hän tavallaan näkee toiset asiat, mutta ei toisia. Hänen mielensä painottaa toiset asiat merkityksellisiksi ja hälyttäviksi, ja ne tallentuvat pitkäkestoiseen muistiin. Toiset asiat ovat häilyvämpiä ja vähämerkityksellisempiä, ja niillä on taipumus unohtua. Jonkin asian tapahtuessa tietyt siihen liittyvät asiat ponnahtavat automaattisesti mieleen, toisia taas pitäisi hakea muistista tietoisesti ja vaivalloisesti, jotta ne saisi palautettua mieleen. Toista asiaa ajatellaan pitkään ja hartaasti, ja sille täytyy ehdottomasti saada loppuratkaisu, toista asiaa ajatellaan lepsusti ja puolivillaisesti, sille ei ole mitään tarvetta kehittää loppuratkaisua, ja se jää puolivillaiseen tilaan, jossa se on täynnä loogisia virheitä ja tiedollisia aukkoja. Jne.

Toisin sanoen jos henkilö väittää että A on syyllinen ja B on syytön, vaikka todellisuudessa asia on päinvastoin, pitkään jatkuneen tunnevaltaisen prosessoinnin takia henkilö saattaa olla puolittain rehellinen. Hän jollain tasolla ymmärtää, että B on syyllinen ja A syytön, tai että B on ainakin enemmän syyllinen kuin A, mutta hänen mielessään on voimakas tunne siitä että A on enemmän syyllinen ja kaikki tuntuu jotenkin viittaavan ja kääntyvän siihen, että A on enemmän syyllinen. Ihmisen mieli voi koostua monenlaisista ristiriitaisista, epäyhteensopivista ja periaatteessa toisensa poissulkevista elementeistä. Ne ovat usein heijastumia yhteiskunnan ja sosiaalisen ympäristön ristiriitaisista paineista, insentiiveistä ja realiteeteista. Mieli tavallaan sulauttaa ne itseensä enemmän tai vähemmän huonosti toimivaksi kokonaisuudeksi, kuin yskiväksi moottoriksi, josta mutterit putoilevat.

Huolen synnyttämät prioriteetit, arvojärjestykset, lopputulokset, sosiaaliset suhtautumiset ja sosiaaliset vuorovaikutukset tehostavat toistensa vaikutusta. Huolet voivat vallankäyttäjien käsissä muuttua itse itsensä toteuttaviksi ennusteiksi. Aata väännetään väkisin siihen negatiiviseen muottiin, jolle henkilön huolet osoittivat muodon, kun taas Bee muutetaan teflonpintaiseksi, johon mikään hänen tekemänsä huono tai paha ei tartu, ja jota vielä varmistellaan jatkuvalla pyyhkimisellä ja kiillottamisella.

Summa summarum. Voimme siis päätellä Sipilän huolesta, että hän ei tule tekemään määrällisesti ja laadullisesti riittävästi terrorismin torjumiseksi. Tätä kuvaa vahvistaa se, että hänen mielestään maahanmuuton määrä on sopiva. Maahanmuuton voimakas vähentäminen ja maahanmuuttajien laadullinen valikoiminen ovat keskeisiä tekijöitä terrorismin torjunnassa. Suomalaisia käytetään syntipukkeina ja islamistisia terroristeja valkopestään. Suomalaisiin kohdistetaan perusteettomia tai ylimitoitettuja tukahduttamistoimia.

Näiden ja muiden syiden takia tarvitsemme Jussi Halla-ahon pääministeriksi.

Valkea kirjoitti...

Liberaalien yksisuuntaiseen puhetapaan kuuluu se, että puhutaan vihasta, peloista, turvattomuuden tunteista, epävarmuudesta, epäluuloisuudesta, avoimuuden puutteesta, jne., eli harhaanjohdetaan ihmisiä puhumaan suurelta osin tunteista, ei niistä todellisista ongelmista, jotka ovat liberaalien olettamien tunteiden taustalla. Tällöin liberaalien ongelmaksi ja tavoitteeksi muodostuu se, miten voimme parhaiten säädellä ja tyynnyttää tunteita, ei se miten voimme ratkaista ongelmat. Näin ongelmat eivät koskaan tule ratkaistuiksi ja ne pahenevat päivä päivältä.

Anonyymi kirjoitti...

"Naisilla on miehiä parempi käsitys siitä miten kahdenväliset ihmissuhteet toimivat, mutta miehiä huonompi käsitys siitä miten ryhmädynamiikka ja ryhmien vuorovaikutus toimii."

Onko naispoliitikkojen (ja naisten ylipäätänsä) yksi ongelma se, että he projisoivat kahdenvälisten suhteiden toimivuuden/dynamiikan ryhmätasolle? "Jos suhtaudun ryhmään X kuin parhaimpaan ystävättäreeni, se suhtautuu minuun samoin. Jos pidän vakavahenkisen puheen ryhmän X jäsenille siitä, ettei noin saa tehdä, he ymmärtävät sen."

Olisi mielenkiintoista jos kirjoittaisit blogitekstin siitä, kuinka kahdenväliset suhteet ja ryhmien vuorovaikutus eroavat toisistaan. Miten ihminen muuttuu ryhmässä, jne.

Kommmentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

kaikilla ihmisillä on taipumus vaihtelevassa määrin projisoida ominaisuuksiaan, taipumuksiaan ja metodejaan laajempiin kokonaisuuksiin, mutta naiset enemmän kuin miehet. Miehet käsittelevät asioita teknisemmin ja enemmän sellaisina kuin ne ovat.

Kirjoitan tulevaisuudessa lisää yhteisöistä, ja siinä samalla nuokin tulevat käsiteltyä.

Anonyymi kirjoitti...

Naispoliitikoissa on sekin ongelma, että useimpien naisten on mahdotonta hahmottaa, kuinka miehet näkevät maailman. Useimmat naispoliitikot eivät ymmärrä, että esim. lupaus/toivo esimerkiksi ilmaisesta ja helposta seksistä on tarpeeksi hyvä motiivi miljoonille miehille vaeltaa kaukaiseen maahan satojen tai tuhansien kilometrien päähän. Varsinkin, jos omassa yhteiskunnassa seksi kuuluu vain avioliittoon ja mahdolliset päästä itse naimisiin (ja parittelun kautta jatkaa sukuaan) ovat pienet.

Kyvyttömyys nähdä maailma miehen linssien läpi + naiivius + vähäinen etnosentrisyys + konformismi + kyvyttömyys oikeudenmukaisuuteen + aggressiiviuuden puute + kyvyttömyys puolustaa tarpeeksi oman ryhmän etua = katastrofi hallituille.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

noinhan se on.

Anonyymi kirjoitti...

"Pohjoisen olosuhteissa taas kaupankäynti on nähty positiivisemmin rehellisenä yhteistyönä, josta molemmat osapuolet voivat hyötyä, ja vaikka pohjoisen ihmiset eivät ole immuuneja kaupankäynnin degeneroivalle vaikutukselle, he ovat olleet sille perinteisesti resistentimpiä kuin lähi-idän ihmiset. Nykyisin tietysti kaupankäynti on degeneroinut länsimaisia ihmisiä niin pitkään, voimakkaasti, esteettömästi ja vastavoimattomasti, että olemme degeneroituneempia kuin muslimit. Tarkoitan degeneroituneempia sekä absoluuttisilla mittareilla, että suhteessa kummankin ryhmän traditionaalisiin degeneroitumisen "mittareihin"."

Millaisia ovat nuo degeneroitumisen mittarit kummassakin ryhmässä? Miten ne eroavat toisistaan? Kertoisitko joitakin konkreettisia esimerkkejä näistä mittareista? Millaisia ovat nuo absoluuttiset mittarit?

Onko yksi esimerkki Lähi-idän kansoilla tämä: johtaja (tai kuka tahansa) tulee niin veteläksi/ahneeksi/itsekkääksi, että hänen oma etunsa menee hänen ryhmänsä (klaani/heimo) edun edelle? Tai miehet degeneroituvat niin paljon, että heidän käytöksensä ja ajattelunsa alkaa muistuttaa naisen käytöstä ja ajattelua, ja sitä jopa ihaillaan? Miehuus ja naiseus sekoittuvat keskenään. Naisista tulee miehekkäitä ja miehistä naismaisia? Maskuliinisuus ja sisäryhmälojaliteetti ovat avainasioita.

Onko esimerkki suomalaisten/länsimaalaisten mittareista tämä: valhe, valehtelu ja valheiden levittäminen (esim. ideologian kuten liberalismin, feminismin tai monikulttuurisuuden puolustamiseksi) nousee totuutta tärkeämmäksi? Rehellisyyttä ei enää arvosteta, ei varsinkaan silloin, kun se ei sovi poliittisen korrektiuteen. Rehellisyys on aiemmin ollut avainasia, mutta ei ole enää.

Kommentoija

Valkea kirjoitti...

Kommentoija,

monien syiden vuoksi viivästyksiä vastaamisessa. No, joka tapauksessa, hedonismi, valmius kieltäymyksiin ja uhrauksiin heikko, identiteettien trivialisoituminen, sisäryhmän merkityksettömyys ja toiseuden palvonta, kaunaisen ateismin ja liberalisoidun "uskon" yleisyys, maskuliinisyyden heikentyminen ja radikaalin feminiinisyyden voimistuminen, sivilisaation ja traditioiden halveksunta tai vähättely, syntyvyyden alhaisuus, pinnallisuus, hengettömyys ja itsekeskeisyys, jne. Absoluuttisilla mittareilla viittaan siihen kuinka hyvin ryhmä pystyy uusintamaan ja pitämään itseään yllä, sekä puolustamaan itseään ja laajentumaan tavalla tai toisella. Traditionaalisilla mittareilla tarkoitan sivilisaatioiden kulttuureihin kuuluvia hyveitä, jalouden määreitä ja moraalia, kuinka hyvin nämä toteutuvat.

Sivun näyttöjä yhteensä

Lukijat

Blogiarkisto